راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1379

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1379

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1379

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال - 1379‬ ‫گروه راه و ساختمان و نقشه برداری‬ ‫سؤال اول‬ ‫1- اگر تعدادی از مالکین مشاعی اراضی قریهای مجوز احداث اعیانی را به کشاورزان داده باشند و تعدادی دیگر از مالکین‬ ‫این حق را نداده باشند، آیا واحد ثبتی میتواند از کشاورزان مزبور اظهارنامه بپذیرد یا خیر؟ بارم (1)‬ ‫۲- سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین (بهصورت ذوزنقه قائمالزاویه که زوایای متصل به ضلع شرقی قائمالزاویه است)‬ ‫به مساحات 07.451 مترمربع به حدود مشخصات زیر صادر گردیده است ((شماال 03.9 متر به قطعه اول مورد تفکیک‬ ‫شرقاً.31 متر به قطعه ۸۶ تفکیکی سابق - جنوباً 05.41 متر به خیابان هفتم - غرباً 0۲.41 متر به خیابان کاج)) مالک ملک‬ ‫به اداره ثبت مراجعه و اعالم داشته که مهندس بانک وامدهنده به طول حد غربی ملک را اشتباه دانسته، تقاضای اصالح‬ ‫سند مالکیت را مینماید 0 (در بررسیهای بهعملآمده در اضالع شمالی و شرقی و جنوبی هیچگونه اشکال و ابهامی وجود‬ ‫نداشت) در مورد اصالح طول حد غربی اظهارنظر فرمائید‬ ‫3- باقیمانده ملکی که ناشی از عمل تفکیک بوده بهصورت مثلثی شکل است که ابعاد آن (0۶ متر و ۲7 متر و 0۶ متر) است‬ ‫مساحت آن را به سادهترین روش و با نشان دادن عملیات اعالم دارید.‬ ‫سؤال دوم‬ ‫دو قطعه باغ هر یک به مساحت ۲۸۲9۶ مترمربع بهصورت کروکی بدون هال مقیاس مقابل در مجاور هم قرار دارند پالک‬ ‫دو فرعی (قطعه شرقی) سند مالکیت آن با حدود و مشخصات آتی صادر گردیده است:‬ ‫((شماال 00۲ متر به جاده شرقاً 14.۶43 متر به پالک به فرعی - جنوباً 00۲ متر به باقیمانده _ غرباً 14.۶43 متر به پالک یک‬ ‫فرعی)) پالک یک فرعی تماماً در طرح میدانی به شکل دایره قرارگرفته بطوریکه دایره میدان دقیقاً از چهارگوشه پالک‬ ‫یک فرعی عبور نموده است، مساحتی که از پالک دو فرعی جز دایره میدان گردیده اعالم و پس از اعمال ماده 54‬ ‫آئیننامه قانون ثبت (بدون محاسبه طول قوس) حدود و مشخصات آن را اعالم فرمائید.‬ ‫سؤال سوم‬ ‫در بعضی از اظهارنامهها حدود ملک قید نمیگردد و حدود را عطف به استشهادیه ضمیمه اظهارنامه مینمایند. آیا با‬ ‫مقررات ثبتی انطباق دارد، مستند قانونی و دستورالعملی را که از مراجع صالحیتدار میدانید مرقوم دارید.‬ ‫۲- اعداد زیر را با حروف و با استفاده از واحدهای، متر، دسیمتر، سانتیمتر، میلیمتر یا مترمربع، دسیمتر مربع،‬ ‫سانتیمتر مربع، میلیمتر مربع (بدون ذکر دهم یا صدم یا هزارم 000) مرقوم دارید.‬ ‫954/10۲ متر‬ ‫0500/5 متر‬ ‫۲0/01۲ متر‬ ‫54/05۲1 متر‬ ‫۸/501 متر‬ ‫9/1۲ مترمربع‬ ‫100000/0 مترمربع‬ ‫۸000/001 مترمربع‬ ‫400/74 متر‬ ‫0/5۲1 مترمربع‬ ‫3- ملکی در تاریخ 5/3/55 آگهی تحدیدی آن انتشار یافت و در تاریخ 0۲/3/55 تحدید حدود به عمل آمد، محد در وقت‬ ‫مقرر به محل مراجعه و به علت عدم حضور مالک و نماینده با حدود اظهارشده از ناحیه مجاورین تعیین حدود به عمل آورد‬ ‫اگر اشکالی و ایرادی در عملکرد فوق وجود دارد بهاختصار اعالم گردد 0‬ ‫سؤال چهارم‬ ‫1- زمینی است به شکل متوازیاالضالع، دو ضلع مجاور آن به ترتیب 001 متر و 07 متر و زاویه بین دو ضلع مزبور 05 درجه‬ ‫است، مساحت زمین را محاسبه فرمانید:‬ ‫۲ - آیا واحدهای ثبتی از اتباع خارجه میتوانند اظهارنامه بپذیرند یا خیر؟ درهرصورت مختصراً توضیح دهید.‬ ‫3 - شخصی زمین مزروعی خود را تحت پالکی تقاضای ثبت مینماید، رعیتی که سالها روی زمین مزبور کار میکرده به‬ ‫استشهادیهای با شرح زحمات چندین ساله خود در فرجه قانونی به ثبت ملک اعتراض نموده است. در چنین موارد قانون و‬ ‫مقررات ثبتی چه حکم میکند؟‬ ‫سؤال پنجم‬ ‫1- کسی که اقدام به تقاضای ثبت ملک خود نکرده است. آیا قوانین و مقررات ثبتی جریمه و محدودیتی برای چنین افراد‬ ‫در نظر گرفته است یا خیر؟‬ ‫۲- اهمیت دفتر توزیع اظهارنامه چیست؟ و در واحدهای ثبتی چه استفادهای از آن میشود (منظور تعریف توزیع‬ ‫اظهارنامه نیست)‬ ‫3- ملکی که در دفتر ثبت موقوفات ثبت میشود بعد از ثبت ملک چند صفحه سفید در دفتر مزبور برایش منظم میگردد؟‬ ‫4- متقاضی ثبت ملکی به واحد ثبتی مراجعه و اعالم داشت که در آگهی نوبتی مربوط به وی حقوق ارتفاقی ملک |‬ ‫نگردیده است 0 تکلیف واحد ثبتی چیست؟‬ ‫سؤال ششم‬ ‫1- ابتدا مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت به سیصد مترمربع در سال 3531 بنام حسن صادر و تسلیم گردیده‬ ‫است. سپس در سال 5531 بهموجب بستد قطعی تنظیمشده در دفترخانه اسناد رسمی، بهعنوان ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین به مساحت سیصد مترمربع به علی انتقال یافت و علی پس از گذشت چند روز با وکالت تاماالختیار به عباس (با حق‬ ‫انتقال قطعی ملک به خود یا هر کس دیگر) و سلب حق عزل از خود به مدت ده سال واگذار مینماید.‬ ‫۲- عباس بهموجب وکالت مزبور در سال ۶531 طبق سند قطعی تنظیمشده در دفترخانه اسناد رسمی ملک مزبور را‬ ‫بهعنوان ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت سیصد مترمربع به تقی واگذار نموده است.‬ ‫3- تقی به اداره ثبت محل مراجعه و تقاضای صدور ستد مالکیت به نام خود مینماید. واحد ثبتی پس از بررسی و مکاتبات‬ ‫از صدور سند مالکیت به نام تقی و حتی از ثبت معامله در دفتر امالک خودداری مینماید. به چه دلیل اداره ثبت به تقاضای‬ ‫تقی پاسخ منفی داد ؟‬ ‫4- سند مالکیت یک قطعه زمین بدون قید مساحت و طول ابعاد صادر گردیده است. در اندازهگیریهای بهعملآمده طول‬ ‫حد شمالی آن ۶1 متر و شرق آن 0۲ متر و جنوب آن ۲1 متر و غرب آن ۶1 متر و زاویه گوشه جنوب غربی آن قائمالزاویه‬ ‫بوده است. مساحت زمین را محاسبه فرمائید.‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

آزمون