راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور گمرکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1373

سوالات آزمون امور گمرکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1373

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Omor_Ghomroki_1373

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور گمرکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون امور گمرکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال - 1373‬ ‫گروه خدمات اداری و عمومی‬ ‫سؤال 1 - اسناد خالف واقع چیست و عکسالعمل اداره گمرک را بیان فرمایید .‬ ‫بارم: 01 نمره‬ ‫سؤال ۲ - اسناد مثبته گمرکی در موارد سو ظن قاچاق را بیان فرمایید .‬ ‫بارم: 01 نمره‬ ‫سؤال 3- اداره گمرک در چه مواردی نسبت به کاالی مفقودشده یا آسیبدیده غرامت نمیپردازد.‬ ‫بارم: 01 نمره‬ ‫سؤال ۴ - وظیفه گمرک در مورد نگهداری کاالی فاسدشدنی یا کاالهایی که ایجاد هزینه مینماید، چیست؟‬ ‫بارم: 01 نمره‬ ‫سؤال ۵- قاعده سوم از قواعد عمومی طبقهبندی کاال را بیان فرمایید .‬ ‫بارم: 01 نمره‬ ‫سؤال ۶ - قاچاق را تعریف نموده و علل و انگیزه آن را بیان فرمایید.‬ ‫بارم: 01 نمره‬ ‫سؤال 7 - موارد قاچاق گمرکی را نام ببرید.‬ ‫بارم: ۵1 نمره‬ ‫سؤال ۸ - عناصر تشکیلدهنده ارزش کاالی ورودی عالوه بر بهای سیف ان کدام ها هستند.‬ ‫بارم: 01 نمره‬ ‫‪‬‬ ‫سؤال 9- حداکثر مهلت توقف کاال در اماکن گمرکی چقدر است؟ مبدأ " مهلت مزبور از چه تاریخی است و در چه صورتی‬ ‫و به چه میزانی قابل تمدید است.‬ ‫بارم: ۵ نمره‬ ‫سؤال 01 - منظور از اظهار مندرج در قانون امور گمرکی چیست؟‬ ‫بارم: 01 نمره‬ ‫موفق باشید‬ ‫‪‬‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور گمرکی

آزمون