راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1378

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1378

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1378

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال - 1378 ‫گروه راه و ساختمان و نقشه برداری‬ ‫مستندا به موارد زیر پاسخ دهید:‬ ‫1- اگر در جریان مقدماتی ثبت ملکی اشتباهی صورت گرفته و نهایت در دفتر امالک واردشده ولی به امضا رسیده باشد در‬ ‫این حال مسئول واحد ثبتی چه وظیفهای دارد؟‬ ‫۲- در مرحله تجدید امالک چنانچه یک یا چند حد ملک مورد تجدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداریها باشد‬ ‫آیا انتشار آگهی (اعالن) تجدید کافی است؟ اگر اقدام دیگری صورت میگیرد مرقوم فرمایید‬ ‫3- اعداد زیر را با حروف و با استفاده از واحدهای متر، دسیمتر، سانتیمتر یا مترمربع، دسیمتر مربع، سانتیمتر مربع‬ ‫(بدون ذکر دهم یا صدم یا هزارم ۰۰۰۰) مرقوم دارید:‬ ‫7/59 متر۰3/41۲ متر7۰/671 کمتر‬ ‫1۰/3 مترمربع5۰۰/5 مترمربع1/7 مترمربع‬ ‫سؤال دوم‬ ‫سند مالکیت ششدانگ یکباب کاروانسرا با حدود و مشخصات زیر صادر گردیده است:‬ ‫شماالً دیواری است به طول یکصدو دوازده متر به ملک مجاور.‬ ‫شارقاً اول در شش قسمت که قسمت دوم جنوبی و چهارم و ششم شمالی است به ترتیب به طولهای چهل متر، دوازده‬ ‫متر، سی متر، پنج متر، چهار متر، هفت متر، دیواری است به دیوار کارخانه، دوم سی و پنج متر، دیواری است بشارع ۰‬ ‫جنوبا اول پخی است بشارع دوم یکصد و شش متر درب و دیواری است بشارع – غرباً در پنج قسمت که دوم جنوبی و‬ ‫چهارم شمالی است به طولهای بیستوشش متر، چهار متر، چهلوپنج متر، هشت متر، پنجاه متر دیواربهدیوار ملک‬ ‫موقوفه حاج حسن ۰‬ ‫با توجه به اینکه کلیه زوایا (بهجز زوایای مجاور پخ) قائمه است، طول پخ و مساحت کاروانسرا را محاسبه فرمایید.‬ ‫سؤال سوم‬ ‫1- واحد ثبتی از شخصی درخواست ثبت میپذیرد و دیگری به ثبت مربوطه مراجعه و مدعی است که در پذیرفتن تقاضا‬ ‫اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضای ثبت است تکلیف واحد ثبتی و مراحل‬ ‫و مرجع رسیدگی را مشروحاً با ذکر مستندات مرقوم فرمایید.‬ ‫۲- ملکی که در جریان ثبت است و موعد اعتراض آن منقضی نشده رونوشت نقشه ملک مزبور از ناحیه واحد ثبتی داده‬ ‫میشود یا خیر؟‬ ‫سؤال چهارم‬ ‫باغی است بهصورت مثلت به مساحت پانزده هزار مترمربع که حدود و مشخصات آن به شرح زیر تعریف گردیده است:‬ ‫شماال دویست و پنجاه متر به خیابان یازده متری شرقا دویست متر به قطعه اول مورد تفکیک جنوبا ندارد غربا یکصد و‬ ‫پنجاه متر به باقیمانده ۰‬ ‫خیابان یازده متری مزبور تبدیل به خیابان سی و پنجمتری (۰5.71 متر تعریض از محور) شده است، مالک در اجرای‬ ‫ماده 54 آئیننامه قانون ثبت تقاضای اصالح سند مالکیت نموده است. ضمن اعالم مساحت دقیق مقداری که جزء خیابان‬ ‫گردیده است مساحت و طول و ابعاد باقیمانده ملک که در سند مالکیت تعریف خواهد شد مرقوم دارید ۰‬ ‫سؤال پنجم‬ ‫به موارد زیر مستندا پاسخ فرمایید‬ ‫1- افراز را تعریف نموده و در مورد گنگه افراز مکی در صالحیت واحد ثبتی نیست مرقوم دارید.‬ ‫۲- اگر مورد یا مواردی وجود دارد که واحدهای ثبتی برای صدور سند مالکیت المثنی احتیاج به شهادت شهود یا آگهی‬ ‫نداشته باشد اعالم دارید.‬ ‫3- اگر در موقع پذیرش تقاضای ثبت بین مالکینی مشاعی از نظر اشاعه و افراز اختالف باشد تکلیف واحد ثبتی چیست؟‬ ‫سؤال ششم‬ ‫قطعه زمین ‪ A B C D‬در منطقه کوهستانی واقع است ارتفاع نقاط محاسبهشده و اضالع اندازهگیری شده در روی سطح‬ ‫طبیعی زمین به متر به شرح زیر است:‬ ‫، 4.2901=‪HD=1167.5 ، HC=1126.5 ، HG=1092.4 ، HB‬‬ ‫ارتفاع نقاط: 9.1211=‪HA‬‬ ‫طول اضالع: 4.2601=‪DC=601.4 ، AD=452.3 ، AB‬‬ ‫قطر تبدیل به افق شده ‪ AB‬برابر 4.3511=‪AB‬‬ ‫در حد دقت عملیات تحقیق کنید که شکل افقی قطعه زمین مزبور ذوزنقه قائمالزاویه است و سپس مساحت آن را محاسبه‬ ‫فرمایید.‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

آزمون