راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1381

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1381

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1381

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال - 1381‬ ‫گروه راه و ساختمان و نقشه برداری‬ ‫1۰۴- جهت تفکیک امالک، مالک یا مالکین ضمن مدارک الزم تقاضای تفکیک را به چه صورت تسلیم واحد ثبتی می‬ ‫نمایند؟‬ ‫1- تقاضائی که به امضاء کلیه مالکین یا مالک رسیده باشد.‬ ‫۲- تقاضای گزینه اول پس از گواهی امضاء از ناحیه دفترخانه اسناد رسمی‬ ‫3- تقاضا از طریق دفترخانه اسناد رسمی‬ ‫۴- تقاضا از طریق شهرداری منطقه یا محل‬ ‫۲۰۴- زمینی به شکل متوازیاالضالع به ابعاد (۰1‪ )3۰x‬متر به مساحت ۰895۲ مترمربع است. قطر بزرگ آن درروی زمین‬ ‫که بهصورت افقی اندازهگیری شود برابر است با:‬ ‫1- ۲6.13 متر‬ ‫۲- 6۰.53 متر‬ ‫3- 5۰ 63 متر‬ ‫۴- ۲۲.13 متر‬ ‫۴۰3- متصدیان دفاتر امالک در واحدهای ثبتی پس از وصولی خالصه معامله از دفترخانه استاد رسمی درصورتیکه‬ ‫نواقصی نداشته باشد ظرف چه مدت باید ثبت دفتر امالک نمایند.‬ ‫1- بالفاصله‬ ‫۲- ظرف ۴۲ ساعت‬ ‫3- پس از تقاضای خریدار (انتقال گیرنده)‬ ‫۴- ظرف یک هفته‬ ‫‪‬‬ ‫۴۰۴- در صلحهای محاباتی که برای مصالح حق نسخ قیدشده درخواست ثبت از متصالح با کدامیک از گزینههای زیر‬ ‫منطبق است؟‬ ‫1- قابلپذیرش نیست چون انتقال قطعی صورت نگرفته‬ ‫۲- قابلپذیرش هست با قید حق فسخ برای مصالح‬ ‫3- قابلپذیرش هست با قید اینکه درگرو مصالح است‬ ‫۴- چنین متقاضیان به دادگاه راهنمایی میشوند‬ ‫5۰۴- اگر چهار سانتیمتر روی نقشهای برابر یک کیلومتر روی زمین باشد مقیاس نقشه برابر است با:‬ ‫1- 0004:1‬ ‫2- 00052:1‬ ‫3-000001‬ ‫4- 0052:1‬ ‫6۰۴- پس از تنظیم صورتمجلس تفکیکی و اتمام کار مربوطه واحد ثبتی چه اقدامی روی صورتمجلس تفکیکی مینماید‬ ‫۰‬ ‫1- یک نسخه به مالک یا مالکین تسلیم میکند.‬ ‫۲- رونوشت آن را به شهرداری ارسال مینماید.‬ ‫3- رونوشت آن را به اداره امور امالک ارسال مینماید.‬ ‫۴- رونوشت آن را به دفترخانه استاد رسمی ارسال مینماید.‬ ‫۷۰۴- در مورد تجدید تعیین حدود انتشار آگهی مربوطه در چه صورت بهطور اختصاصی منتشر خواهد شد؟‬ ‫1- بههیچوجه آگهی اختصاصی برای یک ملک منتشر نمیشود‬ ‫۲- درصورتیکه درخواستکننده پرداخت هزینه آگهی و فوقالعاده مأمورین و غیره را به اداره ثبت مربوطه بپردازد.‬ ‫3- درصورتیکه درخواستکننده دو برابر هزینه آگهی و غیره را به اداره ثبت مربوطه بپردازد.‬ ‫۴- در صورت صدور رأی هیئت نظارت مبنی بر انتشار آگهی تحدیدی –‬ ‫‪‬‬ ‫8۰۴- نماینده ثبت از تحدید حدود ملک چه موقع پیشنویسی سند مالکیت تهیه -‪ - U‬پس ‪ r‬ں ر ‪ s‬جه موقع پیشنویس‬ ‫مالکیت تهیه میکند؟‬ ‫1- بالفاصله بعد از تحدید حدود‬ ‫۲- پس از تطبیق و تکمیل‬ ‫3- بعد از سپری شدن مهلت‬ ‫۴- در صورت عدم اعتراضی و در صورت اعتراضی پس از صدور حکم دادگاه‬ ‫9۰۴- اختالفات ملکی که در شورای عالی ثبت مورد رأی قرار میگیرد سوابق و پرونده برای طرح در شورا توسط کدام‬ ‫واحد تکمیلی و به شورا ارسال میشود؟‬ ‫1- واحد ثبتی مربوطه‬ ‫۲- هیئت نظارت‬ ‫3- امور امالکی‬ ‫۴- دفتر سازمان ثبت مربوط به شورا‬ ‫۰1۴- در یک مجتمع آپارتمانی نورگیر (پاسیو) بهصورت کثیراالضالع پنجضلعی که طول هر ضلع آن ۰5۷ متر است احداث‬ ‫گردیده است مساحت پاسیو به مترمربع برابر است با:‬ ‫1- 5۲.65‬ ‫۲- ۲6.6۷1‬ ‫3- 5۷.۷11‬ ‫۴- 8۷.69‬ ‫‪‬‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

آزمون