دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1375

0 تومان
کد محصول : Rah_Sakhteman_1373

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - خاک‌برداری برای احداث ساختمان بلندمرتبه در مجاورت یک‌خانه قدیمی خشت و گلی مسکونی باعث ریختن قسمتی از خانه و تمام استخر شنای خانه قدیمی به داخل گودبرداری شده است. سازنده ساختمان بلندمرتبه تصویر نامه سفارشی را نشان می‌دهد که قبلاً به مالک خانه قدیمی اعلام نموده که خانه خشت و گلی از ایمنی کافی برخوردار نیست و باید اقدامات لازم برای ایمن‌سازی آن انجام شود. ولی مالک خانه قدیمی اقدامی ننمود. مسئول خسارات وارده به طرفین کیست؟

1) مهندس ناظر زمین در حال خاک‌برداری

2) مالک خانه خشت و گلی

3) هر یک به نسبت خسارت وارده به دیگری

4)  پیمانکار خاک‌برداری

2 - در سازه‌هایی که با مصالح ترد ساخته می‌شود از کدام‌یک از مقاومت‌های آن مصالح بیشتر استفاده می‌گردد؟

1) فشاری کمتر، کششی بیشتر

2) فشاری بیشتر، کششی کمتر

3) هردو به یکسان

4) هیچ‌کدام

3 – دونقطه 1X و 2X دو قلعه مشخص کوهی هستند که در خاک دشمن است برای به دست آوردن فاصله 2X 1X عملیاتی در نقطه A واقع در خاک خودمان انجام‌گرفته که نتایج به شرح زیر است.

AX2=6963.55m

AX2=7324.65 m

و ژیزمان ??′ ???° = ??→?? ??′ ??° = ??→?? می‌باشد فاصله 2X 1X تا متر برابر است با:

1) 10106m

2) 5592 m

3) 7735 m

4) 3293m

4 - مقدار قیر مناسب جهت پریمکت روی سطح قشر اساس برای انجام قشرهای آسفالتی چه مقدار است؟

۱ ) ۲ / ۱ - 8 / 0 کیلوگرم مترمربع

۲ ) 5 / ۱ - ۲ / ۱ کیلوگرم مترمربع

۳ ) ۲ - 5 / ۱ کیلوگرم مترمربع

4 ) 5 / ۲ - ۲ کیلوگرم مترمربع

5 - دقیق‌ترین روش پیش‌بینی جمعیت یک شهر کدام است؟

1) پیش‌بینی موالید + پیش‌بینی مهاجرت به شهر - پیش‌بینی مهاجرت از شهر - پیش‌بینی مرگ‌ومیر

2) متناسب ساختن پیش‌بینی شهر با شهرستان، با ناحیه و با کشور

3) در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و اجتماعی که درگذشته باعث افزایش جمعیت شده و تعمیم آن به سال‌های آینده

4) روش بقاء جمعیت موسوم به کهرت ( COHORT )

6 - برای تهیه نقشه‌ای با دقت نیم متر و با توجه به خطای گرافیک 0.2 mmکدام‌یک از مقیاس‌های زیر مناسب‌تر است؟

1) 1:1000

2) 1:2000

3) 1:3000

4) 1:4000

7 - کدام‌یک از مشخصات مذکور در ذیل برای مصالح سنگی درشت‌دانه بتن مجاز است؟

1) حداکثر سایش بروش لوس‌آنجلس برابر 45 درصد

2) حداکثر افت وزن به روش آشتو و پس از پنج نوبت آزمایش محلول سولفات سدیم برابر ۱۲ درصد

3) حداکثر ضریب سوزنی با روش. B.S برابر 50 درصد

4) حداکثر ضریب پولکی به روش. B.S برابر 40 درصد

8 - کدام‌یک از عوامل زیر باعث ایجاد محدودیت‌هایی در سیستم سازه‌ای می‌شود؟

1) کمبود مصالح

2) ویژگی هندسی آن

3) تأثیرات قوه جاذبه زمین

4) شرایط اقلیمی

9 - در ترازیابی مثلثاتی بین دونقطه به فاصله 4750 متر اثر کرویت و انکسار در حد دقت نقشه‌برداری برابر است با:

1) 0.95 m

2) 1.5 m

3) 2.40 m

4) 4.75 m

10 - برای جلوگیری از نشست ساختمانی که مقطع آن در شکل مقابل نشان داده شده است از شمع‌های بتنی در جا ریخته شده( Bored cast insitu ) که از لایه 5 متر ماسه تمیز، ریزدانه، کم تراکم گذشته و به عمق 5 / 0 متر در خاک رس سخت فرو رفته استفاده شده است. درصورتی‌که سطح آب زیرزمینی در حدود 1 (یک) متری از سطح زمین باشد، در زمان وقوع زلزله چه خطری ساختمان را تهدید می‌نماید؟

1) هیچ خطری

2) نشست یکنواخت

3) نشست غیریکنواخت

4) واژگون شدن

11 - در طراحی‌های کلان معماری ساختار سازه‌ای چه تأثیری می‌تواند رفرم معماری داشته باشد؟

1) هیچ‌گونه تأثیری

2) تأثیر مثبت در شکل‌گیری حجم

3) تأثیر منفی در نما

4) سازه را تقویت خواهد کرد.

12 - در برداشت تاکئومتری برای تهیه نقشه 1:5000 اگر طول متوسط هر امتداد 600 متر باشد حداکثر اختلاف ارتفاع ( Δh ) را که می‌توان از تبدیل به افق کردن طول مربوطه صرف‌نظر کرد کدام است؟(خطای گرافیک 0.15 mm)  از خطاهای دیگر صرف‌نظر می‌شود.

۱ ) 20 m

۲ ) 30m

۳ ) 40 m

4 ) 50m

13 - مهندس مشاور در داخل شهرها در پای خاک‌ریزی با ارتفاع 7 متر به بالا با مقاومت مجاز و مناسب، ازنظر اقتصادی و فنی چه نوع دیواری را باید طرح نمایند؟

1) از نوع بتن در جا

2) بنائی سنگی

3) بتن‌آرمه درجا

4) قطعات بتن‌آرمه پیش‌ساخته

14 - برای مصرف دو یا چند نوع مواد افزودنی در بتن، رعایت کدام‌یک از شرایط مذکور در ذیل ضرورت دارد؟

1) به هیچ‌وجه نباید مصرف شود.

2) هر یک از مواد، خواص خود را عمل می‌کند.

3) بایستی سازگاری این مواد باهم بررسی و رعایت شود.

4) بر اساس اهمیت خواص موردنظر بایستی مقدار مواد مصرف شود.

15 - فاصله 5 / 2 کیلومتر را با دقت نسبی 100،000 : 1 با متر 50 متری اندازه‌گیری می‌کنیم، دقت زاویه انحراف در هر دهنه اندازه‌گیری با تقریب ±? برابر است با:

۱ ) '60

2 ) '30

۳ ) '40

4 ) '50

16 – تیر A بر روی دو تکیه‌گاه ساده به طول L متر تحت اثر بار کل یکنواخت 500 کیلوگرم بر متر در تمام طول تیر قرار دارد. اگر تیر B با دو تکیه‌گاه ساده به طول L2 متر تحت اثر بار یکنواخت 250 کیلوگرم بر متر در تمام طول تیر قرارگرفته باشد،

1) فلش قائم ماکزیمم تیرهای A و B مساوی است.

2) فلش قائم ماکزیمم تیر B دو برابر تیر A است.

3) فلش قائم ماکزیمم تیر B چهار برابر تیر A است.

4) فلش قائم ماکزیمم تیر B هشت برابر تیر A است.

17 - مقاومت مشخصه بتن، مقاومتی است که:

1) طرح سازه بر اساس آن تهیه شده

2) متوسط مقاومت فشاری سه نمونه 28 روزه بتن با مصرف سیمان معمولی

3) مقاومت فشاری 90 روزه بتن که به طریقه کرگیری از سازه به دست آمده باشد.

4) حداقل مقاومت فشاری سه نمونه 28 روزه بتن با مصرف سیمانی معمولی که کمتر از 80 درصد حد مجاز نباشد

18 - در طرح عکس‌برداری هوایی از منطقه‌ای با دوربین نرمال انگل  c= 210mm به مقیاس حدود 1:8000 کدام‌یک از ارتفاع زیر را برای ارتفاع پرواز هواپیما مناسب میدانید؟

1) 1700 m

2) 2600 m

3) 3700 m

4) 3800 m

19 - ستونی به ابعاد مقطع یک متر در یک مترو ارتفاع 2 / 2 متر با آجر مرغوب و ملات ماسه پیمان شسته به عیار 250 کیلوگرم سیمان به‌طور غوطه‌ای چیده شده و سطوح جانبی آن به مدت 20 روز مرطوب نگه‌داشته شده است. حداکثر بار مجاز محوری قائم و ساکن(استاتیک) که می‌توان به‌صورت عمودی و به‌صورت یکنواخت بر روی این ستون قرارداد موردنظر

است.

1) مقدار 14 تن

2) مقدار ۱۲ تن

3) مقدار 10 تن

4) مقدار 8 تن

20 - حداقل عرض رامپ برای تأمین 19 واحد پارکینگ چقدر است؟

۱ ) ۳ متر

۲ ) 5 متر

۳ ) 5 / ۳ متر

4 ) 5 / 5 متر

21 - دقت اندازه‌گیری یک زاویه‌سنج از طرف کارخانه سازنده چهار ثانیه اعلام‌شده است. برای اینکه به‌دقت دو ثانیه برسیم چند بار باید زاویه را قرائت نماییم؟

1) دو بار

2) چهار بار

3) هشت بار

4) سه بار

22 - برای احداث ساختمانی یک طبقه مسکونی سبک در یک منطقه گرمسیری بر روی زمینی که لایه‌های آن در شکل مقابل نشان داده شده، با توجه به نوع زمین، چه تصمیمی باید گرفته شود؟

1) از احداث ساختمان صرف‌نظر شود.

2) از پی نواری در عمق حدود 60 سانتیمتر استفاده شود.

3) از پی‌های منفرد در عمق حدود 60 سانتیمتر استفاده شود.

4) بار ساختمان به‌وسیله شمع به لایه رس سخت منتقل شود.

23 - سنخیت‌های همگون در فضاهای معماری به چه فضاهای اطلاق می‌گردد؟

1) همرنگ

2) هم‌ردیف

3) متمرکز

4) یکسان

24 – نصف‌النهار گرینویچ حدفاصل کدام‌یک از زون‌ها قرار دارد؟

1) شصتم و یکم

2) بیستم و بیست و یکم

3) دهم و یازدهم

4) سی­ام و سی و یکم

25 - به هنگام حفاری و ساخت تونل‌های راه یا راه آهن خارج از شهر جهت تأمین روشنایی موقت از قبیل موتوربرق و کابل‌ها و سایر وسایل مورد لزوم در تمام دوران حفاری و ساخت پرداخت چگونه انجام می‌شود؟

1) قیمت تهیه و نصب وسایل و لوازم جهت روشنایی طبق فاکتور به‌اضافه کیلووات ساعت نیروی برق مصرفی

2) یک‌بار برحسب متر طول تونل

3) برحسب حجم خاک حفاری‌شده به‌صورت اضافه بها

4) یک‌بار برحسب سطح مقطع تونل در طول تونل ?50 تونل

26 - کدام‌یک از طرح‌های ذیل مربوط به شهرهای کوچک و روستایی است؟

1) طرح جامع

2) طرح تفصیلی

3) طرح هادی

4) طرح شهری

27 - اگر مختصات جغرافیایی نقطه‌ای نیم ثانیه شصت قسمتی خطا داشته باشد جابجایی این خطا روی زمین برابر است با:

۱ ) m۱۳

۲ ) 15 m

۳ ) m۱۲

4 ) 18 m

28 - پس از اتمام ساختمانی شش طبقه که با اسکلت بتنی و فونداسیون گسترده( Mat foundation ) در کنار ساختمانی چهار طبقه که با اسکلت فلزی و فونداسیون نواری ساخته شده، ترک‌هایی در دیوارهای آجری طبقات آخر ساختمان با اسکلت فلزی ملاحظه شده است. با توجه به شکل، دلیل به وجود آمدن این ترک‌ها چیست؟

1) نشست در پایه A

2) نشست در پایه D

3) نشست فونداسیون گسترده DE

4)  انقباض و انبساط یکی از ستون‌های BG یا AF

29 - لوکربوموزیه کدام‌یک از موارد زیر را درجه توسعه پیشنهاد می‌کند؟

1) تعاون بین شهر و روستا

2) توسعه خطی شهر

3) توسعه عمودی شهر

4) توسعه محوری شهر

30 - نقاط C و B و A رئوس یک پیمایش هستند ژیزمان امتداد ?? ???° = ??? ژیزمان امتداد ??? برابر است با:

۱ ) °70

۲ ) °75

۳ ) °80

4 ) °60
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن