دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1378

0 تومان
کد محصول : Rah_Sakhteman_1378

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - برای مصرف دو یا چند نوع مواد مضاف در بتن کدام‌یک از توضیحات مشروحه در زیر صحیح است.

1) نبایستی مصرف شود.

2) بایستی سازگاری مواد باهم بررسی و رعایت شود .

3) مصرف آن‌ها باهم بلامانع است و هر یک از مواد به خواص خود عمل می‌کند

4) فقط مادهای که میزان آن بیشتر باشد خاصیت خود را حفظ می‌کند

2 - ضریب اشباع آجر برابر است با ؛

1) جذب آب پس از ۲۴ ساعت نگهداری در آب جوش

2) جذب آب پس از ۲۴ ساعت نگهداری در آب سرد

3) جذب آب پس از ۵ ساعت نگهداری در آب سرد

4) جذب آب پس ۵ ساعت نگهداری در آب جوش

3 - مقاومت مشخصه بتن ، مقاومتی است که :

1) طرح سازه بر اساس آن تهیه‌شده است

2) متوسط مقاومت فشاری سه نمونه ۲۸ روزه بتن با مصرف سیمان معمولی

3) مقاومت فشاری ۹۰ روزه بتن که به طریقه کر گیری از سازه به دست آمده باشد

4) حداقل مقاومت فشاری سه نمونه ۲۸ روزه بتن با مصرف سیمان معمولی که کمتر از ۸۰ درصد حد مجاز نباشد

4 - بانکت ( پله ) در خاک‌ریزها در حالت ذیل اجرا می‌گردد.

1) ارتفاع خاک‌ریزی زیاد باشد.

2) سطح بستر شیب‌دار باشد.

3) بجای خاک‌ریزی سنگ‌ریزی شود

4) بستر خاک‌ریزی سنگی باشد

5 - سیمان پرتلند نوع IV در شرایط ذیل در بتن مصرف می‌شود.

1) بتن به‌طور ملایم در معرض تأثیر سولفات‌ها قرار دارد.

2) بتن‌ریزی حجیم بوده و گرمازایی کمتری موردنظر باشد.

۳ ) گیرایش سریع و سخت شدن زود بتن موردنظر باشد.

۴ ) بتن در معرض تأثیر شدید سولفات‌ها باشد.

6 - در فرمول  چنانچه F ضریب اصطکاک در امتداد حرکت در روسازی خیس G شیب‌راه برحسب درصد ، باشد، مقدار S برحسب متر عبارت است از:

1) فاصله ترمز

2) فاصله دید توقف

3) فاصله دید سبقت

4) فاصله دید انتخاب

7 - از آزمایش مارشال برای :

1) اندازه‌گیری و تعیین مقاومت نسبی خاک بستر راه استفاده می‌شود.

2) اندازه‌گیری و تعیین مقاومت قشرهای اساس و زیراساس استفاده می‌شود

3) تعیین مقاومت فشاری آسفالت ، فضای خالی موجود در آسفالت و درجه نرمی آسفالت، برحسب مقدار قیر موجود در آسفالت استفاده می‌شود.

4) محاسبه ضخامت قشرهای اساس قیری ، لایه زیرین اسفالت (بیندر) لایه رویه آسفالت (توپکا)، استفاده می‌شود

8 - کدام‌یک از مشخصات مذکور در ذیل برای مصالح سنگی درشت‌دانه بتن مجاز است :

1) حداکثر سایش به روش لوس‌آنجلس برابر ۴۵ درصد.

2) حداکثر افت وزن به روش آشتو و پس از پنج نوبت آزمایش محلول سولفات سدیم برابر ۱۲ درصد

3) حداکثر ضریب سوزنی با روش . B.S برابر ۵۰ درصد

4) حداکثر ضریب پولکی با روش . B.S برابر ۴۰ درصد

9 - در قراردادهای تیپ سازمان برنامه‌وبودجه برای اجرای طرح‌های عمرانی تحویل موقت عملیات موضوع پیمان مشروط است به :

1) صد درصد عملیات طبق نقشه جات و مشخصات و سایر اسناد مدارک ضمیمه پیمان انجام‌شده باشد

۲ ) ۹۷ درصد عملیات موضوع پیمان طبق مشخصات و نقشه جات و سایر اسناد منضم به پیمان انجام‌شده و نقایص و باقیمانده کارها مربوط به قسمت عمدهای از یک کار اساسی و یا به صورتی نباشد که بهره‌برداری از آن غیرممکن باشد

3) منحصراً عملیات انجام‌شده قابل بهره‌برداری باشد.

4) درخواست تحویل موقت پیمانکار به تأیید مهندس ناظر مقیم رسیده باشد

1۰ - در قراردادهای تیپ سازمان برنامه‌وبودجه برای اجرای طرح‌های عمرانی ؛ شرایط خاتمه پیمان توسط کارفرما عبارت است از :

1) میزان کارکرد پیمانکار کمتر از ۷۵ درصد و انصراف کارفرما از ادامه کار

2) تشخیص کارفرما به ضعف فنی و مالی پیمانکار برای ادامه و خاتمه کار

3) میزان کارکرد پیمانکار بیش از ۷۵ درصد و کمتر از ۸۵ درصد . درخواست کتبی پیمانکار و موافقت کارفرما

4) اثبات اینکه پیمانکار مشمول قانون منع مداخله . مصوب ۲۲ دی‌ماه ۱۳۳۷ می‌باشد.

11 - در صورت خاتمه پیمان یک طرح عمرانی توسط کارفرما، نسبت به مصالح و تدارکات موجود در کارگاه به چه ترتیب اقدام می‌شود ؟

1) این مصالح متعلق به پیمانکار بوده و موظف است حداکثر ظرف سه ماه آن‌ها را از کارگاه خارج کند .

2) آنچه از این مصالح در صورت وضعیت‌های موقت منظور شده باشد متعلق به کارفرما و مازاد بر آن هر چه باشد متعلق به پیمانکار و بایستی ظرف سه ماه از کارگاه خارج نماید

3) کلیه مصالح و تدارکات ، که طبق مشخصات بوده و برای اتمام کار لازم باشد اندازه‌گیری شده و بر اساس موازین پیمان تقویم و در صورت‌وضعیت قطعی منظور می‌شود

4) کلیه مصالح و تدارکات متعلق به پیمانکار بوده و در صورت توافق کارفرما و پیمانکار ، به قیمت روز توسط کارشناس رسمی ارزیابی و در صورت‌وضعیت قطعی منظور می‌شود

12 - در قیمت‌های واحد پایه سازمان برنامه‌وبودجه هزینه‌های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی:

1) بر اساس معیارها و حدود نصاب و ضوابط زمان انعقاد قرارداد جزو قیمت‌های واحد منظور شده است ، مابه‌التفاوت نسبت به تغییرات حاصله در دوران قرارداد توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد

2) کلاً به عهده پیمانکار است

3) کالا به عهده کارفرما است

۴ ) هیچ‌گونه پرداخت دیگری علاوه بر قیمت‌های واحد به پیمانکار نخواهد شد

13 - بر اساس مفاد و آیین‌نامه بتن ایران ، روش آنالیز خطی همراه با بازپخش محدود ، در آنالیز مجاز سازه‌های عبارت است از :

1) کلیه تلاش‌ها در مقاطع مختلف سازه با فرض خطی بودن رفتار مصالح و کوچک بودن تغییر شکل‌های ایجادشده و بر اساس تئوری الاستیسیته تعیین می‌شود.

۲ )کلیه تلاش‌ها در مقاطع مختلف سازه با فرض رفتار واقعی مصالح و تغییر شکل‌های حقیقی ایجادشده و بر اساس تئوری الاستیسیته تعیین می‌شود

3) کلیه تلاش‌ها در مقاطع مختلف سازه با فرض خطی بودن رفتار مصالح و کوچک بودن تغییر شکل‌های ایجادشده و بر اساس تئوری الاستیسیته تعیین می‌شود . علاوه بر آن‌ها اجازه داده می‌شود تلاش موجود در مقاطع مختلف با توجه به مشخصات مکانیکی آن‌ها به مقدار محدودی کاهش یا افزایش داده‌های شود و آثار ناشی در تغییرات این تلاش‌ها در سایر مقاطع نیز در نظر گرفته شود.

4) کلیه تلاش‌ها با فرضی رفتار صلب - پلاستیک قطعات و با استفاده از تئوری الاستیسیته تعیین می‌شوند.

14 - منظور از طرح یک سازه تعیین پیکربندی ، ابعاد و مشخصات قطعات آن به نحوی است که اهداف اصلی تعیین‌شده در زیر تأمین شود:

1) تحمل حداکثر بارهای وارده

2) ایستائی در مقابل کلیه نیروهای وارده

3) ایمنی ، عملکرد مطلوب، پایایی

4) ایجاد تغییر شکل کمتر از حد مجاز پس از بارگذاری طبق آئین‌نامه

15 - طبق آئین‌نامه‌ها در محاسبات سازه‌ها ضرایب اطمینان عبارت است از:

1) ضرایبی که در ترکیب بارها اعمال می‌شود

2) ضرایبی که در ترکیبی نیروها بکار برده می‌شود

3) ضرایب تشدید بارها و تقلیل مقاومت‌ها

4) ضرایبی که با اعمال آن‌ها ایستائی سازه در کلیه شرایط تضمین می‌شود.‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن