دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1388

0 تومان
کد محصول : Naghshebardari_1388

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- چنانچه فاصله دونقطه روی یک نقشه با مقیاس برابر 10 میلی‌متر باشد در این صورت فاصله این دونقطه بر روی زمین واقعی چند

متر خواهد بود؟

1) 2.5                         2) 25

3) 250                       4) 2500

2- در میان طبقه‌بندی نقشه‌ها ازنظر محتوی کدام موارد بیشتر از سایر نقشه‌ها کاربرد دارند؟

1) ثبت املاکی و آماری

2)  شهرسازی و زمین‌شناسی

3) مسطحاتی و توپوگرافی

4)  هواشناسی و ژئوفیزیکی

-3  تعیین حدود زمین‌های شهری و تعیین مساحت آن‌ها به کمک کدام روش نقشه‌برداری حاصل می‌گردد؟

۱( ثبت املاکی

2) ساختمانی

3)  توپوگرافی

4) مسطحاتی

 -4 هنگامی‌که دامنه کار در یک منطقه به‌قدری وسیع باشد که مسطح فرض کردن زمین باعث وارد شدن خطای زیاد در نتایج نقشه‌برداری شود، در این حالت از کدام روش نقشه‌برداری استفاده می‌شود.

۱( پلانتی متری

2) زیرزمینی

3)  ژئودتیک

4)  مستوی

5- چنانچه مساحت زمین بر روی نقشه‌ای به مقیاس 25000/۱ برابر ۶ سانتی مترمربع باشد مساحت زمین چند هکتار است؟

1) 15

2) 25

3) 35.7

4) 37.5

6- در شکل زیر R=f.R=600 و دوربین در نقطه A مستقر است و به نقطه I صفر شده است. قرار است نقطه B پیاده شود، طول وتر AB و BC را تعیین کنید.

 

 

 

 

 

 

1)  و

2) و

3)  و

4) و

 

7- در شکل فوق زاویه ؟=B و طول کمان ؟=BC

°25= βو°15 sin 400BC=

°30= βو°180/π *300*400BC=

°40= βو°sin30 *400BC=

°20= βو°tg15 *400BC=

8- در عملیات نقشه‌برداری خطایی حداکثر است که احتمال وقوع خطایی بیش از آن یک درصد باشد. با توجه به این موضوع، معمولاً خطای حداکثر )ماکزیمم( حدوداً چند برابر خطای معیار است؟

۱( باهم برابرند

2) 1.7

3) 2

4) 2.7

۹- در عملیات نقشه‌برداری، خطای نسبی معرف چیست؟

۱(  میزان دقت در عملیات اندازه‌گیری

2) میزان مجاز خطاهای تدریجی در اندازه‌گیری

3)  میزان مجاز خطای اندازه‌گیری

4)  میزان مرغوبیت وسایل اندازه‌گیری

10-  فاصله بین دونقطه M و N درصورتی‌که مختصات قائم­الزاویه­های آن‌ها به شرح زیر باشد چند متر است؟

 

 

1) 57.76

2) 115.52

3) 231.01

4) 462.2

۱۱ - از نقطه ایستگاهی M به نقطه N نوک دکل قائم و نقطه O پایین دکل )در امتداد قائم( نشانه‌روی و زوایای قائم زیر قرائت می‌شوند. چنانچه فاصله افقی نقطهتا نوک دکل 714/53 متر باشد، ارتفاع دکل چقدر است )برحسب متر(؟

Vm0=86/914gr

Vmn=85.835

1) 32/16                      2) 25/7

3) 35/40                    4) 25/14

12- قطعه زمینی به‌صورت مربع و ابعاد 15متر قرار است گودبرداری شود. چنانچه ارتفاع رئوس این زمین 75، 70، 80 و 67 متر  باشد و بخواهیم سطح زمین به ارتفاع 65 متر برسد، حجم عملیات خاکی چند مترمکعب خواهد بود.

1) 3m 1600

2) 3m1800

3) 3m1900

4) 3m 2800

13- در تهیه لیست ستارگان جنوبی در ایران کدام گزینه صحیح است؟

1) ارتفاع و آزیموت ستارگان تا لحظه ترانزیت بالا افزایش می‌یابد.

2) ارتفاع و زاویه ساعتی ستاره تا لحظه ترانزیت بالا کاهش می‌یابد.

3)  همواره عرض نجومی نقطه بیشتر 3 ارتفاع ستاره خواهد بود.

4)  زاویه ساعتی و آزیموت ستارگان تا لحظه ترانزیت بالا کاهش می‌یابد.

14-  دقت نسبی اندازه‌گیری چرخ غلطان در چه حدودی است؟

1) 10/1

2) 100/1

3) 400/1

4) 200/1

15- با استفاده از یک زنجیر مساحی، مساحت زمینی برابر یکصد هکتار به دست آمده است. چنانچه طول اسمی این زنجیر20 متر و طول واقعی آن ۱۶ سانتیمتر بیشتر از طول اسمی آن باشد در این صورت مساحت حقیقی زمین چند هکتار خواهد بود؟

1) 0/101

2) 101.6

3) 101.8

4) 100.8

۱۶ - در اندازه‌گیری طول با نوار معمولاً تصحیحانی باید انجام شود، کدام مورد جزء تصحیحات معمول نوار نمی‌باشد؟

۱( تصحیح اثر باد

2) تصحیح کالیبراسیون

3)  تصحیح اثر تغییر دما

4)  تصحیح اثر تغییر کشش

17- کدام نوع ترازیابی جزء روش‌های ترازیابی نمی‌باشد؟

۱( استادی‌تری

2) قطبی

3)  مستقیم یا هندسی

4)  مثلثاتی

۱۸ - به‌منظور شناسایی و کشف اشتباهات احتمالی و نیز کاهش خطاهای تصادفی در عملیات ترازیابی می‌باید از روش‌های کنترلی استفاده کرد. کدام گزینه جزء روش‌های کنترل در پایان کار عملیات ترازیابی، محسوب نمی‌شود؟

۱(  رفت‌وبرگشت

2) ترازیابی بین دونقطه معلوم

(3 ترازیابی بسته

4)  تغییر ارتفاع خط قراول روی

۱۹ - عدسی شیئی در تلسکوپ یک تئودولیت شامل چه نوع عدسی است؟

۱( بسته به نوع تئودولیت می‌تواند دو عدسی محدب یا دو عدسی مقعر باشد

2) دو عدسی به هم چسبیده که یکی محدب و دیگری مقعر است

3)  یک عدسی محدب

4)  یک عدسی مقعر

20- در تعیین فاصله بین دونقطه که بین آن‌ها مانع وجود دارد، شرایط استفاده از تئودولیت چگونه است؟

1) امکان استفاده از تئودولیت وجود ندارد

2) حتماً باید دو تئودولیت به‌طور هم‌زمان استفاده شوند

3)  می‌توان از یک تئودولیت استفاده کرد

4)  حداقل یک تئودولیت در هر طرف مانع لازم است.

21- چنانچه مساحت مربعی 3600 مترمربع باشداندازه ابعاد این مربع بر روی نقشه‌ای به مقیاس 250:1 چند سانتیمتر است؟

1) 20

2) 24

3) 25

4) 30

22-  شعاع زمینی که شکل قطاعی از دایره بوده دقیقاً با متر اندازه‌گیری شده برابر R =3 90m گردیده است. اگر بخواهیم مساحت زمین مفروضی از 612/4 مترمربع تجاوز نکند، معلوم نمایید زاویه رأس قوسی قطاع با دو کوپل قرائت چند درجه باشد؟

1) °27

2) °30

3) °45

4) °54

23- زوایای داخلی مثلثی هرکدام در چهار کوپل قابل‌قبول اندازه‌گیری شده‌اند. درصورتی‌که دقت اندازه‌گیری هر کوپل 12 + باشد خطای نسبت مجاز مثلث چقدر است؟

1) °10

2) °15

3) °20

4) °26

24- در محوطه‌سازی از دایرهای به شعاع R =900 m وبه طول قوس 706/50 متر استفاده‌شده است، زاویه انحراف قوس چند گراد است؟

1) 25

2) 30

3) 45

4) 50

25- ازنظر کلی روش‌های تعیین آزیموت حقیقی در سه گروه خلاصه می‌شوند. کدام گزینه جزء این سه گروه نمی‌باشد؟

۱) نجومی

2) مغناطیسی

3)  مثلثاتی

4)  ژیروسکوپی

26-  در توجیه یک دستگاه زاویه‌یاب، هرگاه صفر لمب افقی دستگاه دقیقاً در -امتداد شمال شبکه باشد و در این حالت روی هر امتداد که نشانه‌روی شود، قرائت لمب افقی برابر چیست؟

۱( ژیزمان آن امتداد

2) نصف ژیزمان آن امتداد

3)  دو برابر ژیزمان آن امتداد

4)  قرائت لمب افقی ارتباطی به ژیزمان امتداد ندارد

27-  در فاصله‌یابی با دستگاه‌های اپتیکی، برای سهولت در محاسبه اختلاف ارتفاع، در عمل سعی می‌شود که قرائت تار وسط با ارتفاع دوربین برابر شود. در این صورت اختلاف ارتفاع بین دو ایستگاه با اختلاف ارتفاع بین دو سر خط قراول روی چه رابطه‌ای دارد؟

۱( برابر هستند

2) نصف آن است

3)  دو برابر آن است

4)  هیچ ارتباطی ندارند

28- در عملیات نقشه‌برداری به روش پیمایش، دقت اندازه‌گیری کدام روش مطلوب نمی‌باشد؟

۱( اپتیکی )پارالاکتیک و استادی‌تری(

2) استفاده از نوار فولادی

3)  دستگاه فاصله‌یاب الکترونیکی

4)  زاویه‌یاب مغناطیسی

29- مختصات دو دهانه تونلی ) 1260 Z = و 500 y = و 1650 A( X = و  ) 1220 Za = و 450 ya = و 1600= B( x متر می‌باشند.

اختلاف طول مایل و طول افقی برحسب متر برابر است با:

1) 10.35

2) 10.53

3) 11.4

4) 12.20

30- در مواردی که زمین مورد برداشت دارای اختلاف ارتفاع زیادی نباشد به جای زاویه‌یاب می‌توان از کدام مورداستفاده کرد؟

۱( چرخ غلطان

2) زنجیر مساحی

3)  نوار فولادی

4)  دستگاه ترازیاب مجهز به لمب افقی

31- معمولاً هر چه مقیاس یک نقشه توپوگرافی، افزایش یابد در آن صورت فاصله خطوط تراز:

۱( افزایش می‌یابد

2) کاهش می‌یابد

3)  تفاوتی نمی‌کند

4)  ممکن است کاهش یا افزایش یابد

32- اگر خطوط تراز در یک نقشه توپوگرافی، مسدود بوده و رقوم آن‌ها از خارج به داخل اضافه شود در این صورت منحنی‌های موردنظر معرف چه چیزی هستند؟

۱( بسته به مقیاس نقشه ممکن است تپه یا گودال باشد.

2) تپه

3)  در نقشه توپوگرافی امکان مسدود بودن خطوط تراز وجود ندارد.

4)  گودال

33- شکل هندسی متعارف در شبکه بزرگ و گسترده مجموعه نقاط ژئودزی کدام است؟

۱( لوزی

2) مربع

3)  شش‌ضلعی منتظم

4)  مثلث

34- اشکال داده‌شده، دو مقطع عرضی متوالی به فاصله 30 متر از یک مسیر می‌باشند. مقدار حجم خاک‌برداری و یا خاک‌ریزی بین دو مقطع چند مترمکعب است؟

 
   

 

 

 

1) m3792.35 خاک‌برداری و m3 658.26 خاک‌ریزی

2) m3657.8 خاک‌برداری و m3   792.85 خاک‌ریزی

3)  m3657.8 خاک‌ریزی

4) m3792.85 خاک‌برداری

35- انواع رایج پلانتی مترها سه نوع می‌باشد. کدام گزینه جزء سه نوع نمی‌باشد؟

۱( ارتعاشی

2) دیجیتالی

3)  دیسکی

4)  قطبی

36- در برآورد حجم عملیات خاکی یک پروژه از طریق نقشه‌برداری، معمولاً حجم توده خاک را با مقایسه با حجم یک جسم هندسی که نزدیک‌ترین شکل را به آن توده دارد، محاسبه می‌کنند. رایج‌ترین شکل هندسی معمولاً کدام است؟

1) استوانه

2) مکعب مستطیل

3)  مخروط ناقص

4)  منشور

37- معمولاً از روش تقاطع در تعیین مختصات نقاطی استفاده می‌شود که

۱( نقاطی دسترس‌پذیر که هویت )مختصات( آن‌ها از بین رفته باشد

2) نقاط گوشه در زمین‌های مسطح و وسیع قرارگرفته است.

3)  که بین آن‌ها عوارض طبیعی وجود دارد.

4)  به دلیل بعد مسافت یا دسترس‌ناپذیر بودن آن‌ها نتوان از روش‌های معمول استفاده کرد.

38- معمولاً دقت ارتفاعی نقشه‌های توپوگرافی به چه عاملی بستگی دارد؟

۱( فقط مقیاس نقشه

2) فقط تراکم نقاط برداشتی

3)  مقیاس نقشه و تراک نقاط برداشتی

4)  وسعت منطقه برداشت‌شده

39- دقت یک دستگاه مسافت سنج الکتریکی  (EDM)  به‌صورت 2+PPM3  مشخص‌شده است. برای اندازه‌گیری طول 2 کیلومتر، خطا چند میلی‌متر است؟

1) 4

2) 6

3) 8

4) 10

40- برداشت تاکئومتری عبارت است از برداشت

1) ارتفاعی نقاط هم‌تراز با زاویه‌یاب مجهز به خطوط استادی‌تری

2) نقاط تفصیلی با شیوه اخراج اشعه و اندازه‌گیری فواصل نقاط به روش استادی‌تری

3)  نقاط در شبکه ژئودزی از طریق ژیزمان اضلاع و تبدیلات آن

4)  نقاط ارتفاعی از طریق سنجش ماهواره‌ای و تبدیلات آن

41- درروش پیمایش چنانچه امتداد بردار خطا به‌موازات یکی از اضلاع پیمایش باشد در آن صورت:

1) اصولاً بروز چنین حالتی درروش پیمایش امکان ندارد

2) بسته به‌دقت اندازه‌گیری ممکن است در اندازه‌گیری طول یکی از اضلاع یا یک زاویه اشتباه شده باشد

3)  در اندازه‌گیری یک زاویه اشتباه شده است

4)  در اندازه‌گیری طول یکی از اضلاع اشتباه شده است

42- عکس هوایی با مقیاس متوسط 15000/1 با دوربینی که فاصله کانونی آن 152/4 میلی­متر  است. جهت تهیه نقشه منطقه­ای با ارتفاع متوسط 1000 متر موردنیاز می‌باشد. ارتفاع پرواز، تقریباً چند متر باید باشد؟

1) 2300

2) 2500

3) 3300

4) 4800

-43 مساحت زمین با مشخصات مذکور چند مترمربع است؟

 

 

 

 

 

1) 16000

2) 8000

3) 8400

4) 16800

44- زمینی به شکل مثلث می­باشد که ابعاد آن از نقشه 200/1  استخراج‌شده است. درصورتی‌که دقت استخراج +5میلی‌متر فرض شود، خطای مساحت واقعی حدود چه مقداری خواهد بود؟

۱( چندین مترمربع

2) چندین میلی مترمربع

3)  چندین سانتی مترمربع

4)  چنده ده مترمربع

45- در صورتی که در قوس قائم سهمی درجه 2 با شیب ورودی2/1 ٪ g=و شیب خروجی ٪ 0.8- و نسبت تغییرات شیب برای فواصل 20 متر برابر 0/1 درصد باشد طول قوس قائم چند متر است؟

1)250

2) 350

3) 400

4) 450

46-  زمینی دارای مساحت 20 سانتی متر مربع در نقشه­ای به مقیاس 2500/1 بوده است. این زمین چه مساحتی را در نقشه­ای به مقیاس 500/1 به خود اختصاص خواهد داد؟

1) 2.5

2) 5

3) 15

4) 10

47- زمینی است به شکل ذوزنقه و با ابعاد زیر، مطلوب است دقت نسبی مساحت زمین موردنظر درصورتی‌که طول‌ها با دقت نسبی 1.5000 اندازه‌گیری شود.

 

1) 2500/1

2) 3000/1

3) 4000/1

4) 5000/1

48- شعاع قوسی از دایره 300 متر و زاویه رأس آن T بوده. طول قوس چند متر است؟

1) 286

2) 628

3) 682

4) 826

49- طول شیب‌دار یک ضلع زمینی 250 متر و زاویه شیب امتداد 20می‌باشد. فاصله این ضلع درروی نقشه‌ای به مقیاس 1.2000میلی‌متر است؟

1) 117.5

2) 125

3) 235

4) 250

50- دونقطه به مختصات ( A 2000,1500,100) و B(2500.1700.105) نظر است. مطلوب است محاسبه شیب درصد AB


2) 1.02 درصد
1) 0.5 درصد

3) 5 درصد

4) 0.93 درصد

51- زمین مستطیل شکلی به شرح ذیل مفروض است. می‌خواهیم آن را تا رقوم PL = 100m تسطیح نماییم. حجم عملیات چند مترمکعب است؟

1) 1312.5

2) 1213.5

3) 3112.5

4) 2113.5

52- طول زمینی با طول یاب الکترونیکی با دقت  ppm 5 mm + 3اندازه‌گیری شده است. انحراف معیار طول موردنظر درصورتی‌که حدود 2 کیلومتر باشد، چند میلی‌متر است؟

1) 40

2) 13

3) 8

4) 10

53- برای به دست آوردن مختصات یک نقطه مانند P ازدو نقطه S2 و S1 مشاهدات زیر انجام گرفته است. مطلوب است محاسبه مختصات P

 

1)

2)

3)

4)

54- شیب زمینی 15 درصد است. اگر فاصله بین دونقطه در امتداد شیب 152 متر اندازه‌گیری شود، فاصله افقی دونقطه چند متر است؟

1) 150                 2) 150.32

3) 150.28            4) 130.8

55- در شکل مقابل ژیزمان امتداد C به D (GCD) چقدر است؟

 

1) 129° 50'

2) 10° 30'

3) 170° 10'

4) 170° 50'

56- برای برداشت یک زمین جهت تهیه نقشه 500/1 حداقل باید چند نقطه در هر هکتار برداشت نمود؟

1) 28

2) 500

3) 100

4) 50

57- چنانچه اختلاف‌زمانی تهران و گرینویچ 3/5 ساعت باشد، در ساعت 16 به وقت تهران ززمان محلی در نقطه­ای به طول جغرافیایی °52.50 در غرب گرینویچ بر حسب ساعت برابراست با:

1) 9

2) 12.5

3) 19.5

4) 23

58-  نقشه‌ای با مختصات   

                                               

در کدام zone سیستم UTM تصویر واقع است؟

1) 38

2) 39

3) 41

4) 40

59-  اگر عرض جغرافیایی به‌اندازه یک دقیقه کمانی افزایش یابد نشان‌دهنده جابجایی......... کیلومتر به سمت......... است.

1) 5/111- شمال

2) درحدود 5/111- جنوب

3) درحدود 860/1- شمال

4) درحدود 860/1- جنوب

60 - طول و عرض زمین مستطیل شکل ۱۸ کیلومتر و 3 کیلومتر است. چنانچه برگه­ای استاندارد نقشه 80*60 سانتیمتر باشد، حداقل تعداد برگه­ای مورد لزوم برای تهیه نقشه در مقیاس1: 2000 برابر است با:

1) 14

2) 29

3) 54

4) 113

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن