دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

0 تومان
کد محصول : Naghshebardari_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۱- در عکس‌برداری هوایی برای ارتفاع پرواز 5000 متر در یک منطقه اختلاف ارتفاع بلندترین و پست‌ترین نقاط منطقه حداکثر چند متر باید باشد؟

1) 20

2) 30

3) 40

4) 50

2- طول جغرافیایی تهران حدود 50 درجه است. در سیستم تصویر U.T.M در چه قاچی قرارگرفته است؟

1) 38

2) 39

3) 40

4) 41

3- قوس دایرهای به شعاع 200 متر با زاویه مرکزی 60 ارتباط‌دهنده دو مسیر مستقیم جاده‌ای می‌باشد. اگر کیلو متراژ رأس قوسی 351/21+031 باشد کیلومتر انتهای قوس برابر است با:

1) 445+21

2) 4557+21

3) 460+21

4) 46650+21

4- قرار است قطعه زمین مربع شکلی به ابعاد 15 متر گودبرداری شود. چنانچه ارتفاع رئوس این زمین 75، 70، 80 و 67 متر باشد و بخواهیم سطح زمین به ارتفاع 65 متر برسد، حجم عملیات خاکی چند مترمکعب خواهد بود؟

1) 1800                2) 2000

3) 2200              4) 2800

5- دلیل استفاده از قوس‌های سهمی درجه 2 در قوس‌های قائم ........ می‌باشد که مقدار ثابتی است.

1) انحنای قوسی

2) تغییرات انحناء

3) تغییرات شیب

4) شیب درروی این قوس‌ها

6- بیضوی مورداستفاده در تعیین موقعیت به روش ژئودزی ماهواره‌ای کدام است؟

1) بسل

2) کلارک

3) WGS 8 4

4) هایفورد

7- برای تعیین حدود مالکیت افراد در یک منطقه زراعی به‌منظور تملک زمین‌ها، تهیه نقشه در کدام‌یک از مقیاس‌های زیر مناسب‌تر است؟

1) 1:500

2) 1:25000

3) 1:2000

4) 1:1000

8- در یک پروژه عمرانی مقرر است که تا ارتفاع 1320 خاک‌برداری شود درصورتی‌که وضع موجود گوشه‌ها و ابعاد ملک مطابق شکل باشد حجم خاک‌برداری چند مترمکعب است.

 
   

 

 

1) 62700

2) 65400

3) 72600

4) 87200

9- یک ضلع زمینی به شکل مربع با دقت 500/1 اندازه‌گیری شده است. محیط این مربع با چه دقت نسبی قابل‌محاسبه است؟

1) 250/1

2) 500/1

3) 1000/1

4) 750/1

10 - نقشه‌های پوششی با مقیاس 2000 از یک شهر 153 برگ است (به‌طور استاندارد ابعاد کادر متن نقشه را  60cm*80cm  فرض کنید) اگر بخواهیم نقشه­های پوششی از این شهر تهیه کنیم چند برگ خواهد شد.

1) 97

2) 98

3) 95

4) 96

11 - اندازه زاویه مرکزی هشت‌ضلعی منتظم چند درجه است؟

1) 22.5

2) 45

3) 54

4) 90

12 - زاویه میل زاویه‌ای است که:

1) اختلاف بین ژیزمان و آزیموت است.

2) همان آزیموت است

3) همان ژیزمان است

4) عقربه قطب‌نما با صفحه افق می‌سازد.

13 - مطابق شکل ژیزمان امتداد AB برابر 120 درجه و زاویه رأس B برابر 140 درجه اندازه‌گیری شده‌اند. ژیزمان امتداد CB چند درجه است؟

 

 

 

1) 40

2) 80

3) 140

4) 260

14 - کدام گزینه صحیح است؟

1) ترازیابی مثلثاتی سریع‌تر و دقیق‌تر از ترازیابی هندسی است

2) ترازیابی هندسی از ترازیابی مثلثاتی دقیق‌تر است

3) ترازیابی مثلثاتی از ترازیابی هندسی دقیق‌تر است

4) ترازیابی هندسی سریع‌تر و دقیق‌تر از ترازیابی مثلثاتی است

15- اگر دقت نقشه برابر با 20 سانتیمتر موردتقاضا باشد و خطای گرافیک برابر با 0/2 میلی‌متر در نظر گرفته شود مقیاس مناسب کدام است؟

1) 1000/1

2) 100/1

3) 2000/1

4) 2500/1

16 - برجی به ارتفاع 50 متر در ساحل دریا قرار دارد، این برج در چه فاصله‌ای برحسب کیلومتر از ساحل از دید سرنشینان یک کشتی که از ساحل دور می‌شوند، محو می‌گردد؟

1) 25.1

2) 27.3

3) 29.7

4) 32.5

17 - در یک منطقه نسبتاً مسطح ارتفاع متوسط پرواز 1800 متر است چنانچه فاصله کانونی دوربین عکس‌برداری 150میلی‌متر باشد کدام‌یک از گزینه‌های زیر مقیاس عکس تهیه‌شده می‌باشد؟

1) 1200/1

2) 2000/1

3) 15000/1

4) 7500/1

18 - در سیستم تصویر UTM کشور ایران بین کدام زون‌ها واقع است؟

1) 39,40,41,42

2) 37,38,39,40

3) 38,39,40,41

4) 40,41,42,39

19 - در عکس‌برداری هوائی استفاده از دوربین سوپر واید انگل در کدام مناطق مناسب‌تر است؟

1) شهری

2) کوهستانی

3) پر عارضه و کوهستانی

4) دشت و کم عارضه

20- مجموع زوایای خارجی یک‌چند ضلعی بسته برابر 2520 درجه است این کثیرالاضلاع چند ضلع است؟

1) 8

2) 9

3) 10

4) 12

21- درصورتی‌که بخواهیم از منطقه‌ای با شیب یکنواخت 10 ٪ نقشه‌ای به مقیاس تهیه کنیم تا چند متر می‌توانیم از تصحیح تبدیل به افق صرف‌نظر کنیم (خطای ترسیم 0/2 میلی‌متر است)

1) 100

2) 200

3) 400

4) 500

22- با دستگاه زاویه‌یابی که دقت اندازه‌گیری آن‌یک دقیقه است، تعداد دفعات اندازه‌گیری از روش تکرار به‌منظور رسیدن به‌دقت 15ثانیه کدام است؟

1) 4

2) 8

3) 12

4) 16

23- در برداشت یک قطعه زمین به ابعاد 200m*100mاز GPS دستی استفاده‌شده است. چنانچه خطای دستگاه در هرکدام از 1+ متر باشد حداکثر و حداقل مساحت‌های به دست آمده چند مترمربع است؟

1) 19701 و 20301

2) 19000 و 20000

3) 19900 و 18900

4) 19500 و 2000

24- مسافت افقی یک فاصله 86 متری و با شیب 30 درجه چند متر است؟

1) 74.5

2) 75.5

3) 80

4) 84.5

25- منبع آبی دایره شکل در ارتفاع 6 متری از سطح زمین قرارداد چگونه می‌توان به مرکز منبع آب به‌وسیله نقشه‌برداری دسترسی پیدا کرد؟

1) اطراف منبع آب را برداشت و سپس به هم وصل می‌کنیم تا مرکز دایره به دست آید.

2) یک پرچم روی مرکز نصب سپس آن را برداشت می‌کنیم تا مرکز دایره به دست آید

3) سه علامت روی منبع مشخص می‌کنیم سپس سه علامت را برداشت می‌کنیم چون از سه‌نقطه یک دایره می‌گذرد مرکز دایره به دست می‌آید

4) مرکز منبع را روی زمین وزیر منبع علامت می‌زنیم و سپس آن را برداشت می‌کنیم تا مرکز دایره به دست آید

26- چنانچه مساحت قطعه زمین مستطیل شکلی بر روی نقشه 2000/1 توپوگرافی 75 سانتی‌متر مربع باشد ، مساحت همین قطعه زمین بر روی نقشه 5000/1 توپوگرافی چند مترمربع است؟

1) 12

2) 18.75

3) 30

4) 37.50

27- رادیان چیست؟

1) اگر محیط دایره را به‌اندازه نصف شعاع دایره تقسیم کنیم هر قسمت برابر یک رادیان است.

2) اگر محیط دایره را به‌اندازه شعاع دایره تقسیم کنیم هر قسمت برابر یک رادیان است.

3) رادیان به‌اندازه شعاع دایره است.

4) رادیان زاویه بین قطر و شعاع دایره است.

28- در ترازیابی مستقیم بین دونقطه A و B، قرائت شاخص A به میزان 2/250 و قرائت شاخص B به میزان 1/750 انجام شده است. درصورتی‌که ارتفاع نقطه A از سطح مبنای ارتفاعی 1045 متر باشد، ارتفاع نقطه B چند متر است؟

 حالت پارالاکس (PARANLLOX) در یک توربین ترازیاب چیست؟

1) تارهای رتیکول واضع نباشد.

2) دوربین نسبت به افق تراز نباشد.

3) تصویر موجود در عدس شیئی کاملاً بر تارهای رتیکول منطبق است.

4) هدف به‌خوبی در امتداد دوربین قرار نگرفته باشد.

30- به چه طریقی می‌توان اثر کرویت زمین را در ترازیابی مستقیم حذف نمود؟

1) با برابر گرفتن فواصلی شاخص‌های عقب و جلو تا محل استقرار دستگاه ترازیاب

2) با کوچک گرفتن فواصل شاخص‌های عقب و جلو تا محل استقرار دستگاه ترازیاب

3) با دقت بیشتر در قرائت شاخص‌ها

4) به هیچ‌یک از روش‌های فوق و صرفاً به روش محاسباتی

31- تلسکوپ انواع دستگاه‌های نقشه‌برداری امروزی از چه نوعی است؟

1) آنالیتیک

2) تمرکز داخلی

3) تمرکز خارجی

4) تمرکز داخلی و خارجی

32- فاصله دو مقطع عرضی با یکدیگر 20 متر است. چنانچه در مقطع اول 12 مترمربع خاک‌برداری و در مقطع دوم 8 مترمربع خاک­ریزی داشته باشیم فاصله نقطه صفر از مقطع خاک­برداری چند متر است؟

33- فاصله بین دونقطه در مقیاس100:1 برابر 30 متر  است. برای نمایش این طول روی نقشه به مقیاس 2000:1 چه طولی جدا می­کنید؟

1) 3 سانتیمتر

2) 2/5 سانتیمتر

3) 1/5 سانتیمتر

4) 2 سانتیمتر

34- تقاطع در نقشه‌برداری چیست؟

1) تعیین مختصات نقطه مجهول با ایستگاه گذاری حداقل بر روی دونقطه معلوم

2) تعیین مختصات نقطه مجهول با ایستگاه گذاری حداقل بر روی نقطه معلوم

3) تعیین مختصات نقطه مجهول با اندازه‌گیری تمامی طول‌ها و زوایا

4) تقاطع با فصل مشترک در نقشه‌برداری یکی است.

35- درصورتی‌که فاصله دوربین ترازیاب و شاخص در یک عملیات ترازیابی ۱۰۵ متر باشد تأثیر خطای کرویت و انکسار نور چند میلی‌متر است )شعاع کره زمین 6400 کیلومتر در نظر گرفته شود)

1) 1.05

2) 1.5

3) 15

4) 17.5

36- خطای کلیماسیون دستگاه ترازیاب به حالتی اطلاق می‌شود که

1) پیچ‌های تنظیم دستگاه خراب باشد

2) پس از تراز شدن دستگاه محور قراول روی به‌صورت افقی نباشد

3) تراز دستگاه دارای حساسیت کافی نباشد

4) دستگاه به‌طور صحیح تراز نشده باشد

37- کدام‌یک از خطاهای زیر خطای دستگاهی نیست؟

1) انکسار نور

2) درست نبودن درجه‌بندی میر

3) سالم نبودن سه‌پایه دوربین

4) میزان نبودن تراز

38- در عکس‌برداری از منطقه شدیداً کوهستانی در مقیاس 10000 با دوربین ۱۰۵ میلی‌متری در صورت وجود اختلاف ارتفاع 1000 متری در منطقه پوششی عرضی حداقل چه مقدار انتخاب شود تا بین نوارها گپ اتفاق نیافتد؟ (اندازه عکس 20*20 سانتیمتر در نظر گرفته شود)

1) 20%

2) 30%

3) 40%

4) 50%

39-  چنانچه از نقشه­ای به مقیاس 2000/1 که ابعاد آن 80cm*7cm است منطقه مربع شکلی به طول 3 کیلومتر را بخواهیم نمایش دهیم حداقل چند برگ موردنیاز است؟

1) 4

2) 8

3) 6

4) 9

40- حدود طول و عرض جغرافیایی (Ф و λ) کشور ایران، کدام است؟

1)40̊<  <Ø25̊ و 45̊<λ<25̊          2)36̊<  <Ø0̊ و 45̊<λ<0̊

3) 35̊< λ  <25̊ و 60̊< Ø <44̊             4) 40̊< Ø  <25̊ و 63̊< λ <44̊

41- در ترازیابی برای اینکه خطای کرویت و انکسار نور به حداقل ممکن تقلیل یابد باید

1) در ترازیابی برای اینکه خطای کرویت و انکسار نور به حداقل ممکن تقلیل یابد باید

2) از تراز کروی برای استقرار شاخص استفاده می‌شود

3) هوا آفتابی نباشد

4) فاصله شاخص از دوربین به حدی باشد که قرائت روی شاخص به میلی‌متر ممکن شود

5) فاصله دوربین از قرائت‌های عقب و جلو تقریباً برابر باشد

42- کدام روش برای کاهش خطای بست یک پیمایش کاربرد ندارد؟

1) استفاده از دستگاه‌های طول یاب الکترونیکی برای اندازه‌گیری طول‌ها

2) استفاده از آزیموت نجومی برای خطوط ابتدای پیمایش

3) کوتاه کردن طول پیمایش

4) کاهش تعداد اضلاع پیمایش

43- نقشه‌برداری در حالت کلی به دوشاخه تقسیم‌بندی می‌شود؟

1) پلانی متری – توپوگرافی

2) مسطحاتی - ژئودزی

3) زمینی – فضایی

4) زمینی – فتوگرافی

44- برای تهیه نقشه از یک منطقه اگر اندازه‌گیری طول‌ها با دقت 0/5 متر انجام شود چه مقیاسی برای ترسیم این نقشه مناسب است؟ (خطای ترسیم 0.2 میلی‌متر)

1) 2500/1                     2) 5000/1

3) 3000/1                    4) 4500/1

45- زمینی به شکل مستطیل که مختصات گوشه‌های آن ( YA = 100 m و XA=300 m ) و ( 0 YC = و XC = 0 m ) و( XD=0 YD=100 ) چنانچه مساحت زمین به دو قسمت مساوی تقسیم گردد مساحت هر قسمت به مترمربع برابر است با..........

1) 15000

2) 30000

3) 45000

4) 60000

46- آزیموت نجومی عبارت است از زاویه‌ای

1) افقی که نصف‌النهار امتداد با شمال حقیقی می‌سازد.

2) که نصف‌النهار محل با دایره قائم نقطه در صفحه استوا می‌سازد

3) نصف‌النهار محل با دایره قائم در صفحه افق می‌سازد

4) صفحه نصف‌النهار محل دایره قائم گذرنده نقطه قراول روی در صفحه افق می‌سازد.

47- برای تهیه نقشه‌ای در مقیاس 1000 حداکثر طول منطقه‌ای که می‌توان از انحناء و کرویت زمین صرف‌نظر کرد چند کیلومتر است؟ (خطای ترسیمی mm 0.1 و شعاع متوسط زمین 6400 کیلومتر در نظر گرفته شود)

1) 40

2) 500

3) 5000

4) 50

48- کدام‌یک از انواع خطاهای زیر در نقشه‌برداری قابل‌محاسبه و اصلاح است؟

1) خطای دستگاهی

2) خطای سیستماتیک

3) خطای کولیماسیون

4) همه موارد

49- با فرض آنکه خطای ترسیم 0/2میلی‌متر باشد، حداقل طولی که می‌توان روی نقشه با مقیاس 2500 نشان داد چند سانتی­متر است؟

1) 2.5

2) 5

3) 25

4) 50

50- مختصات دو نقطه A و B به ترتیب

درصورتی‌که مقدار تصحیح تبدیل ب افق 40 سانتی‌متر  باشد  شیب AB چند درصد است؟

 

1) 4

2) 5

3) 8

4) 10

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن