دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1386

0 تومان
کد محصول : Naghshebardari_1386

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- در اندازه‌گیری مکرر یک کمیت، اگر خطاها در یک‌جهت باشد این نوع خطا...

1) خطا نیست بلکه اشتباه است

۲( هرگز رخ نمی‌دهد

۳( خطای اتفاقی است

۴( خطای تدریجی است

۲- اگر خطای مجاز اندازه‌گیری زاویه ۲۲ )ثانیه صدقسمتی( باشد خطای بست مجاز مثلث برابر است با:

1) 07          2) 35

3) 45        4) 60

3- در ترازیابی مثلثاتی فواصل بلند اگر اثر کرویت برابر 3 متر و اثر انکسار برابر یک متر باشد، اثر کرویت و انکسار به متر برابراست با:

1) 3           2) 4

3) 5          4) 6

۴- در قراول رویه‌های دوطرفه و هم‌زمان )ترازیابی ژئودزی( زاویه قائم ازP1àP2=98g.1745 و P2àP1=101g.7845  

بهترین زاویه شیب بدون اثر کرویت و انکسار برابر است با:

1) 00205

2) 18050

3) 36100

4) 999795

5- برای سرشکن کردن خطا در کثیرالاضلاع با نقطه مرکزی ابتدا مجموع زوایای هر مثلث به 200 گراد و مجموع زوایای دور افق نیز به 400 گراد رسانده شد. در نهایت اگر زوایای، یکی از مثلث­ها باتوجه به شکل در مثلث P1P20  و p1=607528=801270 و p2= 684478  باشد، نتیجه نهایی سرشکنی در مثلث مزبور برابر است با:

1)              70.7994              60.7528             68.4478
                O                      P                      P2

2)             70.8006              60.7522              68.4472

3)             70.8012              60.7519              38.4469

4)             70.8012              60.7518              68.4470

6- ظهر تهران با ظهر مکانی دیگر 90 دقیقه اختلاف ساعت دارد. طول جغرافیائی تهران حدود 30' °51 باشد اختلاف طول جغرافیایی در نقطه Δ λ برابر است با:

1) 30' °22

2) 30' °1

3) 00' °53

4) 30' °29

در پیمایش ممتد از … --> L22 --> L21 --> L20 ژیزمان امتداد35̊30'=gL10-->L21 و 269̊45'=gL22-->L21 است.

 

7- زاویه کوچک‌تر رأس L 21برابر است با:

1) 15' °54            2) 45' °89

3) 45' °125  4) 15' °161

8- برای تهیه نقشه مسطحاتی به مقیاس I:2500 از منطقه­ای به ابعاد (1×1)کیلومتر مناسب‌ترین وسیله و روش کدام است؟

1) برداشت مستقیم با تئودولیت )تاکنومتری(

2) برداشت با GPS دستی

۳( تبدیل عکس‌های ماهواره‌ای

۴( عکس‌برداری هوائی و تبدیل آن به نقشه

-9  اگر در مختصات جغرافیائی نقطه ۲O'', (ثانیه حد قسمتی( خط داشته باشیم، جابجایی ناشی از خطای مزبور به متر برابر است با1(R=6000km)

1) 3           2) 6

3) 9          4) 12

10- زاویه‌یابی دقت مجاز اندازه‌گیری یک‌بار زاویه آن 20 )ثانیه حد قسمتی است( هر زاویه را چند بار اندازه‌گیری کنیم تا خطای متوسط هندسی نتیجه را به5  )ثانیه حد قسمتی( برسانیم.

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5

11- طول T 1 T2 به کمک مختصات نقاط مربوط 7.5KM  محاسبه شده است. ارتفاع نقطه T1 ، H T1 =2000 و H T2=2250 متر است طول روی سطح مقایسه MSL برابر است )ضریب اشل متوسط 0995 ( برابر است با:

1) 750375

2) 749625

3) 749958

4) 750792

12- جهت عکس‌برداری هوائی از منطقه کوهستانی از کدام‌یک از دوربین‌ها بافاصله اصلی   88mm, 150mm, 210 mmاستفاده می‌شود و اگر عکس‌ها مقیاس 1:10000موردنظر باشد، خلبان هواپیما چه ارتفاعی باید انتخاب کند؟

1) از دوربین C =150 mm  و ارتفاع پیشنهادی 1500 متر،

۲( از دوربین C =210 mm  و ارتفاع پیشنهادی 1050 متر،

۲( از دوربین C =210 mm  و ارتفاع پیشنهادی 2100 متر.

۲( از همه دوربین‌ها و ارتفاع پیشنهادی باید محاسبه گردد.

13- Autorotationآتریشن قابل‌قبول در سیستم مرکاتور1.4000 فرض شده، دامنه عمل کرد این سیستم ازنظر عرض جغرافیائی  برابر است با:

1) ''32 '14 °1

2)  ''00 '40°0

3) ''04 '30 °2

4) ''00 '45 °2

 

14-  در عملیات نجومی ارتفاع قطب برابر است با:

1) λ

2)  λ-90

∅ (3۲90-

4)  ∅ عرض جغرافیایی

15- در چهارضلعی ABCD مقابل ژیزمان   gad= 15° A D است. ژیزمان     برابر است gcàD

 

1) 99°

2)  10'°94

3) 25'°194

4) 00'°279

16- برای محاسبه فاصله دو برج بلند B1, B2 از نقطه معلومA  محاسبات و عملیاتی صورت گرفته است. فاصله دو برج B2  B1 برابراست با:

1) 81045

2) 112435

3) 76087

4) 104929

17- در سیستم مخروطی لامبر (Lamber) محور (x)ها به‌صورت یکی از گزینه‌های زیر ایجاد می‌شود:

1) عمود بر محور (Y)ها در نقطه تقاطع استوا با محور (Y)ها

2) عمود بر محور (y)ها در نقطه تقاطع با مدار نقطه

۳( مماس بر تصویر نصف‌النهار گرینویچ در نقطه تقاطع با مدار مبدأ

4(  مماس بر تصویر مدار مبدأ در محل تلاقی آن با محور (y)ها

18- برای اندازه‌گیری طول دونقطه با طول یاب الکترونیک حدود سه کیلومتر در چهار دهنه انجام شد. اگر دقت نسبی مجاز 100000 باشد و خطای هندسی هر دهنه یک میلی‌متر فرض شود. عملیات اندازه‌گیری مزبور چند بار باید تکرار شود؟

1) یک

۲( دو

۳( سه

۴( چهار

19-  سیستم‌های تصویر به چه منظور ایجادشده است؟

1) برای تبدیل تصاویر روی بیضوی به تصاویر مستوی

۲( برای تبدیل تصویر یک منطقه بر روی بیضوی

3) برای اینکه زوایا تغییر نکند و مشابه(Conform)  باشد

۴( برای ایجاد نقاط ژئودزی روی زمین با حداقل خط

20-  مساحت زمین مربع شکلی که هر ضلع آن روی زمین یک کیلومتر است درروی نقشه‌ای برابر 2500 سانتیمتر مربع است. مقیاس نقشه کدام است؟

1) 1250/1

2) 2000/1

3) 2500/1

4) 5000/1

21- اگر مختصات یک نقطه در سیستم تصویر UTM به‌صورت x=573412

و y=4938110 این نقطه در کجا واقع است؟

1) نیمکره شمالی و غرب نصف‌النهار مرکزی

۲( نیمکره شمالی و شرق نصف‌النهار مرکزی

۳( نیمکره جنوبی و غرب نصف‌النهار مرکزی

۴( نیمکره جنوبی و شرق نصف‌النهار مرکزی

22 - علامت در نقشه‌برداری نشانگر چیست؟

1) دکل

۲( دیوار

۳( خرابه

۴( ساختمان

23- در نقشه‌ای به مقیاس4000/1 قطعه زمینی به مساحت 06 سانتیمتر مربع نشان داده‌شده است. مساحت قطعه درروی زمین چند هکتار است؟

1) 2.4

2) 3.6

3) 4.8

4) 9.6

24- شیب زمینی 15%است. اگر فاصله بین دونقطه در امتداد شیب 152 متر اندازه‌گیری شود، فاصله افقی )تبدیل به افق( چند متر است؟

1) 129.2

2) 150

3) 150.32

4) 150.28

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن