راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1374

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1374

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1374

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال - 1374‬ ‫گروه راه و ساختمان و نقشه برداری‬ ‫1- تجربه تشخیص حدود ثبتی امالک را چگونه کسب فرمودید.‬ ‫2- مراحل مختلف صد در سند مالکیت، برای ملک ثبت نشده را به اختصار شرح دهید.‬ ‫3- حدود و مشخصات زمینی بشرح زیر تعریف شده است:‬ ‫شماالً بخط مستقیم دیواریست به باغ بلوک 21‬ ‫شرقاً در پنج قسمت که قسمت سوم آن جنوبی و قسمت چهارم شمالی است‬ ‫به ترتیب به طولهای (001، 5، 05، 51، 02) متر بدیوار قطعه 61 جنوباً اول بطول 06 متر سوم که غربی است 02 متر سوم 08‬ ‫متر هر سه قسمت بدیوار قطعه 02.‬ ‫غرباً اول 09 متر سوم که جنوبی است 51 متر بدیوار قطعه 41 سوم دیوار بدیوار قطعه 3.‬ ‫با توجه به اینکه کلیه زوایای اضالع زمین مزبور نود درجه است ضمن محاسبه طولهای شمالی و سوم حد غربی مساحت‬ ‫دقیق آنرا ضمن ترسیم کروکی مربوطه محاسبه فرمایید و اعالم فرمائید این زمین در کدام قسمت دارای دیوار است.‬ ‫‪‬‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

آزمون