راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1377

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1377

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال - 1377‬ ‫گروه راه و ساختمان و نقشه برداری‬ ‫سؤال اول‬ ‫1- اگر هیئت نظارت رای به تجدید آگهی نوبتی ملکی داده باشد. آیا آگهی تحدیدی نیز باید تجدید شود یا خیر؟ با‬ ‫استدالل پاسخ دهید ۰‬ ‫۲- در موارد فوق که برای به تجدید آگهی نویتی ملکی صادر میشود. تجدید آگهی نویتی به چه نحو و در چند نویت باید‬ ‫منتشر شود؟‬ ‫سؤال دوم‬ ‫مرحوم حاج آقای سید علی دوازده امامی مالک اله دانک مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت یک هزار متر مربع به‬ ‫پالک ۴۵۶1 بوده است ۰ نامبرده اوالدی نداشت. وراث حین الفرت وی عبارت بودند: فرزندان یک برادر و سه خواهر (برادر‬ ‫متوفی بنام عباس و سه خواهر وی بنام های خدیجه ۰ صغری. حبیبیه) و یک هیسر ۰ بنابراین حسب حصار و وراثت صادره‬ ‫وراث آن مرحوم عبارت است از: بانو زهرا (همسر دائمی) و حسن و تقی و نقی و کبری فرزندان عباس (برادرزاده های‬ ‫متوفی) و جواد و حسین و هاشم فرزندان خدیجه (خواهرزاده های متوفی) و صدیقه و لیال و ربابه فرزندان صغری‬ ‫(خواهرزاده های متوفی) و بتول و جعفر فرزندان حبیبه (خواهرزاده های متوفی).‬ ‫مقدار سعی که بصورت معمول در متن سند مالکیت موروثی بانو کبری و بانو لیال با در نظر گرفتن حق همسر در صفحه‬ ‫مربوط به (ملک و محل آن) در سند مالکیت باید قید شود. مرقوم فرمائید ۰‬ ‫سؤال سوم‬ ‫تحدید حدود ملک در واحدهای ثبتی توسط چه شخصی صورت میگیرد؟ و وظائف مهم محدود را بهاختصار شرح دهید‬ ‫سؤال چهارم‬ ‫اگر طبق حکم دادگاه ملک مدیون به تصرف و تملک بستانکار داده شود (با فرض اینکه ملک در دفتر امالک بنام مدیران‬ ‫ثبتشده است) آیا در چنین مواردی میتوان ملک را به نام محکومله ثبت دفتر امالک نمود؟ یا اینکه انتقال محکومعلیه‬ ‫به محکوم له باید در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شود و سپس در دفتر امالک ثبت گردد ۰ با استدالل پاسخ فرمائید.‬ ‫سؤال پنجم‬ ‫1- آیا در محدوده امالک ثبتنشده مواردی وجود داشته که بدون تقاضای ثبت و بدون انتشار آگهی تویتی منجر به‬ ‫مسدود مسند مالکیت گردد؟‬ ‫۲- امالک مجهول مالک را تعریف نموده و آگهی درخواستهای ثبت قبولشده به چه طریق باید منتشر و عمل شرد و‬ ‫آگهیها چه مدت بعد از انتشار باید به روزنامه برسد؟‬ ‫سؤال ششم‬ ‫ارزش یکهشتم بهاستثنای ثامن اعیانی از یکدانگ و سهربع دانگه از ششدانگ ملکی که بهای ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫آن یکصد و پنجاهوپنج میلیون ریال و بهای تمامی اعیانی مربوطه چهل میلیون ریال بدین منظور برآورد شده محاسبه‬ ‫فرمایید.‬ ‫سؤال هفتم‬ ‫زمینی به شکل کروکی بدون مقیاس ‪ A B C D‬مساحت آن را بهطور دقیق محاسبه نمایید ۰‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

آزمون