دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Naghshebardari_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- در کدام سیستم تصویر، نصف‌النهارها به‌صورت خط مستقیم و مدارها به‌صورت دوایر متحدالمرکز تصویر می‌شوند؟

1) UTM                      ۲) لامبرت

۳) مركاتور                   ۴) سمتی یا صفحه‌ای

۲- مساحت قطعه زمینی بر روی زمین ۸ هکتار و بر روی نقشه ۲۰۰ سانتی‌مترمربع اندازه‌گیری شده است. مقیاس نقشه کدام است؟

1) 1:2000                      2)1:4000

3) 1:20000                   4) 1:40000

٣- برای تعیین ابعاد و مساحت یک قطعه باغ به مساحت حدود ۹,۵۰۰ مترمربع در منطقه کوهستانی، کدام روش سریع‌تر و عملی‌تر است؟

۱) مساحی با متر لیزری

۲) تهیه نقشه با استفاده از عکس‌های هوایی

۳) برداشت محدوده با استفاده از توتال استیشن

۴) برداشت محدوده با استفاده از گیرنده‌های GPS  دو فرکانسه

4- پوشش یک برگ نقشه استاندارد در مقیاس ۱: ۲۰۰۰، چند هکتار است؟

1) 48                                  2) 50

3) 192                                4)  200

۵- برای مساحی ملکی به شکل چهارضلعی با استفاده از متر لیزری، حداقل به چند اندازه‌گیری نیاز داریم؟

۱) ۴ اندازه‌گیری - چهار ضلع               ۲) ۴ اندازه‌گیری - سه ضلع و یک قطر

۳) ۵ اندازه‌گیری - چهار ضلع و یک قطر ۴) ۳ اندازه‌گیری - دو ضلع مقابل و یک قطر

6- ابعاد پوشش داده شده توسط هر برگ نقشه ۱:۲۵۰۰۰، چه میزان است؟

۱) ۱۵ دقیقه طول جغرافیایی در ۱۵ دقیقه عرض جغرافیایی

۲) ۷٫۵ دقیقه طول جغرافیایی در ۷٫۵ دقیقه عرض جغرافیایی

۳) ۱۲ کیلومتر در ۱۲ کیلومتر

۴) ۲۴ کیلومتر در ۲۴ کیلومتر

7- درصورتی‌که عوارض موجود در منطقه‌ای با دقت 0.1 متر تعیین موقعیت شده باشند، مناسب‌ترین مقیاس نقشه برای نمایش این عوارض، کدام است؟

1) 1:2000                              2) 1:1000

3) 1:100                               4)  1:500

۸- در حال حاضر، نقشه‌های رقومی پوششی از کل کشور، در کدام مقياس موجودند؟

1) 1:25000                    2) 1:50000

3) 1:10000                    4)  1:2000

۹- مرجع صدور و انتشار تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری، کدام است؟

۱) سازمان نقشه‌برداری کشور      2) سازمان نظام مهندسی

3) سزمان برنامه و بودجه کشور  ۴) جامعه نقشه‌برداران ایران

10- کدام‌یک از عبارات زیر در خصوص طول جغرافیایی یک نقطه، صادق نیست؟

۱) قوسی از دایره استواست که بین نصف‌النهار هر نقطه و نصف‌النهار مبدأ قرار دارد.

۲) طول جغرافیایی بین صفر تا ۱۸۰ درجه شرقی یا غربی، متغیر است.

۳) طول جغرافیایی با علامت  نمایش داده می‌شود.

۴) مبدأ طول جغرافیایی استوا است.

11- کدام مورد درخصوص انحراف مغناطیسی، صادق نیست؟

۱) میزان انحراف مغناطیسی یک نقطه، مقداری تقریباً ثابت است.

۲) میزان انحراف مغناطیسی در تمام نقاط زمین، یکسان است.

۳) انحراف مغناطیسی، زاویه بین امتداد شمال حقیقی و شمال مغناطیسی است.

۴) با در اختیار داشتن میزان انحراف مغناطیسی، می‌توان امتداد شمال حقیقی را مشخص نمود.

۱۲- اضلاع قطعه زمینی به شکل مثلث را اندازه‌گیری کرده‌ایم. درصورتی‌که طول اضلاع به ترتیب ۵۰ متر، ۴۰ متر و ۲۰ متر باشد، مساحت این قطعه زمین، تقریباً چند مترمربع است؟

1) 380                                2) 370

3) 390                               4) 360

۱۳- مختصات گوشه‌های زمینی به شکل مثلث، از نقشه‌ای به شرح زیر استخراج شده است. مساحت این قطعه زمین، چند مترمربع است؟ A=(100,100))،(B =(121, 121  و (۷۲٫۱۲۸) = C)

1) 1200                                2) 1176

3) 600                                4) 588

۱۴- در تهیه نقشه در مقیاس ۱ : ۱۰۰۰ از مناطق هموار به روش نقشه‌برداری زمینی، حداکثر فاصله نقاط برداشتی چه میزان است؟

۱) ۱۰ تا ۲۰ متر                       ۲) ۵ تا ۱۰ متر

۳) ۲۰ تا ۳۰ متر                     ۴) ۳۰ تا ۴۰ متر

۱۵- فاصله دو نقطه A و B به طول ۴۵۰ متر را با استفاده از نوار فلزی ۵۰ متری که دارای دقت ۲ میلی‌متر است، ۴ بار اندازه‌گیری کرده‌ایم. دقت اندازه‌گیری فاصله دو نقطه A و B، چند میلی‌متر است؟

1) 1.33                               2) 4.5

3) 3                          4) 1.5

۱۶- زاویه بین شمال شبکه نقشه و هر امتداد مفروض در جهت عقربه‌های ساعت را چه می‌نامند؟

۱) زاویه حامل                       ۲) ژیزمان آن امتداد

۳) انحراف مغناطیسی             ۴) آزیموت آن امتداد

۱۷- ژیزمان امتداد AB برابر ۷۰ درجه و ژیزمان امتداد CB برابر ۲۳۰ درجه اندازه‌گیری شد. زاویه بین امتدادهای AB و BC چند درجه است؟

1) 10                                   2) 20

3) 140                                4) 200

۱۸- کدام‌یک از موارد زیر درخصوص منحنی میزان یا خطوط تراز، صحیح نیست؟

۱) منحنی میزان، نشان‌دهنده نقاط دارای یک ارتفاع مشخص بر روی سطح زمین است.

۲) منحنی‌های میزان بسته، نشان‌دهنده برآمدگی و یا فرورفتگی سطح زمین است.

۳) هرچه خطوط تراز به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، شیب منطقه بیشتر است.

۴) خطوط تراز متقاطع، نشان‌دهنده پستی و بلندی زیاد است.

۱۹- بر اساس دستورالعمل‌های موجود، در شبکه‌های ترازیابی دقیق درجه یک، حداکثر خطای بست مشاهدات کدام است؟ (K طول مسیر رفت و برگشت ترازیابی برحسب کیلومتر است.)

1)              2)

3)               4)  

۲۰- در ترازیابی با گیرنده‌های سیستم تعیین موقعیت ماهواره‌ای (GNSS)، کدام ارتفاع، مستقیماً از مشاهدات حاصل می‌شود؟

۱) ژئودتیک                          ۲) ژئوئید

٣) اورتومتریک                      ۴) مطلق

۲۱- خطای کلیماسیون در ترازیابی، ناشی از کدام مورد است؟

۱) انحنای شاخص

۲) قائم نبودن شاخص

۳) کم بودن حساسیت تراز دستگاه

۴) افقی نبودن محور نشانه‌روی پس از تراز شدن دوربین

۲۲- فاصله دو نقطه A و B با اختلاف ارتفاع ۲۰ متر بر روی نقشه 2000: 1 به میزان ۲۰ سانتی‌متر اندازه‌گیری شده است. شیب امتداد بین این دو نقطه، چند درصد است؟

1) 3                           2) 5

3) 10                          4) 15

۲۳- در ترازیابی مستقیم بین نقاط A و B، قرائت میر مستقر بر روی نقطه A برابر ۱٬۳۱۰ میلی‌متر و قرائت میر مستقر بر روی نقطه B برابر 1050 میلی‌متر است. اگر ارتفاع نقطه A از سطح دریا ۶۳۲٫۵ متر باشد، ارتفاع محور دید دوربین، چند متر است؟

1) 45/631                    2) 19/631

3) 81/633                  4) 55/633

۲۴- فاصله دو نقطه به فاصله ۲٬۰۰۰ متر را به‌صورت رفت و برگشت ترازیابی کرده‌ایم. درصورتی‌که خطای ترازیابی ۱۲ میلی‌متر در هر کیلومتر باشد، میزان خطای بست مجاز ترازیابی، چند میلی‌متر است؟

1) 12                           2) 17

3) 24                         4) 48

۲۵- در یک ترازیابی مثلثاتی بین دو نقطه، زاویه قائم ۶۰ درجه و فاصله دو نقطه در امتداد شیب ۱۰۰ متر اندازه‌گیری شده است. اختلاف ارتفاع دو نقطه، چند متر است؟

1) 100                          2) 87

3) 78                        4) 50

۲۶- در ترازیابی مثلثاتی، خطای کرویت برای دو نقطه با فاصله حدود ۲٬۰۰۰ متر، تقریباً چند سانتی‌متر است؟

1) 30                          2) 60

3) 3                          4) 6

۲۷- به کدام طریق می‌توان اثر کرویت زمین را در ترازیابی مستقیم حذف نمود؟

۱) صرفاً به روش محاسباتی

۲) با کوچک کردن دهانه‌های ترازیابی

۳) با دقت بیشتر در قرائت شاخص‌ها

۴) برابر گرفتن فواصل شاخص‌های عقب و جلو تا محل استقرار دستگاه ترازیاب

۲۸- در ترازیابی مستقیم بین دو نقطه A و B، قرائت شاخص A به میزان ۲٫۲۵۰ و قرائت شاخص B به میزان ۱٫۷۵۰ انجام شده است. درصورتی‌که ارتفاع نقطه A از سطح مبنای ارتفاعی ۱,۰۴۵ متر باشد، ارتفاع نقطه B چند متر است؟

1) 5/1044                    2) 5/1045

3) 1049                               4) 1041

۲۹- دستگاه تئودولیت بر روی نقطه A مستقر شده و به نقاط B و C قراول­روی شده. قرائت‌های لمب افقی برای نقاط B و C به ترتیب 350°12'7'' و 35° 9' 4'' قرائت‌های لمب قائم برای این دو نقطه به ترتیب 87° 15' 10''و 29° 12' 9''می‌باشد. زاویه BÂC چقدر است؟

1) 44° 56' 57''                      2) 58° 10' 10''

3) 315° 3' 3''                       4) 58° 3' 1''

۳۰- مجموع زوایای قائم دایره به چپ و دایره به راست یک امتداد، در صورت صحت عملکرد تئودولیت، چند درجه است؟

1) 360                        2) 180

3) 90                         ۴) صفر

۳۱- کدام روش، برای کاهش خطای بست یک پیمایش کاربرد ندارد؟

۱) کوتاه کردن طول پیمایش

۲) کاهش تعداد اضلاع پیمایش

۳) استفاده از آزیموت نجومی برای خطوط ابتدای پیمایش

۴) استفاده از دستگاه‌های طول یاب الکترونیکی برای اندازه‌گیری طول‌ها

۳۲- در کدام‌یک از حالات زیر، تراز نبودن تئودولیت خطای بیشتری در اندازه‌گیری زاویه افقی بین دو امتداد ایجاد خواهد نمود؟

۱) نقاط مورد قراولروی، در فاصله زیادی از دوربین واقع باشند.

۲) اختلاف ارتفاع نقاط مورد قراولروی، زیاد باشد.

۳) زاویه قائم هر دو امتداد نزدیک، ۹۰ درجه باشد.

۴) دو امتداد، دارای شیب منفی بالا باشند.

۳۳- درصورتی‌که بخواهیم زاویه‌ای را با دقت ۵ ثانیه اندازه‌گیری نماییم و برای این کار فقط تئودولیتی با دقت ۱۵ ثانیه در دسترس باشد، با چند تکرار در اندازه‌گیری، می‌توان به دقت موردنظر دست یافت؟

1) 9                            2) 6

3) 4                          4) 3

۳۴- اگر مختصات نقطه ( ۵۰۰ , ۵۰۰ )A و فاصله افقی آن با نقطه B برابر با 1.000متر باشد و ژیزمان امتداد AB نیز ۴۵ درجه اندازه‌گیری شده باشد، مختصات نقطه B کدام است؟ (۱٫۴ = )

1) B(200,-200)                       2) B(-200, -200)

3) B(1200, 1200)                    4) B(1200, 700)

۳۵- در یک پیمایش بسته، میزان خطای بست در جهت X برابر ۳۰ سانتی‌متر و در جهت Y برابر ۴۰ سانتی­متر می‌باشد. درصورتی‌که طول کل پیمایش ۱٫۰۰۰ متر باشد، دقت عملیات پیمایش چقدر است؟

1) 1:2000                              2) 1:1000

3) 1:200                              4)  1:100

۳۶- کدام‌یک از موارد زیر، جزو کاربردهای شبکه‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای تفاضلی (DGPS) نیست؟

۱) ناوبری                             ۲) کاداستر

۳) نقشه‌برداری زمینی              ۴) ترازیابی دقیق

۳۷- میزان جابه‌جایی تصویر در هنگام عکس‌برداری هوایی (Forward Motion)، به کدام عامل بستگی ندارد؟

۱) سرعت هواپیما                   ۲) دهانه دیافراگم

۳) سرعت دریچه شاتر             ۴) مقیاس عکس‌برداری

۳۸- در یک پروژه تهیه نقشه به روش فتوگرامتری، کدام‌یک از موارد زیر، با افزایش پوشش طولی عکس‌ها تغییر نمی­کند؟

۱) هزینه پروژه                       ۲) کامل بودن نقشه‌ها

۳) دقت مسطحاتی نقشه‌ها              ۴) دقت ارتفاعی نقشه‌ها

۳۹- در مثلث‌بندی هوایی یک بلوک از عکس‌های پوشش‌دار، کدام‌یک از موارد زیر، در افزایش دقت مسطحاتی تأثیر کمتری دارد؟

۱) دقت در انتخاب نقاط و ترسیم کروکی

۲) افزایش تراکم نقاط مسطحاتی در اطراف بلوک

۳) افزایش تراکم نقاط مسطحاتی در داخل بلوک

۴) ایجاد نقاط کنترل مصنوعی قبل از عکس‌برداری هوایی

۴۰- کدام مورد، صحیح است؟

۱) تصاویر ماهواره‌ای، عموماً دارای هندسه کاملاً مشابه با عکس هوایی هستند.

۲) تصاویر ماهواره‌ای موجود، در حال حاضر عمدتاً برای تهیه نقشه‌های بزرگ مقیاس ( ۱:۲۰۰۰ و بالاتر) مناسب نیستند.

۳) عدم دسترسی عمومی به تصاویر ماهواره‌ای، دلیل اصلی عدم استفاده از این تصاویر برای تهیه نقشه‌های توپوگرافی بوده است.

۴) دلیل عدم استفاده گسترده از تصاویر ماهواره‌ای در تهیه نقشه به جای عکس هوایی، پایین بودن دقت وعدم وجود امکان دید استروسکوپی در این تصاویر است.

۴۱- در توجیه نسبی یک مدل با استفاده از معادلات شرط هم خطی، در صورت استفاده از ۶ نقطه، تعداد معادلات و مجهولات، به ترتیب چند عدد است؟

 ۱) ۲۲ و ۱۰                            ۲) ۱۲ و ۱۰

3) 6 و 6                             ۴) ۲۴ و ۲۳

۴۲- در تصویربرداری رقومی از منطقه‌ای، از دوربین هوایی با فاصله کانونی ۱۰ سانتی‌متر و اندازه المان تصویری۱۰x۱۰ میکرون استفاده شده است. درصورتی‌که اندازه پیکسل زمینی یا GSD معادل ۱۰ سانتی‌متر در نظر باشد، هواپیما در ارتفاع چند متری باید پرواز نماید؟

1) 1000                                2) 100

3) 10000                              4) 500

۴۳- برای تهیه نقشه هوایی1:2000 از منطقه شهری، اندازه پیکسل زمینی یا GSD مناسب تصویر هوایی رقومی، چند سانتی‌متر است؟

 ۱) ۵ تا ۱۰                    ۲) ۲۰ تا ۲۵

۳) ۱۰ تا ۲۰                   ۴) ۲۵ تا ۳۰

۴۴- کدام مورد، در ردیف کاربردهای سنجش از دور قرار ندارد؟

۱) تخمین منابع آب زیرزمینی             ۲) جنگلداری

۳) بررسی کیفیت آب‌های سطحی       ۴) تهیه نقشه توپوگرافی

۴۵- کدام‌یک از سنجنده­های زیر، در طبقه سنجنده­های فعال (Active) قرار دارند؟

۱) مادون قرمز                       ۲) دوربین‌های عکس‌برداری هوایی

۳) اسکنرهای چند طیفی          ۴) راداری

۴۶- درصورتی‌که ذخیره‌سازی هر پیکسل یک تصویر هوایی رقومی سیاه و سفید در ۱۱ بیت انجام شده باشد، قدرت تفکیک رادیومتریک (تعداد سطوح خاکستری تصویر)، چند سطح است؟

1)1024                         2) 2048

3) 256                               4)  11

۴۷- کدام‌یک از موارد زیر در خصوص اندازه پیکسل زمینی (GSD) تصاویر هوایی رقومی، صحیح نیست؟

۱) ارتفاع پرواز، عامل اصلی تعیین GSD تصاویر هوایی رقومی است.

۲) حجم فایل رقومی هر فریم تصویر، متناسب با GSD تغییر می‌کند.

۳) در تصاویر هوایی رقومی، GSD با دور شدن از نقطه نادیر تصویر تغییر می‌کند.

۴) نوع و مشخصات دوربین هوایی مورداستفاده، در تعیین GSD تصویر مؤثر است.

۴۸- برای تولید نقشه‌های تصویری ارتو واقعی (True Orthophoto)، دسترسی به کدام‌یک از داده‌های زیر الزامی است؟

۱) مدل ارتفاعی سطح DSM

۲) نقشه‌های توپوگرافی منطقه

۳) مدل ارتفاعی رقومی زمین DEM

۴) داده‌های GPS / IMU مراکز تصویر

۴۹- مدل ارتفاعی رقومی زمین (DEM)، با استفاده از کدام‌یک از داده‌های زیر، قابل‌تولید نیست؟

۱) داده‌های لیزر اسکن هوایی             ۲) نقشه‌های رقومی دوبعدی از منطقه

۳) تصاویر ماهواره‌ای مونو                ۴) عکس‌های هوایی آنالوگ استریو

۵۰- تفاوت اصلی تصویربرداری هوایی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین سبک و تصویربرداری هوایی معمولی، در کدام مورد است؟

۱) پوشش‌های طولی و عرضی            ۲) نحوه پوشش تصویری منطقه

۳) عدم نیاز به مثلث‌بندی هوایی         ۴) استفاده از دوربین‌های غیر متریک

۵۱- مفهوم شرط هم خطی در فتوگرامتری، کدام است؟

۱) دو شعاع نور منتشره از یک نقطه که تشکیل دو تصویر از جسم در تصاویر پوشش‌دار را می‌دهند، به‌صورت کاملاً مستقیم بوده و در یک صفحه واقع‌شده‌اند.

۲) هر نقطه بر روی سوژه موردنظر، مرکز تصویر دوربین و نقطه متناظر بر روی تصویر، هر سه بر روی یک شعاع نوری به‌صورت خط مستقیم قرار دارند.

۳) تشکیل تصویر مناسب برای عملیات فتوگرامتری، مشروط به ثبت اشعه‌های نوری موازی و مستقیم بر روی فیلم هوایی است.

۴) شعاع‌های نوری منتشره از هر نقطه، به‌صورت خط مستقیم در فضا منتشر می‌شوند.

۵۲- برای کم کردن میزان جابه‌جایی ناشی از اختلاف ارتفاع ساختمان‌های بلند در عکس‌های هوایی، کدام‌یک از موارد زیر، کاربرد ندارد؟

 ۱) افزایش ارتفاع پرواز             ۲) افزایش فاصله کانونی دوربین

۳) عکس‌برداری با فیلترهای خاص       ۴) افزایش پوشش‌های طولی و عرضی عکس‌برداری

۵۳- مزیت اصلی استفاده از یک سیستم فتوگرامتری رقومی بهینه، در تهیه نقشه چیست؟

۱) امکان اتوماسیون مراحل کاری ۲) کاهش قابل‌ملاحظه هزینه‌ها

۳) افزایش قابل‌ملاحظه دقت     ۴) عدم نیاز به آموزش تخصصی

۵۴- در تکنیک «علامت‌گذاری قبل از عکس‌برداری هوایی»، علامت‌های ایجاد شده بر روی زمین، عمدتاً برای کدام منظور مورداستفاده قرار می‌گیرند؟

۱) نقاط کنترل برای تست دقت عملیات   ۲) نقاط کنترل زمینی در مثلث‌بندی هوایی

۳) نقاط گرهی در مثلث‌بندی هوایی     ۴) نقاط استاندارد در توجیه نسبی

۵۵- برای تهیه ارتوفتومپ از یک منطقه دارای شیب ملایم و کاملاً یکنواخت با استفاده از عکس‌های هوایی رقومی، انجام کدام‌یک از مراحل زیر، الزامی نیست؟

۱) ویرایش‌های کارتوگرافی

۲) زمین مرجع نمودن تصاویر

۳) موزاییک کردن تصاویر و انجام تصحیحات رادیومتریک

۴) رفع جابه‌جایی ناشی از اختلاف ارتفاع Ortho projection) )

56- کدام مورد درخصوص کاداستر، صحیح‌تر است؟

۱) دربرگیرنده همه اطلاعات هندسی و حقوقی در خصوص قطعه‌ای از زمین به عنوان ملکی مجزاست که به طور رسمی به ثبت رسیده باشد.

۲) نقشه‌های ثبتی است که در آن، ابعاد و مساحت هر قطعه زمین با دقت قابل‌اندازه‌گیری و محاسبه باشد.

۳) یک سیستم رقومی یکپارچه و منسجم ثبت اموال غیرمنقول با دقت و وضوح بالاست.

۴) یک سیستم حقوقی است که صرفاً به ثبت اطلاعات مالکیتی و حقوقی املاک می‌پردازد.

۵۷- کدام مورد درخصوص زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI)، صادق نیست؟

۱) مجموعه‌ای منسجم از فناوری‌ها، قوانین، مقررات، سیاست‌ها و ترتیبات سازمانی است که تضمین‌کننده مهیا بودن داده‌های مکانی برای همه کاربردها است.

۲) هدف آن، ایجاد محیطی جهت تسهیل و هماهنگ‌سازی امر تولید، تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی است.

 ۳) با ایجاد نوع موفق آن، هر سازمان تمامی داده‌ها و لایه‌های موردنیاز خود را راسا تهیه می‌کند.

۴) عموم کاربران و تهیه‌کنندگان داده‌های مکانی، در ایجاد آن نقش ایفا می‌کنند.

۵۸- در مرحله آماده‌سازی نقشه‌ها برای ورود به سیستم اطلاعات مکانی (تولید فایل GIS Ready)، کدام‌یک از موارد زیر، جزو مراحل کار نیست؟

۱) رفع ایرادات مربوط به رد شدگی و نرسیدگی خطوط در عوارض سطحی و خطی

۲) کنترل عدم جاافتادگی عوارض با مطابقت نقشه با مدل سه بعدی یا تصویر ماهواره‌ای

۳) اصلاح عوارض سطحی از نظر همپوشانی و تداخل

۴) یکپارچه کردن عوارض خطی منقطع

۵۹- در یک سیستم اطلاعات مکانی GIS)، کاربرد توپولوژی چیست؟

۱) موقعیت مکانی داده‌های مختلف را برای انجام پردازش‌های مکانی نگهداری می‌کند.

۲) تعیین‌کننده روابط منطقی بین داده‌های مختلف در یک سیستم اطلاعات مکانی است.

۳) نحوه نگهداری داده‌های GIS در شبکه‌های کامپیوتری را شرح می‌دهد.

۴) مجاورت پلی گون‌ها را با یکدیگر تعیین می‌کند.

۶۰- مهم‌ترین مزیت استفاده از سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS)، کدام امکان زیر است؟

۱) تجزیه و تحلیل لایه‌های مختلف نقشه و داده‌های مکانی

۲) نگهداری و نمایش حجم زیادی از نقشه‌ها در یک محل

۳) تولید نقشه‌های کارتوگرافی به‌صورت اتوماتیک

۴) نمایش توأم اطلاعات برداری و رستری

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن