راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395

0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

١- مالکیت احد از مالکین ملکی به مساحت ۳٫۵ هکتار مقدار ۲٫۵ سهم از پنجاه سهم یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ است مقدار مالکیت مالک مذکور، چند مترمربع است؟

1) ۲۸۹٫۵                     2) 15/290

3) ۲۹۱٫۸                     4)   ۲۹۳٫۷   

220 m

145m

100m

۲- باغی است مطابق شکل روبه رو به صورت ذوزنقه، ضلع مایل آن چند متر است؟

1) ۱۲۶

2) ۱۲۵

3) 124.06

4) 123

٣- فاصله دو نقطه B و A روی سطح شیب‌دار زمین، ۱۲۴٫۰۵ متر است. اختلاف ارتفاع دو نقطه مزبور، ۳۵ متر است. تسطیح برای تبدیل به افق، چند متر است؟

1) 121.02                      2) 120.50

3) 119.01                      4) 118.03

50 m

100 m

خیابان سی متری

120 m

۴- زمینی است به ابعاد ۱۰۰× ۴۰۰ متر و به مساحت 40000 مترمربع. مطابق شکل زیر، خیابانی سی متری از داخل آن عبور نموده است. مساحت مقداری که جزو خیابان شده است، چند مترمربع است؟

1) ۳۶۶۲

2) ۳۶۶۰

3) ۳۶۶۵

4) ۳۷۲۰

۵- در نقشه‌ای به مقیاس مترمربع است؟ ، مساحت زمینی چهل سانتی‌متر مربع شده است. مساحت آن روی زمین، چند مترمربع است؟

1) 4000               2) 2500

3) 400                4) 250

۶- در اجرای ثبت، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه و وصول می‌شود؟

۱) به شرط اینکه در متن سند تعیین شده باشد و در اجرائیه صادره نیز قید شده باشد، به همان میزان قابل وصول است.

 ۲) در صورتی که بستانکار یکی از بانک‌ها باشد، طبق مفاد سند تنظیمی و اجرائیه صادره، به میزان مندرج در سند، قابل وصول است.

 ۳) بیش از ۱۲٪ در سال از طریق اجرای ثبت قابل وصول نیست ولو در متن سند درج شده باشد.

۴) با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان، اصولاً در اجرای ثبت، قابل وصول نیست.

۷- عقد رهن، نسبت به کدام یک از طرفین، جایز و نسبت به کدام یک لازم است؟

 ١) نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است.

 ۲) نسبت به راهن جایز و نسبت به مرتهن لازم است.

 ۳) نسبت به راهن و مرتهن، جایز است.

۴) نسبت به راهن و مرتهن، لازم است.

۸- در مال غیرمنقول، برای اعمال حق اخذ به شفعه، کدام شرایط لازم است؟

۱) غیرقابل تقسیم و مشترک بین دو نفر باشد.

۲) غیرقابل تقسیم و مشترک بین سه نفر باشد.

 ۳) قابل تقسیم و مشترک بین دو نفر باشد.

۴) قابل تقسیم و مشترک بین چند نفر باشد.

9- حق اخذ به شفعه، در تنظیم سند انتقال در کدام یک از عقود زیر، جاری نیست؟

 ۱) صلح

۲) قطعی

 ۳) قطعی مشتمل بر رهن

۴) اجاره به شرط تملیک

۱۰- در ثبت معاملات راجع به منافع املاک برای مدت بیش از چند سال، سردفتر مکلف است مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملک اطلاع دهد؟

1) 2                    2) 3

3) 5                  4) 10

۱۱- دارنده سند مالکیت معارض مؤخر الصدور قبل از تعیین تکلیف نهایی، چگونه می‌تواند ملک خود را انتقال دهد؟

۱) مانعی برای انتقال ملک خود ندارد، فقط باید مراتب را به خریدار تفهیم و وجود تعارض در متن سند انتقال قید شود.

۲) تا تعیین تکلیف نهایی، حق تنظیم هیچ‌گونه سندی نسبت به ملک خود را ندارد.

 ۳) پس از تراضی با دارنده سند مالکیت مقدم الصدور، حق انجام هرگونه معامله را دارد.

 ۴) می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.

۱۲- هرگاه ملکی که تقاضای ثبت شده و نسبت به آن واخواهی شده (در جریان ثبت است) مورد انتقال قرار گیرد، کدام مورد صحیح است؟

 ۱) فروشنده مکلف است در موقع انتقال، خریدار را از وجود معترض مطلع نموده و همچنین از تاریخ انتقال ظرف مدت ده روز، معترض را از انجام معامله و اسم خریدار، به وسیله اظهارنامه رسمی مطلع نماید.

۲) دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، مکلف است پس از امضای سند انتقال و ارسال خلاصه معامله آن به اداره ثبت محل، ظرف مدت ده روز مراتب را به وسیله اخطار به معترض اطلاع دهد.

۳) خریدار مکلف است پس از امضای سند انتقال ظرف مدت ده روز، به وسیله اظهارنامه با قید مشخصات کامل و نشانی خود، معترض را از وجود معامله مطلع نماید.

۴) اداره ثبت محل مکلف است به محض وصول خلاصه معامله، مراتب را ظرف مدت ده روز به معترض و دادگاه محل اعلام نماید.

۱۳- در خصوص معاملات با حق استرداد اتباع خارجی (بیع شرط و رهن و غیره)، کدام مورد صحیح است؟

 ۱) باید قبلاً موافقت هیئت دولت، از طریق سازمان ثبت تحصيل گردد.

 ۲) به شرط وجود قرارداد متقابل، تحصیل مجوز از اداره ثبت لازم نیست.

 ۳) باید قبلاً موافقت وزارت امور خارجه، از طریق سازمان ثبت جلب گردد.

۴) تحصیل مجوز از اداره ثبت محل لازم نیست و مثل معاملات اتباع داخله عمل می‌شود.

۱۴- بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی، جایز است یا خیر؟

۱) جایز است و با انجام تشریفات مزایده به فروش می‌رسد.

۲) اساساً بازداشت سرقفلی در قبال طلب بستانکار، جایز نیست.

۳) جایز است، لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث، جایز نیست.

۴) جایز است و در صورت درخواست بستانکار می‌توان پس از قطعیت ارزیابی، به بستانکار واگذار نمود.

۱۵- ملکی به موجب صورت‌مجلس تفکیکی، به چندین قطعه تفکیک شده و نسبت به چند قطعه آن نیز سند انتقال رسمی تنظیم و به نام خریداران، سند مالکیت صادرشده است. در سند انتقال یکی از قطعات، در مشخصات سجلی خریدار اشتباهی رخ داده و با همان اشتباه، سند مالکیت صادرشده است. پس از تنظیم اقرارنامه اصلاحی و در صورت عدم امکان تنظیم اقرارنامه، پس از پرسش از ثبت احوال و وصول پاسخ، اصلاح مشخصات خریدار در سوابق ثبتی، به چه نحو امکان‌پذیر است؟

۱) پس از صدور رأی توسط شورای حل اختلاف محل صدور شناسنامه

۲) پس از صدور رأی قطعی از طرف دادگاه محل وقوع ملک

۳) پس از صدور رأی توسط شورای عالی ثبت

۴) با صدور دستور رئیس ثبت محل

۱۶- حق زوجه از اموال غیرمنقول متوفی، در صورتی که دارای فرزند باشد، کدام است؟

 ۱) بهای ربع عرصه و اعیان

۲) بهای ثمن عرصه و اعیان

 ۳) بهای ثمن اعيان

 ۴) ثمن عرصه و اعیان

۱۷- خانم و آقایی به دفتر اسناد رسمی مراجعه و تقاضا می‌نمایند که سردفتر برای آن‌ها اقرارنامه زوجیت ثبت نماید. در کدام صورت، سردفتر مجاز است نسبت به تنظیم اقرارنامه زوجیت اقدام نماید؟

۱) پس از صدور رأی لازم از دادگاه خانواده

۲) اصولاً سردفتر اسناد رسمی، مجاز به ثبت اقرارنامه زوجیت نمی‌باشد.

۳) طبق شناسنامه و مدارک تسلیمی مشخص شود سن زوج کمتر از بیست سال و سن زوجه کمتر از ۱۸ سال نباشد و مشخص شود زوج همسر دیگری ندارد و این معنی، مورد تأیید زوجه هم قرار گیرد.

۴) طبق شناسنامه و مدارک تسلیمی مشخص شود سن زوج کمتر از ۱۸ سال و سن زوجه کمتر از ۱۵ سال نباشد و مشخص شود زوج همسر دیگری ندارد و این معنی مورد تأیید زوجه هم قرار گیرد.

۱۸- در خصوص ترکه متوفی که دارای صغیر است، در صورتی که برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا صرف وجه، اقدام فوری لازم باشد، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی قبل از صدور حصر وراثت، موکول به تحقق کدام یک از موارد زیر است؟

۱) صدور دادنامه حصر وراثت

 ۲) درصورتی‌که ماترک متوفی کمتر از سی میلیون ریال باشد، تنظیم سند بلااشکال است.

 ۳) در صورتی که ورثه متعدد باشند و فقط یکی از آن‌ها صغیر باشد، تنظیم سند با حضور قیم صغیر بلااشکال است.

 ۴) در تهران با موافقت دادستان شهرستان و موافقت دادستان کل و در شهرستان‌ها با موافقت دادستان استان

۱۹- هنگام معامله در دفتر اسناد رسمی، چنانچه طرفین یا شهود، زبان فارسی ندانند ولی سردفتر زبان آن‌ها را بداند، برای ثبت و امضای آن، باید به کدام طریق اقدام شود؟

 ۱) نیاز به مترجم رسمی نیست.

۲) حتماً مترجم رسمی لازم است.

۳) باید مترجم مورد اعتماد طرفین باشد.

 ۴) چنانچه مترجم خبره وجود داشته باشد، کفایت می‌کند.

۲۰- اولین قانون ثبت اسناد، در کدام سال هجری شمسی به تصویب رسید؟

1) 1310                                2) 1308

3) 1290                               4) 1302

۲۱- با توجه به تعاریف قانونی، کدام مورد زیر، صحیح است؟

۱) نسبت به ملکی که مجهول‌المالک است، می‌توان با استعلام از اداره ثبت، اقدام به انجام معامله نمود.

 ۲) تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود.

 ۳) ثبت رقبه به عنوان وقف و حبس، مثبت تولیت است.

 ۴) حق شفعه از اسباب تملک نیست.

۲۲- ملک مجهول‌المالک از نظر ضوابط و مقررات ثبت، چه ملکی است؟

۱) اظهارنامه آن برگشت شده، ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده است.

۲) دارای سند مالکیت است، ولی مالک آن مجهول‌المکان است.

 ۳) اساساً فاقد شماره اصلی و فرعی و بخش می‌باشد.

۴) اظهارنامه آن برگشت نشده است.

۲۳- اسناد تنظیم شده در خارج از کشور، با تأیید کدام یک از مراجع زیر، قابل اجرا است؟

۱) محاکم ذیصلاح قضایی

 ۲) اداره سجلات وزارت امور خارجه

 ۳) با تنفیذ مفاد سند تنظیمی، در دفتر اسناد رسمی

۴) اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۲۴- اگر مدیون، از کارکنان ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نظایر آن باشد و دارای کسان واجب النفقه باشد، چه مقدار از حقوق و مزایای او در قبال طلب بستانکار، قابل توقیف است؟

۱) نصف

۲) ثلث

 ۳) ربع

۴) خمس

۲۵- مساحت و طول اضلاع ملکی به منظور اجرای طرح شهرداری، کسر و ثبت دفتر املاک و سند مالکیت اصلاح شده است. بعد شهرداری از طرح اصلاحی انصراف حاصل می‌نماید و مالک تقاضای اصلاح سند مالکیت را به صورت اولیه می‌کند. در این صورت، اصلاح ثبت و سند طبق کدام یک از موارد زیر انجام می‌شود؟

 ۱) پس از صدور رأی هیئت نظارت و قطعیت آن، اقدام می‌شود.

۲) به شرط موافقت شهرداری، صدور دستور اصلاح با رئیس ثبت محل است.

 ۳) اصلاح ثبت و سند، مستلزم انتقال رسمی و قطعی مقدار اصلاحی توسط شهرداری است.

 ۴) به شرط تنظيم اقرارنامه رسمی توسط شهرداری، مبنی بر واگذاری حقوق خود، با رئیس ثبت محل است.

۲۶- کدام یک از اشتباهات زیر، در آگهی تحدید حدود غیرمؤثر است و نیاز به تجدید آگهی و تحدید حدود مجدد ندارد؟

 ۱) اشتباه در آگهی تحدید حدود عمومی در خصوص عدم رعایت شماره املاک مورد تحديد

 ۲) اشتباه در ذکر مقدار موردتقاضا اعم از اینکه بیشتر یا کمتر آگهی شده باشد.

 ۳) اشتباه در شماره پلاک اعم از اصلی یا فرعی یا عدم ذکر هر یک از آن‌ها

 ۴) اشتباه در محل وقوع ملک و همچنین عدم ذکر محل وقوع ملک

۲۷- در صورتی که ملکی طبق سند به نفع عموم حبس شده باشد، چه شخصی مکلف به درخواست ثبت ملک است؟

۱) متصدی امور حبس و اشخاصی که حبس به نفع آن‌ها است.

 ۲) نماینده اداره اوقاف محل وقوع ملک با اجازه دادستان محل

 ۳) نماینده اداره اوقاف محل وقوع ملک

 ۴) متصدی امور حبس

۲۸- پس از اقامه دعوی نسبت به تقاضای ثبت و تحدید حدود و ابطال سند مالکیت معارض، مستند به کدام یک از احکام زیر، عملیات ثبتی ادامه می‌یابد؟

۱) رأی نهایی که توسط دادگاه صلاحیت‌دار صادرشده باشد.

۲) رأی قطعی که توسط دادگاه صلاحیت‌دار صادرشده باشد.

۳) رأی قطعی که توسط دادگاه تجدیدنظر صادرشده باشد.

۴) رأى قطعی که توسط دادگاه عمومی صادرشده باشد.

۲۹- در مواردی که آرای هیئت نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادرشده باشد، برای رسیدگی به موضوع و ایجاد وحدت رویه، مراتب به دستور چه شخصی در شورای عالی ثبت مطرح می‌شود؟

۱) رئیس قوه قضائیه

۲) رئیس دیوان عالی کشور

۳) رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۴) دبیر شورای عالی ثبت در قسمت املاک و یا اسناد

۳۰- سن قانونی برای انجام کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق، برای افراد ذکور و اناث، به ترتیب، چند سال است؟

 ۱) ۱۸ سال تمام قمری - ۱۸ سال تمام قمری

۲) ۱۸ سال تمام شمسی - ۱۸ سال تمام شمسی

 ۳) ۱۵ سال تمام شمسی - ۱۳ سال تمام شمسی

 ۴) ۱۸ سال تمام شمسی - ۱۵ سال تمام شمسی

۳۱-  قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند و درنتیجه عمل آن‌ها خساراتی متوجه صاحبان این‌گونه اسناد رسمی ‌شود، کدام یک از موارد زیر، نسبت به آن‌ها قابل اعمال است؟

 ۱) فقط به جبران خسارات وارده محکوم می‌شوند.

 ۲) فقط به مجازات انتظامی یا اداری محکوم می‌شوند.

 ۳) متضرر می‌تواند برای احقاق حق خود، به محاکم قضایی مراجعه نماید.

 ۴) علاوه بر مجازات انتظامی یا اداری، باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند.

۳۲- حق الثبت و حق التحریر اسناد قطعی مشتمل به رهن، براساس کدام مورد، محاسبه و وصول می‌شود؟

۱) مبلغ رهن

 ۲) مبلغ قطعی مندرج در سند

 ۳) مجموع مبلغ قطعی و رهنی مندرج در سند

 ۴) مبلغ قطعی، چنانچه مبلغ قطعی بیشتر باشد و مبلغ رهن، چنانچه مبلغ رهن بیشتر باشد.

۳۳- چنانچه در محلی، اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی موجود باشد و قوه قضائیه مقتضی بداند، کدام مورد زیر، صحیح است؟

۱) ثبت صلح‌نامه، هبه نامه و تقسیم‌نامه نسبت به اموال غیرمنقول، الزامی است.

۲) ثبت صلح‌نامه، هبه نامه و تقسیم‌نامه، اجباری است.

۳) ثبت صلح‌نامه، هبه نامه و شرکت‌نامه، اجباری است.

۴) فقط ثبت تقسیم‌نامه و شرکت‌نامه، اجباری است.

۳۴- در کدام صورت، مال موقوفه را می‌توان فروخت؟

۱) چنانچه موقوفه بعضاً یا کلاً خراب یا مشرف به خرابی گردد، به طوری که کلاً انتفاع از آن غیرممکن شود، پس از صدور مجوز تبدیل به احسن به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.

 ۲) هر مال موقوفه‌ای، بدون هیچ‌گونه شرطی، پس از کسب مجوز از نماینده حاکم، قابل فروش است.

 ۳) مال موقوفه تحت هیچ عنوان قابل فروش نیست و بایستی طبق نظر واقف عمل شود.

 ۴) چنانچه مال موقوفه وقف خاص باشد، با کسب مجوز از متولی قابل فروش است.

۳۵- درخصوص وقف، کدام یک از تعریف‌های زیر، صحیح است؟

۱) لازم نیست واقف در حین وقف، مالک مالی باشد که وقف می‌کند.

۲) لازم است واقف در حین وقف، عین موقوفه را به تصرف وقف بدهد.

 ۳) واقف می‌تواند هروقت که بخواهد، حتی پس از قبض، از وقف رجوع کند.

 ۴) لازم نیست در حین وقف، واقف عین موقوفه را به تصرف وقف بدهد و هروقت به قبض داد، وقف تحقق پیدا می‌کند.

۳۶- زوج در سال ۱۳۹۰ هجری شمسی فوت نموده و طبق دادنامه حصر وراثت، دارای یک همسر دائمی و دو فرزند ذکور و دو فرزند اناث است. طبق دادنامه حصر وراثت صادره، سهم فرزندان پسر دو برابر دختر و سهم زوجه متوفی، ثمن اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول، اعم از عرصه و اعیان تعیین شده است. فرزندان از پرداخت بهای ثمن اموال غیرمنقول امتناع دارند و توأماً (همه وراث) درخواست صدور سند مالکیت شش‌دانگ پلاک ثبتی ملکی مورث خود را نموده‌اند. سهم زوجه و هر یک از فرزندان ذکور و اناث، به ترتیب چه میزان از کسرهای زیر است؟

1) ،  و                     2) ،  و

3) ،  و                        4) ،  و

۳۷- معترض به آگهی فقدان سند مالکیت، جهت جلوگیری از صدور سند مالکیت المثنی، باید کدام یک از موارد زیر را به ثبت محل ارائه نماید؟

 ۱) استشهادیه‌ای حاکی از خرید ملک که به تأیید نیروی انتظامی یا شورای محل رسیده باشد.

 ۲) اعتراض خود را کتباً اعلام و متعهد شود ظرف مدت ده روز، مستندات خود را ارائه نماید.

 ۳) اصل مبایعه‌نامه عادی حاکی از خرید ملک پ

۴) اصل سند مالکیت یا سند معامله

۳۸- پرداخت حق الثبت تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، به عهده کدام شخص است؟

۱) کسی که تقاضای ثبت سند می‌نماید، مگر بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 ۲) صرفا کسی که تقاضای ثبت سند می‌نماید.

 ۳) صرفا فروشنده

 ۴) صرف خریدار

۳۹- در واحدهای اندازه‌گیری طول، یک گز معادل کدام مورد است؟

۱) یک زرع            ۲) ۱۰۴ سانتی‌متر

۳) یک متر           ۴) ۹۶ سانتی‌متر            

۴۰- کدام مورد درخصوص حریم ملک، صحیح است؟

 ۱) ملک صاحب حریم است.

 ۲) در حکم ملک صاحب حریم است.

 ۳) دارنده حریم، به شرط اذن مالک حق استفاده از حریم را دارد.

 ۴) صاحب حریم، مستقلاً حق هر نوع دخل و تصرف در حریم را دارد.

۴۱- درخصوص وصیت، کدام مورد، کاملاً صحیح است؟

۱) فقط وصیت‌نامه‌های رسمی و سری، در موقع درخواست صدور دادنامه حصر وراثت، باید به مرجع قضایی ارائه شود.

 ۲) وصیت‌نامه‌های رسمی و خودنوشت و سری قابل پذیرش است و وصیت شفاهی، قابل ترتیب اثر نیست.

 ۳) وصیت‌نامه اعم از رسمی و خودنوشت و سری، نیاز به رسیدگی و تنفيذ از طرف دادگاه ندارد.

۴) موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

 ۴۲- قبی حق انتفاعی است که از طرف مالک، برای چه مدت برقرار می‌شود؟

 ۱) مدت معین

۲) مدت عمر مالک

 ۳) مدت عمر منتفع

۴) مدت عمر شخص ثالث

۴۳- با ارسال اوراق اجرائیه به اداره ثبت دیگری، نیابت اجرایی داده شده است. متعهدله با مراجعه به اداره ثبت نیابت دهنده، مالی را از متعهد معرفی و تقاضای بازداشت آن را می‌نماید. تکلیف اداره ثبت نیابت دهنده چیست؟

 ۱) فقط در صورتی که متعهدله متعهد شود که چنانچه توسط ثبت مرجوع الیه، مالی بازداشت شده باشد، بلافاصله مراجعه و تقاضای رفع بازداشت نماید، می‌توان ملک معرفی شده را بازداشت نمود.

 ۲) مجاز به ادامه عملیات اجرایی نیست، مگر از نتیجه اقدامات ثبت مرجوع الیه مطلع شود.

 ۳) درصورتی‌که مال معرفی شده بلامعارض باشد، بازداشت آن ایرادی ندارد.

 ۴) بازداشت ملک و تعقیب عملیات اجرایی ایرادی ندارد.

۴۴- در خصوص اجرای ماده ۱۰۴ مکرر آیین‌نامه قانون ثبت برای صدور سند مالکیت اعیانی، کدام مورد صحیح است؟

۱) اداره ثبت با انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی، در روز مقرر حدود اعیانی را تعیین می‌نماید.

 ۲) اداره ثبت با انتشار آگهی تحدید حدود عمومی، در روز مقرر نسبت به تحدید حدود اعیانی اقدام می‌نماید.

 ۳) درصورتی‌که مجاورین تحدید حدود شده باشند، به تبعیت از حدود مجاورین و بدون اخطار به مالک عرصه،

نسبت به تعیین حدود اعیانی اقدام می‌نماید.

 ۴) اداره ثبت، وقت معاینه محل و تعیین حدود و حقوق ارتفاقی را به مالک عرصه و مجاورین اخطار می‌نماید و در روز مقرر، صورت مجلس معاینه محل را تنظیم می‌نماید.

۴۵- در مواردی که قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانونی، مستدعی ثبتی بدون اینکه مطابق مقررات، انتقالی واقع شود، گواهی کند که تمام یا قسمتی از ملک موردتقاضای او، در موقع تقاضا، متعلق به دیگری بوده است، به چه نحو اقدام می‌شود؟

۱) آن مقدار، از تقاضای او خارج و مجدداً از مالک واقعی آن تقاضای ثبت پذیرفته خواهد شد.

 ۲) آن مقدار از تقاضا، نیاز به قبول ثبت مجدد ندارد و عملیات ثبتی به نام مقاله ادامه می‌یابد.

 ۳) بایستی موضوع در هیئت نظارت و نهایتاً شورای عالی ثبت مطرح و تعیین تکلیف شود.

 ۴) بایستی مطابق سند رسمی، آن مقدار از تقاضا به مقاله منتقل شود.

۴۶- چنانچه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه عليه ورثه به عمل آید، ابلاغ اجرائیه به ورثه، در کدام محل و به چه نحو خواهد بود؟

 ۱) فقط با درج آگهی، ابلاغ به ورثه ممکن است.

 ۲) در محل اقامتگاه مورث و به ورثه، ابلاغ قانونی می‌شود.

 ۳) در محل اقامتگاه مورث و به ورثه، ابلاغ واقعی می‌شود.

 ۴) در محل اقامتگاه مورث و به ورثه، ابلاغ واقعی یا قانونی می‌شود.

۴۷- برای چند شماره ملک، باید یک آگهی تحدید حدود عمومی منتشر نمود؟

۱) لااقل ۵ تا ۱۰

۲) لااقل ۱۰ تا ۲۰

 ۳) لااقل ۲۰ تا ۳۰

۴) برای هر ملک، باید آگهی جداگانه تهیه و منتشر شود

۴۸- اشتباه در آگهی‌های نوبتی در کدام یک از موارد زیر، مؤثر است؟

۱) شماره فرعی ملک که در اظهارنامه، صحيحا قید شده باشد.

2) هرگاه آگهی زاید بر میزان تقاضای ثبت، منتشر شده باشد.

 ۳) ذکر شهرت ملک یا عدم ذكر آن

 ۴) نوع ملک

N

1

2

3

4

5

۴۹- کدام مورد درخصوص قسمت‌های دوم و چهارم حد شرقی روبه رو، صحیح است؟

۱) دوم که شمالی و چهارم که جنوبی است.

۲) دوم که جنوبی و چهارم که شمالی است.

۳) دوم و چهارم، قسمتی از شرق مجاور است.

۴) دوم که شمال مجاور و چهارم که جنوب مجاور است.

۵۰- در موقع انتشار کدام یک از آگهی‌های ثبتی، تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین، به وسیله اعلان احضار می‌شوند؟

 ۱) آگهی نوبتی

۲) آگهی افراز ملک

 ۳) آگهی‌های مقدماتی ثبت

۴) آگهی تحدید حدود

۵۱- اظهارنامه ثبت ملکی در تاریخ در کدام تاریخ منتشر شود؟ دومین آگهی نوبتی آن باید در کدام تاریخ منتشر شود؟

1) 1/2/1395                          2) 31/11/1394

3) 1/12/1394                        4) 1/11/1394

۵۲- ایجاد شعبه یا شعب دیگر از شورای عالی ثبت مقدور است یا خیر؟

۱) بلی، با تصویب رئیس قوه قضائیه

۲) بلی، با تصویب رئیس دیوان عالی کشور

۳) بلی، با تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۴) خیر، اصولاً ایجاد شعبه یا شعب دیگر از شورای عالی ثبت مقدور نیست.

۵۳- ایجاد شعبه یا شعب دیگر هیئت نظارت در هر استان مقدور است، یا خیر؟

۱) بلی، با تصویب رئیس قوه قضائیه

۲) بلی، با تصویب مدیرکل ثبت استان

۳) بلی، با تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک

۴) خیر، در هر استان، قانون فقط یک هیئت نظارت وجود دارد و ایجاد شعبه یا شعب دیگر مقدور نیست.

۵۴- چنانچه بین مالکین مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که رسماً مصالحه کنند و درخواست خود را به ثبت محل تسلیم نمایند، ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید چگونه صورت می‌گیرد؟

 1) اداره ثبت محل، مالکین را به دادگاه صلاحیت‌دار هدایت نموده و پس از صدور رأی قطعی توسط مرجع قضایی، مطابق مفاد رأی صادره اقدام می‌نماید.

 ۲) اداره ثبت اسناد و املاک محل، پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی، مکلف به ثبت اصلاحات در سیستم جامع و صدور اسناد جدید می‌باشد.

 ۳) اداره ثبت محل، پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی، یک نسخه از صورت مجلس را به یکی از دفاتر اسناد رسمی می‌فرستد. چنانچه مالکین مجدداً با تنظیم سند رسمی با اصلاح اسناد موافقت نمایند، نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام می‌نماید.

 ۴) اداره ثبت اسناد و املاک محل، پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی، مراتب را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان متبوعه خود گزارش می‌کند تا پس از صدور رأی هیئت نظارت، مطابق مفاد رأي اقدام نماید.

۵۵- در مواردی که اسناد مالکیت موجود، با اطلاعات و نقشه‌های حدنگار (کاداستر) مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد، رسیدگی به موضوع و رفع اشتباه، چگونه است؟

۱) رفع اشتباه صرفا در صلاحیت مراجع ذیصلاح قضایی است.

 ۲) چنانچه رفع اشتباه، خللی به حقوق مجاورین نرساند، در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل وقوع ملک است.

 ۳) رفع اشتباه با رعایت موازین قانونی، در صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان است، لیکن رأی صادره غیرقطعی است.

۴) چنانچه رفع اشتباه خللی به حقوق مجاورین وارد نکند، هیئت نظارت ثبت استان با رعایت موازین قانونی، به موضوع رسیدگی و رأی لازم صادر می‌نماید و رأی صادره قطعی است

۵۶- کدام مورد درخصوص هر جریب، صحیح است؟

۱) در نقاط مختلف ایران، متفاوت است.

۲) معادل یک هکتار است.

۳) معادل یک هزار مترمربع است.

۴) معادل دوهزار و پانصد مترمربع است.

۵۷- معترضین به آرای هیئت‌های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، باید ظرف چند ماه از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل، اعتراض خود را تسلیم و رسید اخذ نمایند و به کدام مرجع؟

 ۱) ۲ - دادگاه عمومی محل وقوع ملک

۲) ۳ - اداره ثبت محل وقوع ملک

 ۳) ۲- اداره ثبت محل وقوع ملک

۴) ۲- اداره کل ثبت استان مربوطه

۵۸- در صورت وجود کدام یک از موارد زیر، تقاضای صدور سند، مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی می‌باشد؟

 ۱) فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

۲) مفقودالاثر بودن مالک رسمی و حداقل دو نفر از ورثه وی

۳) عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی، عدم دسترسی به حداقل دو نفر از ورثه وی

۴) عدم دسترسی به اکثریت مالکان مشاعی، در مواردی که مالکیت متقاضی مشاعی و تصرفات وی در ملک،مفروض است.

۵۹- اداره ثبت محل مکلف است آرای صادره توسط هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، چنانچه ملک موضوع رأی در روستاها نباشد را در چند نوبت و با چه فاصله‌ای و در کدام روزنامه‌ها منتشر نماید؟

۱) دو نوبت ۔ ۲۰ روز - کثیرالانتشار و محلی

۲) دو نوبت - ۱۵ روز - کثیرالانتشار و محلی

۳) دو نوبت ۔ ۳۰ روز - کثیرالانتشار و محلی .

 ۴) دو نوبت - ۱۵ روز - کثیرالانتشار

۶۰- ملاک وصول حقوق دولتی املاک مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان­های فاقد سند رسمی چیست؟

 ۱) ارزش روز ملک، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری

 ۲) ارزش روز ملک، طبق نظر کارشناس منتخب هیئت

 ۳) ارزش مندرج در سند عادی خریداری متقاضی

 ۴) ارزش منطقه‌ای ملکسوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی