راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1384

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1384

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال - 1384‬ ‫گروه راه و ساختمان و نقشه برداری‬ ‫1- اگر در زمان تحدید حدود ملکی (که حدود مجاورین ازنظر ثبتی تثبیت نباشد) متقاضی ثبت یا نماینده آن و مجاورین‬ ‫در محل حضور نداشته باشند نحوه عمل چگونه خواهد بود؟‬ ‫1) برای تحدید حدود مجدد حق الثبت ملک دوبرابر اخذ خواهد شد‬ ‫۲) تحدید حدود باطل و مراتب به مرکز استان اعالم میگردد‬ ‫3) اعالن تحدید حدود تجدید میشود‬ ‫4) تحدید حدود مجدد موکول به رأی هیئت نظارت یا دادگاه است‬ ‫۲- چنانچه به تشخیص صاحب دفتر اسناد رسمی ثبت معاملهای احتیاج به شهود و معرف داشته باشد بهغیراز امضاء‬ ‫متعاملین شهود و معرف باید:‬ ‫1) دفتر سردفتر و دفتر نماینده ثبت را امضاء نمایند‬ ‫۲) فقط دفتر نماینده ثبت را امضاء نمایند‬ ‫3) فقط دفتر سردفتر را امضاء نمایند‬ ‫4) در فرم جداگانهای امضاء متعاملین را گواهی نمایند‬ ‫3- سند مالکیت قدیمی بهعنوان ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 0۲.33651 زرع مضروب صادرشده است مساحت‬ ‫باغ به مترمربع برابر است با:‬ ‫1)‬ ‫00541‬ ‫2)‬ ‫0۲531‬ ‫3)‬ ‫08051‬ ‫4)‬ ‫۲.3851‬ ‫‪‬‬ ‫4- اگر مالک ملکی از واحد ثبتی تقاضا نماید که ملک وی دارای کسر مساحت و ابعاد است، درنهایت اصالح سند مالکیت‬ ‫وی موکول به: (کاملترین گزینهها انتخاب گردد)‬ ‫1) درصورتیکه در وثیقه و بازداشت و بند (ز) نباشد اصالح خواهد شد‬ ‫۲) پس از تطبیقی با مجاورین و صحت ادعای مالک اصالح خواهد شد‬ ‫3) پس از تنظیم اقرارنامه و رعایت گزینه ۲ اصالح خواهد شد.‬ ‫4) پس از موافقت مالک با کسر مساحت و رعایت گزینه 1 اصالح خواهد شد‬ ‫5- در واحدهای ثبتی قانونا چه کسانی میتوانند ثبت ملک جاری را امضاء نمایند (کاملترین گزینهها انتخاب گردد):‬ ‫1) مدیر ثبت و مسئول دفتر امالک‬ ‫۲) مدیر ثبت و معاون وی‬ ‫3) مدیر ثبت و کسانی که از طرف وی حق امضاء دارند‬ ‫4) مدیر ثبت یا کارمندی که از طرف وزارت دادگستری اجازه امضاء دارند‬ ‫6- سند مالکیت یک قطعه زمین به شکل ذوزنقه قائمالزاویه به مساحت 47۲1 مترمربع با حدود و مشخصات زیر شماال 8۲‬ ‫متر به ملک مجاور شرقان 53 متر به قطعه مجاور جنوبا 53 متر به خیابان 0۲ متری غربا 65 متر به قطعه مجاور، این ملک‬ ‫را به دو قطعه بهصورت شرقی و غربی به مساحت مساوی افراز کردیم خط حدفاصل بین دو قطعه که موازی االضالع شرقی‬ ‫و غربی زمین مورد تفکیک است به متر برابر است با: (با دقت 1 + سانتیمتر)‬ ‫1) 50.74‬ ‫۲) 07.64‬ ‫3) 01.64‬ ‫4) 5.54‬ ‫7- وقوع تعارض منجر به صدور رأی هیئت نظارتشده است آیا اسناد مالکیت طرفین قبل از حکم نهائی دادگاه قابلانتقال‬ ‫در دفترخانه اسناد رسمی میباشد؟‬ ‫1) دفاتر اسناد رسمی با قید موضوع تعارض در سند انتقال هر یک از طرفین سند قطعی معامله را تنظیم مینماید‬ ‫۲) تا نتیجه نهائی حکم دادگاه هیچیک از اسناد قابلانتقال نیست‬ ‫3) سند مالکیت ثبت مقدم میتواند مورد معامله قرار گیرد‬ ‫4) سند مالکیت ثبت مؤخر که از ناحیه هیئت نظارت معتبر اعالمشده میتواند مورد معامله قرار گیرد‬ ‫8- حد شمال سند مالکیت ملکی که به پالک مجاور محدود است به علت تغییر وضع از ناحیه مجاور به کوچه محدود می‬ ‫گردد اصالح سند مالکیت از ناحیه واحد ثبتی:‬ ‫1) موکول به تنظیم اقرارنامه از ناحیه مالک و یا مالکین مجاور است‬ ‫۲) موکول به اعالم شهرداری که کوچه عمومی است‬ ‫3) موکول به انجام موارد گزینههای 1 و ۲ است‬ ‫4) به کوچه اصالح میگردد ولی حق باز کردن در و پنجره را ندارد‬ ‫۹- به ترتیب معادل عددهای 1.۲ مترمربع، 50۲.01 مترمربع، 0.5‪ l‬مترمربع، 500.4 مترمربع در گزینههای‬ ‫کامالً صحیح انتخاب فرمایید •‬ ‫1) دو متر و ده دسیمتر مربع، ده متر و دویست و پنج دسیمتر مربع، پنجمتر و یک دسیمتر مربع، چهار مترمربع و پنج‬ ‫میلیمتر مربع‬ ‫۲) دو مترمربع و یک هزار سانتیمتر مربع، ده مترمربع و بیست دسی مترمربع و پنجاه سانتیمتر مربع، پنج مترمربع و‬ ‫یکصد سانتیمترمربع، چهارمترمربع و پنج سانتیمتر مربع‬ ‫3) دومترمربع و ده دسی مترمربع، ده مترمربع و دو هزار و پنجاه سانتیمترمربع، پنج مترمربع و یکصد سانتیمتر مربع،‬ ‫چهارمترمربع و پنجاه سانتیمتر مربع‬ ‫4) دومترمربع و یک دسی مترمربع، ده مترمربع و دویست و پنج سانتیمتر مربع، پنج مترمربع و یک دسیمتر مربع،‬ ‫چهارمترمربع و پنجاه سانتیمتر مربع‬ ‫01- حق الثبت انتقاالت قهری ملک ثبتشده بنام ورثه در دفتر امالک برچه مبنایی دریافت میشود؟‬ ‫1) بر مبنای درصدی از قیمت ملک در زمان فوت مورث‬ ‫۲) بر مبنای درصدی‬ ‫3) قیمت خریداریشده در دفتر اسناد رسمی در غیراینصورت بر مبنای نظر ارزیاب ثبت در زمان اولین معامله‬ ‫4) رایگان‬ ‫‪‬‬ ‫11- اعتراض به تقاضای ثبت ملکی در تاریخ ۲831/5/1 در فرجه قانونی به واحد ثبتی مربوطه تسلیم میگردد واحد مزبور‬ ‫ضمن اینکه وظایف قانونی خود عمل مینماید در تاریخ ۲831/7/7 عملیات ثبتی را ادامه میدهد دلیل قانونی ادامه‬ ‫عملیات ثبتی یکی از گزینههای زیر است:‬ ‫1) پس از رسیدگی در هیئت نظارت و صدور رأی به رد اعتراض‬ ‫۲) نظر به اینکه اعتراض بهصورت دادخواست به واحد ثبتی تسلیم نگردیده است‬ ‫3) متقاضی ثبت گواهی عدم تقدیم دادخواست معترض را از دادگاه مربوطه دریافت و به واحد ثبتی تسلیم نموده‬ ‫4) رئیس ثبت پس از رسیدگی کامل و جلب نظر هیئت حل اختالف ادامه عملیات ثبتی را صادر کرده است‬ ‫۲1- سند مالکیت پالک ۲/51 با حدود و مشخصات زیر صادرشده است: شماال اول دیواری است 03 متر به خیابان 0۲ متری‬ ‫دوم پخی است 0۲.8 متر سوم شرقی است 5 متر چهارم 05.5 متر هر سه قسمت در و دیواری است به میدان - شرقان 05‬ ‫متر دیواری است به پالک ۲/61 جنوبان ۲4 متر دیواری است به پالک مزبور غربا 06 متر به حریم نهر 0 با توجه به اینکه‬ ‫کلیه زوایا بهاستثناء زوایای مجاور پخ قائمه است مساحت پالک ۲/51 به مترمربع برابر است با:‬ ‫1) 57.844۲‬ ‫۲) 5۲.184۲‬ ‫3) 05.7۹4۲‬ ‫4) 05.۲34۲‬ ‫31- با توجه به محدوده پالک ۲/51 سؤال دوازدهم فوق محدوده پالک ۲/61 به شرح زیر تعریفشده است: شماال 3۲ متر‬ ‫به میدان شرقان 06 متر به پالک ۲/71 جنوبان 56 متر به پالک ۲/0۲ غربا اول ده متر به حریم نهر دوم که شمالی است و‬ ‫سوم غربی است هر دو قسمت به دیوار پالک ۲/51 - مالک ملک ۲/61 دادخواستی به طرفیت اداره ثبت محلی به دادگاه‬ ‫تسلیم داشته که سند مالکیت پالک ۲/51 مقداری به ملک وی تعارض دارد 0 - قرار کارشناسی صادره از دادگاه ««000‬ ‫چنانچه تعارضی وجود دارد مقدار آن را اعالم نمایند 000»» - در بررسی کارشناسی اندازهگیریهای دقیقی به عمل آمد و‬ ‫سوابق ثبتی مطالعه گردید مشاهده شد به علت اشتباه پیاده کردن پالک ۲/51 در محل واقعی خود، به این صورت که پالک‬ ‫۲/51 در امتداد اضالع شمالی و جنوبی یک متر بهطرف شرق جابجا پیاده شده است (بهعبارتدیگر ضلع غربی پالک ۲/51‬ ‫به مقدار یک متر موازی محل واقعی خود در امتداد اضالع شمالی و جنوبی بهطرف شرق جابجا پیاده شده است) - با توجه‬ ‫به اینکه غیر از مورداشاره شده اختالف دیگری در اسناد و مدارک و در محل وجود ندارد و تمامی زوایای پالک ۲/61 قائمه‬ ‫است پاسخ صحیح بهقرار دادگاه یکی از گزینههای زیر است:‬ ‫1) مقدار 05 مترمربع تعارض وجود دارد‬ ‫۲) مقدار 06 مترمربع تعارض دارد‬ ‫3) تعارضی ندارد‬ ‫4) مقدار 55 مترمربع تعارض دارد‬ ‫41- متقاضی ثبت ملکی که دارای حقا به از رودخانه بوده پس از طی تشریفات قانونی ملک وی در سال ۲831 ثبت و سند‬ ‫مالکیت صادر و تسلیمشده است 0 حق مزبور با چه عبارتی در سند مالکیت باید قید گردد؟‬ ‫1) حقا به در سند مالکیت درج نمیشود و گواهینامه صادر میشود‬ ‫۲) در سند مالکیت با حقا به طبق معمول محل قید میشود‬ ‫3) با حقا به از مقررات قانون توزیع عادالنه آب قید میگردد‬ ‫4) با حق مجری از رودخانه مربوطه طبق عرف و معمولی محلی قید میشود‬ ‫51- اگر اعتراضی به ثبت ملک خارج از مهلت قانونی برسد تکلیف مسئول واحد ثبتی چیست؟‬ ‫1) اعتراضی ضمن اظهارنظر به هیئت نظارت ارسال میدارد‬ ‫۲) اعتراضی ضمن اظهارنظر به محکمه بدوی ارسال میدارد‬ ‫3) کتباً به معترض اعالم میدارد به علت خارج از مهلت پذیرفته نیست و معترض باید به دادگاه مراجعه نماید‬ ‫4) ضمن اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میدارد‬ ‫61- نقشه زمینی به ابعاد (01*7) سانتیمتر ترسیمشده است اگر مساحت زمین مزبور 5/73۹01 مترمربع باشد مقیاس‬ ‫نقشه برابر:‬ ‫1) 057.1‬ ‫2) 0001.1‬ ‫3) 05۲1.1‬ ‫4) 000۲.1‬ ‫‪‬‬ ‫71- ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه ولی منجر به صدور سند مالکیت نشده افراز ان‬ ‫1) با ثبت محل است‬ ‫۲) دادگاه ذیصالح است‬ ‫3) پس از صدور سند مالکیت قابل افراز در ثبت محل است‬ ‫4) در چنین مواردی موکول به رأی هیئت نظارت است‬ ‫81- سند مالکیت ملکی بدون قید طول و ابعاد و مساحت صادر و تسلیمشده است مالک آن اخیراً (در سال 3831) به‬ ‫اداره ثبت مربوطه مراجعه و تقاضای تهیه نقشه و قید طول و ابعاد و مساحت در سند مالکیت مینماید نحوه عمل واحد‬ ‫ثبتی مربوطه چیست؟‬ ‫1) موضوع به نماینده و نقشهبردار ثبت ارجاع تا پس از تهیه نقشه ابعاد و مساحت آن در سند مالکیت قید گردد‬ ‫۲) چون ملک ثبت دفتر امالک شده از انجام تقاضای متقاضی خودداری مینماید‬ ‫3) مالک را به دادگاه راهنمایی مینماید‬ ‫4) مالک را به کارشناسی رسمی دادگستری ذیصالح رجوع میدهد تا پس از اخذ نظر کارشناس مزبور سند مالکیت‬ ‫۹1- سند مالکیت المثنی برای ملکی پس از طی تشریفات قانونی صادر و تسلیم نموده است در کدامیک از گزینههای زیر‬ ‫سند مالکیت المثنی باطل خواهد شد؟‬ ‫1) سند مالکیت اصلی پیدا شود و هنوز معاملهای نیز با سند مالکیت المثنی انجام نگرفته باشد‬ ‫۲) با سند مالکیت المثنی فقط سند رهنی تنظیمشده باشد‬ ‫3) سند مالکیت اصلی پیدا شود و معاملهای نیز با سند المثنی تنظیمشده باشد‬ ‫4) اگر ملک از طریق اجرای ثبت یا از طرف مراجع قضائی بازداشتشده باشد‬ ‫0۲- شورای عالی ثبت چند شعبه دارد؟‬ ‫1) شعبات مربوطه به امالک - اسناد - ثبت شرکتها (3 شعبه)‬ ‫۲) شعبات مربوط به امالک - ثبت شرکتها (۲ شعبه)‬ ‫3) شعبات مربوط به امالک - اسناد (۲ شعبه)‬ ‫4) شعبات مربوط به اسناد - ثبت شرکتها (۲ شعبه)‬ ‫‪‬‬ ‫1۲- در مورد اعتراض به تحدید حدود کدام گزینه صحیح است؟‬ ‫1) مستأجر‬ ‫2) مالک‬ ‫3) مجاورین‬ ‫4) گزینه ۲ و 3‬ ‫۲۲- چنانچه حدود مجاورین ملکی ازلحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد:‬ ‫1) نیازی به تحدید حدود ملک مربوطه نیست‬ ‫۲) بدون تحدید حدود ملک ثبت دفتر امالک شده و سند مالکیت صادر میشود‬ ‫3) تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد‬ ‫4) هیچیک از موارد فوق‬ ‫‪‬‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

آزمون