راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1388

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1388

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1388

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال - 1388‬ ‫گروه راه و ساختمان و نقشه برداری‬ ‫1- نحوه ابالغ آراء قابلتجدید نظر هیئت نظارت چگونه است؟‬ ‫1) در تابلو اعالنات ثبت محل به مدت ۰۲ روز الصاق میشود.‬ ‫۲) در تابلو اعالنات اداره کل ثبت استان محل استقرار هیئت نظارت به مدت ۰۲ روز الصاق میشود.‬ ‫3) طبق مفاد آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به اشخاص ذینفع ابالغ میشود.‬ ‫۴) طبق آیین دادرسی مدنی به اشخاص ذینفع ابالغ میشود.‬ ‫۲- اگر فاصله کانونی دوربین عکاسی ۲۵1 میلیمتر (۶ اینچ) و ارتفاع هواپیما در حین عکسبرداری ۰1/۰۰۰ پا باشد مقیاس‬ ‫این عکس کدامیک از اعداد زیر است؟ (یکپا برابر 8۴/ ۰3 سانتیمتر میباشد)‬ ‫1) ۰۰۰۰1/1‬ ‫۲) ۰۰۰۰۲/1‬ ‫3) ۰۰۰۵۲/1‬ ‫۴) ۵۰۰۰۰/1‬ ‫3- اگر تحدید حدود ملک مطابق تبصره اصالحی ذیل ماده ۵1 قانون ثبت قابل انجام باشد پس از تحدید و تثبیت حدود‬ ‫مجاورین درصورتیکه یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم آنها باشد‬ ‫تعیین حدودی که با اموال مزبور مجاورت دارد به چه نحو انجام خواهد شد؟‬ ‫1) با انتشار آگهی تحدید حدود، یک نسخه روزنامه حاوی آگهی و آگهی الصاقی را برای مراجع ذیربط ارسال مینمایند.‬ ‫۲) پس از تحدید حدود، یک نسخه از صورتجلسه یا تصویر آن را جهت اظهارنظر برای مراجع ذیربط ارسال مینمایند.‬ ‫3) پس از هماهنگی با مراجع ذیربط نسبت به انتشار آگهی تحدیدی اقدام مینمایند.‬ ‫۴) حداقل بیست روز قبل، وقت تعیین حدود را به مراجع ذیربط ابالغ و تذکر داده میشود که عدم حضور مانع تحدید‬ ‫حدود نخواهد بود.‬ ‫‪‬‬ ‫۴- اگر یکی از طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند با چه شرایطی سند قابل ثبت است؟‬ ‫1) اگر سردفتر به زمان آنها تسلط کامل داشته باشد نیاز به مترجم نیست.‬ ‫۲) ترجمه اظهارات توسط مترجم مورد اعتماد آنها‬ ‫3) ترجمه اظهارات آنها توسط مترجم رسمی‬ ‫۴) ترجمه اظهارات توسط مترجم مورد اعتماد سردفتر‬ ‫۵- آراء هیئت نظارت در کدامیک از بندهای ماده ۵۲ قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است؟‬ ‫1) بندهای 3 و ۵ و ۷‬ ‫۲) بندهای 3 و ۵ و 8‬ ‫3) بندهای 1 و ۵ و ۷‬ ‫۴) بندهای 1 و ۵ و 8‬ ‫۶- اگر در آگهی فقدان سند مالکیت، اشتباهی رخ دهد اتخاذ تصمیم در خصوص مؤثر بودن یا نبودن اشتباه با کیست؟‬ ‫1) شورای عالی ثبت‬ ‫۲) هیئت نظارت‬ ‫3) مسئول واحد ثبتی‬ ‫۴) مسئول اداره کل ثبت استان‬ ‫۷- معترض به تقاضای ثبت ملک باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی ظرف چند روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم‬ ‫نموده و ظرف مدت چند ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست اقامه دعوی نماید؟‬ ‫1) ۰3 روز - ۲ ماه‬ ‫۲) ۵۴ روز - 1 ماه‬ ‫3) ۰۶ روز - 1 ماه‬ ‫۴) ۰۹ روز - 1 ماه‬ ‫8- ترکیب هیئت نظارت عبارت است از:‬ ‫1) مدیرکل ثبت استان یا قائممقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان‬ ‫۲) مدیرکل ثبت استان و یکی از کارکنان ثبت استان و یک نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان‬ ‫‪‬‬ ‫3) معاون سازمان ثبت در قسمت اسناد یا امالک و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور‬ ‫۴) رئیس ثبت شهرستان یا قائممقام او و دو نفر از قضات دادگاه شهرستان‬ ‫۹- اگر در جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین متقاضی و اداره ثبت اختالف باشد مرجع صالح برای رفع اختالف کدام است؟‬ ‫1) ثبت استان‬ ‫۲) دادگاه محل وقع ملک‬ ‫3) شورای عالی ثبت‬ ‫۴) هیئت نظارت‬ ‫۰1- اتباع خارجه در ایران میتوانند وصیتنامه ستری خود را در کجا امانت بگذارند؟‬ ‫1) اداره ثبت محل اقامت خود‬ ‫۲) دفاتر استاد رسمی‬ ‫3) کنسولگری دولت متبوع خود‬ ‫۴) دادگاه محل اقامت خود‬ ‫11- در افراز، هزینه تفکیک چه زمانی توسط ثبت محل وصول میشود؟‬ ‫1) بعد از تصمیم مسئول واحد ثبتی به افراز و قبل از ابالغ آن‬ ‫۲) بعد از وصول گزارش نماینده و نقشهبردار مبنی برافراز و قبل از تصمیم مسئول واحد ثبتی‬ ‫3) بعد از صدور رأی قطعی دادگاه برای افراز‬ ‫۴) هنگام اجرای تصمیم قطعی برافراز‬ ‫۲1- نسبت به ملکی در اول دیماه تقاضای ثبت پذیرفتهشده، اولین آگهی نوبتی آن در چه تاریخی باید منتشر شود؟‬ ‫1) پانزدهم فروردین سال بعد‬ ‫۲) اول اردیبهشت سال بعد‬ ‫3) اول بهمن همان سال‬ ‫۴) اول اسفند همان سال‬ ‫‪‬‬ ‫31- ورثه حین الفوت بانویی عبارتاند از زوج، پدر و مادر و دو دختر نسبت سهماالرث آنها عبارت است از:‬ ‫1) 8/1 پدر، 8/1 مادر، ۲/1 زوج، بقیه متعلق به دخترهاست‬ ‫۲) ۶/1 پدر، 8/1 مادر، ۴/1 زوج، بقیه متعلق به دخترهاست‬ ‫3) ۶/1 پدر، ۶/1 مادر، ۴/1 زوج، بقیه متعلق به دخترهاست‬ ‫۴) ۴/1 پدر، 8/1 مادر، ۴/1 زوج، بقیه متعلق به دخترهاست‬ ‫۵)‬ ‫۴1- شخصی 3/۵ سهم از ۰۴ سهم یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1/۵ هکتار را مالکیت دارد‬ ‫میزان مالکیت وی چند مترمربع است؟‬ ‫1) ۵۲/۰۹1‬ ‫۲) ۵۷/81۲‬ ‫3) ۰۵/۴۲۲‬ ‫۴) ۵۶/۶۲۲‬ ‫۵1- مساحت قسمت هاشور خورده در شکل مقابل برابر است با چند مترمربع؟‬ ‫1) 1۷/3۲1‬ ‫۲) ۷۲/۶31‬ ‫3) ۶۰/۲۴1‬ ‫۴) ۵۵/۲۴1‬ ‫‪‬‬ ‫۶1- نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرارگرفته و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد و اضافه در محدوده‬ ‫سند مالکیت بوده و به مجاورین هم تجاوزی نشده و قراری هم نسبت بهاضافه احتمالی بین متعاملین گذاشته نشده باشد؟‬ ‫1) مراتب در هیئت نظارت مطرح و دستور اصالح و قیمت اضافه با نظر کارشناس رسمی تقویم خواهد شد. ۲) مقدار اضافه‬ ‫به قیمت روز کارشناسی و پس از پرداخت بهاء آن ثبت محل در خصوص اصالح مساحت اقدام خواهد نمود.‬ ‫3) قیمت اضافه مساحت را بر مبنای ارزش مندرج در سند انتقال و سایر هزینههای قانونی به صندوق ثبت سپرده و اداره‬ ‫ثبت نسبت به اصالح سند اقدام خواهد کرد.‬ ‫۴) متعاملین به یکی از دفاتر اسناد رسمی معرفی و مقدار اضافه به قیمت منطقه بندی به خریدار منتقل میشود.‬ ‫۷1- انجام معامله قبل از صدور دادنامه حصر وراثت در صورتی بالمانع است که:‬ ‫1) ماترک متوفی کمتر از سی میلیون ریال باشد.‬ ‫۲) بهای مورد معامله کمتر از سی میلیون ریال باشد.‬ ‫3) متوفی دارای صغیر باشد و دادستان اجازه انجام معامله را بدهد.‬ ‫۴) مراجعهکننده طبق شناسنامه وارث منحصربهفرد باشد.‬ ‫81- در معامالت با حق استرداد موضوع ماده ۴3 اصالحی قانون ثبت، درصورتیکه بدهکار ظرف مدت چند ماه از تاریخ‬ ‫قطعیت ارزیابی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان‬ ‫طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راه مسترد میشود؟‬ ‫۹1- ملکی طبق صورتمجلس تفکیک، تفکیک و قطعهای از آن با سند رسمی به دیگری منتقل و در موقع تنظیم سند‬ ‫انتقال در ذکر مشخصات یکی از انتقال گیرندگان اشتباهی رخداده و با همان اشتباه منجر به صدور سند مالکیت شده‬ ‫است درصورتیکه نسبت به تنظیم سند اصالحی در دفترخانه و مربوط اقدام و در صورت عدم امکان مراتب از ثبتاحوال‬ ‫پرسش گردد رسیدگی و رفع اشتباه با کدام مرجع است؟‬ ‫1) دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک‬ ‫۲) شورای عالی ثبت‬ ‫3) رئیس ثبت محل‬ ‫۴) هیئت نظارت‬ ‫‪‬‬ ‫۰۲- درصورتیکه نسبت به ملکی سند مالکیت معارض صادره شده باشد اداره ثبت مراتب را‬ ‫1) پس از اطالع از وجود سند معارض (مؤخر) و وجود سند مقدم به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابالغ و گزارش جریان امر را به‬ ‫هیئت نظارت اعالم مینماید.‬ ‫۲) فقط به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعالم مینماید.‬ ‫3) به هیئت نظارت گزارش و پس از صدور رأی هیئت نظارت و نهایتاً شورای عالی نسبت به دفاتر اسناد رسمی ابالغ می‬ ‫نماید.‬ ‫۴) بالفاصله جهت رسیدگی خارج از نوبت به دادگاه عمومی حقوقی محل اعالم مینماید.‬ ‫1۲- در اجرای قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب ۷۵31 که وظیفه و اجرای آن بدواً به عهده اداره ثبت گذاشتهشده‬ ‫در کدامیک از موارد زیر متقاضی بایستی از ابتدا به دادگاه مراجعه نماید؟‬ ‫1) درصورتیکه ظرف مدت ۲ ماه مقرر در ماده 1۰1 قانون شهرداریها نقشه ارسالی به شهرداری، به اداره ثبت برگشت‬ ‫نشود.‬ ‫۲) درصورتیکه همه مالکین موافقت خود را با افراز اعالم نمایند.‬ ‫3) درصورتیکه بین مالکین محجور یا غایب مفقوداالثر باشد.‬ ‫۴) درصورتیکه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته ولی سند مالکیت ششدانگ آن صادر نشده باشد.‬ ‫۲۲- سند مالکیت ملکی بهعنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشجر صادرشده است. مالک آن در سال 8831 فوتشده و‬ ‫متوفی دارای یک همسر دائمی و یک فرزند اناث و یک فرزند ذکور است زوجه متوفی حق دارد‬ ‫1) از ربع آن اعم از عرصه و اعیان استفاده نماید و سهم نامبرده در این زمینه ربع تر که است.‬ ‫۲) بهای ثمن اعیانی و زمین را برابر ضوابط مقرر از سایر ورثه دریافت دارد.‬ ‫3) بهای ثمن اعیانی را طبق ضوابط مقرر از سایر ورثه دریافت دارد..‬ ‫۴( درصورتیکه بهای ثمنیه اعیانی را بقیه ورثه پرداخت ننمایند از عین آن استفاده نماید.‬ ‫3۲- در مورد دعاوی مربوط به ملک مانند اعتراض به ثبت، تحدید حدود و دعوی ابطال سند مالکیت معارض کدامیک از‬ ‫احکام و آراء، در اداره ثبت قابلاجرا است؟‬ ‫1) آراء قطعی هیئت نظارت‬ ‫۲) احکام قطعی صادره از دادگاه‬ ‫3) آراء قطعی شورای عالی ثبت‬ ‫۴) احکام نهایی صادره از دادگاه‬ ‫۴۲- مدت اعتراض به آگهی نوبتی .... روز پس از انتشار.... آگهی است.‬ ‫1) ۰3- اولین‬ ‫۲) ۵۴ – دومین‬ ‫3) ۵۷ - آخرین‬ ‫۴) ۰۹ – اولین‬ ‫۵۲- سند مالکیت ملکی با قید حقا به از رودخانه طبق معمول محل صادرشده است اگر سند برای ابطال و صدور سند‬ ‫جدید ارائه شود حقا به را چگونه در سند جدید منعکس میکنند؟‬ ‫1) با حق مجری از رودخانه مربوط‬ ‫۲) با حقا به طبق عرف محل‬ ‫3) با عبارت با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شده آن‬ ‫۴) نیاز به قید حقا به ندارد‬ ‫۶۲- کدامیک از اموال و اشیاء زیر از مستثنائات دین نیست و بازداشت میشود؟‬ ‫1) مسکنی که محل سکونت بدهکار و خانواده او نباشد.‬ ‫۲) سایر اموال و اشیایی که بهموجب قوانین خاص غیرقابل توقیف است.‬ ‫3) لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او الزم است.‬ ‫۴) آذوقه موجود بهقدر احتیاج سه ماه متعهد و عائله او‬ ‫‪‬‬ ‫۷۲- داخل در محدوده ملک ‪ ،a‬محدوده ‪ b‬به شکل دایره استثناء شده است مساحت مستثنیات‬ ‫چند مترمربع است؟‬ ‫1) 8۵8/۲۶‬ ‫۲) 8۵8/3۶‬ ‫3) 8۵8/۴۶‬ ‫۴) 8۵8/8۶‬ ‫8۲- کدامیک از امالک مجهول المالک که تقاضای ثبتنشده احتیاج به تقاضای ثبت و انتشار آگهی ندارد؟‬ ‫1) اراضی موقوفه اعم از وقف عام و خاص‬ ‫۲) اراضی مواتی که توسط دولت موات اعالمشده باشد‬ ‫3) اراضی ساحلی‬ ‫۴) اراضی که در جریان قانون اصالحات ارضی به زارعین صاحب نسق منتقلشده است.‬ ‫۹۲- ماده 331 قانون برنامه چهارم توسعه موضوع صدور اسناد مالکیت بافت مسکونی روستاها شامل چه روستاهایی است‬ ‫با‬ ‫1) هر تعداد خانوار‬ ‫۲) بیش از چهارصد خانوار‬ ‫3) بیش از یکصد خانوار‬ ‫۴) بیش از دویست خانوار‬ ‫‪‬‬ ‫۰3- طول مایل بین دونقطه ‪ A‬و ‪ B‬برابر ۲۴/8۲ متر و زاویه شیب برابر ".‪ T‬است فاصله افقی بین دونقطه ‪ A‬و ‪ B‬چقدر‬ ‫است؟‬ ‫1) ۶۴/۰3‬ ‫۲) ۶۲/۴3‬ ‫3) ۲۶/۶3‬ ‫۴) ۰۵/83‬ ‫13- در شکل مقابل با توجه بهاندازه گیریهای انجامشده وجود مانع عبور بین نقاط ‪ a, b‬طول ‪ a, b‬کدام است؟‬ ‫1) ۰۲/۰۵۶‬ ‫۲) ۰۷/۰۵۶‬ ‫3) ۰۷۶‬ ‫۴) ۰۵/۰۷۶‬ ‫‪‬‬ ‫۲3- در شکل مقابل با توجه به وجود رودخانه و اندازهگیریهای انجامشده در طبیعت فاصله ‪ AB‬کدام است؟‬ ‫1) ۲۲/3۶‬ ‫۲) 33/3۶‬ ‫3) ۴۴/3۶‬ ‫۴) ۶۶/3۶‬ ‫۵)‬ ‫33- در حد جنوبی پالک ۰۰1 قید گردیده است - جنوباً اول دیواری است دوم دیواربهدیوار سوم - به دیوار پالک 1۰1 پاسخ‬ ‫دهید به ترتیب وضعیت مالکیت دیوار حدفاصل چگونه است؟‬ ‫1) دیوار قسمت اول مربوط به مالک پالک 1۰1 دوم دیواربهدیوار مالک پالک ۰۰1 سوم دیوار مربوط به مالک پالک 1۰1 است.‬ ‫۲) دیوار قسمت اول مربوط به مالک پالک ۰۰1 دوم دیوار مالک مزبور وصل به دیوار مالک پالک 1۰1 و سوم دیوار متعلق به‬ ‫مالک پالک 1۰1 است.‬ ‫3) دیوار قسمت اول مربوط به مالک پالک ۰۰1 دوم دیوار حدفاصل مشترک و سوم دیوار متعلق به مالک 1۰1 است.‬ ‫۴) دیوار قسمت اول مربوط به مالک پالک 1۰1 دوم دیواربهدیوار مالک پالک 1۰1 و سوم دیوار متعلق به مالک پالک ۰۰1 می‬ ‫باشد.‬ ‫۴3- رأی شورای عالی ثبت در کدامیک از مراجع زیر قابلرسیدگی است؟‬ ‫1) دیوان عالی کشور‬ ‫۲) دیوان عدالت اداری‬ ‫3) دادگاه حقوقی شهرستان محل وقوع ملک‬ ‫۴) دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه‬ ‫۵3- ابالغ آراء هیئت نظارت که قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است به چه نحو به ذینفع ابالغ میشود و مهلت‬ ‫اعتراض چه مدت است؟‬ ‫1) با رعایت آیین دادرسی مدنی، بیست روز‬ ‫۲) با رعایت آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی، بیست روز‬ ‫3) تابلوی اعالنات اداره ثبت، بیست روز‬ ‫۴) تابلوی اعالنات اداره ثبت، یک ماه‬ ‫۶3- سند مالکیت پالک ‪ A‬با ابعاد شمال و جنوب هرکدام یکصد متر و شرق و غرب هرکدام ۰3 متر، از شمال به پالک ‪B‬‬ ‫از شرق و جنوب به خیابان ۵1 متری و از غرب به پالک ‪ C‬که دارای سند مالکیت است محدود و صادرشده، شهرداری با‬ ‫تفکیک آن به ده قطعه مشروط به تعریض خیابانهای شرقی و جنوبی به بیستمتری و تعریض از محور موافقت نموده، ثبت‬ ‫محل پالک ‪ A‬را با رعایت تعریض موردنظر شهرداری به ده قطعه ۰1 × ۷۲/۵ متری از شرق به غرب قطعات 1 تا ۰1 تفکیک و‬ ‫سند مالکیت صادر کرده، با پیاده شدن قطعات تفکیکی، در ملک مجاور غربی (پالک ‪ )C‬به مقدار ۲/۵ × ۷۲/۵ متر کسری‬ ‫ایجاد است، چه اتفاقی افتاده است؟‬ ‫1) به مقدار کسری پالک ( )‪ ۵/۲۷× ۵/۲C‬متر سند مالکیت معارض صادرشده است.‬ ‫۲) بین قطعه ۰1 تفکیکی و پالک ‪ C‬تداخل صورت گرفته است.‬ ‫3) بین قطعات (1) و (۲) تفکیکی تداخل به وجود آمده است.‬ ‫۴) بین قطعات (۹) و (۰1) تداخل صورت گرفته است.‬ ‫۷3- ازنظر مقررات الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران اراضی‬ ‫بایر عبارت از زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهرهبرداری بدون عذر موجه مدت چند سال‬ ‫متروک مانده است؟‬ ‫1) ۲‬ ‫۲) 3‬ ‫3) ۵‬ ‫۴) ۰1‬ ‫83- برای رسیدگی به کلیه اختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبتاسناد و امالک در هر ... یک هیئت نظارت تشکیل می‬ ‫شود؟‬ ‫1) استان‬ ‫۲) شهرستان‬ ‫3) سازمان ثبتاسناد و امالک کشور‬ ‫۴) اداره ثبتاسناد و امالک‬ ‫۹3- اگر اداره ثبت مربوطه به معترض غیر مجاور که به تحدید حدود اعتراض نموده، ابالغ نماید که اعتراض او بیاثر است‬ ‫معترض میتواند ظرف... روز از تاریخ ابالغ نظر واحد ثبتی به .... شکایت نماید.‬ ‫1) بیست - هیئت نظارت‬ ‫۲) ده - هیئت نظارت‬ ‫3) ده - دادگاه محل وقوع ملک‬ ‫۴) ده - شورای عالی ثبت‬ ‫۰۴- اگر در جریان عملیات مقدماتی ثبت اشتباهی پیش آید که موردتوجه اداره ثبت قرار نگرفته و ملک با همان اشتباه‬ ‫ثبت دفتر امالک شود و بعداً اداره ثبت متوجه آن شود مرجع رفع اشتباه و اصالح کدام است؟‬ ‫1) اداره ثبت محل وقوع ملک است.‬ ‫۲) بدون قید و شرط، هیئت نظارت است.‬ ‫3) چنانچه رفع اشتباه و اصالح بهحق کسی خلل نرساند هیئت نظارت است واال ذینفع میتواند به دادگاه مراجعه نماید.‬ ‫۴) فقط دادگاه وقوع ملک است.‬ ‫1۴- افراز امالک مشاعی که تقاضای ثبت آن پذیرفتهشده ولی تحدید حدود نشده در صالحت کدام مرجع است؟‬ ‫1) دادگاه محل وقوع ملک‬ ‫۲) هیئت نظارت‬ ‫3) اداره ثبت محل‬ ‫۴) اداره کل ثبت استان‬ ‫۲۴- کدام دفاتر نیاز به پلمپ و امضاء نماینده دادستان ندارد؟‬ ‫1) توزیع اظهارنامه و مجهولالمالک‬ ‫۲) توزیع اظهارنامه و سپردهها‬ ‫3) توزیع اظهارنامه و نماینده امالک‬ ‫۴) امالک مجهولالمالک و سپردهها‬ ‫3۴- اجرائیه وصول مهریه از کدام مرجع صادر میگردد؟‬ ‫1) اجرای ثبت محل سکونت زوج‬ ‫۲) اجرای ثبت محل سکونت زوجه‬ ‫3) دادگاه خانواده محل سکونت زوجه‬ ‫۴) دفترخانه تنظیمکننده سند ازدواج یا کفیل دفتر مزبور‬ ‫۴۴- مرجع رفع مشکالت دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند کدامیک از مراجع ذیل الذکر است؟‬ ‫1) اداره ثبت محلی که دفتر اسناد رسمی در آن حوزه مستقر است.‬ ‫۲) اداره کل امور اسناد سازمان ثبتاسناد و امالک کشور‬ ‫3) اداره کل ثبت استان مربوطه‬ ‫۴) سازمان ثبتاسناد و امالک کشور‬ ‫۵۴- در آگهی نوبتی کدامیک از اشتباهات زیر اشتباه مؤثر است؟‬ ‫1) اشتباه در ذکر نوع ملک‬ ‫۲) اشتباه در ذکر شهرت ملک‬ ‫3) اشتباه در مضافالیه نام خانوادگی‬ ‫۴) هرگاه آگهی زائد بر میزان موردتقاضا منتشرشده باشد.‬ ‫۶۴- هرگاه سند بهوسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیهشده لیکن مأمور مذکور صالحیت تنظیم آن سند را‬ ‫نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را نکرده باشد درصورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد:‬ ‫1) بایستی مجدداً در نزد مراجع ذیصالح قانونی ثبت شود.‬ ‫۲) در صورت تأیید مراجع قانونی در حکم سند رسمی است.‬ ‫‪‬‬ ‫3) در حکم سند عادی است.‬ ‫۴) فاقد اعتبار قانونی بوده و قابل استناد نمیباشد.‬ ‫۷۴- یک طول ۰۰۲ متری درروی زمین برابر ۴ سانتیمتر درروی نقشه است، مقیاس این نقشه عبارت است از:‬ ‫1) ۰۰۰۲/1‬ ‫۲) ۰۰۵۲/1‬ ‫3) ۰۰۰۴/1‬ ‫۴) ۰۰۰۵/1‬ ‫8۴- ورثه حین الفوت متوفه عبارتند از زوج، پدر، مادر و یک دختر سهم االرث آنها عبارت است از:‬ ‫1) ۲1/۲ پدر، ۲1/۲ مادر، ۲1/3 زوج، ۲1/۵ دختر‬ ‫۲) ۲1/۲ پدر، ۲1/۲ مادر، ۲1/3 زوج، ۲1/۵ دختر‬ ‫3) ۲1/۲ پدر، ۲1/۲ مادر، ۲1/3 زوج، ۲1/۵ دختر‬ ‫۴) ۲1/۲ پدر، ۲1/۲ مادر، ۲1/3 زوج، ۲1/۵ دختر‬ ‫۹۴- ملکی که تجدد حدود آن به عمل نیامده است‬ ‫1) با اخذ مجوز از ثبت استان تفکیک قسمتی از آن بهوسیله ثبت محل ممکن است.‬ ‫۲) تفکیک قسمتی از آن در صورت پی کنی برای انجام معامله بالاشکال است.‬ ‫3) تفکیک قسمتی از آن بهوسیله اداره ثبت برای انجام معامله ممنوع است.‬ ‫۴) در صورت پی کنی اطراف ملک و ایجاد حدفاصل تفکیک قسمتی از آن ممکن است.‬ ‫۰۵- مساحت یک قطعه زمین مستطیل شکل به ابعاد ۲1 متر و ۰1 متر و ۴8 سانتیمتر چقدر است؟‬ ‫1) یکصد و سی مترمربع و 8 دسی مترمربع‬ ‫۲) یکصد و سی مترمربع و 8 صدم دسی مترمربع‬ ‫3) یکصد و سی مترمربع و 8 سانتیمتر مربع‬ ‫۴) یکصد و سی مترمربع و 8 صدم سانتیمتر مربع‬ ‫‪‬‬ ‫1۵- چنانچه در شهری فقط یک دفترخانه اسناد رسمی باشد سردفتر و دفتر یار میتوانند اسناد خود یا اقربای خود را با ...‬ ‫1) حضور دادستان محل یا رئیس دادگاه یا نماینده آنان تنظیم نمایند.‬ ‫۲) توضیح این مطلب که تنها دفترخانه شهر میباشد تنظیم و ثبت نمایند.‬ ‫3) اخذ مجوز از اداره ثبت محل تنظیم و ثبت نمایند.‬ ‫۴) اخذ مجوز از اداره کل ثبت استان و با حضور نماینده ثبت استان تنظیم نمایند.‬ ‫۲۵- در مورد معامالت با حق استرداد اتباع خارجی:‬ ‫1) پس از کسب موافقت از سفارتخانه مربوط مثل معامالت اتباع داخلی عمل میگردد.‬ ‫۲) بایستی قبالً موافقت هیئت دولت از طریق سازمان ثبت جلب گردد.‬ ‫3) بایستی قبالً موافقت وزارت امور خارجه از طریق سازمان ثبت جلب گردد.‬ ‫۴) تحصیل مجوز از اداره ثبت الزم نیست و مثل معامالت اتباع داخله عمل میگردد.‬ ‫3۵- تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و‬ ‫شهرسازی است این تشخیص قابلاعتراض در دادگاه صالحه میباشد مالک پس از چه مدت از تاریخ اعالم نظریه کمیسیون‬ ‫یا درج در روزنامه کثیراالنتشار میتواند اعتراض نماید و اداره ثبت در چه زمانی مجاز به صدور سند مالکیت است؟‬ ‫1) یک ماه پس از اعالم به مالک یا درج در روزنامه کثیراالنتشار و قطعیت نظریه صادره کمیسیون ماده ۲1 قانون زمین‬ ‫شهری‬ ‫۲) سه ماه پس از اعالم به مالک یا درج در روزنامه کثیراالنتشار و قطعیت نظریه صادره کمیسیون ماده ۲1 قانون زمین‬ ‫شهری‬ ‫3) دو ماه پس از اعالم به مالک یا درج در روزنامه کثیراالنتشار و قطعیت نظریه صادره کمیسیون ماده ۲1 قانون زمین‬ ‫شهری‬ ‫۴) شش ماهروز پس از اعالم به مالک یا درج در روزنامه کثیراالنتشار و قطعیت نظریه صادره کمیسیون ماده ۲1 قانون زمین‬ ‫شهری‬ ‫۴۵- در بحث الیحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض کدامیک از گزینههای زیر صحیح است؟‬ ‫1) سند مالکیت - مؤخر الصدور تا مادامیکه بهموجب حکم نهایی صادره از طرف مراجع قضایی باطل نشده معتبر میباشد.‬ ‫۲) سند مالکیت مقدم الصدور تا مادامیکه بهموجب رأی صادره از طرف شورای عالی ثبت باطل نشده معتبر میباشد.‬ ‫3) سند مالکیت مؤخر الصدور تا زمانی که بهموجب رأی صادره از طرف هیئت نظارت ابطال نشده معتبر میباشد.‬ ‫۴) سند مالکیت مقدم الصدور تا مادامیکه بهموجب حکم نهایی صادره از طرف مراجع قضایی ابطال نشده دارای اعتبار می‬ ‫باشد.‬ ‫۵۵- هرگاه مال مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند و منجر به صدور اجراییه شده است آگهی‬ ‫حراج در کجا منتشر میشود و جلسه حراج در کجا تشکیل میشود؟‬ ‫1) همه نقاط وقوع ملک منتشر و جلسه حراج هر ملکی در ثبت محل وقوع ملک تشکیل خواهد شد. ۲) هر دو در مرکز‬ ‫حراج ثبت محل تنظیم سند منتشر و تشکیل میشود.‬ ‫3) همه محلهای وقوع امالک منتشر میشود لیکن جلسه حراج در مرکز حراج ثبت محلی تنظیم سند تشکیل خواهد‬ ‫شد.‬ ‫۴) همه محلهای وقوع امالک مورد وثیقه منتشر و جلسه حراج در ثبت استان محل تنظیم سند تشکیل خواهد شد.‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

آزمون