راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1383

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1383

0 تومان
کد محصول : Rah_Sakhteman_1383

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - در یک بتن C30 مدول گسیختگی بتن چند مگاپاسکال است؟

الف) ۱۵

ب) ۳ / ۳

ج) 4 / ۱0

د) ۵ / ۱

۲ - اگر در یک تیر بتن آرمه طرهای، نسبت آرماتور فشاری در مقطع تکیه‌گاه برابر با ۲ در صد باشد پس از 10 سال اضافه افتادگی تیر چند برابر افتادگی آنی ناشی از بار مردهاست.

الف) 2 / 0

ب) 4 / 0

ج) ۵ / 0

د) ۱

3 - در یک تیرستون بتن آرمه در چه هنگامی رفتار تیر، بیشتر به ستون شبیه است تا تیر؟

الف) ارتفاع مقطع تیر زیاد باشد

ب) تیر به‌صورت شیب‌دار باشد

ج) C از eb کوچک‌تر باشد

د) P از Pb بیشتر باشد

 

۴ - در محاسبات طول گیرایی میلگردهای کششی، حداکثر مقدار ۲ % چقدر است؟

الف) ۱ / 4

ب) ۱

ج) 2

د) 6۵ / 0

۵ - اگر مقاومت فشاری مشخصه سه نمونه متوالی بتن C30 برابر با 33 ، 28 و 3۴ مگا پاسکال باشد کدام‌یک از موارد زیر صحیح است؟

الف) بتن قابل‌قبول است

ب) بتن غیرقابل‌قبول است و باید تخریب شود

ج) بتن قابل‌قبول است ولی مشمول جریمه می‌باشد

د) به آزمایش‌های تکمیلی نظیر مغزه­گیری نیاز است

۶ - در قاب‌های خمشی ویژه فولادی با فولاد نرمه 4t2bf/ چه محدودیتی دارد؟

الف) 8.9≥

ب) 9.6≥

ج) 11≥

د) 16 ≥

۷ - حداکثر مقدار لاغری یک بادبند در یک قاب مهاربندی‌شده فولادی با فولاد نرمه چقدر است؟

الف) 300

ب) 00 2

ج) 123

د) 16

8 - ضریب  در جوشکاری هنگامی‌که جوش در محل انجام شود و توسط افراد مجرب بازرسی چشمی شود چقدر است؟

الف) ۱۵

ب) ۳ / ۳

ج) 4 / 10

د) ۵ / ۱

۹ - کدام‌یک از موارد زیر در مورد ضریب Cb در تیرهای فولادی صحیح است؟

الف) این ضریب فقط برای تیرهای بدون اتکای جانبی بکار می‌رود

ب) این ضریب به فشردگی مقطع تیر بستگی دارد

ج) این ضریب برای تیرهای آبکار می‌رود

د) این ضریب برای تیرهایی بکار می‌رود که توأماً تحت تأثیر خمش و پیچش قرارگرفته باشند

10 - در تیرهای آ فولادی با فولاد نرمه، مقطع فشرده و دارای تکیه‌گاه جانبی که تحت خمش حول محور قوی قرارگرفته است تنش خمشی مجاز چند 2kg/cm است؟

الف– 1440

ب– 960

ج) 720

د) 1584

11 - حداکثر ارتفاع و حداکثر تعداد طبقات یک سازه بنایی مسلح در مناطق با خطر نسبی بسیار زیاد چقدر است؟

الف) 8 متر - 2 طبقه

ب) 10 متر - ۳ طبقه

ج) 30 متر - بدون محدودیت

د) ۱۵ متر - ۵ طبقه 12

1۲ - اگر بار مرده کل در یک ساختمان 30 تن، باربام ۴ تن و بار سایر طبقات (همگی مسکونی) برابر 1۵ تن باشد و ضریب زلزله نیز 0 / 1 باشد نیروی برشی پایه چند تن است؟

الف) 9 / 4

ب) 98 / 0

ج) 38 / ۳

د) 7 / ۳

13 - حداکثر فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی در هریک از دو امتداد متعامد ساختمان چقدر است؟

الف) 20 ٪ بعد ساختمان در آن امتداد

ب) ۵ ٪ بعد ساختمان در آن امتداد

ج) 50 ٪ بعد ساختمان در آن امتداد

د) محدودیتی ندارد ولی هر چه کمتر باشد بهتر است

1۴ - کدام‌یک از دستگاه‌های سازهای زیر در یک ساختمان اسکلت فلزی مناسب‌تر و شکل­پذیرتر است؟

الف) قاب بادبندی شده برون‌محور

ب) قاب بادبندی شده هم‌محور

ج) قاب خمشی فولادی ویژه

د) قاب خمشی فولادی ویژه همراه با دیوار برشی بتن‌آرمه ویژه

1۵ - برای تهیه طیف طرح استاندارد زلزله نسبت میرایی برابر با چند درصد در نظر گرفته می‌شود؟

الف) 2

ب) ۵

ج) 10

د) ۱۵

1۶ - یک ساختمان بلند در کدام‌یک از حالت‌های زیر بیشتر مستعد تشدید (رزونانس) است؟

الف) در دامنه کوه‌ها قرارگرفته باشد

ج) قاب با فلزی خمشی داشته باشد

ب) در دشت‌ها قرارگرفته باشد

د) قاب آن مهاربندی‌شده باشد

1۷ - اگر وزن یک مترمربع تیغه‌های مصرفی در یک طبقه برابر 30d N  و بار زنده برابر N/m۲ d 400 باشد و وزن کل تیغه‌ها در کل 100 مترمربع طبقه برابر dN 6000باشد بار گسترده معادل چقدر در نظر گرفته می‌شود؟

الف) 60 dn/m2

ب) 40 dn/m2

ج) dn/m2 50

د) dn/m2 500

18 - میزان کاهش بار زنده در یک تیر متعلق به بام یک ساختمان مسکونی سه طبقه را محاسبه کنید. (بار زنده ۲dn/m 300 و سطح بارگیر تیر m2 ۲۵ است)

الف) 50 ٪

ب) 10 ٪

ج) صفر

د) 18 ٪

1۹ - جمع سطوح بارگیر یک ستون (با کاهش سربار مجاز) برابر با 40m2 است. تعداد طبقات مربوط به ستون موردنظر برابر با ۵ است. در صد مجاز کاهش بار زنده چقدر است؟

الف) 2۳

ب) 40

ج) 50

د) 30

20 - در یک بام شیب‌دار در منطقه سردسیر و با شیب ۴۵ درجه بار ناشی از برف بر روی هر مترمربع تصویر افقی بام چند2dn/m است؟

الف) 7۵

ب) 2۵

ج) 150

د) 106

21 - در هوای سرد استفاده از کدام‌یک از قیرهای زیر به‌عنوان پریمکت مناسب‌تر است؟

الف) mc-70

ب) sc-70

ج) RC-70

د) امولسیون کاتیونیک

۲۲ - افزودن ۴ ٪ نمک طعام به گچ موجب چه چیزی در آن می‌شود؟

الف) آن را کندگیر می‌کند

ب) آن را تندگیر می‌کند

ج) آن را در برابر رطوبت مقاوم می‌سازد

د) چسبیدن رنگ به آن را بهتر می‌سازد

23 - کدام‌یک از موارد زیر در سیمان به تغییر حجم سیمان مرتبط است؟

الف) میزان C۳A

ب) سلامت

ج) نرمی

د– حرارت هیدراتاسیون

۲۴ - قیر 70 / 60 چه نوع قیری است؟

الف) قیر دمیده

ب) قیر محلول

ج) امولسیون قیر

د) قیر AC

۲۵ - براثر حمله سولفات به بتن چه ماده­ای تشکیل می‌شود؟

الف) پر تلندایت

ب) C۳A

ج) نمک فریدل

د) اترینگایت

۲۶ - کدام‌یک از مقادیر زیر باری ضریب نرمی ماسه مصرفی در بتن مناسب‌تر است؟

الف) 2

ب) ۳

ج) 4

د) ۵

2۷ - کلراید بر کدام‌یک از موارد زیر بیشترین خرابی را وارد می‌کند؟

الف) بتن­های در معرض آب و رطوبت

ب) بتن­های مسلح

ج) بتن­های ساخته شده با سیمان نوع ۱

د) به تنهای ساخته‌شده با سیمان پوزولانی

28 - برای تعیین کارایی بتن از کدام‌یک از وسایل و روش‌های زیر استفاده می‌شود؟

الف ) وی پی

ب) ضریب تراکم

ج) اسلامب

د) همه موارد

۲۹ - زیاد بودن کدام‌یک از مواد زیر در سیمان واکنش قلیایی سنگ‌دانه‌ها را افزایش می‌دهند.

الف) A ۳C

ب)O۳Na وO ۳ k

د) به سیمان ربطی ندارد و نقش اصلی را سنگدانه بر عهده دارد

30 - دستگاه ویکا برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

الف) نرمی سیمان

ب) غلظت نرمال خمیر سیمان

ج) زمان گیرش سیمان

د ( موارد آب و ج

31 - اجاره‌بهای یک آپارتمان نوساز ۲ میلیون تومان رهن و 240 هزار تومان ماهانه تعیین‌شده است ارزش تقریبی آپارتمان چقدر است؟

الف) 40 میلیون تومان

ب) 80 میلیون تومان

ج) 60 میلیون تومان

د) 100 میلیون تومان

3۲ - حداکثر ارتفاع نردبان یک‌طرفه مورداستفاده در کارگاه:

الف) ۳ متر

ب) 6 متر

ج) 8 متر

د) 10 متر

33 - در چه شرایطی کارگر می‌تواند خارج از ساعات عادی کار به‌تنهایی مشغول کار باشد؟

الف) با مجوز کارفرما

ج) برای کارهای متفرقه و شخصی

ب ) با مجوز سرپرست کارگاه و تائید کارفرما

د) به هیچ وجه

3۴ - برای جلوگیری از ترک‌خوردگی در گچ کاری روی بدنه‌های بتونی ساختمان در زمان گچ کاری چه باید کرد؟

الف) باید از گیج زنده استفاده کرد

ب) باید از گیج کشته (مرده) استفاده کرد

ج) باید از گچ مخصوص این کار استفاده کرد

د) فقط باید از توری سیمی مناسب استفاده شود

3۵ - کدام‌یک از طرح‌های زیر مربوط به شهرهای کوچک و روستایی است؟

الف) طرح آمایش سرزمین

ج) طرح جامع

ب) طرح تفصیلی

د) طرح هادی

3۶ - در آئین‌نامه استفاده از اراضی: شهرک‌ها در چه مکانی استقرار می‌یابند؟

الف) داخلی محدودہ قانونی شهر

ب) داخلی محدودہ خدماتی شهر

ج) خارج از محدودہ قانونی حریم شهر

د) در خارج از محدوده قانونی و داخل محدوده استحفاظی شهر

3۷ - در داربست‌های معلق یا نوسانی حداکثر چه تعداد کارگر مجاز هستند همزمان در یک جایگاه کار کنند؟

الف) یک نفر

ب) دو نفر

ج) 4 نفر

د) محدودیت ندارد

38 - به‌طور تقریب سطح رنگ‌آمیزی یک ساختمان متعارف:

الف) سه برابر زیربنای رنگ‌شده می‌باشد

ب) چهار برابر زیربنای رنگ‌شده می‌باشد

ج) نمی‌توان نسبتی در نظر گرفت

د) دو برابر زیربنای رنگ‌آمیزی شده می‌باشد.

3۹ - طبق ضوابط شهرداری حداقل عرض رامپ برای 30 واحد پارکینگ در ساختمانی که عرض آن 20 متر است:

الف) یک واحد رامپ به عرض ۳ / ۵ متر

ب) یک واحد رامپ به عرض ۵ متر

ج) دو واحد رامپ به عرض ۳ / ۵ متر

د) موارد ب وج صحیح است

40 - برای نصب علائم ایمنی و چراغ‌های خطر هنگام عملیات ساختمانی در قراردادهای منطبق با سازمان برنامه‌وبودجه:

الف) برای پیمانکار در فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه ردیف مشخص در نظر گرفته‌شده است

ب) هیچ‌گونه پرداختی صورت نمی‌گیرد و به عهده پیمانکار است

ج) هزینه برق توسط کارفرما پرداخت می‌شود

د) کلاً به عهده دستگاه نظارت می‌باشد

41 - در تهیه نقشه خطای اندازه‌گیری طول 1 ± متر و خطای ترسیم طول در نقشه ۲ / 0 میلی‌متر داده‌شده مقیاس نقشه چقدر باید باشد؟

الف)

ب)

ج)

د)

۴۲ – زاویه‌های یک مثلث با زاویه‌یابی که خطای قرائت آن " به است اندازه‌گیری شده، اندازه‌گیری در چند کوپل صورت گیرد تا خطای ماکزیمم مجموع سه زاویه از " ۷ تجاوز نکنند؟

الف) 4 کوپل

ب) ۳ کوپل

ج) 2 کوپل

د) ۱ کوپل

43 - خطای یونوسفریک در مشاهدات GPS را به روش زیر می‌توان خنثی کرد؟

الف) تک فرکانس به‌شرط مشخص بودن دقیق مدار ماهواره

ب) دو فرکانس و تعیین دقیق فشار و درجه حرارت

ج) دو فرکانس و مشاهدات تفاصلی

د ( انجام مشاهدات در روز

۴۴ - خطای فاصله‌یابی پارالاکتیک بین دونقطه B ، A در دو حالت زیر داده‌شده:

1S : وقتی فاصله فقط در یک دهنه با خطای زاویه " ۲ اندازه‌گیری شود

S۲ : وقتی فاصله فقط در ۶ دهنه با خطای زاویه ۶ " اندازه‌گیری شود

نسبت  چقدر است؟

الف)

ب)

ج) 5

د)

۴۵ - اصول اندازه‌گیری فاصله در EDM بر پایه تعیین .... قرار دارد:

الف) اختلاف فرکانس موج رفته و برگشته ها

ب) اختلاف فاز موج رفته و برگشته

ج) اختلاف دامنه موج رفته و برگشته

د) اختلاف شدت موج رفته و برگشته

۴۶ - مختصات رئوس یک پیمایش بسته در جدول روبرو داده‌شده مساحت آن را حساب کنید؟

الف) 688

ب) 660

ج) 602

د) 542

۴۷ - N نقطه‌ای با مختصات معلوم (بدون خطا) و M نقطه ایست مجهول که برای تعیین مختصات آن فاصله 0،1 + 3۲۵،۴۴ = MN با خطای 1 / 0 متر وژیرمان آن 1 ° ± ۶0 = MN اندازه‌گیری شده‌اند خطای مجاز موقعیت نقطه M را به دست آورید.

 

X

Y

A

0

10

B

10

20

C

20

0

D

30

6

E

7

30


الف) ۵ / 36

ب) 29 / 36

ج) 59 / ۳۵

د) 9۵ / 34

48 - روی یک میز دو نشانه مشخص کلی روی درجه 1 متری و دیگری روی درجه ۴ متری چسبانده شده با یک شیب سنج که روی سه پایه در 1۵0 سانتیمتر بالای نقطه A قرارگرفته به این میز قائم در نقطه B نشانه‌روی و شیب امتدادها5%PS=+1%=,PA= -1/ قرائت شده است اختلاف ارتفاع HB-HA را بدست آورید؟

الف) 70 / 0 -

ب) 30 / ۱ +

ج) 30 / ۱ –

د) 70 / 0 +

۴۹ - دو امتداد موازی di و d ۲به فاصله 30 متر را با یک قوس مرکب معکوس به هم وصل کرده‌ایم درصورتی‌که بین نقاط تماس برابر 1۲000 باشد شعاع قوس را حساب کنید؟

الف) M 180

ب) M 120

ج) 90 M

د) 30 M

50 - برای به دست آوردن موقعیت نقطه مجهول M روی نقطه معلوم S که به فاصله 3۲0 متری نقطه M قرار دارد مستقرشده طول SM و زاویه این امتداد را قرائت نمودهایم درصورتی‌که بخواهیم نقطه M را با دقت 8 سانتیمتر تعیین موقعیت کنیم قرائت امتداد با چه دقتی باید انجام شود؟ (برحسب ثانیه 60 قسمتی)

الف) " 150

ب) " 50

ج) " 100

د) " 2۵

51 - برای قراولروی به نقاط B, A از ایستگاه S مجبور شده‌ایم دوربین را در نقطه ' S به فاصله ۴۵ سانتیمتری از S قرار داده­ایم مشاهدات به شرح زیر بوده­اند:

قرائت طب افقی

نقطه دید

 ایستگاه

27̊ 25

A

 

S'

132 25

B

72 25

S

SA=6 km

SB= 8km

زاویه CY = ASB را بدست آورید؟

الف) " 30', ۱ °105

ب) " 30 ' 0 °105

ج) " 04 ', 0 °105

د) " 20 ', 0  ، °105

۵۲ - A و C ابتدا و انتهای یک کمان و S رأس آن است و امتداد دو مماس با ژیزمان آن‌ها ' 3۶ و ° 3۶ = GAs و '°°,° 8 = Gsc و یک نقطه P از کمان با ' P | پای عمود وارده از آن بر امتداد AS مشخص شده: 8 M8  PP '= وm ۲۷۶ S P= ' داده شده‌اند شعاع کمان در چه حدود است؟

الف) 2260 M

ب) 2269

ج) 227۵

د) 2280

53 - در طرح تقریبی مسیر یک‌راه که شیب طولی آن نباید از %۷ تجاوز کند از نقشه‌ای با خطوط تراز ۵ / ۲ متری استفاده شده فاصله افقی بین دو خط تراز متوالی در امتداد مسیر حدوداً چقدر است؟

الف) 82

ب) 20

ج) 36

د) ۱۳۵

۵۴ - در یک ترازیابی مثلثاتی 1۶ / ۶ -= HA-HB متر به دست آمده درصورتی‌که با زاویه­یاب روی نقطه A زاویه شیب نشانه‌روی به میر در نقطه8,34'B V=و قرائت تار پایین 13۵1 یادداشت شده باشد قرائت تار بالا را به دست آورید (قرائت تار وسط با بلندی دستگاه مساوی فرض شده)؟

الف) 3078

ب) 3642

ج) 2478

د) 3278

۵۵ - در یک پیمایش باز با زاویه‌های نزدیک به " 180 و طول‌های تقریباً برابر حدود 200 متر که هرکدام با خطای نسبی  اندازه‌گیری شده‌اند خطای بست مجاز پیمایش در چه حدودی است درصورتی‌که خطای اندازه‌گیری هر زاویه ° 10 و پیمایش دارای ۹ پهلو باشد؟

الف) 4۵ / 0

ب) 0 / 52

ج) 2۱ / 0

د) ۳۱ / 0

۵۶ - محیط یک مربع با خطای نسبی  معلوم است خطای نسبی مساحت آن چقدر است؟

الف)

ب)

ج)

د)

۵۷ - برای بردن فاصله­های افقی به یک نقشه خطای نسبی نباید از  تجاوز کند حداکثر شیب برای آنکه از تصریح تبدیل به افق صرف‌نظر کنیم چقدر است؟

الف) 6 ٪

ب) 4 ٪

ج) ۵ %

د) 2 ٪

58 - برای استفاده از شرط هم صفحه‌ای در فتوگرامتری برای هر نقطه معلوم چند معادله نوشته شود؟

الف) ۱

ب) 2

ج) ۳

د) ۵

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان