راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1390

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1390

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال - 1390‬ ‫گروه راه و ساختمان و نقشه برداری‬ ‫1- مرجع صدور اجرائیه نسبت به وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی کدام است؟‬ ‫1) اجرای دادگستری محل‬ ‫2) ثبت محل‬ ‫3) دادگاه محل تنظیم سند‬ ‫4) دفترخانه تنظیمکننده سند‬ ‫2- چنانچه پس از شمارهگذاری امالک هر قطعه یا بخش معلوم شود که ملکی ازقلمافتاده.........‬ ‫1) آخرین شماره آن بخش برای آن قطعه اختصاص داده میشود.‬ ‫2) اصالً شمارهای نمیتوان برای آن ملک منظور نمود.‬ ‫3) با اجازهٔ هیئت نظارت عمل میکنیم.‬ ‫4) کلیه شمارههای آن بخش را تغییر میدهیم.‬ ‫3- شورای عالی ثبت دارای چند شعبه میباشد؟‬ ‫1) یک‬ ‫2) دو‬ ‫3) 3- پنج‬ ‫4) 4_سه‬ ‫4- درصورتیکه در انتشار آگهی فقدان سند مالکیت اشتباهی رخ دهد تشخیص اشتباه و حدود دستور رفع اشتباه با کدام‬ ‫مرجع است؟‬ ‫1) شورای عالی ثبت‬ ‫2) مسئول واحد ثبتی‬ ‫3) هیئت نظارت‬ ‫4) مدیرکل ثبتاسناد استان‬ ‫۵- نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرارگرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد‬ ‫1) مساحت اضافه از سند اولیه کسر خواهد شد.‬ ‫2) ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در آخرین سند انتقال به صندوق ثبت تودیع نماید.‬ ‫3) ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال به صندوق ثبت تودیع نماید.‬ ‫4) ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس قیمت عادالنه روزبه صندوق ثبت تودیع نماید.‬ ‫۶- وقف عبارت است از:‬ ‫1) عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود‬ ‫2) عین مال به موقوف علیه منتقل میشود.‬ ‫3) عین و منافع مالی به متولی وقف واگذار میشود.‬ ‫4) منافع مالی جهت صرف امور خیریه به اداره اوقاف منتقل شود.‬ ‫۷- درصورتیکه پارکینگ مفروز در حیاط مشاعی واقع شود. مساحت حیاط چگونه محاسبه میشود؟‬ ‫1) پس از کسر مساحت پارکینگ، بهعنوان فضای باز محاسبه و در قسمت اختصاصی ذکر میگردد.‬ ‫2) بهعنوان فضای باز، مساحت آن محاسبه و در مشاعات ذکر میشود.‬ ‫3) با کسر مساحت پارکینگ مفروز، محاسبه و در مشاعات ذکر میشود.‬ ‫4) مساحت حیاط را به واحدی اختصاص میدهد که پارکینگ مفروزی واقع در حیاط به آن واحد تعلق دارد.‬ ‫۸- آراء هیئت نظارت در کدامیک از بندهای ماده ۵2 اصالحی قانون ثبت قطعی نبوده و قابلتجدید نظر است.........‬ ‫1) بندهای دو و سه و پنج‬ ‫2) بندهای سه و چهار و هفت‬ ‫3) بندهای یک و شش و هشت‬ ‫4) بندهای یک و پنج و هفت‬ ‫9- شخصی 3/۵ سهم از 04 سهم یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطع زمین به مساحت 1/۵ هکتار را مالکیت دارد.‬ ‫میزان مالکیت وی چند مترمربع است؟‬ ‫۵۷/۸12‬ ‫1)‬ ‫۵2/091‬ ‫2)‬ ‫‪‬‬ ‫0۵/422‬ ‫3)‬ ‫۵۶/۶22‬ ‫4)‬ ‫01- مساحت قطعه زمینی به شکل مثلت که طول اضالع آن به ترتیب 0۵ متر، 0۵ متر و 0۸ متر است چند مترمربع است؟‬ ‫0021‬ ‫1)‬ ‫0۵21‬ ‫2)‬ ‫00۵1‬ ‫3)‬ ‫0002‬ ‫4)‬ ‫11- کدام گزینه در مورد قسمت دوم و چهارم حد شمالی شکل روبرو صحیح است‬ ‫1) قسمت دوم شرق مجاور و قسمت چهارم غرب مجاور است.‬ ‫2) قسمت دوم غربی و قسمت چهارم شرقی محسوب میشود.‬ ‫3) قسمت دوم شرقی و قسمت چهارم غربی محسوب میشود.‬ ‫4) قسمت دوم و چهارم قسمتی از جنوب مجاور است.‬ ‫21- مساحت یک قطعه زمینی که شکل آن مثلث قائمالزاویه و به اضالع مجاور زاویه قائمه 21/۸0 متر و 12 متر میباشد‬ ‫عبارت است از:‬ ‫1) دویست و پنجاهوسه مترمربع و شصتوهشت دسیمتر مربع‬ ‫2) صدوبیست و شش مترمربع و هشتادوچهار میلیمتر مربع‬ ‫3) دویست و پنجاهوسه مترمربع و شصتوهشت سانتیمتر مربع‬ ‫4) یکصدو بیستوشش مترمربع و هشتادوچهار دسیمتر مربع‬ ‫‪‬‬ ‫31- اولین آگهی نوبتی ملکی که در تاریخ 09/20/۵2 پذیرش ثبتشده است باید در اول .......... ماه 0931 منتشر شود.‬ ‫1) خرداد‬ ‫2) تیر‬ ‫3) مرداد‬ ‫4) شهریور‬ ‫41- فاصله بین انتشار آگهی تحدید حدود و روز تحدید حدود نباید کمتر از .......... روز و بیشتر از .......... باشد.‬ ‫1(01-0۶‬ ‫2) 02-0۶‬ ‫3) 02-0۵‬ ‫4) 03-0۶‬ ‫۵1- کدامیک از عبارتهای زیر کامالً صحیح است؟‬ ‫1) در صورت تفکیک ملک قطعات تفکیکی از حالت اشاعه خارج میشوند.‬ ‫2) تفکیک ملک مستلزم مالکیت مشاعی است.‬ ‫3) مالک ششدانگ ملک میتواند از اداره ثبت درخواست تفکیک یا افراز نماید.‬ ‫4) مالکین مشاعی هرکدام میتوانند از اداره ثبت درخواست افراز نمایند.‬ ‫۶1- درصورتیکه در آراء هیئتهای حل اختالف مستقر در اداره ثبت (هیئت موضوع مواد ۷41 و ۸41 اصالحی قانون ثبت)‬ ‫اشتباه بینی رویداده باشد کدامیک از گزینههای زیر صحیح است؟‬ ‫1) مراتب توسط دبیر هیئت به رئیس ثبت گزارش و به دستور رئیس ثبت اشتباه اصالح خواهد شد.‬ ‫2) چنانچه رأی اجرانشده باشد هیئت حل اختالف و اگر رأی اجراشده باشد هیئت نظارت به موضوع رسیدگی خواهد‬ ‫کرد.‬ ‫3) چنانچه رأی اجرانشده باشد متقاضی بایستی به دادگاه صالحه مراجعه و درخواست اصالح نماید.‬ ‫4) چنانچه رأی اجرانشده باشد ثبت استان رأساً نسبت به اصالح رأی تصمیم میگیرد.‬ ‫‪‬‬ ‫۷1- نقشههای کاداستر در چه مقیاسی تهیه میشوند؟‬ ‫1) با توجه به وسعت ملک و نوع آن در مقیاسهای مختلف تهیه میشود.‬ ‫2) در شهرها با مقیاس 00۵/1 و خارج از شهر با مقیاس 0002/1 تهیه میشود.‬ ‫3) حتماً نقشه باید با مقیاس 00۵/1 تهیه شود.‬ ‫4) حتماً نقشه باید با مقیاس 0002/1 تهیه میشود.‬ ‫۸1- در چه مورد یا مواردی بدون قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه عملیات ثبتی ادامه مییابد؟‬ ‫1) امالک متعلق به شهرداریها که متروکه گردیده است و بهصورت شارع نیست.‬ ‫2) امالکی که در اجرای قانون اصالحات ارضی به زارعین واگذارشده باشد.‬ ‫3) امالکی که مجاورین آن ثبتشده و حدود آن تثبیتشده است.‬ ‫91- هرگاه ملکی که تقاضای ثبتشده و بهاصطالح در جریان ثبت است و نسبت به آن واخواهی شده مورد انتقال قرار‬ ‫گیرد در این حالت:‬ ‫1) دفتر اسناد رسمی مکلف است پس از امضاء سند انتقال و ارسال خالصه معامله آن به اداره ثبت ظرف مدت 01 روز‬ ‫مراتب را بهوسیله اخطار به معترض اطالع دهد.‬ ‫2) خریدار مکلف است پس از امضاء سند انتقال ظرف مدت 01 روز و بهوسیله اظهارنامه معترض را از وقوع انتقال‬ ‫مطلع نماید.‬ ‫3) فروشنده مکلف است در موقع انتقال، انتقال گیرنده وجود معترض و ظرف مدت 01 روز از تاریخ انتقال معترض را از‬ ‫انجام معامله و اسم خریدار بهوسیله اظهارنامه مطلع نماید.‬ ‫4) اداره ثبت کل مکلف است بهمحض وصول خالصه مراتب را کتباً به معترض و دادگاه اعالم نماید‬ ‫02- فاصله انتشار آگهی مزایده ‪ U‬روز مزایده نباید کمتر از -------- روز باشد‬ ‫1) ۵1‬ ‫2) 01‬ ‫3) 02‬ ‫4) ۵2‬ ‫12- درصورتیکه اعتراض از طرف غیر مجاور ملک مورد تحدید بوده باشد تکلیف اداره ثبت و معترض چیست؟‬ ‫1) در صورت تأیید مدیرکل ثبت استان اعتراض مردود اعالم میگردد.‬ ‫2) اعتراض جهت رسیدگی به هیئت نظارت ارسال میگردد.‬ ‫3) اداره ثبت نظر خود را بر بیاثر بودن اعتراض به معترض ابالغ میکند معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ‬ ‫نظر مزبور، به هیئت نظارت شکایت نماید.‬ ‫4) اعتراض به دادگاه ارسال میشود و معترض باید با تقدیم دادخواست، اعتراض خود را پیگیری کند.‬ ‫22- قبول درخواست افراز نسبت به امالک مشاعی به عهده کدام مرجع است؟‬ ‫1) افراز ملک اعم از اینکه جریان تبتی ملک خاتمه یافته یا نیافته باشد به عهده ثبت محل است.‬ ‫2) افراز ملک درصورتیکه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد و نسبت به آن سند معارضی صادر نشده باشد به‬ ‫عهده ثبت محل و چنانچه عملیات ثبتی خاتمه نیافته باشد به عهده دادگاهی است که ملک در حوزه آن دادگاه‬ ‫قرار دارد.‬ ‫3) افراز ملک در حالتی که عملیات ثبتی خاتمه یافته و ملک در دفتر امالک ثبتشده باشد به عهده ثبت محلی و‬ ‫چنانچه عملیات ثبتی خاتمه یافته و ملک در دفتر امالک ثبتنشده باشد به عهده دادگاه است.‬ ‫4) افراز ملک چنانچه عملیات ثبتی خاتمه یافته و نسبت به آن سند معارض صادرشده باشد به عهده ثبت محل و اگر‬ ‫سند معارضی صادر نشده باشد به عهده دادگاه است.‬ ‫32- چنانچه مالکین ساختمانی که عمر مفید آن به پایان رسیده و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان‬ ‫قسمتهای اختصاصی، در تجدید بنای آن موافق نباشند، کدامیک از پاسخهای زیر درست است؟‬ ‫1) تا جلب موافقت کلیه مالکین امکان تجدید بنا نخواهد بود.‬ ‫2) سایر مالکین میتوانند اقدام به تخریب ساختمان نمایند و مخالفت یک یا دو نفر مانع تجدید بنا نخواهد بود.‬ ‫3) مدیران ساختمان میتوانند خانهای برای فرد یا افراد مخالف تهیه و سپس نسبت به تخریب بنا اقدام نمایند نسبت‬ ‫به تجدید بنا اقدام نمایند.‬ ‫42- کدام گزینه نادرست است؟‬ ‫1) برای ثبت هر شماره مستقل سه صفحه در دفتر امالک در نظر گرفته میشود.‬ ‫2) برای ثبت امالک هر بخش یک دفتر امالک تخصیص داده میشود.‬ ‫‪‬‬ ‫3) برای ثبت هر شماره مستقل در دفتر امالک یک صفحه در نظر گرفته میشود.‬ ‫4) همه صفحات دفتر امالک دارای مهر و امضاء دادستان میباشد.‬ ‫۵2- بر اساس مفاد ماده ۷2 آئیننامه قانون ثبت پذیرش ثبت اراضی که قبالً جزء شوارع یا میدانهای عمومی و همچنین‬ ‫انهار متروکه بوده و بعداً تبدیل به ملک میشود از طرف چه کسی پذیرفته میشود؟‬ ‫1) مالک یا شهرداری یا مرجع مربوطه‬ ‫2) هر متصرفی‬ ‫3) زمین شهری‬ ‫4) امور اراضی‬ ‫۶2-اولین تکلیف واحد ثبتی در خصوص سند مالکیت معارض چیست؟‬ ‫1) به درخواست ذینفع مراتب را به هیئت نظارت گزارش مینماید.‬ ‫2) مراتب را به دادگاه محل اطالع میدهد.‬ ‫3) بهمحض اطالع مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه بخشنامه کند.‬ ‫4) تا مراجعه ذینفع اقدامی از طرف واحد ثبتی انجام نمیگیرد.‬ ‫۷2- ذرع در اسناد قدیمی معادل چند متر است؟‬ ‫1) 1‬ ‫2) 1/1‬ ‫3) 40/1‬ ‫4) ۵0/1‬ ‫‪‬‬ ‫۸2- در قطعه زمین ‪ A‬به شکل مستطیل باغی بهصورت مثلث ‪ B.C.D‬قرار دارد. مساحت باغ چند مترمربع است؟‬ ‫1) ۶1‬ ‫2) 02‬ ‫3) 42‬ ‫4) 23‬ ‫92- یک شعیر با چند دانگ برابر است؟‬ ‫1) ۶3/1‬ ‫2) 42/1‬ ‫3) ۶1/1‬ ‫4) ۸/1‬ ‫03- آیا ملکی که درخواست ثبتنشده برای استیفای طلب قابلانتقال به متعهد له میباشد؟‬ ‫1) چون فاقد سند رسمی است انتقال انجام نمیگیرد.‬ ‫2) متعهد له نمیتواند ملک ثبتنشده را برای استیفای طلب خود معرفی کند.‬ ‫3) معرفی ملک مجهول قبل از پذیرش تقاضای ثبت از جانب متعهد قبول نمیشود.‬ ‫4) پس از مزایده برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده سند انتقال میدهد در آگهی و صورتجلسه سند انتقال قید‬ ‫میشود که اداره ثبت تکلیفی و مسئولیتی برای تحویل مورد انتقال و اشکاالت احتمالی پذیرش تقاضای ثبت یا‬ ‫بعدازآن ندارد.‬ ‫‪‬‬ ‫13- در یک مجموعه آپارتمانی که پارکینگها در یک امتداد و به دنبال هم قرار میگیرند و مقرر است به واحدها اختصاص‬ ‫یابند در صورتمجلس تفکیکی به چه صورت عمل میگردد؟‬ ‫1) پارکینگهایی که در یک امتداد و به دنبال هم واقعشدهاند در صورتمجلس حق عبور از یکدیگر ذکر شود.‬ ‫2) قرار گرفتن پارکینگها به دنبال هم مجاز نیست.‬ ‫3) پارکینگها باید طوری اختصاص داده شود که امکان خروج برای سایرین فراهم گردد.‬ ‫4) چون قرار گرفتن پارکینگها به دنبال هم مجاز نمیباشد باید بهصورت اشتراکی استفاده شود.‬ ‫23- هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکال روبرو شود، مرجع رفع اشکال و راهنمای سردفتر کدامیک از مراجع زیر‬ ‫است؟‬ ‫1) هیئت نظارت‬ ‫2) ثبت محل‬ ‫3) شورای عالی ثبت‬ ‫4) اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت‬ ‫33- یک مجموعه آپارتمانی که دارای قدمت بنا بوده تخریب و بهجای آن مجموعه جدیدی احداثشده تکلیف اسناد‬ ‫مالکیت صادره آپارتمانهای قدیمی چیست؟‬ ‫1) مفاد تقسیمنامه جدید ثبت و سپس اسناد صادره بر اساس رأی هیئت نظارت توسط اداره ثبت باطل خواهد شد.‬ ‫2) ابطال اسناد صادره رأساً توسط اداره ثبت مربوطه پس از اخبار الزم انجام میشود.‬ ‫3) برای ابطال اسناد مالکیت اولیه موضوع باید در هیئت نظارت مطرح و پس از صدور رأی اسناد صادره ابطال گردد.‬ ‫4) بنا به درخواست مالک و یا مالکین پس از ارائه پایان کار جدید صورتمجلس تفکیکی با قید تعداد آپارتمانهای‬ ‫قبلی و با ذکر شماره ثبت و صفحه و شماره چاپی اسناد مالکیت پس از اخبار الزم و ثبت مفاد تقسیمنامه در‬ ‫صفحات دفتر امالک اسناد مالکیت مربوطه ابطال میگردد.‬ ‫43- در صورتی برای صدور سند مالکیت بنام ورثه و یا انجام معامله از طرف وراثت نیاز به ارائه گواهی مالیات بر ارث‬ ‫نیست که‬ ‫1) مورث قبل از سال ۶۵31 فوتشده باشد.‬ ‫2) مورث قبل از سال ۶431 فوتشده باشد.‬ ‫3) ماترک متوفی کمتر از سی میلیون ریال باشد.‬ ‫4) طبق ارزشی معامالتی سهم هر ورثه کمتر از سی میلیون ریال باشد.‬ ‫۵3- ورثه حین الفوت عبارتاند از زوج - پدر - مادر و یک دختر نسبت سهماالرث آنان عبارت است از:‬ ‫1) 21/2 پدر، 21/2 مادر، 21/3 زوج، 21/۵ دختر‬ ‫2) 4/1 پدر، 4/1 مادر، 4/1 زوج، 2/1 دختر‬ ‫3) ۶/1 پدر، ۶/1 مادر، 2/1 زوج، ۶/1 دختر‬ ‫4) 4/1 پدر، ۸/2 مادر، 4/1 زوج، ۸/3 دختر‬ ‫۶3- چنانچه وراث متوفی پدر با چند دختر باشد: سهم هر یک از ماترک چقدر خواهد بود؟‬ ‫1) پدر یکششم و دخترها پنجششم بهتساوی‬ ‫2) پدر یکششم و دخترها دو سهم بهتساوی و بقیه به نسبت فرضی تقسیم میشود.‬ ‫3) سهم پدر یکششم و دخترها دوسوم بهتساوی‬ ‫4) پدر دوششم و دخترها چهارششم بهتساوی‬ ‫۷3- برای اینکه متعاملین برای انجام معامله اهلیت داشته باشند، باید‬ ‫1) بالغ و عاقل و رشید باشند‬ ‫2) رشید بوده و قصد انجام معامله را داشته باشند‬ ‫3) مالک مالی باشند که با رضایت خود انتقال میدهند‬ ‫4) به سن قانونی رسیده باشند.‬ ‫۸3- کدام عقد نسبت به یکطرف الزم و نسبت بهطرف دیگر جایز است؟‬ ‫1) بیع‬ ‫2) رهن‬ ‫3) صلح‬ ‫4) وکالت‬ ‫‪‬‬ ‫93- درصورتیکه مسئول دفتر نتواند بهوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید‬ ‫1) با استعالم از اداره ثبتاحوال و تأییدیه خدمه دفترخانه بهعنوان شاهد نسبت به ثبت سند اقدام نماید.‬ ‫2) با استعالم از واحد ثبتی و تأیید اشخاص ذینفع در معامله نسبت به ثبت سند اقدام نماید.‬ ‫3) با استفاده از خدمه اصحاب معامله بهعنوان شاهد نسبت به ثبت سند اقدام نماید.‬ ‫4) از ثبت نمودن سند امتناع نماید.‬ ‫04-هرگاه ملک مورد وثیقه به هر دلیلی تلف شود‬ ‫1) سند فاقد اعتبار و در ردیف استاد عادی تلقی میشود.‬ ‫2) میبایست سند متمم تنظیم گردد.‬ ‫3) نسبت به آن سند اجرائیه صادر نمیشود.‬ ‫4) سند تابع مقررات استاد ذمهای خواهد بود.‬ ‫14- در مورد ترکه متوفی که دارای صغیر است درصورتیکه قبل از صدور دادنامه حصر وراثت برای پرداخت دیون اقدام‬ ‫فوری الزم باشد تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی موکول به تحقق کدامیک از موارد زیر است:‬ ‫1) رضایت اکثریت وراث درصورتیکه ورثه متعدد باشند.‬ ‫2) موکول به صدور دادنامه حصر وراثت است.‬ ‫3) کسب مجوز از مدعیالعموم یا دادستان.‬ ‫4) درصورتیکه ماترک متوفی کمتر از سی میلیون ریال باشد.‬ ‫24- مرجع رفع مشکالت دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند چه مرجعی است؟‬ ‫1) اداره ثبت محلی‬ ‫2) امور اسناد سازمان ثبت‬ ‫3) دادگاه محل تنظیم سند‬ ‫4) هیئت نظارت ثبت استان‬ ‫‪‬‬ ‫34- هرگاه طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند اظهارات آنها بهوسیله چه شخص یا‬ ‫اشخاصی ترجمه میشود؟‬ ‫1) مترجم رسمی و یا سردفتر مطلع از زبان آنها‬ ‫2) فقط مترجم رسمی‬ ‫3) مترجمین خبره‬ ‫4) فقط مترجمین مورد اعتماد متعاملین‬ ‫44- چنانچه حقوق دولتی راجع به سند رسمی صحیحاً پرداختنشده باشد‬ ‫1) سند فاقد اعتبار است‬ ‫2) سند رسمیت خواهد داشت‬ ‫3) سند مذکور فقط یک سند عادی تلقی خواهد شد‬ ‫4) چنانچه ذینفع سند فوراً حقوق دولتی را پرداخت نماید سند دارای اعتبار خواهد بود.‬ ‫۵4- هر یک از مستخدمین و کارکنان ثبتاسناد و امالک عامداً گواهیهایی دهد که مخالف واقع باشد:‬ ‫1) عالوه بر مسئولیت مدنی بهعنوان تخلف انتظامی با وی برخورد خواهد شد.‬ ‫2) بهعنوان متخلف در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری محاکمه میشود.‬ ‫3) بهعنوان جاعلی در اسناد رسمی در مراجع ذیربط محاکمه میشود.‬ ‫4) بهعنوان ارائه گواهی خالف واقع و تخلف از مسئولیت مدنی در دادگاه حقوقی محاکمه میشود.‬ ‫۶4- در خصوص نیم عشر اجرائی کدامیک از موارد زیر صحیح است؟‬ ‫1) بهمحض ابالغ اجرائیه تمام نیم عشر تعلق میگیرد.‬ ‫2) پس از ابالغ اجرائیه و قبل از پایان عملیات اجرائی بعد از تنظیم صورتجلسه مزایده، نصف نیم عشر تعلق می‬ ‫گیرد.‬ ‫3) در صورت توافق بدهکار و بستانکار نیم عشر تعلق نمیگیرد.‬ ‫4) چنانچه بدهکار از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف 01 روز مفاد آن را اجرا کند از پرداخت نیم عشر معاف است.‬ ‫‪‬‬ ‫۷4- ضامنی که در اجرای ثبت بدهی مضمون عنه را پرداختنموده است‬ ‫1) حق دارد با توافق بستانکار به مدیون اصلی مراجعه نماید.‬ ‫2) حق مراجعه به مدیون اصلی را ندارد.‬ ‫3) حق دارد به استناد سند ضمان، اجرائیه را علیه مدیون اصلی پیگیری نماید.‬ ‫4) حق دارد به استناد پرونده اجرائی اجرائیه را علیه مدیون اصلی تعقیب نماید به شرطی که حق مراجعه ضامن به‬ ‫مدیون اصلی در پرونده و سند ضمان قیدشده باشد.‬ ‫۸4- در خصوصی معامالت مذکور در ماده 33 قانون ثبت چنانچه انتقالدهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکند،‬ ‫پس از صدور اجرائیه نحوه اقدام اجرای ثبت چگونه است؟‬ ‫1) بدهکار از تاریخ ابالغ اجرائیه دو ماه فرصت دارد که کلیه بدهی خود را پرداخت کند در غیر این صورت مال از‬ ‫طریق مزایده فروخته خواهد شد‬ ‫2) بالفاصله پس از ابالغ اجرانیه مالی از طریق مزایده فروخته خواهد شد.‬ ‫3) بدهکار شش ماه فرصت دارد که تقاضای حراج کند در غیر این صورت باگذشت ۸ ماه سند انتقال تنظیم خواهد‬ ‫شد.‬ ‫4) چهار ماه پس از ابالغ اجرائیه مالی از طریق مزایده فروخته خواهد شد.‬ ‫94- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظرف چه مدت از‬ ‫تاریخ ابالغ بازداشت نامه به شخص او، مراتب را به رئیس ثبت اطالع دهد؟‬ ‫1) پنج روز‬ ‫2) ده روز‬ ‫3) دو روز‬ ‫4) هفت روز‬ ‫0۵- اگر در سند رسمی اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قیدشده باشد و سند منجر به صدور اجرائیه شود و اداره‬ ‫ثبتی که مسئول ابالغ اجرائیه است از سیستم رایانه استفاده میکند نحوهٔ ابالغ اجرائیه چگونه است؟‬ ‫1) اجرائیه از طریق ارسال به پست الکترونیک صورت میگیرد و پس از گذشت ۸4 ساعت از تاریخ ارسال، اجرائیه‬ ‫ابالغشده محسوب است.‬ ‫2) ارسال از طریق پست الکترونیک ابالغ محسوب نمیشود و اجرائیه باید به طریق معمول ابالغ شود.‬ ‫3) ده روز پس از ارسال به پست الکترونیک ابالغ محسوب میشود.‬ ‫4) بالفاصله پسر.3 ارسال به پست الکترونیک ابالغ محسوب میشود.‬ ‫1۵- کدامیک از تعاریف ذیل بیانگر تعریف حد شمالی و مساحت ملکی طبق شکل ترسیمی بهصورت صحیح میباشد؟‬ ‫1) شماالً اول به طول هشت متر دوم که غربی است به طول چهار متر سوم به طول هفده متر و هفت شمال سانتیمتر و‬ ‫به مساحت دویست و هفتادوچهار متر و پنج دسیمتر مربع‬ ‫2) شماالً اول به طول هشت متر دوم به طول چهار متر سوم به طول هفده متر و هفت دسیمتر و به مساحت دویست و‬ ‫هفتادوچهار متر و پنج سانتیمتر مربع‬ ‫3) شماالً اول به طول هشت متر دوم که شرقی است به طول چهار متر سوم به طول هفده متر و هفت سانتیمتر و به‬ ‫مساحت دویست و هفتادوچهار متر و پنج دسیمتر مربع‬ ‫4) شماالً اول به طول هشت متر دوم که شرقی است به طول 4 متر سوم به طول هفده متر و هفت دسیمتر و به‬ ‫مساحت دویست و هفتاد متر و پنج سانتیمتر مربع‬ ‫2۵- در چه مواردی سند مالکیت المثنی (بدون انتشار آگهی فقدان سند مالکیت) صادر میشود؟‬ ‫1) فقط در مواردیکه دادگاه حکم استرداد ستد مالکیت صادر میکند.‬ ‫2) سند مالکیت درید ثالث بوده دادگاه حکم استرداد میدهد، سند مالکیت بنام دولت صادر یا سند مالکیت بنام‬ ‫دیگری صادر و به دولت منتقلشده باشد.‬ ‫3) در همه موارد صدور آگهی فقدان سند مالکیت الزامی است.‬ ‫4) فقط در موردی که سند مالکیت بنام دولت صادرشده است.‬ ‫3۵- در مورد عمری و رقبی و سکنی، معامالت راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از ...... سال میبایست مراتب‬ ‫در ستون انتقاالت سند مالکیت قید و خالصه معامله آن به اداره ثبت محل ارسال شود.‬ ‫1) نیاز به ثبت در ستون انتقاالت ستد مالکیت و ارسال خالصه معامله به اداره ثبت نیست.‬ ‫2) هیجده سال‬ ‫3) ده سال‬ ‫4) سه سال‬ ‫4۵- ملک مجهولالمالک ازنظر ضوابط و مقررات ثبت چه ملکی است؟‬ ‫1) ملکی است که اظهارنامه آن برگشت نشده است.‬ ‫2) ملکی است که برای آن شماره پالک تعیین ولی توزیع اظهارنامه نشده است.‬ ‫3) ملکی است که دارای سند مالکیت است ولی مالک آن معلوم نیست.‬ ‫4) ملکی است که اظهارنامه آن برگشت شده ولی آگهی نوبتی آن منتشرنشده و قابل تنظیم سند نیست.‬ ‫۵۵- اشتباهات مؤثر در آگهیهای نوبتی کدام است؟‬ ‫1) اشتباه در مضافالیه نام خانوادگی یا عدم ذکر مضافالیه‬ ‫2) اشتباه در محل وقوع ملک درصورتیکه طوری ذکرشده باشد که منطبق با محل دیگری گردد.‬ ‫3) عدم قید نام خانوادگی مالک درصورتیکه نام پدر قیدشده باشد.‬ ‫4) اشتباه در ذکر شهرت ملک یا عدم ذکر آن‬ ‫۶۵- در صورت صدور تصمیم قطعی بر غیرقابل افراز بودن ملک در اداره ثبت‬ ‫1) اداره ثبت با درخواست متقاضی افراز نسبت به فروش ملک اقدام و وجوه حاصله را تقسیم میکند.‬ ‫2) اداره ثبت مراتب را به دادگاه شهرستان اعالم میکند تا نسبت به فروش ملک اقدام شود.‬ ‫3) دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آنرا خواهد داد.‬ ‫4) ثبت استان بنا به درخواست شرکا، دستور فروش ملک را به ثبت محلی صادر میکند.‬ ‫۷۵- درصورتیکه یکی از طرفین معامله نابینا باشد برای ثبت سند باید‬ ‫1- نماینده اداره ثبت محلی در دفترخانه حاضر و در امر ثبت سند نظارت داشته باشد.‬ ‫2- نماینده دادسرای محل حضورداشته باشد و ذیل سند را امضاء کند.‬ ‫‪‬‬ ‫3- دو نفر معتمد سردفتر حضورداشته باشند.‬ ‫4- با حضور و امضاء یک شخصی باسواد مورد اعتماد شخص نابینا سند ثبت شود.‬ ‫۸۵- در مواردی که قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانونی مستدعی ثبت بدون اینکه انتقالی واقع شود گواهی کند که‬ ‫تمام یا قسمتی ازملک مورد تقاضای او در موقع تقاضای ثبت متعلق به دیگری بوده نحوه ادامه عملیات ثبتی چگونه است؟‬ ‫1) اتخاذ تصمیم با هیئت نظارت است.‬ ‫2) آن مقدار از تقاضای ثبت او خارج و از مالک واقعی آن تقاضای ثبت پذیرفته خواهد شد.‬ ‫3) نیاز به تقاضای ثبت مجدد این مقدار نیست عملیات ثبتی بنام کسی که متقاضی اعالم نموده ادامه مییابد.‬ ‫4) متقاضی باید آن مقدار را با سند رسمی به مقرله انتقال دهد.‬ ‫9۵- ازقلمافتاده به چه ملکی اطالق میشود؟‬ ‫1) در موقع تنظیم آگهیهای تحدید حدود عمومی، شماره ملک و نوع ملک ازقلمافتاده باشد.‬ ‫2) در موقع انتشار آگهی نوبتی شماره پالک ازقلمافتاده باشد.‬ ‫3) در موقع شمارهگذاری در ردیف دفتر توزیع اظهارنامه ازقلمافتاده باشد.‬ ‫4) در اظهارنامه ثبتی شماره پالک قید ولی نام متصرف ازقلمافتاده باشد.‬ ‫0۶- نسبت به ملکی سند مالکیت المثنی صادرشده است پس از مدتی مالک به واحد ثبتی مراجعه و اظهار میدارد سند‬ ‫اولیه پیداشده است تکلیف واحد ثبتی در این خصوص چیست؟‬ ‫1) در هر شرایطی سند اولیه باطل میشود.‬ ‫2) در هر شرایطی سند المثنی باطل میشود.‬ ‫3) سند اولیه باطل میشود حتی اگر بالمثنی معامله نشده باشد.‬ ‫4) اگر با سند المثنی معاملهای واقع نشده باشد سند المثنی باطل میشود.‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

آزمون