راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1375

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1375

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال - 1375 ‫گروه راه و ساختمان و نقشه برداری‬ ‫تذکرات:‬ ‫1- استفاده از کتاب وجزوه آزاد است ولی به مواالت متقاضیان پاسخ داده تخواهد شد.‬ ‫۲- به 6 سوال از ۰1 سوال زیر پاسخ فرمایید.‬ ‫اول- قطعه زمینی به شکل مستطیل به مساحت هفتصد مترمربع سند مالکیت آن درسال 5331 با حدودو مشخصات‬ ‫زیرصادرگردیده است ((شماالً ۰۲ متر به خیابان هشت متری شرقاً 53 متر و جنوباً ۰۲ متر محدود است به باقیمانده غرباً‬ ‫53 متر محدود است به اراضی موات)) مالک زمین مزبور در سالهای اخیر روی زمین خود بعلت از بین رفتن آثار پی بشکل‬ ‫مستطیل خط چین در کروکی مقابل با همان طول و ابعاد مندرج در سند مالکیت تصرف و احداث ساختمان کرده است. با‬ ‫توجه به اینکه در کروکی بدون مقیاس مقابل محل واقعی ملک با خطوط پر و محل تمرفی شده با خط چین مشخص‬ ‫گردیده است مساحت مقدار اراضی را که از شارع و اراضی موات درتصرف گرفته محاسبه وبتفکیک اعالم فرمائید.‬ ‫دوم –‬ ‫1_ تعارض و تداخل را تعریف نموده و وجه ممیزه آندورا اعالم نماید.‬ ‫۲- مرجع و یا مراجعی که قانوناً رسیدگی و اظهارنظر به موارد فوق بعهده آنهاست اعالم دارید.‬ ‫3- معامالت معارض را تعریف نموده نحوهی تشقیفی و مرجع و امراجع صالحیتدار که رسیدگی به آنرا بعهده دارند اعالم‬ ‫نمایید.‬ ‫سوم_‬ ‫مالک پالک 51 که درحد شمال و جنوب ملک خود مقدار ه/۲ متر نسبت به سند مالکیت مربوطه کم دارد دادخواستی به‬ ‫طرفیت مالک پالک 61 به دادگاه تسلیم نموده و اعالم داشته که ازناحیه مالک پالک 61 به ابعاد (۰3*ه/۲) متر به پالک ه 1‬ ‫تجاوز نمودهاست.‬ ‫قرار کارشناسی دادگاه: «... چنانچه از ناحیه مالک پالک 61 تجاوزی به پالک ه 1 صورت گرفته با ذکر مبانی، حدود و مقدار‬ ‫تجاوز شده را اعالم دارید.»‬ ‫وضعیت موجود محل و وضعیت ثبتی قطعات در کروکی بدون مقیاس زیر نمایان شدهاست:‬ ‫چهارم-‬ ‫ارزش شش دانگ خانهای برابر مبلغ سی میلیون تومان میباشد، مالک مربوطه فوت تموده و وراث حین الفوت وی‬ ‫عبارتنداز:‬ ‫یک پسر، سه دختر، مادر، پدر و چهار عیال دائمی میباشد در صورتیکه ارزش اعیان ملک مذکور برابر با دویست و پنجاه‬ ‫و شش هزار تومان باشد سهم ریالی هریک از وراث مذکور را تعیین نماید.‬ ‫پنجم-‬ ‫سند مالکیت شش دانگ یک قطعه باغ بشکل ذوزنقه قائمالزاویه به مساحت بیست و سه هزار و هفتصدوپنجاه مترمربع با‬ ‫حدود مشخصات زیر صادرگردیده است. با شماالً یکصد تر به کوچه شش متری شرقاً دویست متر به ملک مجاور شرقی‬ ‫جنوباً یکصدوبیست و پنج تر به خیابان ده متری غرباً دویست و هفتاد و پنج تر به ملک مجاور خیابان ده متری واقع در‬ ‫جنوب باغ به بزرگراه شصت متری (از محور سی متر) تعریض شده پس از اعمال ماده ها آئیننامه قانون ثبت ضمن اعالم‬ ‫اینکه چقدراز مساحت ملک مزبور جزء تعریض بزرگراه گردیده مساحت دقیق و حدود مشخصات باغ مزبورر پس از‬ ‫اصالحی اعالم فرمائید.‬ ‫‪‬‬ ‫ششم–‬ ‫سهم مالکی برابر پنج شعیر مشاع از شش دانگ ملکی میباشد پس از ارزیابی ارزش شش دانگ عرصه و اعیان و سر تقلی‬ ‫تنها مغازه آحداثی در ملک موصوف برابر پانصدمیلیون ریال تعیین شده است هرگاه ارزش اعیان برابربادو میلیون و‬ ‫چهارصد هزار ریال و ارزش سرقفلی مغازه که مالک نوق الذکر مستأجر آن ابیت بیست و نه میلیون ریال باشد سهم ریالی‬ ‫مالک مذکور چه مبلغ می شود. مالک مذکور فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارت از:‬ ‫زوجه، در پسر ویک دختر سهم ریالی هریک از وراث مذکور چه میزان می شود؟‬ ‫هفتم-‬ ‫سند مالکیت پالک 5۲ / 1 به ابعاد (05 * 56) متر به مساحت ۰5۲3 مترمربع در محل صحیح خود قرار دارد. مالک پالک‬ ‫۰3/ا بعلت اشتباه و انحراف خیابان 53 متری با توجه به کروکی بدون مقیاس مقابل مثلت (‪ )ABC‬در محدوده پالک 5۲ / 1‬ ‫پیشرفته و ساختمان و دیوار و مستحدثات پالک ۰۲ / 1 را تخریب و تصرف نموده است آنچه قابل اندازهگیری در محل بود‬ ‫درکررکی منعکس گردیده است.‬ ‫قرار کارشناسی دادگان در صورت تجاوز مساحت و حدود و مقدار تجاوز‬ ‫را اعالم دارید.‬ ‫هشتم-‬ ‫1- امالک مجهول المالک از نظر مقررات و توانین بیتی دارای چه خصوصیات و وضعی میباشد.‬ ‫۲- افراز و تقیم را تعریف نموده و نحوه اقدامات الزم جهت انجام هریک از موارد مذکور را توضیح دهید.‬ ‫3- آیا زوجه نسبت به ثمن اعیان ملکی (بعنوان ارثیه) می تواند تقاضای ثبت نماید درهرصورت مراتب رابطور خالصه یا‬ ‫استدالل کامل مرقوم فرمائید.‬ ‫نهم–‬ ‫سند مالکیت یک قطعه زمین با حدود و مشخصات زیر صادر گردیده است.‬ ‫((شماالً اول یکصدوپنجاه ودومتر دوم که غربی است ده متر و سوم ها متر هر سه قسمت محدود است به فضای سبز شرقاً‬ ‫اول یکصدو نود و چهارمتر به حریم بزرگراه دوم پخی است به تقاطع بزرگراه و خیابان سی متری جنوباً 5۸1 متر به خیابان‬ ‫سی متری غرباً دویست متر به ملک مجاوره))‬ ‫با توجه به اینکه کلیه زوایای قطعه زمین مزبور (باستثنای مجاور پخ) قائمه میباشد اگر یک خط فرضی که از وسط ضلع‬ ‫غربی به وسط قسمت اول حد شرقی وصل نماییم که بدو قسمت شمالی و جنوبی تفکیک گردد. ضمن محاسبه دقیق‬ ‫مساحت و طول اضالع ذکر نشده به صورت مجلس تفکیکی مربوطه را مرقوم فرمائید.‬ ‫دهم-‬ ‫ملکی به پالگا ۰۰1 به مساحت حدود یک هکتار تقاضای ثبت گردیده است در جریان عملیات ثبتی شهرداری محل اعالم‬ ‫نمود که از ملک مزبور مقدار دو هزار مترمربع جز طرح خیابان خواهد شد متقاضی ثبت پالک ۰۰1 عملیات ثبتی را تبت به‬ ‫بقیه (ملک به مساحت هشت افزار مربع) ادامه داده و متجربه صدور سند مالکیت به نام وی میگردد. پس از گذشت مدتی‬ ‫شهرداری مزبور مقدار در هزار مترمربع فوقالذکر را ضمیمه ملک مجاور خود نموده و تقاضای ثبت مینماید. در چنین‬ ‫مواردی نحوه عمل مراجع ثابتی چگونه خواهد بود.‬ ‫۲- در شرق و غرب زمین متروکه شهرداری به ترتیب پالک 5 و 6 واقع است که دارای مالک واحدی است مالک پالکهای‬ ‫مذکور زمین متروکه شهرداری واقع در بین پالکهای 5 و ۹ را با سند صلح و یا قرار نامه رسمی از شهرداری خریداری می‬ ‫نماید. خریدار زمینه متروکه مذکور با تسلیم دو جلد سند مالکیت ششدانگی پالکهای 5 و ۹ اوت شد صلح و یا اقرارنامه‬ ‫میتی بر خرید زمین متروکه تقاضای صدور یک جلد سند مالکیت تجمیعی مینماید.‬ ‫نحوه و مراحل صدور ستد مالکیت تجمیع برای سه قطعه ملک موردبحث را بهاختصار شرح دهید.‬ ‫‪‬‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

آزمون