راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1386

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1386

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال - 1386‬ ‫گروه راه و ساختمان و نقشه برداری‬ ‫1- مرجع اولیه رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی کدام است؟‬ ‫1) سازمان ثبتاسناد و امالک کشور‬ ‫2) شورای عالی ثبت‬ ‫3) دادگاه صالحیتدار محلی که اجرائیه ۵ در آن محل صادرشده‬ ‫۴) ثبت محل و هیئت نظارت ثبت استان مربوطه‬ ‫2- هرگاه شخصی به هر نحو به صدر و اجرائیه معترض باشد، باید اعتراض خود را‬ ‫1) با اقامه دعوی در دادگاه صالحیتدار مطرح و تقاضای ابطال اجرائیه را بنماید.‬ ‫2) به اداره کل ثبت استان مربوط تسلیم نماید تا در هیئت نظارت مطرح شود.‬ ‫3) به سازمان ثبتاسناد و امالک کشور تسلیم نماید تا از آن طریق در هیئت نظارت مطرح شود.‬ ‫۴) کتباً به ثبت محلی که اجرائیه در آنجا صادره شده تسلیم نماید.‬ ‫3- نسبت سهم وارث حین الفوت متوفی (مادر، پدر، زوج، پسر) به ترتیب و از راست به چپ، کدام است؟‬ ‫1) 1/6 و 1/6، بقیه ماترک، 1/2 2‬ ‫2) 1/62 و 1/6 و 1/۴، بقیه ماترک‬ ‫3) 1/8 و 1/6، بقیه ماترک، 1/2‬ ‫۴) 1/۴ و 1/۴ و 1/8، بقیه ماترک‬ ‫۴- با توجه به تعریف قانون مدنی از سند رسمی کدامیک از عبارات زیر در مورد صورتمجلس تفکیکی صحیح است؟‬ ‫1) پس از تنظیم سند نسبت به مفاد آن، رسمی است‬ ‫2) در حکم سند رسمی است‬ ‫3) سند رسمی است.‬ ‫‪‬‬ ‫۵- نسبت به امالک ثبتشده در دفتر امالک رسمی و نسبت به امالک جاری در حکم سند رسمی است. ۵- در خصوص‬ ‫عدم رعایت مقررات راجع به حقوق دولتی که به اسناد تعلق میگیرد کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟‬ ‫1) در حکم سند رسمی است‬ ‫2) در صورت پرداخت حقوق دولتی رسمی است.‬ ‫3) سند را از رسمیت خارج میکند‬ ‫۴) سند را از رسمیت خارج نمیکند‬ ‫6- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظر رئیس ثبت در خصوص عملیات اجرائی با کدام است؟‬ ‫1) مدیرکل ثبت استان مربوط‬ ‫2) هیئت نظارت‬ ‫3) دادگاه عمومی محل وقوع ملک‬ ‫۴) شورای عالی ثبت‬ ‫۷- بعد از تنظیم و ثبت سند راجع به ملک، سردفتر موظف است ظرف -------- خالصه معامله را به ثبت محل ارسال و‬ ‫چنانچه ملک ثبتشده باشد متصدیان مربوطه باید ظرف -------- آن را در دفتر امالک ثبت نموده و در پرونده مربوط‬ ‫بایگانی نمایند.‬ ‫1) ۵ روز - 8۴ ساعت‬ ‫2) ۵ روز - ۴2 ساعت‬ ‫3) ۴2 ساعت - ۵ روز‬ ‫۴) ۴2 ساعت – ۷ روز‬ ‫8- رفع مشکالت دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند با چه مرجعی است ؟‬ ‫1) امور اسناد سازمان ثبت‬ ‫2) اداره ثبت محل‬ ‫3) دادگاه محل تنظیم سند‬ ‫۴) هیئت نظارت ثبت استان‬ ‫‪‬‬ ‫۹- سند ناقص عبارت است از سندی که‬ ‫1) دفتر اسناد رسمی ثبتشده به امضاء اصحاب ستد و سردفتر رسیده لیکن فاقد امضاء دفتر یار است.‬ ‫2) دفتر اسناد رسمی ثبتشده، به امضاء اصحاب سند رسیده، لیکن فاقد امضاء سردفتر است.‬ ‫3) دفتر اسناد رسمی ثبتشده لیکن به امضاء اصحاب سند نرسیده است.‬ ‫۴) مرحله تحریر سند (بن چاق) متوقف و ثبت دفتر نشده است.‬ ‫۰1- در خصوص اجراء آراء هیئتهای حل اختالف موضوع ماده (2) قانون اصالح مواد او 2 و 3 قانون اصالح و حذف موادی‬ ‫از قانون ثبت کدام گزینه صحیح است؟‬ ‫1) انتشار آگهی تحدید حدود در مورد امالک جاری‬ ‫2) تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی و صدور سند مالکیت بنام متصرف برای اراضی دولت و شهرداریها‬ ‫3) صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر امالک به نام متصرف چنانچه ملک از اراضی متعلق به دولت و شهرداریها‬ ‫نباشد.‬ ‫۴( قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی و انجام تحدید حدود در مورد امالکی که سابقه ثبت ندارد.‬ ‫11- در خصوص اقدامات بعد از صدور حکم توسط محاکم دادگستری بر بیاعتباری سند رسمی که موضوع حکم، ملک‬ ‫باشد کدام گزینه صحیح است.‬ ‫1) دادگاه صادرکننده حکم مکلف است مراتب را به سازمان ثبتاسناد و امالک کشور اعالم کند.‬ ‫2) دادگاه صادرکننده حکم مکلف است مراتب را به دفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند اعالم کند.‬ ‫3) دادگاه صادرکننده حکم مکلف است مراتب را به ادارهٔ ثبت محل وقوع ملک اعالم کند.‬ ‫۴) ذینفع مکلف است حکم صادره را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و تقاضای اجرای آن را بنماید.‬ ‫21- فرق افراز و تفکیک چیست؟‬ ‫1) در افراز همه مالکین باید موافقت داشته باشند.‬ ‫2) تفکیک و افراز هر دو یک معنیدارند.‬ ‫3) تفکیک، تجزیه ملک به اجزاء کوچکتر توسط مالک یا مالیکن است و افراز مفروز کردن سهم مشاعی یک یا چند نفر‬ ‫از مالکین مشاعی است.‬ ‫۴) در افراز نیاز به موافقت سایر مالکین نیست.‬ ‫‪‬‬ ‫31- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، مطابق کدام مادهٔ قانون ثبت، ملک در دفتر امالک ثبتشده و سند مالکیت‬ ‫مطابق ثبت دفتر امالک داده میشود؟‬ ‫1) بیستودو‬ ‫2) بیستویک‬ ‫3) بیست‬ ‫۴) ۴۰1 مکرر آئیننامه قانون ثبت‬ ‫۴1- آراء هیئتهای نظارت ثبت در کدامیک از بندهای ماده ۵2 اصالحی قانون ثبت براثر شکایت ذینفع و بدون دستور‬ ‫رئیس سازمان قابلتجدید نظر در شورای عالی ثبت میباشد.‬ ‫)1و۵و۷‬ ‫2) 1 و 3 و ۵ و ۷‬ ‫3) 1 و 3 و 6 و 8‬ ‫۴) تمام بندها‬ ‫۵1- با توجه به آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء آیا دوائر اجرای ثبت فقط مجاز به صدور اجرائیه نسبت به‬ ‫اسناد رسمی الزم االجراء و شروع و ادامه عملیات اجرائی نسبت به اجرائیههای صادره از طرف دفاتر اسناد رسمی و ازدواج‬ ‫و طالقاند یا نسبت به اسناد دیگری هم باید اجرائیه صادر کنند.‬ ‫1) اجرای ثبت فقط مجاز به صدر و اجرائیه نسبت به اسناد رسمی الزم االجراء تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است.‬ ‫2) اجرای ثبت فقط مجاز به صدور اجرائیه نسبت به اسناد رسمی الزم االجراء تنظیمی توسط دفاتر ازدواج و طالق است.‬ ‫3) اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه نسبت به کلیه اسناد رسمی هست.‬ ‫۴) چنانچه در قانونی صدور اجرائیه توسط اجرای ثبت پیشبینیشده باشد اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه هست.‬ ‫61- امتیاز اسناد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت میشود بر سایر اسناد رسمی چیست؟‬ ‫1) مستقالً و بدون مراجعه به محاکم الزم االجراء است.‬ ‫2) دادگاه خارج از نوبت رسیدگی نموده و دستور اجرای مفاد آن را صادر میکند‬ ‫3) هنگام اقامه دعوی در محاکم دادگستری است.‬ ‫۴) هنگام ارائه آن به دستگاههای دولتی و شهرداریها است.‬ ‫۷1- بعد از انقضاء مدت سند اجارهای رسمی که به استناد سند مالکیت تنظیم و در متن آن، موجر به مستأجر اجازه احداث‬ ‫اعیانی و سپس مراجعه به اداره ثبت و دریافت سند مالکیت اعیانی داده و مستأجر اعیانی را قبل از منقضی شدن مدت‬ ‫سند اجاره، احداث و تکمیل نموده، با رعایت کدامیک از موارد زیر قابل صدور سند اعیانی است؟‬ ‫1) با توجه به عدم اقدام مستأجر در مدت سند رسمی اجاره، صدور سند مالکیت اعیانی حتی در صورت تجدید سند اجاره‬ ‫مجوزی ندارد.‬ ‫2) صدور سند اعیانی موکول به تجدید سند اجاره با موجر است ولو در سند جدید تصریح به دریافت سند اعیانی نشده‬ ‫باشد.‬ ‫3) صدور سند مالکیت اعیانی موکول به تجدید سند اجارهای است که در متن آن مجدداً اجازه دریافت سند اعیان‬ ‫دادهشده باشد.‬ ‫۴) منعی برای اقدام به تحدید حدود با رعایت مقررات و سپس صدور سند مالکیت اعیانی در صورت نبودن اختالف وجود‬ ‫ندارد.‬ ‫81- مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزائی را میتواند در موقع تحدید حدود معرفی نماید که:‬ ‫1) تصرفات متقاضی ثبت در قسمت معرفیشده محرز باشد‬ ‫2) داخل در محدودهٔ اظهارنامه باشد‬ ‫3) داخل در حدود مندرج در اظهارنامه بوده و تصرفات او در قسمت معرفیشده محرز باشد‬ ‫۴) مجاورین تصرفات متقاضی را در قسمت معرفیشده گواهی نمایند.‬ ‫۹1- بعد از تفکیک ملک بهصورت آپارتمانی چنانچه مالکین آپارتمانها تصمیم به تغییرات اساسی در ساختمان داشته‬ ‫باشند ادارهی ثبت محل برای تهیه و تنظیم صورتمجلس اصالحی یا تغییر وضعیت به کدام دسته از مدارک زیر نیاز دارد؟‬ ‫1) تنظیم موافقتنامه عادی از کلیه مالکین و موافقت کتبی شهرداری‬ ‫2) تنظیم موافقتنامه رسمی کلیه مالکین و موافقت ضمنی شهرداری‬ ‫3) تنظیم موافقت رسمی مالکین کفایت میکند‬ ‫۴) گواهی پایان ساختمان اصالحی منطبق با وضع موجود ساختمان و موافقت رسمی کلیه مالکین‬ ‫۰2- آگهیهای نوبتی و تحدیدی هر بخش در کدامیک از جراید منتشر میشود؟‬ ‫1) دریکی از روزنامههای کثیراالنتشار و یکی از روزنامههای محلی‬ ‫2) در روزنامهی معینی که در آخر هرسال برای سال بعد از طرف سازمان ثبت تعیین میشود.‬ ‫3) دریکی از روزنامههای کثیراالنتشار و روزنامه رسمی‬ ‫۴) دریکی از روزنامههای کثیراالنتشار پایتخت جمهوری اسالمی‬ ‫12- سند مالکیت معارض در چه مواردی ممکن است صادر شود؟‬ ‫1) نسبت بهکل ملک‬ ‫2) نسبت بهکل ملک و حدود آن‬ ‫3) نسبت بهکل یا قسمتی ازملک و نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ملک‬ ‫۴) نسبت بهکل یا قسمتی ازملک‬ ‫22- سند مالکیت المثنی در چه صورتی باطل میشود؟‬ ‫1) برای ابطال المثنی به هیئت نظارت گزارش میشود.‬ ‫2) سند مالکیت اولیه باطل نشده باشد.‬ ‫3) با سند مالکیت المثنی معامله نشده باشد.‬ ‫۴) سند مالکیت اصلی پیدا شود و هنوز معاملهای با سند المثنی انجامنشده باشد.‬ ‫32- در آگهی نوبتی، اشتباه در کدام مورد، اشتباه مؤثر است؟‬ ‫1) ذکر نوع ملک‬ ‫2) ذکر شهرت ملک‬ ‫3) در مضاف الیه نام خانوادگی‬ ‫۴) هرگاه آگهی زائد بر میزان موردتقاضا منتشرشده باشد.‬ ‫‪‬‬ ‫۴2- تکلیف مسئول اداره ثبت نسبت به اعتراضهای خارج از مدت به اصل و حدود ملک چیست؟‬ ‫1) اعتراض را به دادگاه ارسال میدارد تا در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد.‬ ‫2) اعتراض را به هیئت نظارت استان ارسال میدارد تا در کمیسیون مربوط مطرح شود.‬ ‫3) به اعتراض توجهی نکرده چون خارج از مهلت مقرر قانون دادهشده دستور ادامه عملیات ثبتی را میدهد.‬ ‫۴) نظر خود را زیر برگ اعتراض نوشته و در نشست اداری با حضور رئیس دادگاه عمومی مطرح مینماید تا تکلیف قطعی‬ ‫آن تعیین گردد.‬ ‫۵2- هرگاه در صدور سند مالکیت وقوع تعارض محرز گردد، ثبت محلی چه تکلیفی دارد؟‬ ‫1) سند مالکیت مؤخر الصدور را ابطال مینماید.‬ ‫2) مراتب را طی بخشنامهای مبنی بر بیاعتباری سند مالکیت مؤخر الصدرو ابالغ مینماید.‬ ‫3) مراتب را کتباً ضمن اخطاری به دارنده سند مالکیت مؤخر ابالغ مینماید تا در مدت دو ماه از تاریخ ابالغ گواهی طرح‬ ‫دعوی در دادگاه محل وقوع ملک را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید.‬ ‫۴) مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت مقدم الصدور ابالغ مینماید.‬ ‫62- هرگاه متصرف ملک نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیئت موضوع مواد ۷۴1 و 8۴1 اصالحی قانون ثبت‬ ‫چگونه عمل مینماید؟‬ ‫1) چنانچه اختالفی بین متصرف و انتقالدهنده باشد رسیدگی میکند.‬ ‫2) درصورتیکه توافق طرفین را احراز و مدعی بالمعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعالم‬ ‫مینماید‬ ‫3) درصورتیکه توافق طرفین باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعالم مینماید.‬ ‫۴) درصورتیکه معارض داشته باشد رسیدگی مینماید.‬ ‫۷2- اعضاء هیئت نظارت هر استان عالوه بر مدیرکل ثبت استان یا قائممقام او، چه کسانی هستند؟‬ ‫1) دو نفر از قضات دادگاه شهرستان‬ ‫2) دو نفر از قضات دادگاه استان‬ ‫3) دو نفر از قضات دیوان عالی کشور‬ ‫۴) مدیرکل دادگستری استان یا قائممقام او و مدیرکل امور امالک سازمان ثبت یا نماینده او‬ ‫‪‬‬ ‫82- درصورتیکه ثبت دفتر امالکی مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهائی دادگاه باشد، رسیدگی به موضوع در‬ ‫صالحیت کدامیک مراجع زیر است؟‬ ‫1) اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫2) ثبت استان‬ ‫3) شورای عالی ثبت‬ ‫۴) هیئت نظارت ثبت استان‬ ‫۹2- کدامیک از دفاتر زیر جزء دفاتر قیدشده در ماده یک آئیننامه قانون ثبت نیست؟‬ ‫1) دفتر تسلیم اسناد مالکیت‬ ‫2) دفتر سپردهها‬ ‫3) دفتر توزیع اظهارنامهها‬ ‫۴) دفتر آمار و ثبت اظهارنامه‬ ‫۰3- آراء هیئت نظارت در کدامیک از مراجع زیر قابلتجدید نظر است؟‬ ‫1) شورای عالی ثبت‬ ‫2) دادگاههای عمومی‬ ‫3) دادگاههای تجدیدنظر استان‬ ‫۴) دیوان عالی کشور‬ ‫13- عدم امضاء نقشهبردار در ذیل صورتمجلس تحدید حدود، چنانچه نقشه مستند تحدید حدود دارای امضاء نقشهبردار‬ ‫باشد چه اثری دارد؟‬ ‫1) چنانچه مساحت و ابعاد مندرج در صورتمجلس تحدیدی با نقشه مطابقت داشته باشد قابلتکمیل است.‬ ‫2) در این قبیل موارد تعیین تکلیف با هیئت نظارت است.‬ ‫3) موجب بیاعتباری تحدید حدود میشود.‬ ‫۴) موجب تجدید عملیات تحدید میشود.‬ ‫23- در آگهی نوبتی، اشتباه در کدام مورد، اشتباه مؤثر است؟‬ ‫1) انتشار آگاهی زائد بر میزان مورد تقاضای ثبت‬ ‫2) شماره اصلی ملک یا عدم ذکر آن‬ ‫3) مضاف الیه نام خانوادگی یا عدم ذکر مضاف الیه‬ ‫۴) اشتباه در ذکر شهرت ملک یا عدم آن‬ ‫33- در مجاورت زمین ‪ A‬متروکه ‪ B‬قرارگرفته مساحت متروکه چه مقدار است؟‬ ‫1) ۰۰1‬ ‫2) ۰1/3۰1‬ ‫3) ۵۰1‬ ‫۴) ۰۵/۰61‬ ‫۴3- محل استقرار شعب هیئت نظارت و شورای عالی ثبت کدام است؟‬ ‫1) هیئت نظارت در مرکز استان و فاقد شعبه است شورای عالی ثبت در مقر سازمان ثبت و دارای دو شعبه امالک و اسناد‬ ‫هست.‬ ‫2) هیئت نظارت و شورای عالی ثبت در مرکز استان و هردو دارای دو شعبه امالک و اسناد میباشند.‬ ‫3) هیئت نظارت در هر یک از ادارات ثبت و شورای عالی ثبت در محل استان و دارای دو شعبه امالک و اسناد میباشد.‬ ‫۴) هیئت نظارت در مرکز استان و شورای عالی ثبت در تهران مقر سازمان ثبت و هر یک در آرای دو شعبه امالک و اسناد‬ ‫میباشند.‬ ‫‪‬‬ ‫۵3- تفکیک ساختمانهایی که در محدودهٔ شهرها و بعد از سال ۹۴31 بهصورت آپارتمانهایی احداثشدهاند با توجه به‬ ‫کدام گزینه انجام میشود؟‬ ‫1) قانون و آئیننامه اجرائی تملک آپارتمانها‬ ‫2) گواهی پایان کار صادره از شهرداری و مقررات تملک آپارتمانها‬ ‫3) گواهی پایان کار صادره از شهرداری و نقشههای مصوب شهرداری برای تفکیک آپارتمان‬ ‫۴) گواهی پایان کار صادره از شهرداری بهضمیمه نقشههای مصوب سازمان نظاممهندسی‬ ‫63- اعضاء هیئت حل اختالف موضوع ماده 8۴1 اصالحی قانون ثبت عبارتاند از:‬ ‫1) دو نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت محل یا قائممقام وی‬ ‫2) یک نفر قاضی به انتخاب رئیس دادگستری محلی، رئیس ثبت و یک نفر خبرهٔ ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت‬ ‫3) یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائممقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب‬ ‫رئیس سازمان ثبت‬ ‫۴) یک نفر قاضی به انتخاب رئیسکل دادگستری استان و دو نفر عضو ثبتی به انتخاب مدیرکل ثبت استان مربوط‬ ‫۷3- نصف از باغ ‪ E‬که بهصورت دایره است داخل زمین ‪ ABCD‬قرارگرفته، مساحت زمین چقدر است؟‬ ‫1) ۵۷/۵1۹‬ ‫2) ۰۵/12۹‬ ‫3) ۵/۵۴۹‬ ‫۴) ۵۷/۰6۹‬ ‫‪‬‬ ‫83- قسمتی که با هاشور مشخصشده تجاوز زمین ‪ A‬به زمین ‪ B‬است که عیناً به زمینهای مجاور منتقلشده. مساحت‬ ‫زمین ‪ D‬در وضع‬ ‫1) ۰۰۴‬ ‫2) ۵۰۴‬ ‫3) ۰1۴‬ ‫۴) ۵1۴‬ ‫۵)‬ ‫۹3- در تفکیک و افراز امالکی که باید طبق نقشه مصوبه شهرداری اقدام شود، اگر شهرداری ظرف مهلت مقرر در قانون‬ ‫نسبت به نقشه ارسالی از طرف اداره ثبت اظهارنظر نکند و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه اعالم ندارد، تکلیف اداره ثبت‬ ‫چیست؟‬ ‫1) از ثبت استان کسب تکلیف میکند‬ ‫2) اقدامات متوقف میشود.‬ ‫3) رأساً اقدام میکند‬ ‫۴) مجدداً از طریق شهرداری پیگیری میکند‬ ‫۰۴- در خصوص تحدید حدود امالک، چنانچه متقاضی ثبت در موقع تحدید حدود حاضر نباشد‬ ‫1) اعالن تحدید حدود مجدداً انتشار خواهد یافت‬ ‫2) تحدید حدود انجام نخواهد شد و صورتجلسه دال بر عدم انجام تنظیم میشود‬ ‫3) تحدید حدود مطابق حدود مندرج در اظهارنامه ثبتی به عمل میآید.‬ ‫۴) ملک موردتقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین، تحدید خواهد شد.‬ ‫‪‬‬ ‫1۴- نسبت به ملکی که در تاریخ 6831/۴/21 تقاضای ثبت آن پذیرفتهشده، آگهیهای نوبتی آن در چه تاریخ هائی باید‬ ‫منتشر شود؟‬ ‫1) 1۰/6۰/6831 و 1۰/۷۰/6831‬ ‫2) 1۰/۷۰/6831 و 1۰/8۰/6831‬ ‫3) ۵1/۷۰/6831 و ۵1/8۰/6831‬ ‫۴) 1۰/8۰/6831 و 1۰/۹۰/6831‬ ‫2۴- ملکی که بهموجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰. فروخته میشود.‬ ‫1) متقاضی افراز و برابر مقررات اجرای اسناد رسمی‬ ‫2) متقاضی افراز و به دستور دادگاه شهرستان‬ ‫3) هریک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان‬ ‫۴) هریک از شرکا و به دستور رئیس ثبت محل‬ ‫3۴- در شکل مقابل طول ‪ AB‬چقدر است؟‬ ‫1) ۹2‬ ‫2) ۰3‬ ‫3) 13‬ ‫۴) 33‬ ‫‪‬‬ ‫۴۴- سند مالکیتی با مساحت و حدود معین صادرشده بعداً مشخص میشود که داخل در محدوده سند مالکیت اضافه‬ ‫مساحت وجود دارد، برای اصالح سند مالکیت بهای مساحت اضافی به چه نحو تعیین میشود؟‬ ‫1) بر مبنای آخرین سند انتقال‬ ‫2) بر مبنای اولین سند انتقال و چنانچه مقدور نباشد در زمان اولین معامله توسط ارزیاب ثبت‬ ‫3) مقدار مساحت اضافه بر اساسی ارزش واقعی روز تعیین میشود.‬ ‫۴) مطابق قیمت منطقهای روز اصالح‬ ‫۵۴- باغ پالک ۴1/2 تحدید حدود و مدت اعتراض آن سپریشده و اعتراض واصل نشده ولی ثبت دفتر امالک نگردیده.‬ ‫احد از مالکین مشاعی میخواهد سهم خود را افراز کند مرجع افراز کدام است؟‬ ‫1) اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫2) دادگاه محل وقوع ملک‬ ‫3) هیئت نظارت محل وقوع ملک‬ ‫۴) هیئت حل اختالف محل وقوع ملک‬ ‫6۴- محدوده ملک‪ A‬کالً داخل در محدودهٔ ملک ‪ B‬قرار دارد و در سند مالکیت حق عبور برای آن ازملک ‪ B‬گواهی‬ ‫شده. سند مالکیت ملک ‪ B‬هم محاط بودن ملک ‪ A‬را در محدوده ملک ‪ B‬تصدیق کرده لیکن حق عبور برای ملک ‪ A‬در‬ ‫آن قید نشده. موضوع با کدامیک از عبارات زیر تطبیق دارد؟‬ ‫1) اشتباهی که قابلرسیدگی باشد به وجود نیامده و با احداث خیابان از طرف شهردار رفع خواهد شد.‬ ‫2) تداخل به وجود آمده است.‬ ‫3) تعارض در حقوق ارتقاقی ایجادشده است.‬ ‫۴) چون محدوده ملک ‪ A‬محاط در محدوده ملک ‪ B‬است تعارض در اصلی ملک به وجود آمده است‬ ‫۷۴- اگر بعد از تحدید حدود و قبل از صدور سند مالکیت ثبت محل متوجه شود که هنگام تحدید حدود اشتباهاً قسمتی‬ ‫ازملک موردتقاضا در تحدید حدود منظور نشده است باید به چه نحو اقدام نماید.‬ ‫1) با انتشار آگهی تحدید حدود، نسبت به مقداریکه قبالً تحدید نشده اقدام مینماید.‬ ‫2) تعیین تکلیف با هیئت نظارت است.‬ ‫‪‬‬ ‫3) چون اشتباه محرز است با دستور رئیس ثبت تحدید قبلی باطل و با انتشار آگهی تحدید حدود، تحدید حدود ملک به‬ ‫نحو صحیح انجام میشود.‬ ‫۴) نیاز به طرح موضوع در هیئت نظارت نیست و ثبت استان دستور اصالح یا ابطال یا تکمیل صورتجلسه تحدید حدود را‬ ‫صادر میکند.‬ ‫8۴- در ترکیب هیئت حل اختالف موضوع ماده ۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت امالکی که اسناد ثبتی آنها در اثر‬ ‫جنگ یا حوادث غیرمترقبهای مانند زلزله، سیل و آتشسوزی از بین رفتهاند، عالوه بر مسئول بازسازی و رئیس ثبت و‬ ‫شهردار محل در شهرها و بخشدار در خارج شهرها چه مقاماتی حضور دارند؟‬ ‫1) رئیس دادگستری محلی یا نماینده او، یک نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫2) دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محلی در مجلس شورای اسالمی‬ ‫3) مسئول مسکن و شهرسازی، یک نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫۴) فرماندار محل یا نماینده او، یک نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫۹۴- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟‬ ‫1) آگهی تحدیدی پس از نشر اولین آگهی نوبتی قابلانتشار است.‬ ‫2) اشتباه در نوع ملک همچنین عدم ذکر نوع ملک در آگهی تحدید حدود از اشتباهات غیر مؤثر در آگهی تحدیدی است.‬ ‫3) اشتباه در ذکر مقدار موردتقاضا اعم از اینکه بیشتر یا کمتر آگهی شده باشد از اشتباهات مؤثر در آگهی تحدید است.‬ ‫۴) فاصله بین انتشار آگهی تحدیدی و روز تعیین حدود نباید کمتر از بیست روز و بیشتر از ۰۵ روز باشد.‬ ‫۰۵- برای تحدید حدود ملکی که حدود مجاورین آن ازلحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد چه اقدامی باید به عمل‬ ‫آید.‬ ‫1) با انتشار آگهی تحدید حدود عمومی و در وقت مقرر در آگهی نسبت به تحدید حدود اقدام میشود.‬ ‫2) نیاز به انتشار آگهی تحدید حدود نیست و تحدید حدود آن با تبعیت از مجاورین به عمل میآید.‬ ‫3) نیاز به انتشار آگهی تحدید حدود عمومی نیست و میتوان با انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی اقدام نمود.‬ ‫۴) نیاز به انتشار آگهی تحدید حدود عمومی و اختصاصی نیست و باید با دعوت از مجاورین با حضور آنها اقدام نمود.‬ ‫1۵- به اعتراضهای خارج از مدت به اصل و حدود ملک توسط چه کسی و در کجا رسیدگی میشود؟‬ ‫1) رئیس دادگاه با حضور مسئول ادارهٔ ثبت یا نماینده او و در اداره ثبت‬ ‫2) رئیس دادگاه و در دادگستری محل وقوع ملک و خارج از نوبت‬ ‫3) مسئول ادارهٔ ثبت یا نماینده او در ادارهٔ ثبت محل وقوع ملک خارج از وقت اداری‬ ‫۴) هیئت نظارت، در ادارهٔ کل ثبت استان مربوطه در ساعت اداری‬ ‫2۵- قطعات 1 الی ۰1 به ترتیب از شرق به غرب و مطابق نقشه ثبتی با ابعاد و مساحت از شرق و جنوب و غرب به‬ ‫خیابانهای با عرض مشخص محدود بودهاند. خیابان شرقی تعریض شده، مالک قطعه اول بدون در نظر گرفتن اصالحی،‬ ‫ابعاد ملک خود را انتخاب و متصرف شده و قطعات دوم و سوم نیز با تبعیت از قطعه اول متصرفاند، قطعات ۰1 و ۹ و 8 نیز‬ ‫از خیابان غربی ابعاد ملک خود را پیاده و تصرف نمودهاند با این ترتیب ازنظر مقررات ثبتی چه اتفاقی افتاده و مالکین‬ ‫قطعات باقیمانده چه تکلیفی دارند؟‬ ‫1) بین قطعات ۴ و 3 و 2 و 1 تداخل به وجود آمده و مالک قطعه ۴ باید برای احقاق حقوق خود به مالک قطعه 3 مراجعه‬ ‫کند. 2) بین هر ده قطعه مستقر بین دو خیابان تعارض ایجادشده و باید توسط اداره ثبت رسیدگی شود.‬ ‫3) مالک قطعه ۷ باید برای احقاق حق خود علیه مالک قطعه 8 اقامه دعوی نماید.‬ ‫۴) مالک قطعه ۴ باید مستقیماً علیه مالک قطعه 1 اقامه دعوی نموده و احقاق حق نماید.‬ ‫3۵- اگر تقاضای ثبتی مورد اعتراض قرار گیرد و دادگاه اعتراض را وارد دانسته و به نفع معترض حکم صادر کند نحوه ادامه‬ ‫عملیات ثبتی چگونه است؟‬ ‫1) تقاضای ثبت قبلی باطل است و باید بنام معترض اظهارنامه تنظیم و آگهیها نوبتی و تحدیدی تجدید شود.‬ ‫2) چنانچه مانع دیگری نباشد ملک طبق حکم نهائی دادگاه ثبت خواهد شد و نیاز به آگهی مجدد بنام معترض نیست‬ ‫3) موضوع در هیئت نظارت ثبت استان مطرح و برابر رأی هیئت نظارت اقدام میشود.‬ ‫۴) نیاز به تنظیم اظهارنامه نیست لیکن آگهیهای نوبتی و تحدیدی تجدید میشود.‬ ‫۴۵- کدامیک گزینه صحیح است؟‬ ‫1) افراز امالک مشاع از وظایف ثبت محل است.‬ ‫2) افراز امالک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر امالک ثبتشده یا نشده باشد از وظایف ثبت‬ ‫محل است.‬ ‫3) مهلت اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز ملک، ۰2 روز از تاریخ ابالغ تصمیم است.‬ ‫۴) ملکی که بهموجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا توسط ادارهٔ ثبت محل‬ ‫فروخته میشود.‬ ‫۵۵- هرگاه ورثه متوفی بخواهند اسناد مالکیت سهماالرث آنان با فرض وجود اعیان بدون استثناء نمودن بهای و به یا ثمن‬ ‫اعیان سهم زوجه یا زوجات متوفی صادر شود باید به چه نحو اقدام نمایند.‬ ‫1) باید تعیین قیمت را از دادگاه بخواهند و پس از تعیین و تودیع آن گواهی الزم اخذ و ارائه نمایند.‬ ‫2) قبل از ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر دریافت بهای ربع یا ثمن اعیان توسط زوجه یا زوجات اقدامی مقدور نیست‬ ‫3) میتوانند با مراجعه به شورای حل اختالف تقاضای تودیع بهای ثمن یا ربع اعیانی را نموده پس از تودیع گواهی اخذ و‬ ‫ارائه نمایند.‬ ‫۴) میتوانند از ثبت محل تقاضای پرداخت بهای ربع یا ثمن اعیان را که وسیله کارشناس رسمی تعیین میشود بنمایند.‬ ‫6۵- پس از پیاده کردن ابعاد دو پالک ثبتی ‪ B‬و ‪ A‬در محل، مقداری ازملک هم در محدوده پالک ‪ A‬و هم در محدوده‬ ‫پالک ‪ B‬قرار میگیرد. ازنظر مقررات ثبتی چه اتفاقی افتاده و مالکین برای رفع مشکل خود باید به کدام مرجع مراجعه‬ ‫نمایند؟‬ ‫1) اشتباه ثبتی صورت گرفته و رفع اشتباه با هیئت نظارت است.‬ ‫2) تداخل ایجادشده و مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه است.‬ ‫3) جابجایی اتفاق افتاده و مالکین، برای رفع مشکل به دادگاه‬ ‫۴) نسبت به مقداری که در محدودهٔ دو پالک قرار میگیرد سند مالکیت معارض صادرشده به ثبت محل وقوع ملک‬ ‫۷۵- در سند مالکیت پالک ‪ A‬حد شمال اینطور تعریفشده «شماالً دیواری است به پالک »‪ B‬و حد جنوبی پالک ‪ B‬نیز‬ ‫در سند مالکیت اینطور تعریفشده «جنوباً دیواری است به پالک »‪ A‬اشتباه حاصله مصداق کدامیک از عبارات زیر است.‬ ‫1) اشتباهی صورت نگرفته و در صورت تجدید بنا رفع اشکال خواهد شد.‬ ‫2) تداخل صورت گرفته است‬ ‫3) تعارض در حد به وجود آمده است.‬ ‫۴) جابجایی اتفاق افتاده است.‬ ‫8۵- تکلیف معترضین به تقاضای ثبت یا تحدید حدود چیست؟‬ ‫1) پس از انتشار آگهی نوبتی و یا پس از تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم نموده و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، به مرجع صالح قضائی دادخواست بدهند.‬ ‫2) تسلیم اعتراض در مهلت مقرر قانونی به ادارهٔ ثبت محل وقوع ملک کافی است.‬ ‫3) تقدیم دادخواست اعتراض به مرجع قضائی و اخذ گواهی و تسلیم آن به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫۴) تقدیم دادخواست ظرف مهلت تعیینشده در آگهیها و تسلیم آن به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫۹۵- دو نفر تقاضای ثبتنام ملکی رادارند و هرکدام مدعی تصرف تمام ملک هستند اداره ثبت محل وقوع ملک چه‬ ‫تکلیفی دارد؟‬ ‫1) با اعمال مقررات بند 1 ماده 3 آئیننامه اجرائی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی ثبت‬ ‫مراتب را به هیئت نظارت گزارش میکند.‬ ‫2) تقاضای ثبت متصرف واقعی را پذیرفته و طرف دیگر را به دادگاه هدایت میکند.‬ ‫3) تقاضای ثبت هر دو را بالمناصفه نسبت به ملک پذیرفته و چنانچه به این تصمیم معترض باشند باید به دادگاه مراجعه‬ ‫کنند.‬ ‫۴) طرفین را برای تعیین تکلیف به دادگاه هدایت نموده و پس از وصول حکم قطعی مطابق آن اقدام میکند.‬ ‫۰6- در مورد امالک مشاع که قسمتی از آن بدون نقشهبرداری و تعیین مساحت و طول ابعاد منجر به صدور سند مالکیت‬ ‫شده، برای صدور سند مالکیت بقیه سهام مشاعی چه باید کرد؟‬ ‫1) از ثبت استان مربوط کسب تکلیف نموده و مطابق آن اقدام میشود.‬ ‫2) با تبعیت از حدود ثبتشده قبلی و بدون نقشهبرداری، سند مالکیت بقیه سهام مشاعی صادر میشود.‬ ‫3) با توجه به ماده ۵۷ آئیننامه قانون ثبت قبل از نقشهبرداری و تعیین مساحت و طول ابعاد صدور سند سهام مشاعی‬ ‫بعدی مقدور نیست.‬ ‫۴) با حضور همه مالکین مشاعی نقشهبرداری و سپس سند مالکیت بقیه سهام مشاعی صادر میشود.‬ ‫16- در مورد اصالح آراء هیئتهای حل اختالف موضوع ماده 8۴1 اصالحی قانون ثبت کدامیک از عبارات زیر صحیح‬ ‫است؟‬ ‫1) در هر مرحله (قبل و بعد از اجرای رأی) اتخاذ تصمیم و رفع اشتباه با هیئت نظارت است.‬ ‫2) در هر مرحله (قبل و بعد از اجرای رأی) هیئت میتواند رأی اصالحی صادر کند.‬ ‫‪‬‬ ‫3) قبل از اجرای رأی، اتخاذ تصمیم با هیئت نظارت و بعد از اجرای آن با شورای عالی ثبت است.‬ ‫۴) چنانچه رأی اجرانشده باشد، هیئت پس از بررسی و احراز اشتباه رأی اصالحی صادر میکند‬ ‫26- اگر بعد از ثبت ملک در دفتر امالک با رعایت مقررات به نام ورثه یا موصیله، وصیتنامهای رسمی که مخالف با ثبت‬ ‫ملک باشد ارائه شود، تکلیف چیست؟‬ ‫1) ادامه عملیات ثبتی موکول به رسیدگی و اظهارنظر هیئت نظارت است.‬ ‫2) ادامه عملیات ثبتی موکول به رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه است.‬ ‫3) عملیات ثبتی ادامه مییابد و قابل ترتیب اثر نیست‬ ‫۴) تا روشن شدن تکلیف متوقف میشود.‬ ‫36- ملکی که دارای سند مالکیت مقدم الصدور بوده به چند قطعه تفکیک و قطعاتی از آن با اسناد رسمی به دیگران‬ ‫منتقلشده است خریدار به اداره ثبت مراجعه و درخواست صدور سند مالکیت دارد. کدام گزینه صحیح است؟‬ ‫1) اداره ثبت میتواند بالفاصله پس از صدور رأی هیئت نظارت مبادرت به صدور و سند مالکیت نماید.‬ ‫2) اداره ثبت میتواند سند مالکیت بنام خریدار صادر و مراتب صدور سند مالکیت معارض را در سند قید نماید.‬ ‫3) اداره ثبت تا تعیین تکلیف نهایی تعارض مجاز به صدور سند مالکیت بنام خریدار نیست.‬ ‫۴) اداره ثبت میتواند بالفاصله پس از صدور رأی شورای عالی ثبت مبادرت بصدرو سند مالکیت نماید.‬ ‫۴6- با توجه به مقررات موجود نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض صادر شده کدام گزینه صحیح است؟‬ ‫1) تا صدور رأی هیئت نظارت و شورای عالی ثبت هیچکدام حق انجام معامله ندارند.‬ ‫2) تا صدور رأی دادگاه هیچکدام حق انجام معامله ندارند.‬ ‫3) نسبت به ملکی که سند مالکیت معارضی صادرشده دارنده هر دو سند مالکیت حق انجام معامله قطعی دارند.‬ ‫۴) دارنده سند مالکیت مقدم الصدور حق انجام معامله دارد البته سردفتر مکلف است مراتب صدور سند مالکیت معارض را‬ ‫در سند قید نماید و دارنده سند مالکیت مؤخر الصدور میتواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.‬ ‫۵6- چند نفر در ملکی دارای سهام مشاعی هستند و از عده مالکین یک نفر محجور و یک نفر غایب و سهم یک نفر از‬ ‫آنها نیز تاکنون به ثبت نرسیده است و در اصطالح ثبت مجهولالمالک، است بقیه مالکین قصد دارند سهام مشاعی خود‬ ‫را که مفروزاً تصرف دراند افراز نمایند با توجه بهمراتب ذکرشده کدامیک از گزینههای زیر صحیح است؟‬ ‫1) افراز ملک در صالحیت دادگاه محل است.‬ ‫2) افراز ملک در صالحیت اداره ثبت محل است.‬ ‫3) تا زمانی که سهم مجهولالمالک ثبتنشده نمیتوان ملک را افراز نمود.‬ ‫۴) تا زمانی که نشانی فرد غایب مشخص نگردد ملک قابل افراز نیست.‬ ‫66- در کدامیک از موارد زیر نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبتی و قبول درخواست ثبت نیست و اداره ثبت پس از تحدید‬ ‫حدود ملک---------------مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید؟ «نسبت به امالکی که‬ ‫1) دولتی باشند. »‬ ‫2) در اجرای قانون اصالحات ارضی به زارعین صاحب نسق منتقلشده است. »‬ ‫3) طبق رأی کمیسیون ماده 21 قانون زمین شهری و نهایتاًرای دادگاه غیر موات اعالم شود.»‬ ‫۴) فاقد مالک خاص باشند. »‬ ‫۷6- اداره ثبت بهمحض اطالع از صدور سند مالکیت معاروض چه اقدامی باید انجام دهد؟‬ ‫1) پس از صدور رأی هیئت نظارت مراتب را به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعالم نماید.‬ ‫2) بایستی پس از صدور رأی شورای عالی ثبت مراتب به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعالم شود.‬ ‫3) وجود سند مالکیت معارض مؤخر الصدور و مقدم الصدور را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط اعالم نماید.‬ ‫86- بایستی پس از صدور رأی دادگاه مراتب به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعالم شود. گزینه صحیح است؟‬ ‫1) پس از اعالم موافقت وزارت امور خارجه مبادرت به خرید ملک مینمایند.‬ ‫2) پس از اعالم موافقت سازمان ثبت مجاز به خرید ملک میباشند.‬ ‫3) پس از تصویب موضوع از طرف هیئتوزیران و ابالغ آن به سازمان ثبت‬ ‫۴) مستقیماً به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مبادرت به خرید ملک مینماید.‬ ‫‪‬‬ ‫۹6- شخصی پس از خرید قطعه زمینی از شهرداری و یک قطعه زمین از یک شخص حقیقی به اداره ثبت مراجعه و‬ ‫درخواست تجمیع حدود آنها را مینماید پس از رسیدگیهای الزم مشخص میشود هر دو پالک دارای مقداری اضافه‬ ‫مساحت است و به مجاورین نیز تجاوزی نشده و مقادیر اضافی داخل در محدوده سند مالکیت است با توجه به مقررات‬ ‫موجود کدام گزینه صحیح است؟‬ ‫1) خریدار بایستی برای تعیین تکلیف به هیئت حل اختالف موضوع مواد ۷۴1 و 8۴1 قانون ثبت مراجعه نماید.‬ ‫2) خریدار بایستی برای تعیین تکلیف به دادگاه مراجعه نماید.‬ ‫3) خریدار بایستی اجباراً برای خرید مقدار اضافی به فروشندگان مراجعه نماید.‬ ‫۴) خریدار میتواند قیمت مقدار اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینههای قانونی معامله به‬ ‫صندوق ثبت محل تودیع و تقاضای اصالح اسناد مالکیت خود را بنماید.‬ ‫۰۷- سند مالکیت زمینی بنام شهرداری صادرشده و از طرف شخصی در سال ۰631 تصرف و در آن ایجاد خانه شده است و‬ ‫شهرداری حاضر به انتقال ملک به متصرف نیست، کدام گزینه صحیح است؟‬ ‫1) متصرف میتواند با رعایت ماده ۷۴1 اصالحی قانون ثبت از اداره ثبت سند مالکیت دریافت نماید.‬ ‫2) متصرف میتواند با رعایت ماده 8۴1 اصالحی قانون ثبت، تقاضای صدور سند مالکیت نماید‬ ‫3) متصرف میتواند به دادگاه مراجعه شهرداری را ملزم به انتقال ملک به خود نماید.‬ ‫۴) اساساً مورد مشمول هیچیک از موارد باال نبوده و متصرف بایستی به هر صورت رضایت شهرداری را جهت انتقال جلب‬ ‫نماید.‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

آزمون