دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1381

0 تومان
کد محصول : Rah_Sakhteman_1381

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 -در چهارترکيب اصلي سيمان، سه کلسيم آلومينات ( A و C ) می‌تواند در موارد زير نقش داشته باشد.

الف) مقاومت نهايي سيمان و بتن را بالا برد

ب) در اوايل گيرش سيمان حرارت کمتري ايجاد نمايد.

ج) مقاومت بتن در برابر سولفات‌ها را افزايش دهد

د) هیچ‌کدام

2 – در زمين­هاي داراي سولفات زياد براي مقابله با خوردگي بتن از سیمان‌های زير استفاده می‌شود.

الف) سيمان نوع

ب) سيمان داراي C3A زياد

ج) سيمان نوع 5

د) سيمان نوع 3

3 - دردانه بندي سنگ‌دانه براي مصرف در بتن کدام عبارت صحيح است؟

الف) در خواص بتن تازه اثر ندارد

ب) در خواص بتن سخت شده اثر ندارد

ج) در کارايي بتن مؤثر است

د) در ميزان آب لازم براي بتن تأثير ندارد

4- درصورتی‌که وزن ماسه کاملاً خشک ... گرم، وزن ماسه اشباع با سطح خشک ... گرم، وزن پيکنومتر از آب 1... گرم و وزن پيکنو متر و ماسه و آب 1... گرم باشد، توده ويژه ظاهري ماسه برابر است با:

الف) 40 / 2

ب) 30 / 2

ج) 6 3/ 2

د) 5.2

5 - براي انتخاب آب مناسب براي بتن لازم است

الف) آب عاري از چربی‌ها و مواد آلي

ب) مقدار يون کلريد داخل آب کمتر از ||  ppm 1000/ باشد

ج ( مقدار يون سولفات داخل آب کمتر از 3000pm باشد

د) همه موارد فوق

6 - در کارايي بتن تازه کدام عبارت زير صحيح نيست؟

الف) ميزان آب در بتن در کارايي آن مؤثر است

ب) ميزان سيمان در بتن در کارايي آن مؤثر است

ج) کارايي بتن ارتباطي با مصالح تشکیل‌دهنده بتن ندارد

د) شکل و بافت سنگ‌دانه در بتن در کارايي آن مؤثر است

7 - در مخلوط بتني که نسبت وزني سيمان، ماسه و شن به ترتيب 1 ، 2 و 3 و نسبت آب به سيمان . . می‌باشد، درصورتی‌که دانسيته تراکم 2350کيلوگرم در مترمکعب باشد، مقدار سنگ‌دانه برابر است با

الف) کمتر از 17503kg/m

ب) کمتر از kg/m1200

ج ) kg/m1900 1800-3

د) بيش از 3kg/m1900

8 - دو بتن غيرمسلح يکي با آب مناسب و ديگري با آب دريا با استفاده از سيمان نوع 5 ساخته شده­اند مقاومت بتن با آب مناسب در 28 روز برابر g/cm 3002 هست. مقاومت بتن با آب دريا در چه حدود قابل‌قبول است.

الف) کمتر از 2kg/cm300 نباشد

ب) کمتر از 2kg/cm270 نباشد

ج) بين  2kg/cm270-300 باشد.

د) هیچ‌کدام

9 - در خصوص اجراي بتن کدام‌یک از عبارات زير صحيح نيست؟

الف) بتن آماده نبايد بيش از يک و نيم ساعت در مخلوط‌کن بماند

ب) در بتن­هاي پمپي نبايد از افزودنی‌ها استفاده کرد

ج) زيان مخلوط کردن به حجم مخلوط کردن بستگي دارد

د) در قالب‌های شیب‌دار بتن بايد عمود بر سطح قالب ريخته شود.

10 - که در مورد عمل‌آوری بتن کدام عبارت زير صحيح نيست؟

الف) در عمل‌آوری رطوبت و درجه حرارت هر دو مؤثرند

ب) عمل‌آوری با بخار مقاومت نهايي زيادتري دارد

ج) طول عمل‌آوری در مقاومت نهايي مؤثر است

د) دماي بهينه کمتر از 20 درجه سانتی‌گراد است

11 - کدام عبارت در خصوص فلزات قابل‌استفاده در ساختمان صحيح نيست؟

الف) ملاط‌های تازه سيمان بر روي آهن سفيد اثري ندارد

ب) فلز مس نرمي کمتري نسبت به فلز سربدار است

ج) فلز آلومينيوم پايداري در برابر خوردگي بيشتري نسبت به فولاد دارد

د) در آب‌بندی اتصالات چدني می‌توان از شمش سرب آب کرده استفاده نمود

12 – از ملات­هاي زير کدام دسته به‌صورت شيميايي سفت‌وسخت می‌شوند؟

الف) ملات ماسه آهکي، ملات ماسه سيماني

ب) ملات شفته آهکي، ملات گچ

ج ) ملات شفته آهکي، ملات­هاي آبي

د) همه موارد فوق

13 - سیمان‌های پوزولاني براي مصرف در موارد زير توصيه می‌شوند.

الف) بتن­هاي حجيم، بتن در مناطق گرمسير

ب) بتن­هاي حجيم، بتن در مناطق سردسير

ج) بتن با مقاومت اوليه بالا، بتن در مناطق گرمسير

د) هیچ‌کدام

14 - براي افزايش مقاومت بتن در مقابل پديده يخ زدن - آب شدن می‌توان:

الف) از سیمان‌های زود گير استفاده نمود

ب) از مواد افزودني حباب هواساز استفاده نمود

ج) از مواد افزودني روان کننده استفاده نمود

د) هیچ‌کدام

15 - براي افزايش مقاومت سايشي بتن توصيه می‌شود؟

الف) نسبت آب به سيمان در بتن را کم نمود

ب) از مواد پوزولاني نظير دوده سيليس استفاده نمود

ج) طول دوره عمل‌آوری را اضافه نمود

د) کليه موارد فوق

سؤالات مکانيک خاک، راه‌سازی، ترافيک و روسازي

16- فاصله نزدیک‌ترین مانع تا گوشه داخلي شانه در يک قوس افقي با شعاع 45 متر و زاويه تقاطع 66 / 3 درجه، 2 متر است. عرض شانه 1 / 2 متر و عرض خط داخلي اين قوس 3 / 6 متر هست. فاصله ديد موجود در قوس چند متر است؟

الف) حدود 34متر

ب) حدود 43 متر

ج) حدود 68 متر

د) حدود 84 متر

17- در قوس قائم سهمي که 3%+ = g1 و %3 -= g2 و مسافت ديد سبقت100 متر می‌باشد، طول قوس را حساب کنيد. ارتفاع چشم راننده را از سطح زمين 1/143 متر و ارتفاع کف وسيله از سطح زمين را 152.0 متر در نظر بگيريد.

L<S-->

 

الف) 47.6m

ب) 6.65 m

ج) 129.0 m

د) 140.9 m

18 - در مسيري رابطه ميان سرعت و چگالي به‌صورت

  exp(-D8/76S=/9/56)می‌باشد که در آن چگالي برحسب وسيله بر مايل و سرعت برحسب مايل بر ساعت است. سرعت بحراني مسير چند کيلومتر بر ساعت می‌باشد؟

الف) 28.25

ب) 35.34

ج) 45.48

د) 56.90

19 - منظور از ظرفيت يک مسير چيست؟

الف) حجم حداکثر

ب) چگالي بحراني

ج) چگالي اشباع

د) عرض مسير

20 - مصداق CBD در شهر تهران در کدام‌یک از گزینه‌ها آمده است؟

الف) فرودگاه مهرآباد

ب) پارکينگ بيهقي

ج) ورزشگاه آزادي

د) بازار تهران

21- منحني دانه‌بندی يک توده مصالح سنگي باکم تريم فضاي خالي بر اساس رابطه فولر تنظيم گرديده است. چنانچه بر اساس استاندارد اشتو 30 درصد مصالح مذکور را دانه‌های شن تشکيل داده و توده فاقد قلوه‌سنگ باشد اندازه احتمالي بزرگ‌ترین سنگ‌دانه اين توده در کدام گزينه آمده است:

الف) 4 میلی‌متر

ب) 4 / 5 میلی‌متر

ج) 5 میلی‌متر

د )5.5 میلی‌متر 22

22- کدام‌یک از قيرهاي خالص ذيل براي ساخت رويه آسفالتي يک جاده ترانزيت پررفت‌وآمد در منطقه‌ای بسيار گرمسير مناسب‌تر است؟

الف) قيري با درجه نرمي 40 و حساسيت 62% نسبت به درجه حرارت

ب) قيري با درجه نرمي 40 و نشانه درجه نفوذ صفر

ج ) قيري با درجه نرمي و درجه نفوذ برابر و نشانه درجه نفوذ

د) AC60/70

23 - کمترين مقاومت خاک بستر معمولاً در کدام فصل سال مشاهده می‌شود؟

الف) بهار

ب) تابستان

ج) پاييز

د) زمستان

24- براي طرح آسفالت مخلوط در محل روسازي يک جاده فرعي از قير SC و مصالح سنگي با دانه‌بندی فولر و بيشترين تراکم ممکن استفاده کرده‌ایم. نوع آب‌وهوای منطقه و درصد وزني قير در کدام گزينه آمده است؟ بزرگ‌ترین الک را در رابطه فولر الک شماره 4 منظور کنيد.

براي قيرهاي محلول P=0.02a+0.07b+0.15c+0.2d

براي قيرهاي امولسيون p=0.05A+0.1B+0.5C

شماره الك

4

8

50

100

200

اندازه سوراخ الك برحسب mm

76

38/2

297/0

149/0

74%

 

ب) سرد و مرطوب – 3.9

ج) گرم و خشک – 4.8

د) گرم و خشک – 3.5

25- به‌منظور تثبيت خاک بستري با دامنه خميري زياد، نمونه‌ای از آن را با آهک تثبيت کرده‌ایم. ميزان افزايش مقاومت فشاري آن پس از عمل آمدن به مدت 28 روز در گرماي 20 درجه سانتی‌گراد  بوده است چه ماده­اي را براي تثبيت خاک بستر مذکور توصيه ميکنيد؟

الف) آهک

ب) سيمان

ج) قير

د) قطران

سؤالات تحليل و طراحي سازها

26- نيروي حاصل در اعضاي 1 و 2 از خر پاي شکل زير را که گره‌های پائين آن تحت تأثير نيروي « 10 می‌باشد را محاسبه نمايند؟

الف) در عضو 2 مقدار نيرو معادل 0.7.7 تن  است و عضو به صورت فشاري کار می‌کند

ب) در عضو 1 مقدار نيرو 07.7 تن و به‌صورت کششي کار می‌کند

ج) در عضو 2 مقدار نيرو 07.7 تن می‌باشد و به‌صورت کششي است

د) با توجه به تعداد مجهولات در مقاطع اعضاء 1 و 2 نمی‌توان مقدار نيروها را در اعضاي 1 و 2 به سهولت محاسبه نمود.

27- به طورکلي هر بارگذاري غير مشخص قابل‌تبدیل به مجموع دو بارگذاري متقارن و متقارن معکوس می‌باشد. با استفاده از متقارن هندسي و اعمال بارگذاري متقارن و متقارن معکوس کدام گزينه صحيح است؟

الف) در يک سازه متقارن تحت بارگذاري متقارن با توجه به‌شرط ايستايي هميشه نيروي برشي در محل محور تقارن مساوي صفر است

ب) در يک سازه متقارن تحت بارگذاري متقارن معکوس ايستائي ديکته می‌کند که نيروي برشي و لنگر خمشي در محور تقارن صفر بشود

ج) در يک سازه متقارن با تعداد دهانه فرد براي بارگذاري متقارن می‌توان فقط نيمي از سازه را با توجه به اعمال سختي عضو روي محور تقارن مساوي نصف سختي آن عضو در حالت اوليه براي تحليل بکار برد

د) در يک سازه متقارن با تعداد دهانه زوج براي بارگذاري متقارن معکوس اکثراً نيمي از سازه را با توجه به اعمال سختي عضو روي محور تقارن مساوي دوسوم از سختي آن عضو در حالت اوليه براي تحليل استفاده می‌کنند.

28- در انتهاي تير فلزي صفحه‌ای مطابق شکل جوش شده است. درصورتی‌که اتصال جوش صد درصد پاسخگويي انتقال ممان تير به صفحه باشد آنگاه به ستون بايد انتظار داشت که اتصال

الف) در صورت استفاده از پیچ‌های اصطکاکي براي اتصال تير به‌صورت نيمه گيردار عمل نخواهد کرد.

ب) در صورت استفاده از پيچ اصطکاکي فاصله پیچ‌ها ( d ) تأثيري به درصد انتقال همان نيز به ستون ندارد

ج) ضخامت صفحه انتهايي تأثيري شديد به درصد انتقال همان دارد و لذا فاصله پیچ‌ها و تعداد آن‌ها به درصد انتقال معان ربطي ندارد

د) ميزان درصد ممان گيري اتصال نه‌تنها به قطر، تعداد، موقعيت پیچ‌های اصطکاکي ارتباط دارد بلکه ضخامت صفحه انتهايي نيز سهم بسزايي به درصد انتقال ممان خواهد داشت.

29- فلسفه کاربرد درز انقطاع در ساختمان‌ها عبارت است از:

الف) پيشگيري از بروز روانگرايي خاک‌های با پتانسيل در زير پس ساختمان‌ها

ب ) جلوگيري از برخورد ساختمان‌های با ارتفاع بيش از 12 متر که در مجاور يکديگر ساخته شده­اند.

ج ) به‌منظور جدا کردن پي ساختمان‌هایی که در مجاور يکديگر ساخته شده­اند تا هنگام گودبرداري زمين مجاور به ساختمان آسيب وارد نشود.

د) جهت جذب نيروي شلاقي در بالاترين ارتفاع ساختمان بلند می‌باشد.

30- درصورتی‌که امتداد صفحه ديوارها و نماها درحرکت جانبي قاب‌های سازهاي محدوديت ايجاد نمايد کدام گزينه صحيح می‌باشد؟

الف) به علت ضعف پذيرش تلاش برشي در اتصالات ديوارها نبايستي براي تحليل قاب‌ها از سختي ديوارها در خصوصيات قاب‌ها استفاده نمود.

ب) ديوارها در جريان وقوع زلزله به‌طورکلی از انرژي پذيري خوبي برخوردار نيستند و لذا آثار ديوارها در تحليل قاب‌ها براي نيروي جانبي زلزله در نظر گرفته نمی‌شود.

ج) ارزيابي سختي ديوارها با بررسی‌های آزمايشگاهي امکان‌پذیر است و لذا آئین‌نامه 2800 با توجه به امکانات آزمايشگاهي تأثير آن‌ها در محاسبات و تحليل قاب‌ها براي نيروي جانبي توصيه نمی‌کند.

د) آئین‌نامه 2800 توصيه می‌کند درصورتی‌که اتصالات ديوارها به قاب قادر به تحمل و پذيرش تلاش‌های برشي باشد می‌بایستی اثر سختي ديوارها در آناليز سازه براي نيروهاي جانبي منظور شود.

31 - کدام شکل مقطع براي اعضاي بادبندي قاب‌هایی که روي آن‌ها به علت شرايط معماري يا فرايند بهره‌برداری با ديوار پوشش داده می‌شود مناسب‌ترین هستند؟

الف) مقطع لوله توخالي

ب) مقطع لوله توپر

ج) مقطع جفت ناوداني

د) مقطع قوطي بسته

32- کدام گزينه براي زمان تناوب اصلي نوسان در سازه‌ها صحيح می‌باشد؟

الف) زمان تناوب اصلي نوسان بيانگر نحوه پاسخ ساختمان به حرکت زمين در زمان زلزله می‌باشد و لذا آئین‌نامه 2800 برحسب نوع زمين و مکانيک خاک منطقه زمان تناوب اصلي نوسان سازه را به انتخاب يکي از اعداد4.0، 5.0، 7.0، 1توصيه نموده است.

ب) زمان تناوب اصلي نوسان به تغيير شکل‌پذیری اعضاي مقاوم قاب‌های سازه ارتباط دارد و لذا آئین‌نامه 2800ارتباط ابعاد هندسي قاب‌های سازه را در ارزيابي زمان تناوب اصلي نوسان مؤثر نمی‌داند.

ج) جنس مصالح سازه در تعيين زمان تناوب اصلي نوسان سازه عامل اصلي است و لذا آیین‌نامه 2800 زمان تناوب اصلي نوسان سازه‌های فولادي را نسبت به سازه‌های بتني و مصالح بنائي که داراي هندسه مشابه می‌باشند بيشتر توصيه کرده است.

د) به‌طورکلی زمان تناوب اصلي نوسان سازه‌ها با توجه به خصوصيات فيزيکي و هندسه سازه‌ها از روش تحليلي محاسبه می‌گردد و آئین‌نامه 2800 مقدار آن را وابسته به فرضيات محاسب و انتخاب روش تحليل در نظر گرفته است ولي مقدار آن را کمتر از 25.1 توصيه نمی‌کند.

33 - در صورت استفاده از چند نوع جوش در يک اتصال ظرفيت مجاز جوش به طريق زير محاسبه می‌شود؟

الف) ظرفيت مؤثر هر يک از جوش‌ها به‌طور جداگانه نسبت به محور مجموعه جوش محاسبه‌شده و سپس ظرفيت مجاز مجموعه را تعيين می‌کنند.

ب) به علت تنش‌های پسماند ناشي از عمليات جوشکاري ضعیف‌ترین ظرفيت نوع جوش ملاک طراحي

ج) ترکيب چند نوع جوش در يک اتصال مجاز نسبت زير به علت تغييرات سختي در انواع جوش‌ها توزيع نيروها يکسان نخواهند بود.

د) با توجه به اينکه نوع جوش با ظرفيت بيشتر سهم بالاتري در مقاومت اتصال خواهد داشت مبني بر محاسبت اتصال بر اساس نوع جوش با ظرفيت بيشتر خواهد بود.

34- در سازهاي به شکل زير کدام‌یک از گزینه‌های ارائه‌شده صحيح است؟

الف) تعداد روابط تعادل استاتيکي معادل 3 و تعداد نيروهاي مجهول داخلي معادل 13 می‌باشد.

ب) تعداد روابط شرطي معادل 3 و تعداد عکس­العمل­هاي تکيه­گاهي معادل 4

ج) سازه 10 درجه نامعين می‌باشد.

د) تعداد کل روابط معادل 7 و تعداد مجهولات سازه معادل 16 می‌باشد.

35- کدام گزينه براي انتخاب تنش فشاري مجاز در طراحي اعضاي اسکلت فولادي با فولادهاي از نوع ST37 و ST52 قابل‌قبول می‌باشد؟

الف) با اعمال ضريب اطمينان 104 و 109به ترتيب براي فولادهاي ST37 و ST52 در تنش حاصل از رابطه اولي آئین‌نامه‌ها عوامل کمانش غيرخطي و ضريب رعنائي را در انتخاب تنش فشار

ب) با توجه به تنش جاري شدن فولاد مجاز در نظر می‌گیرند.

ج) بر مبني انرژي پذيري عضو فشار آئین‌نامه‌ها جداولي را تهیه‌کرده‌اند که متناسب با نوع فولاد و ضريب رعنائي طراحان تنش فشاري مجاز را انتخاب می‌کنند.

د) تنش مجاز فشاري به مقدار نيروي فشاري و مشخصات هندسي عضو موردنظر بستگي دارد و لذا به جنس فولاد ارتباط پيدا نمی‌کند.

36- تغيير مکان الاستيک محور تيرها با فرض کوچک بودن شيب آن‌ها از حل معادله ديفرانسيل به دست مي­آيد براي حل معادل ديفرانسيل شرايط مرزي ارائه‌شده در کدام گزينه صحيح است ( M و V به ترتيب ممان و برش می‌باشند)

M=0و VوY=0و الف) براي تکیه‌گاه گيردار

M=0و VوY0و ب) در انتهاي آزاد تيرهاي کنسول

M=0و V0-0و ج) در تکیه گاه‌های لولايي

د) درصورتی‌که I در طول تير متغير باشد شرايط مرزي تيرها را بايستي از طريق آزمايش به دست آورد.

37 - کدام گزينه براي اجراي لایه‌های يک خر با صحيح است؟

الف) لايه از نوع ناوداني انتخاب‌شده و سمت داخل ناوداني به‌طرف راسر

ب ) لايه از نوع ناوداني انتخاب‌شده و جان به سمت رأس خرپاست

ج) لايه از نوع Z انتخاب شد و بال پائين به سمت رأس خرپاست

د)لايه از نوع نبشي به طوريکه بال پايين به سمت رأس خرپاست جهت دادهاي

ب) با توجه به تنش جاري شدن فولاد آئین‌نامه‌ها عوامل کمانش غيرخطي و ضريب رعنائي را در انتخاب تنش فشار مجاز در نظر می‌گیرند.

38 - در طراحي ستون‌های مشبک که از ترکيب چند مقطع با اتصالات بست ساخته می‌شوند در مقايسه با ستون‌های با مقطع توپر گزينه مناسب زير راداريم؟

الف) فرض می‌شود مقطع ستون‌های مشبک نمی‌تواند به‌صورت يکجا کار کند و لذا کشش و فشار قطري براي ستون‌های مشبک که در آن‌ها فقط پست افقي بکار می‌رود نمی‌تواند با خمشي روي گره‌های اتصال مقابله شود.

ب) ستون‌های مشبک در مقابل کمانش ضعيف می‌باشد و به‌غیراز کمانش کلي در ستون به علت اعمال برش قابل‌توجه هر يک از نیمرخ‌ها در بين نقاط اتصال مايل به کمانش می‌باشند.

ج) اثر نيروي برشي در ستون‌های با مقاطع توپر در ظرفيت باربري مقطع قابل چشم پوشي نيست.

د) به علت پذيرش برش قابل‌توجه در بين بست­هاي افقي ستون‌های مشبک بيشتر آئین‌نامه‌ها ستون‌های مشبک با بست افقي را براي سازه‌های مهم توصيه نمی‌کنند.

39 - در ديوارهاي غير سازهاي

الف) لبه قائم تیغه‌ها نبايد آزاد باشد، اين لبه بايستي به يک تيغه ديگر به‌عنوان پشت‌بند متصل گردد و طولي تيغه پشت‌بند حداقل به 0 / 6 متر محدود می‌گردد.

ب) حداکثر ارتفاع ديوار غير سازهاي 5.3 متر می‌باشد و تیغه‌هایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه‌دارند بايد به کاملاً به زيرپوشش سقف مهار شود.

ج) حداکثر طول ديوار غير سازهاي با تيغه بين دو پشت‌بند بستگي به ارتفاع ديوار دارد و به بزرگ‌ترین دهانه پشت‌بند محدود می‌شود،

د) کلاف بندي افقي در ديوارهاي غير سازهاي مورد توصيه نيست.

40- براي اتصال تير نورد شده 270 INP به تيرورق مرکب در شکل زير کدام گزينه صحيح است؟

الف) اتصال به‌صورت اتصال لولايي عمل می‌کند

ب) به علت عرض بال تيرورق امکان جوش نبشي جان نيست و لازم است از نبشي نشيمن براي اتصال لولايي استفاده شود.

ج) در صورت استفاده از نبشي نشيمن بال فشاري تيرورق از جانب مهار نمی‌شود و کمانش جانبي در تيرورق رخ می‌دهد.

د) برش بال تير نورد شده با توجه به عرض بال تيرورق سبب ضعف اتصال شده است و عملاً اتصال طرح مناسبي نيست.

41 - در کار با سيستم Gps :

الف) اندازه‌گیری براي نقاط مختلف از هم مستقل است.

ب) شرايط آب و هوائي تأثير اساسي دارد.

ج) پيکربندي شبکه در صحت و دقت بسيار مؤثر است.

د) وجود ديد بين نقاط شبکه الزامي است.

42- براي فواصل بيش از و... کيلومتر در نقشه‌برداری بايد کروي بودن زمين رعايت شود.

الف ) 4کيلومتر

ب)  10کيلومتر

ج ) 15کيلومتر

د)18 کيلومتر

43 - قدرت تفکيک فاز در یک‌فاصله باب الکترونيکي ( Edm ) چقدر است درصورتی‌که در استفاده از فرکانس 15 مگاهرتز با خطاي اندازه‌گیری 3 + میلی‌متر همراه باشد؟

الف) 2-10*1

ب) 4-10*1

ج) 4-10*6

د) 4-10*10

44 - دونقطه A و B روي مونعه قائم مسير يا يک مهمي درجه 2 به هم وصل شده­اند فاصله A از S رأس کمان 150 متر و مترBs=120 شیب مماس از A به‌طرف S 0.05 - و از S به‌طرف B0.04+ و ارتفاع نقطه شروع 218.94= HA داده شده­اند. ارتفاع پایین‌ترین نقطه مهمي را پيدا کند؟

الف) 06 / 224

ب) 218.94

ج) 213.82

د) 00 / 212

45- تعريف صحيح را مشخص کنيد؟

الف) بيضوي دوراني هم يک ژئوئيد است.

ب) بيضوي دوراني سطحي است هم‌پتانسیل

ج ) بيضوي دوراني زئوئيدي است که داراي معادله هندسي است.

د) زئوئيدي سطحي است هم‌پتانسیل

46 - براي نشانه‌روی به نقاطي در 50 متري ايستگاه شعاع دايره سانتراژ زاویه‌یاب چقدر می‌تواند باشد درصورتی‌که خطاي قرائت لمب افقي را 3 + فرض کنيم؟

الف) 75.0 میلی‌متر

ب) 3 میلی‌متر

ج ) 5 میلی‌متر

د) 10 میلی‌متر

47 - چنانچه طول کمان تا هر نقطه را به L و شعاع انحناء کمان در آن نقطه را به R و K مقدار ثابتي فرض شود کلوتونيد با رابطه زير تعريف می‌شود؟

الف) K -

ب) Lr2=K2

ج) 2K -

د) 2RI=K

48 - براي تعيين بلندي يک ساختمان دور از دسترس با زاویه‌یابی که در 1500متري آن مستقرشده به نقطه T در کف و نقطه U در سقف نشانه‌روی و قرائت لمب قائم براي آن‌ها ' 47 ' 24 °7 3. = LU-38°30'7' يادداشت شده بلندي ساختمان چقدر است؟

الف) 5 / 22 متر

ب) 45.8 متر

ج) 32.4 متر

د) 6 / 42 متر

49-  دونقطه روي محور يک کانال‌اند و محور يک مسير از با آزيموت ) N ژيزمان( 157.222گراد آن را قطع می‌کند مختصات نقطه تقاطع

الف) 4843.25              4343.00

ب) 4839.25        4343.00

ج) 4845.25        4343.25

د) 4863.25         4843.25

50 - به‌منظور توجيه نسبي يک جفت عکس با پوشش مشترک مقدار پارالاکس y در نقاط استاندارد و شماره 1 تا 5 روي مدل اندازه‌گیری شده (به میلی‌متر)

P5=-5                P4=+1 P3=+3       P2=+2                P=-2

تعيين کنيد که پس از حذف کامل پارالاکس در نقاط 4،3،2،1 با عمليات توجيه نسبي مستقل مقدار پارالاکس باقيمانده در نقطه چقدر خواهد بود؟

الف) 5+              ب) 5-         ج) 3+                د) 2-

51- چنانچه مقدار زاويه اندازه‌گیری شده با خطاي 3+ همراه باشد براي آنکه با خود برابر گرفته شود حداکثر در چه حدود خواهد بود؟

الف) 10° 0'

ب) 1° 12'

ج) 2° 34'

د) 5° 8'

52- از نقاط D, C, B, A که ارتفاع آن‌ها معلوم است چهار شاخه ترازيابي به‌طرف نقطه M به عمل آمده است طول مسير ترازيابي در هر شاخه و ارتفاعي که از آن براي M به دست آمده در زير داده شده

شاخه

طول مسیر ترازیابی (KM)

ارتفاع بدست آمده برایM

1

2

110.30

2

1

110.13

3

6

110.33

4

6

110.25


الف) 110.15

ب) 110.21

ج) 110.25

د) 110.30

53- يک کمان دايره به شعاع 120 متر دوشاخه مستقيم از يک مسير را بين دونقطه A و B وصل می‌کند طول کمان 00.84 متر است اختلاف طول وتر و کمان را پيدا کنيد؟

الف) 7.1 متر

ب) 70.6 متر

ج) 00

د) 5 متر

54- از يک زمين به شکل ذوزنقه زاویه‌های رأس آن با زاویه‌یابی که خطاي قرائت لمب افقي آن 3 است هرکدام در سه کويل اندازه‌گیری شده. خطاي بست زاویه‌ای مجاز در چه حدود است؟

الف) 6'

ب) 7'

ج)9'

د) 14'

55 - براي نقشه‌برداری هوائي يک ناحيه شهري با ساختمان‌های بلند بهترين فاصله کانوني براي دوربين عکس‌برداری کدام است؟

الف) 64 میلی‌متر

ب) 80 میلی‌متر

ج )  4.152 میلی‌متر

د)  300میلی‌متر

56- از جسمي در مقابل عدسي يک تصوير حقيقي در 112 سانتيمتري عدسي تشکیل‌شده و وقتي جسم 0.4 سانتيمتر از عدسي دورتر می‌رود تصوير حقيقي 8.0 سانتيمتر به عدسي نزديک می‌شود فاصله کانوني عدسي چقدر است؟

الف) 0.12 سانتيمتر

ب) 0.16 سانتيمتر

ج ) 0.8 سانتيمتر

د) 7.5 سانتيمتر

57- ارتفاع دونقطه A و B از سطح دريا به ترتيب 1556.90 و 1538.45متر می‌باشد، چنانچه تئودوليت بر روي نقطه A و مير بر روي نقطه B مستقر باشد و تفاوت تارهاي بالا و پائين دستگاه عدد " 1600 باشد طول افقي AB کدام‌یک از گزینه‌های زير است؟

الف) 157.84

ب) 158.92 متر

ج) 158.38

د) 151.49 متر

58 - براي تعيين مساحت مثلث ABC به دلايلي استقرار بر نقطه B مقدور نبوده و به‌ناچار بر روي نقطه S در راستاي (m)AB450AB=و به فاصله 50 متر از B و در ادامه آن مستقر گردیده‌ایم و زاويه ASC و طول SC را به ترتيب 603020 و 300 m اندازه­گیری  نموده­ایم، مساحت مثلث ABC  کدام‌یک از گزینه‌های زير است؟

الف) 58751.42 مترمربع

ب) 69700 مترمربع

ج) 64225.71 مترمربع

د) 58752.51 مترمربع

60 - فاصله سطح تراز و صفحه افقي براي نقطه‌ای به فاصله هشت کيلومتر از نقطه A (نقطه مماس دو صفحه) کدام‌یک از گزینه‌های زير است (km6400R=)

الف) 5 متر

ب) 5 سانتيمتر

ج )  25 سانتيمتر

د) 25 متر

61 - چنانچه ژيزمان AB برابر 30 درجه باشد و زاويه حامل امتداد AC در ربع سوم نيز برابر 30 درجه باشد ژيزمان CA کدام‌یک از گزینه‌های زير است؟

الف) 30 درجه

ب) 210 درجه

ج ) 180 درجه

د) 150 درجه

62 - زاويه ABC را به تئورويست 2T چهار بار به شرح زير اندازه‌گیری نمودهايم، خطاي ماکزيمم را به دست آوريد؟

20

25

91

25

25

91

32

25

91

35

25

91


الف) 95.16

ب) 6

ج) 87.5

د) 6778.14

63- در پنج علي ABCDE زواياي داخلي رئوس مطابق شکل تعيين شده­اند، چنانچه ژيزمان امتداد AB برابر °11G95 گراد اندازه‌گیری شده باشد، ژيزمان امتداد CD کدام‌یک از گزینه‌های زير است؟

الف) cc 80     67c       49c

ب) cc 90     70c       212c

ج) cc 80     67c       249c

د) cc 90     70c       12c

64- زميني به مساحت 5000 مترمربع بين چهار نفر به نسبت مساوي مشترک است، چنانچه قطعات شرقي و غربي به ترتيب از خیابان‌های 45 متري و 30 متري تا عمق 25 متر، هر مترمربع 2000 و 1500 تومان ارزش داشته باشد و حدفاصل بين دو قطعه شرقي و غربي مترمربعي 1000تومان تعيين قيمت شده باشد و بر همين مبنا مساحت افرازي محاسبه و منظور گرديده باشد، کدام‌یک از گزینه‌ها به‌عنوان مساحت افرازي به ترتيب از غرب به شرق صحيح می‌باشد.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن