راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1372

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1372

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1372

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1372 ‫گروه راه و ساختمان و نقشه برداری‬ ‫1- تجربه تشخیص حدود ثبتی امالک را چگونه کسب فرمودید؟‬ ‫2- سند مالکیت ملکی به پالک 21/262 بخش 8 تهران بدون قید طول و ابعاد صادر شده است.‬ ‫کروکی ملک بر مبنای محدوده سند مالکیت بشکل زیر ترسیم شده است.‬ ‫اوالً شماره ملک را با حروف تفسیر فرمائید.‬ ‫ثانیاً محدوده مندرج در سند مالکیت که منطبق بر کروکی مقابل است به چه نحو تعریف گردیده است.‬ ‫3- اختالف حدودی بین مالک مجاور وجود دارد که با رسیدگی مشخص گردید حدود صورتجلسه تحدید ملکی که از او‬ ‫بعنوان متجاوز شکایت شده با محدود اظهار نامه ثبتی مغایر است.‬ ‫- اگر حدود اظهارنامه را مالک قرار دهیم ادعای شاکی صحیح خواهد بود.‬ ‫- اگر حدود تحدید حدود را مالک قرار دهیمادعای شاکی بی اساس خواهد بود.‬ ‫نظر مستدل خود را با توضیحات کافی اعالم فرمائید.‬ ‫4- بین تجاوز و تعارض اگر اختالفی است با شرح کافی مرقوم فرمایید.‬ ‫‪‬‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

آزمون