راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون تاسیسات ساختمانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1390

سوالات آزمون تاسیسات ساختمانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1390

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : tasisat_sakhtemani_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون تاسیسات ساختمانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خرداد سال - 1390 ‫گروه صنعت و فن‬ ‫1- چنانچه دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمانکارهای پیمانکاری مربوط به مشخصات فنی باشد اولویت به ترتیب با کدام‬ ‫است؟‬ ‫1) مشخصات فنی خصوصی، نقشههای اجرایی و مشخصات فنی عمومی‬ ‫2) مشخصات فنی عموی، مشخصات فنی خصوصی، نقشههای اجرایی‬ ‫3) نقشههای اجرایی، مشخصات فنی خصوصی، مشخصات فنی عمومی‬ ‫4) نقشههای اجرائی، مشخصات فنی خصوصی، مشخصات فنی عمومی‬ ‫2- حداکثر خسارت تأخیری در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه، برای مدت مازاد بر یک ماه حداکثر تا ... مدت پیمان .....‬ ‫هرکدام کمتر باشد، قابلاجرا است.‬ ‫1)۵1 درصد یا ۹ ماه‬ ‫2)۵2 درصد یا 3 ماه‬ ‫3)۰3 درصد یا 3 ماه‬ ‫4)۰3 درصد یا ۶ ماه‬ ‫3-نشان ‪CE‬‬ ‫1) خطرات ناشی از شوک الکتریکی را کاهش میدهد.‬ ‫2) کارایی محصول را در اروپا تضمین میکند.‬ ‫3) معرف رعایت الزامات ایمنی حقوقی مربوط به کمیسیون اروپائی است‬ ‫4) نشان کیفی ت محصول مربوط به کمیسیون اروپایی است.‬ ‫4- تأسیسات موقتی در یک کارگاه ساختمانی باید هر ... مورد بازرسی و آزمایش قرار گیرد.‬ ‫1) سه هفته‬ ‫2) یک ماه‬ ‫3) سه ماه‬ ‫4) دستکم سالی یکبار‬ ‫‪‬‬ ‫۵- سیمپیچی دارای مقاومت اهمی ۰3 اهم و مقاومت القائی ۰4 اهم است و به منبع ۰۵2 ولت وصل شده جریان مدار چند‬ ‫آمپر است؟‬ ‫1)۵‬ ‫2)۰1‬ ‫3)۵.21‬ ‫4)۵1‬ ‫۶- یک چراغ خیابانی دارای منبع نوری ۰۰۰2 کاندال در ارتفاع 4 متری باالی سطح زمین است شدت روشنایی در فاصلهی‬ ‫3 متری از یک سمت پایه چند لوکس است؟‬ ‫1)21‬ ‫2)23‬ ‫3)4۶‬ ‫4)۵21‬ ‫7- فرکانس یک میکروفون ارزانقیمت بین چند هرتز میباشد؟‬ ‫1)۰3 تا ۰۰۰۰3‬ ‫2)۰۵ تا ۰۰۰۰1‬ ‫3)۰2 تا ۰۰۰۰2‬ ‫4)۰1 تا ۰۰۰۵‬ ‫8- حداقل میزان روشنایی الزم در یک ساختمان اداری در اتاق کنفرانس چند لوکس است؟‬ ‫1)۰۰۵‬ ‫2)۰۰4‬ ‫3)۰۰3‬ ‫4)۰۰2‬ ‫‪‬‬ ‫۹- نصب دربازکن در ساختمانهای مسکونی کمتر از ۵ طبقه:‬ ‫1) اختیاری است‬ ‫2) الزامی است‬ ‫3) به نظر سازنده بستگی دارد‬ ‫4) به شرایط طرح بستگی دارد‬ ‫۰1- استفاده از اتو ترانسفورماتور در سیستمهای جریان ضعیف (زنگ اخبار و دربازکن)‬ ‫1) به نوع سیستم بستگی دارد‬ ‫2) به شرایط طرح بستگی دارد‬ ‫3) مجاز است‬ ‫4) ممنوع است‬ ‫11- نصب گاورنر (ناظم سرعت):‬ ‫1) برای وزنه تعادل در صورتی الزم است که زیر چاهک آسانسور طبقهٔ دیگری وجود داشته باشد‬ ‫2) برای اتاقک (کابین) دکمه آسانسورها الزامی است‬ ‫3) در آسانسورهای هیدرولیک بدون وزنه تعادل الزم نیست‬ ‫4) همه موارد صحیح است‬ ‫21- حداقل روشنایی در کف موتورخانه آسانسور چند لوکس است؟‬ ‫1)۰۵‬ ‫2)۰۰1‬ ‫3)۰۰2‬ ‫4)۰۰3‬ ‫31- توان الکتروموتور یک دستگاه آسانسور به ظرفیت ۰۵7 کیلوگرم و سرعت 2/۵ متر بر ثانیه باراندمان ۵7٪ و ضریب‬ ‫تعادل ۰۶٪ چند اسب بخار است؟‬ ‫1)۰2‬ ‫2)۵2‬ ‫‪‬‬ ‫3)۰3‬ ‫4)۰4‬ ‫41- هر آسانسور مسافری کششی بایستی حداقل چند طناب کششی داشته باشد؟‬ ‫1) یک‬ ‫2) دو‬ ‫3) سه‬ ‫4) چهار‬ ‫۵1- درهای نیمه اتوماتیک لوالیی آسانسورها حداقل ... ایمنی دارند.‬ ‫1) یک وسیله الکتریکی و یک وسیله مکانیکی‬ ‫2) دو وسیله الکتریکی و یک وسیله مکانیکی‬ ‫3) دو وسیله مکانیکی و یک وسیله الکتریکی‬ ‫4) دو وسیله الکتریکی و دو وسیله مکانیکی‬ ‫۶1- حداقل عرض راهرو در محل توقف دو دستگاه آسانسور ر در وضعیت متقابل:‬ ‫1)1 تا 1/۵ برابر عمق اتاقک آسانسور میباشد‬ ‫2)1/۵ تا 2 برابر عمق اتاقک آسانسور میباشد‬ ‫3) برابر عمق اتاقک و حداقل 1/۵ متر میباشد‬ ‫4) برابر عمق اتاقک و حداقل 1/8 متر میباشد.‬ ‫71- در سرمایش تبخیری درجه حرارت مرطوب .....‬ ‫1) ثابت و آنتالپی هوا نیز ثابت میماند‬ ‫2) ثابت و آنتالپی هوا تغییر میکند‬ ‫3) متغیر و آنتالپی هوا ثابت میماند‬ ‫4) متغیر و آنالپی هوا نیز تغییر میکند.‬ ‫‪‬‬ ‫81 -ضریب تبادل حرارتی یک دیوار‬ ‫است پس از عایقکاری حرارتی ضریب مذکور به میرسد، چند‬ ‫درصد چند درصد در مصرف انرژی صرفهجویی میشود؟‬ ‫1)41‬ ‫2)4.۰۵‬ ‫3)4.17‬ ‫4)۶8‬ ‫۹1- در آزمایش موتورخانههای سیستم تبرید از کدام گازها استفاده میشود؟‬ ‫1) خنثی و خشک استفاده میشود.‬ ‫2) در سیستم تبرید آمونیاکی از هوای فشرده تحت شرایطی استفاده میشود‬ ‫3) گزینههای 1 و 2‬ ‫4) خنثی و خشک و اکسیژن و هوا استفاده میشود‬ ‫۰2- حداقل هوای تازه موردنیاز واحد مسکونی برای هر اتاق چند فوت مکعب در دقیقه است؟‬ ‫1)۵2‬ ‫2)۰۵‬ ‫3)۵7‬ ‫4)۰۰1‬ ‫12- حداقل فضای دسترسی به اطراف کولرآبی جهت تعمیر و سرویس چند سانتیمتر است؟‬ ‫1)۰۵‬ ‫2)۰۶‬ ‫3)۰7‬ ‫4)۰8‬ ‫22- سرعت جریان آب در لولههای اصلی آبرسانی ساختمان حداکثر چند متر بر ثانیه است؟‬ ‫3)8‬ ‫1)3‬ ‫2)۵‬ ‫4)۰1‬ ‫‪‬‬ ‫32- محل نصب بوستر پمپ در ساختمانهای مرتفع کدام است؟‬ ‫1) هر جا که امکانپذیر باشد‬ ‫2) بعد از کنتور آب روی خط تغذیه آب ساختمان‬ ‫3) روی خط تغذیه آب متصل به کلکتور موتورخانه‬ ‫4) بعد از مخزن ذخیره آب شهری‬ ‫42- در یک ساختمان ۰4 طبقه جهت کاهش سرعت فاضالب در رایزر اصلی فاضالب نص ب چند عدد سرعت گیر در این‬ ‫رایزر الزامی است؟‬ ‫1) یک عدد سرعتگیر الزم دارد (هر ۰2 طبقه یک عدد)‬ ‫2) دو عدد سرعت گیر الزم دارد (هر 31 طبقه یک عدد)‬ ‫3) ساختمان مذکور از سرعت گیر بی نیاز است‬ ‫4) برای هر 8 طبقه یکعدد سرعتگیر کافی است‬ ‫۵2- فاصله افقی انتهای لوله هواکش از هر درب و پنجره بازشو دستکم چند متر باشد؟‬ ‫1)۵.1‬ ‫2)8.1‬ ‫3)3‬ ‫4)4‬ ‫2 ۶- حجم الزم برای منبع انبساط باز تقریباً به چه میزان آب سیستم باید باشد؟‬ ‫1) 8 درصد‬ ‫2)۵1 درصد‬ ‫3)۰1 درصد‬ ‫4)۰2 درصد‬ ‫‪‬‬ ‫72- چنانچه طول افقی فاضالب بین دوخم (افست) کمتر از دو متر باشد چه تعداد از واحدهای بهداشتی از طبقه روی آن‬ ‫می تواند به آن وصل شود؟‬ ‫1) یک وان‬ ‫2) یک دستشوئی‬ ‫3) یک توالت‬ ‫4) هیچ تعداد‬ ‫82- در یک سیستم تهویه مطبوع دبی پمپ برای انتقال آب سرد و آب گرم به چه نسبتی می باشد؟‬ ‫1)1 به 3‬ ‫2)2 به 1‬ ‫3)3 به 2‬ ‫4)4 به 2‬ ‫۹2- حداقل ارتفاع کانال دودکشی آشپزخانه از سقف کولر مجاور آن چند متر است؟‬ ‫1)۵.1‬ ‫2)2‬ ‫3)3‬ ‫4) 4‬ ‫۰3 -حجم اتاقی که دستگاههای با سوخت گاز (بهجز دیگ بخار و آبگرم) در آن نصب میشود حداقل چند برابر حجم‬ ‫دستگاه باید باشد؟‬ ‫1)۵‬ ‫2)۰1‬ ‫3)21‬ ‫4)۵1‬ ‫‪‬‬ ‫13 -اگر برای یک سالن ورزشی ۰2 عدد یونیت هیتر به ظرفیت ۰۰۰۰1 کیلو گالری بر ساعت نصبشده باشد دبی پمپ چند‬ ‫‪gpm‬است؟‬ ‫1)87‬ ‫2)۰۰1‬ ‫3)۶۵1‬ ‫4)۰۹3‬ ‫23- در یک دستگاه پلهٔ برقی اگر عرض پله یک متر باشد و سرعت آن ۰/۵ متر بر ثانیه باشد و در زمان حرکت 2 نفر‬ ‫درروی هر پله مستقر شوند تعداد افراد جابجا شده در ساعت چند نفر است؟‬ ‫1)۰۰۰۵‬ ‫2)۰۰۰۹‬ ‫3)۰۰۰21‬ ‫4)۰۰۰۵1‬ ‫33- فشار خروجی یک پمپ ۰۵1 پوند و دور پروانهٔ آن ۰۵41 دور در دقیقه می باشد. اگر دور پروانه به ۰۰۹2 دور در‬ ‫دقیقه افزایش یابد فشار خروجی چند پوند خواهد شد؟‬ ‫1)۰۵4‬ ‫2)۰۰۵‬ ‫3)۰۰۶‬ ‫4)۰۰8‬ ‫43- کاربرد شیر خأل شکن (‪ )VACUUM-BREAKER‬در لولهکشی توزیع آب آشامیدنی داخل ساختمان چیست؟‬ ‫1) جلوگیری از ایجاد فشار منفی در شبکه لولهکشی‬ ‫2) صرفهجویی در مصرف آب‬ ‫3) کنترل تخلیه هوای مزاحم در داخل شبکه لولهکشی‬ ‫4) دو مورد 2 و 3‬ ‫‪‬‬ ‫۵3- مصرف تقریبی بخار به ازای هر تن تبرید در چیلرهای جذبی چند پوند بخار در ساعت است؟‬ ‫1)۵1‬ ‫2)۵.81‬ ‫3)۰3‬ ‫4)۰4‬ ‫۶3- ظرفیت دستگاه سختی گیر برای آب در جریان به میزان ۰۰2 گالن در دقیقه و چرخه شستشوی ۰1 ساعت و آب‬ ‫ورودی با سختی 3‪ ۰۰PPM‬چند گرین می باشد؟‬ ‫1)۰۰۰۰۰12‬ ‫2)۰۰۰۰۵42‬ ‫3)۰۰۰۰۰۰3‬ ‫4)۰۰۰۰۰13‬ ‫73- در داخل ساختمان اختالف درجه حرارت داخل و خارج باید حداقل چند درجه فارنهایت باشد تا کانالهای‬ ‫رفتوبرگشت احتیاج به عایقکاری نداشته باشند؟‬ ‫1)۵‬ ‫2)۰1‬ ‫3)۵1‬ ‫4)۰2‬ ‫83- پر کردن منبع ذخیره آب شهری یک ساختمان به چه روشی صحیح است؟‬ ‫1) بهصورت نصب شیر ورودی در زیر منبع‬ ‫2) نصب شیر ورودی در تراز حداکثر ارتفاع آب منبع‬ ‫3) بهصورت نصب شیر ورودی در بدنه منبع‬ ‫4) بهصورت ریزشی بافاصله هوائی مناسب‬ ‫‪‬‬ ‫۹3- در یک دستگاه هواساز چند منطقهای (‪ )MULTI - ZONE‬دمپر منطقه از چه نوع باید تهیه و نصب شود؟‬ ‫1) از نوع ‪ on-off‬بدون فنر بازگشت‬ ‫2) از نوع ‪ on-off‬با فنر بازگشت‬ ‫3) از نوع تدریجی با فنر بازگشت‬ ‫4) از نوع تدریجی بدون فنر بازگشت‬ ‫۰4- در سیستمهای سرمایش تبخیری استفاده از کویل پیش سرمایش چه تغییری در هوای ورودی به دستگاه ایجاد‬ ‫مینماید؟‬ ‫1) تغییری در مشخصات هوای تازه نمیدهد.‬ ‫2) باعث کاهش حرارت غیر محسوس میشود‬ ‫3) باعث کاهش حرارت محسوس و غیر محسوس میشود‬ ‫4) باعث کاهش حرارت محسوس میشود.‬ ‫14- درصورتیکه درجه حرارت آب دیگ با اکوستات مستغرق روی ۰7 درجه سانتیگراد تنظیمشده باشد ترموستات‬ ‫جداری پمپ سیرکوالتور روی چند درجه سانتیگراد تنظیم میشود؟‬ ‫1)۰3‬ ‫2)۰۵‬ ‫3)۰۶‬ ‫4)۵۶‬ ‫24- محدوده شیب مناسب برای لولههای افقی فاضالب چند درصد است؟‬ ‫1)۵.۰ تا ۶‬ ‫2)۵.۰ تا 4‬ ‫3)1 تا ۶‬ ‫4)1 تا ۵‬ ‫‪‬‬ ‫34- اتصال لوله هواکش فاضالب به شاخه افقی فاضالب باید تحت چه زاویهای باشد؟‬ ‫1)2 و 3‬ ‫2)۵4 درجه یا بیشتر‬ ‫3) ۰۹ درجه‬ ‫4)۵4 درجه یا کمتر‬ ‫44- در یک بادبزن که حرکت خود را با کمک تسمه از یک موتوربرقی میگیرد. قطر پولی آن ۵1 اینچ - ‪PITCH‬‬ ‫‪ DHAMIETER‬و دور موتور ۰۰۹2 دور در دقیقه می باشد. اگر دور موتور ۰۰۶ دور در دقیقه شود قطر پولی چقدر‬ ‫میگردد؟‬ ‫1) 8/2 اینچ‬ ‫2)2.5 اینچ‬ ‫3)3.4 اینچ‬ ‫4)۰1.3 اینچ‬ ‫۵- میزان فشار هوا و حداقل مدت آزمایش لولهکشی فاضالب با هوای فشرده به ترتیب (از راست به چپ) چند میلیمتر و‬ ‫چند دقیقه است؟‬ ‫1)83-۵1‬ ‫2)83-۰3‬ ‫3)۰۰1-۰3‬ ‫4)۰۰1-۵1‬ ‫۶4- ظرفیت تقریبی یک دستگاه چیلر تراکمی برای ساختمان ۵ طبقه با ۰۰۰1 مترمربع زیربنای مفید در شمال تهران چند‬ ‫تن تبرید مناسب است؟‬ ‫1)۰1‬ ‫2)۰3‬ ‫3)۰۶‬ ‫4)۰۰1‬ ‫74 -دبی برج خنککن برای سؤال ۶4 چند ‪ GPM‬مناسب است؟‬ ‫1)۰۵2‬ ‫2)۰۶1‬ ‫3)۰81‬ ‫4)۰۶‬ ‫84- ظرفیت اسمی فن کویل در دور زیاد تعیینشده در دورهای کم و متوسط ظرفیت به ترتیب از راست به چپ چند‬ ‫درصد از ‪ CFM‬اسمی می باشد؟‬ ‫1)۵2-۰۶‬ ‫2)۰3-۰۶‬ ‫3)۰4-۰۶‬ ‫4)۰۵-۰7‬ ‫۹4- قطر سرریز مخزن ذخیره آب باید حداقل چند برابر قطر لوله ورودی پرکن باشد؟‬ ‫1)1‬ ‫2)۵.1‬ ‫3)2‬ ‫4)۵.2‬ ‫۰۵- حداقل شیب لوله فاضالب به قطر 2 اینچ در داخل سقف کاذب چند درصد می باشد؟‬ ‫1)1‬ ‫2)۵.1‬ ‫3)2‬ ‫4)3‬ ‫‪‬‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمانی

آزمون