دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته صنایع چوب کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته صنایع چوب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : Sanaye_Choob_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع چوب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 -دیر زیستی جنگلی یا اکولوژیک عبارت است از سنی که در آن ...

1 )سن چوب هنوز از سلامت برخوردار می‌باشد.

2 )مغز چوب قهوه ایی شده است.

3 )درخت قادر به بذر دهی نباشد.

4 )سرشاخه‌ها خشک و قابلیت جست دهی نباشد.

2 -تولید چوب و مصنوعات مربوطه دارای چه مراحلی است؟

1 )مرحله تولید بیولوژیک

2 )مرحله تولید مکانیکی یا بهره‌برداری

3 )مرحله تولید مصنوعات یا صنایع چوب

4 )هر سه مرحله

3 -دوایر دروغین در بعضی از گونه‌های درختی بیشتر مربوط به چه پدیده است؟

1 )آفات و امراض

2 )رقابت نوری

3 )آب‌وهوا

4 )لایه‌های زیرین خاک

4 -چه بخش‌هایی از درخت بیشتر در صنایع امروزی مورداستفاده قرار می‌گیرد؟

ا)بیوماس

2 )فیتوماس

3 )تنه

4 )ریشه

۵ -در بهره‌برداری از جنگل‌های تاغ دست کاشت باهدف استمرار تولید و تکیه‌ بر تولید چوب از چه قابلیت‌هایی استفاده می‌شود؟

1 )تکیه‌بر زادآوری طبیعی

2 )تکیه‌بر جست دهی متناسب

3 )تکیه‌بر جست دهی و زادآوری طبیعی

4 )تکیه‌بر کاشت و احیاء مجدد

6 -اسکلت اصلی لنج های ساخته‌شده در ایران بیشتر از چه نوع چوبی است؟

1 )گردو، چنار، ساج

2)اکاسیا، چنار، ساج

3 )کهور، اکاسیا، آلبزیا

4 )چریش ، کرت، کهور

۷ –مرغوب‌ترین گرده بینه‌های صنعتی شمال از چه نوع درختانی است ؟

1 )ممرز، خرمندی ، انجیلی

2 )توسکا، افرا، بلوط

3 )ملچ، ون ، گردو

4 )راش ، آزاد، شمشاد

8 -صنایع تبدیل اولیه چوب عبارت‌اند از ؟

1 )جعبه‌سازی‌ها، درودگرها، خراطی‌ها

2 )تخته خرده چوب ، چوب‌بری‌ها

3 )صنایع تخته لایه ، روکش ، فیبر

4 )پارکت ، کاغذ ، درودگری‌ها

 

 

9- ﺣﺪود ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب ﺗﺒﺪﯾﻞ اوﻟﯿﻪ در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ؟

1( 15 ﺗﺎ 20            3( 50 ﺗﺎ 55

2( 30 ﺗﺎ 35          4( 60 ﺗﺎ 65

10-گرده‌بینه عبارت است از ؟

1 )قسمتی از تنه و شاخه درخت که از برش طولی تنه حاصل می‌شود

2 )قسمتی از تنه و شاخه درخت که از برش عرضی تنه حاصل می‌شود

3 )قسمتی از قطورترین تنه و شاخه درخت که طول آن سه متر و قطر آن 50 سانتیمتر است

4 )شامل همه موارد

11 -گره چوب عبارت است از؟

1 )واکنش ناشی از تغییرات اقلیمی

2 )گره‌ها ناشی از عدم به‌موقع انجام عملیات پرورشی درختان

3 )آثار و بقایای شاخه‌هایی که بر روی تنه درختان به وجود می‌آید

4 )برآمدگی‌های ناشی از رویش سالیانه درختان

12-وزن مخصوص و درصد رطوبت یک ماسوره خوب به ترتیب از راست به چپ چه میزان باید باشد؟

 • 8/0تا 6/0 و 8-4
 • 1تا6/0 و 10-6
 • 2/1 تا 6/0 و 12-6
 • 7/1 تا 8/0 و 25-20

13 -دربرش مماسی چوب‌هایی مثل کیکم، نارون و سنجد نقوش زیبایی که ملاحظه می‌شود چه نام دارد؟

1 )موجی             3 )بروسن

2 )لوپ               4 )چشم بلبلی

 

14 -روکش‌های صدفی از کدام چوب‌ها به دست می‌آید؟

1 )شیردار، زبان‌گنجشک

2 )ممرز، صنوبر

3 )انجیلی ، راش

4 )چنار ، آکاسیا

1۵ -در تهیه روکش برش مماسی چه نوع برشی است ؟

1 )برشی است در حدفاصل برش‌های شعاعی و بینابینی

2 )برشی است به‌موازات محور طولی درخت در جهت موازی با دوایر سالیانه

3 )برشی است به‌موازات محور طولی درخت در امتداد یکی از پره‌های چوبی

4 )کلیه موارد فوق

16 -چوب‌های جرزی عبارت‌اند از چوب‌های ....................

1 )چهار تراش و گردی هستند که به‌صورت شبکه ای روی‌هم چسبیده می‌شوند.

2 )بریده شده‌ای هستند که در کارگاه‌های استخراج مورداستفاده قرار می‌گیرند.

3 )بریده‌ای هستند با مقطع مربع ‌مستطیل برای ایجاد شبکه ریل‌گذاری.

4 )گردی که به‌عنوان پایه در کارهای معدنی مورد استفاده می‌باشند.

17 -تخته فیبرها کدم‌اند؟

1 )تخته فیبرها از برش نازک محور طولی درختان به دست می‌آید

2 )از برش قطورترین شاخه درختان به دست می‌آید

3 )فرآورده های هستند که از الیاف چوبی بدون مواد پرکننده به دست می‌آیند.

4 )از الیاف چوبی همراه با مواد پرکننده به دست می‌آید.

 

18 -اگر طول تخته فیبر از یک ‌گوشه تا گوشه دیگر در روی دو ضلع موازی  (گوشه قائمه)  اندازه‌گیری شود انحراف آن‌ها برای هر 1000میلی‌متر نباید بیش از 2 ±میلی‌متر باشد این حد چه نام دارد؟

1 )حد خمشی           3 )حد واکشیدگی

2 )حال گذشت           4)حد روا داری

3۹ -ماشین‌های بافندگی دارای چه نمونه‌هایی از نوع چوب‌های ضربه ای هستند؟

1 )افقی و عمودی

2 )گرد و استوانه‌ای

3 )حلقوی یا استوانه‌ای توپر

4)همه موارد

2۱ -هم کشیدگی چوب در اثر تغییر رطوبت در کدام جهت بیشتر است ؟

1 )طولی

2 )مماسی

3 )شعاعی

4)بینابینی

23 -از چوب‌های به شرح زیر کدام نرم‌تر است ؟

1 )توسکا          3 )راش

2 )افرا             4 )بلوط

22- ﭼﭗ و راﺳﺖ ﮐﺮدن داﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﯿﻐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﯿﻐﻪ اﺳﺖ ؟

1) 1,5

2) 2,5

3) 1,2

4) 3

23 -چسب سفید نجاری کدام است ؟

 • اوره فرم آلدئید (MF)
 • فنل فرم آلدئید (FF)
 • ایزوسیانات(MDI)
 • استات ونیل پلی(V.A)

24 -گره‌ها جزء ................... هستند.

1 )امراض درخت          3 )محاسن درخت

2 )معایب درخت          4)هیچ‌کدام

2۵ -لولا قابلمه برای درهایی بکار می‌رود که ........

1 )از روکار گذاشته می‌شود.

2 )دو راه شده بکار می‌رود.

3 )کشویی بکار می‌رود.

4)برای هر سه مورد صحیح است.

26 -فرق بین اره دستی درودگری و اره‌تر بر چیست ؟

1 )اختلاف در جنس اره

2 )در طول اره

3 )در دنده‌های اره

4)در پهنای اره

2۷ -کدام‌یک از چسب‌هایی که در صنعت تخته لایه تخته خورده چوب بکار می‌رود به رطوبت مقاوم‌ترند؟

1 )اوره فرم آلدئید

2 )چسب نجاری

3 )فنل فرم آلدئید

4) گزینه3 و 2

28 -کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

1 )اره عمودبر همان اره پاندولی است.

2 )اره عمودبر همان اره مدور است.

3 )اره عمودبر همان اره کلنگی است.

4)هر سه موارد فوق

2۹ -در پروسه ساخت تخته فیبر برای کاهش نهایی PH کدام‌یک از گزینه‌های زیر استفاده می‌شود؟

1 )بیکربنات سدیم

2 )نمک معمولی

3 )بیکربنات پتاسیم

4)اسیدسولفوریک با غلظت یکتا دو درصد

30- ﭼﻮبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺒﻞ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت واﺣﺪ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داراي ﭼﻨﺪ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟

1) 12 ﺗﺎ 15

2) 8 ﺗﺎ 10

3) 16 ﺗﺎ 18

4) 20 ﺗﺎ 25

31-بهترین چوب برای بشکه سازی جهت حمل خاویار و الکل کدم‌اند ؟

1 )نراد

2 )توسکا

3 )راش

4)بلوط

 

32-مناسب‌ترین چوب برای پارکت سازی کدام است ؟

1 )ملچ

2 )انجیلی

3 )بلوط

4)راش

33-نقش میکروسکوپی تاولی را در کدام‌یک از چوب‌های استحصال شده می‌توان مشاهده نمود؟

1 )افرای قندی              3 )راش

2 )زبان‌گنجشک            4 )ملچ

34- ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﺼﺮفﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺨﺖ 30 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺮدهﺑﯿﻨﻪ اﮐﻮﻣﻪ در ﻣﺪت 60 ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي اﺳﺖ ؟

 • 12000000
 • 5000000
 • 8000000
 • 48000000

3۵ -در عملیات تقطیر چوب در حرارت 500 درجه سانتیگراد

1 )فقط اکسیژن متصاعد می‌شود

2 )فقط هیدروژن متصاعد می‌شود

3 )قطران رقیق تولید می‌شود

4)قطران غلیظ تولید می‌شود

36 -قارچ‌هایی که عامل تغییر رنگ هستند معمولاً به کدام قسمت چوب حمله می‌کند ؟

1 )چوب برون

2 )چوب درون

3 )پوست چوب

4)هر سه مورد

37- ﺑﺎزده ﺧﻤﯿﺮﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺣﺪود ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟

1( 60                    3( 90

2( 50                    4( 100

38 -در کاغذسازی بروش سولفات عامل اصلی کدام است؟

 • So4H2
 • NaoH + SNa2
 • So3H2
 • SNN2

3۹ -عامل اصلی سفید کردن خمیر کاغذ کدام است؟

1 )کلرور

2 )پرمنگانات

3 )کلرور و پرمنگنات

4 )آهک

40 -خروج دود آبی‌رنگ از کوره ذغال ھای سنتی در هنگام استحصال به مفهوم .......کار است.

1 )شروع کار

2 )پایان کار

3 )زمان اضافه کردن هیزم

4 )زمان دمیدن هوا

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع چوب

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن