راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1384

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1384

0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-  اگر در زمان تحدید حدود ملکی )که حدود مجاورین ازنظر ثبتی تثبیت نباشد( متقاضی ثبت یا نماینده آن و مجاورین در محل حضور نداشته باشند نحوه عمل چگونه خواهد بود؟

1) برای تحدید حدود مجدد حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد

2) تحدید حدود باطل و مراتب به مرکز استان اعلام می‌گردد

3)  اعلان تحدید حدود تجدید می‌شود

4) تحدید حدود مجدد موکول به رأی هیئت نظارت یا دادگاه است

۲ - چنانچه به تشخیص صاحب دفتر اسناد رسمی ثبت معامله‌ای احتیاج به شهود و معرف داشته باشد به‌غیراز امضاء متعاملین شهود و معرف باید:

1) دفتر سردفتر و دفتر نماینده ثبت را امضاء نمایند

2) فقط دفتر نماینده ثبت را امضاء نمایند

3)  فقط دفتر سردفتر را امضاء نمایند

4) در فرم جداگانه‌ای امضاء متعاملین را گواهی نمایند

3-  سند مالکیت قدیمی به‌عنوان شش‌دانگ یک قطعه باغ به مساحت1563320  زرع مضروب صادرشده است مساحت باغ به مترمربع برابر است با:

1) 14500

2) 13520

3) 15080

4) 15832

4-  اگر مالك ملكی از واحد ثبتی تقاضا نماید كه ملك وی دارای كسر مساحت و ابعاد است، در نهایت اصلاح سند مالكیت وی موكول به: (كامل­ترین گزینه­ها انتخاب گردد)

1) درصورتی‌که در وثیقه و بازداشت و بند )ز( نباشد اصلاح خواهد شد

2) پس از تطبیقی با مجاورین و صحت ادعای مالک اصلاح خواهد شد

3)  پس از تنظیم اقرارنامه و رعایت گزینه ۲ اصلاح خواهد شد.

4) پس از موافقت مالک با کسر مساحت و رعایت گزینه 1 اصلاح خواهد شد

5-  در واحدهای ثبتی قانونا چه کسانی می‌توانند ثبت ملک جاری را امضاء نمایند )کامل­ترین گزینه­ها انتخاب گردد(:

1) مدیر ثبت و مسئول دفتر املاک

2) مدیر ثبت و معاون وی

3)  مدیر ثبت و کسانی که از طرف وی حق امضاء دارند

4) مدیر ثبت یا کارمندی که از طرف وزارت دادگستری اجازه امضاء دارند

6-  سند مالکیت یک قطعه زمین به شکل ذوزنقه قائم‌الزاویه به مساحت1274 مترمربع با حدود و مشخصات زیر شمالا 28متر به ملک مجاور شرقان 35 متر به قطعه مجاور جنوبا 35 متر به خیابان 20 متری غربا 56 متر به قطعه مجاور، این ملک را به دو قطعه به‌صورت شرقی و غربی به مساحت مساوی افراز کردیم خط  حدفاصل بین دو قطعه که موازی الاضلاع شرقی و غربی زمین مورد تفکیک است به متر برابر است با: )با دقت  +1 سانتیمتر(

1) 4705

2) 4670

3) 4610

4) 455

7-  وقوع تعارض منجر به صدور رأی هیئت نظارت‌شده است آیا اسناد مالکیت طرفین قبل از حکم نهائی دادگاه قابل‌انتقال در دفترخانه اسناد رسمی می‌باشد؟

1)  دفاتر اسناد رسمی با قید موضوع تعارض در سند انتقال هر یک از طرفین سند قطعی معامله را تنظیم می‌نماید

2) تا نتیجه نهائی حکم دادگاه هیچ‌یک از اسناد قابل‌انتقال نیست

3)  سند مالکیت ثبت مقدم می‌تواند مورد معامله قرار گیرد

4) سند مالکیت ثبت مؤخر که از ناحیه هیئت نظارت معتبر اعلام‌شده می‌تواند مورد معامله قرار گیرد

8- حد شمال سند مالكیت ملكی كه به پلاك مجاور محدود است به علت تغییر وضع از ناحیه مجاور به كوچه محدود می‌گردد اصلاح سند مالكیت از ناحیه واحد ثبتی:

1) موکول به تنظیم اقرارنامه از ناحیه مالک و یا مالکین مجاور است

2) موکول به اعلام شهرداری که کوچه عمومی است

3)  موکول به انجام موارد گزینه‌های 1 و ۲ است

4) به کوچه اصلاح می‌گردد ولی حق باز کردن در و پنجره را ندارد

۹ - به ترتیب معادل عددهای 2.1 مترمربع، 10205 مترمربع، l50 مترمربع، 4.005 مترمربع در گزینه‌های کاملاً صحیح انتخاب فرمایید.

1) دو متر و ده دسی‌متر مربع، ده متر و دویست و پنج دسی‌متر مربع، پنج متر و یک دسی‌متر مربع، چهار مترمربع و پنج

میلی‌متر مربع

2) دو مترمربع و یک هزار سانتیمتر مربع، ده مترمربع و بیست دسی مترمربع و پنجاه سانتیمتر مربع، پنج مترمربع و

یکصد سانتیمتر مربع، چهار مترمربع و پنج سانتیمتر مربع

3)  دو مترمربع و ده دسی مترمربع، ده مترمربع و دو هزار و پنجاه سانتیمترمربع، پنج مترمربع و یکصد سانتیمتر مربع، چهار مترمربع و پنجاه سانتیمتر مربع

4) دو مترمربع و یک دسی مترمربع، ده مترمربع و دویست و پنج سانتیمتر مربع، پنج مترمربع و یک دسی‌متر مربع، چهار مترمربع و پنجاه سانتیمتر مربع

10-  حق الثبت انتقالات قهری ملک ثبت‌شده بنام ورثه در دفتر املاک برچه مبنایی دریافت می‌شود؟

1) بر مبنای درصدی از قیمت ملک در زمان فوت مورث

2) بر مبنای درصدی

3)  قیمت خریداری‌شده در دفتر اسناد رسمی در غیر این صورت بر مبنای نظر ارزیاب ثبت در زمان اولین معامله

4) رایگان

11-  اعتراض به تقاضای ثبت ملكی در تاریخ 1/5/1382 در فرجه قانونی به واحد ثبتی مربوطه تسلیم می‌گردد واحد مزبور ضمن اینکه وظایف قانونی خود عمل می‌نماید در تاریخ7/7/1382 عملیات ثبتی را ادامه می‌دهد دلیل قانونی ادامه عملیات ثبتی یکی از گزینه‌های زیر است:

1)  پس از رسیدگی در هیئت نظارت و صدور رأی به رد اعتراض

2) نظر به اینکه اعتراض به‌صورت دادخواست به واحد ثبتی تسلیم نگردیده است

3)  متقاضی ثبت گواهی عدم تقدیم دادخواست معترض را از دادگاه مربوطه دریافت و به واحد ثبتی تسلیم نموده

4) رئیس ثبت پس از رسیدگی کامل و جلب نظر هیئت حل اختلاف ادامه عملیات ثبتی را صادر کرده است

12- سند مالکیت پلاک ۲  15 /با حدود و مشخصات زیر صادرشده است: شمالا اول دیواری است 30 متر به خیابان20 متری دوم پخی است8.20متر سوم شرقی است 5 متر چهارم 5.50 متر هر سه قسمت در و دیواری است به میدان - شرقان 50متر دیواری است به پلاک 2/16 جنوبان42 متر دیواری است به پلاک مزبور غربا 60 متر به حریم نهر. با توجه به اینکه کلیه زوایا به استثناء زوایای مجاور پخ قائمه است مساحت پلاک 2/15 به مترمربع برابر است با:

1) 2448.75

2) 2481.25

3) 2497.50

4) 2432.50

13- با توجه به محدوده پلاک ۲  15/ سؤال دوازدهم فوق محدوده پلاک ۲  16/ به شرح زیر تعریف‌شده است: شمالا 23 متر به میدان شرقان 60 متر به پلاک ۲  17/ جنوبان 65 متر به پلاک ۲  20/ غربا اول ده متر به حریم نهر دوم که شمالی است وسوم غربی است هر دو قسمت به دیوار پلاک ۲  15 / مالک ملک /۲  16 دادخواستی به طرفیت اداره ثبت محلی به دادگاه تسلیم داشته که سند مالکیت پلاک ۲  15/ مقداری به ملک وی تعارض دارد –قرار كارشناسی صادره از دادگاه«« …چنانچه تعارضی وجود دارد مقدار آن را اعلام نمایند …»» در بررسی کارشناسی اندازه‌گیری‌های دقیقی به عمل آمد و سوابق ثبتی مطالعه گردید مشاهده شد به علت اشتباه پیاده کردن پلاک ۲ / 15 در محل واقعی خود، به این صورت که پلاک ۲  15/ در امتداد اضلاع شمالی و جنوبی یک متر به‌طرف شرق جابجا پیاده شده است  )به‌عبارت‌دیگر ضلع غربی پلاک ۲  15/به مقدار یک متر موازی محل واقعی خود در امتداد اضلاع شمالی و جنوبی به‌طرف شرق جابجا پیاده شده است( با توجه به اینکه غیر از مورداشاره شده اختلاف دیگری در اسناد و مدارک و در محل وجود ندارد و تمامی زوایای پلاک ۲  16/ قائمه است پاسخ صحیح به قرار دادگاه یکی از گزینه‌های زیر است:

1) مقدار 50 مترمربع تعارض وجود دارد

2) مقدار 60 مترمربع تعارض دارد

3)  تعارضی ندارد

4) مقدار 55 مترمربع تعارض دارد

14- متقاضی ثبت ملکی که دارای حقا به از رودخانه بوده پس از طی تشریفات قانونی ملک وی در سال1382 ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است .حق مزبور با چه عبارتی در سند مالکیت باید قید گردد؟

1) حقا به در سند مالکیت درج نمی‌شود و گواهینامه صادر می‌شود

2) در سند مالکیت با حقا به طبق معمول محل قید می‌شود

3)  با حقا به از مقررات قانون توزیع عادلانه آب قید می‌گردد

4) با حق مجری از رودخانه مربوطه طبق عرف و معمولی محلی قید می‌شود

15- اگر اعتراضی به ثبت ملک خارج از مهلت قانونی برسد تکلیف مسئول واحد ثبتی چیست؟

1) اعتراضی ضمن اظهارنظر به هیئت نظارت ارسال می‌دارد

2) اعتراضی ضمن اظهارنظر به محکمه بدوی ارسال می‌دارد

3)  کتباً به معترض اعلام می‌دارد به علت خارج از مهلت پذیرفته نیست و معترض باید به دادگاه مراجعه نماید

4) ضمن اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌دارد

16- نقشه زمینی به ابعاد (10*7) سانتی‌متر ترسیم شده است اگر مساحت زمین مزبور 5/10937 مترمربع باشد مقیاس نقشه برابر:

1) 1.750

2) 1.1000

3) 1.1250

4) 1.2000

17- ملكی كه جریان ثبتی آن خاتمه ولی منجر به صدور سند مالكیت نشده افراز آن

1) با ثبت محل است

2) دادگاه ذیصلاح است

3)  پس از صدور سند مالکیت قابل افراز در ثبت محل است

4) در چنین مواردی موکول به رأی هیئت نظارت است

18- سند مالکیت ملکی بدون قید طول و ابعاد و مساحت صادر و تسلیم‌شده است مالک آن اخیراً  )در سال (1383  به اداره ثبت مربوطه مراجعه و تقاضای تهیه نقشه و قید طول و ابعاد و مساحت در سند مالکیت می‌نماید نحوه عمل واحد ثبتی مربوطه چیست؟

1) موضوع به نماینده و نقشه‌بردار ثبت ارجاع تا پس از تهیه نقشه ابعاد و مساحت آن در سند مالکیت قید گردد

2) چون ملک ثبت دفتر املاک شده از انجام تقاضای متقاضی خودداری می‌نماید

3)  مالک را به دادگاه راهنمایی می‌نماید

4) مالک را به کارشناسی رسمی دادگستری ذیصلاح رجوع می‌دهد تا پس از اخذ نظر کارشناس مزبور سند مالکیت

19- سند مالکیت المثنی برای ملکی پس از طی تشریفات قانونی صادر و تسلیم نموده است در کدام‌یک از گزینه‌های زیر سند مالکیت المثنی باطل خواهد شد؟

1) سند مالکیت اصلی پیدا شود و هنوز معامله‌ای نیز با سند مالکیت المثنی انجام نگرفته باشد

۲) با سند مالکیت المثنی فقط سند رهنی تنظیم‌شده باشد

3)  سند مالکیت اصلی پیدا شود و معامله‌ای نیز با سند المثنی تنظیم‌شده باشد

4) اگر ملک از طریق اجرای ثبت یا از طرف مراجع قضائی بازداشت‌شده باشد

20- شورای عالی ثبت چند شعبه دارد؟

1) شعبات مربوطه به املاک - اسناد - ثبت شرکت­ها ) 3 شعبه(

2) شعبات مربوط به املاک - ثبت شرکت­ها ) ۲ شعبه(

3)  شعبات مربوط به املاک - اسناد ) ۲ شعبه(

4) شعبات مربوط به اسناد - ثبت شرکت­ها ) ۲ شعبه(

21-  در مورد اعتراض به تحدید حدود کدام گزینه صحیح است؟

1) مستأجر

2) مالک

3) مجاورین

4) گزینه ۲ و 3

۲۲ - چنانچه حدود مجاورین ملکی ازلحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد:

1) نیازی به تحدید حدود ملک مربوطه نیست

2) بدون تحدید حدود ملک ثبت دفتر املاک شده و سند مالکیت صادر می‌شود

3)  تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد

4) هیچ‌یک از موارد فوق‬ ‫‪‬‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی