راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : Naghshebardari_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

31-  اگر در محاسبات نقشه‌برداری ΔX منفی و ΔY مثبت شد ژیزمان امتداد مربوط بین کدام‌یک از فواصل زیر قرار می‌گیرد )به درجه(

1) 90 تا 0             3) 270 تا 180

2) 180 تا 90          4) 360 تا 270

32-  از دوربین‌های عکس‌برداری برای تهیه عکس‌های هوائی در هواپیما با ارتفاع مساوی و در منطقه واحد کدام‌یک از عکس‌های کمتری می‌گیرند؟

1) نرمال انگل

2) و ایدا انگل

3) همه دوربین‌ها به‌طور مساوی

4) سوپر واید انگل

33-  کمیتی را پنج بار در شرایط مساوی اندازه­گیری کردیم عددهای (141، 142، 154، 148، 150) به دست آمد چنانچه عدد 147 به حقیقت نزدیک باشد خطای احتمالی مقدار متوسط کمیت برابر است با:

1) 10.95               3) 1.46

2) 3.67              4) 4.90

34- برای تهیه نقشه­ای به مقیاس 1250: 1 با خطای گرافیک 0.2 میلی‌متر در برداشت تاکئومتری از نظر استادی متروی حداکثر شعاع برداشت به متر برابر است با:

(از خطاهای دیگر صرف‌نظر می­شود)

1) 250

2) 200

3) 150

4) 125

35- زوایای قائم قرائت شده همزمان از P11 P12=88° 5025"   و P12 P11=91°1015"    بهترین زاویه شیب برابر است با:

1) 55'' 09' °01                2) 35'' 09' °01

3) '' 39 00' °00              4) ''20 30' °01

36- متوسط فاصله زمین تا خورشید به میلیون کیلومتر حدود:

1) 93 2) 100         3) 150                4) 200

37- مبدأ مختصات قائم‌الزاویه هر منطقه در سیستم تصویر U.T.M

1) محل تلاقی مدار منطقه با نصف‌النهار گرینویچ

2) محل تلاقی مدار منطقه با نصف‌النهار محل

3) محل تلاقی خط استوا با نصف‌النهار مرکزی زون

4) محل تلاقی خط استوا با نصف‌النهار گرینویچ

38- ژیزمان امتداد (g AB) AB با توجه به شکل فقط ازنظر مقدار و اندازه برابر است با نمودار:

 

 

1) 1            3) 3

2) 2           4) 4

 

39- ستارهای در زمان 14h 00m 20Sاز نصف‌النهار نقطه L و در زمان
 
17h 30m 40S  از نصف‌النهار گرینویچ عبور می­نماید طول جغرافیایی نقطه L بدون هر نوع تصحیح برابر است با:

1) 20'' 30' °45

2) 00'' 35' °52

3) 00'' 45' °97

4) 00'' 30' °57

40- برای تهیه نقشه­ای به مقیاس 1:10000به طریق نقشه‌برداری زمینی اگر در برداشت تاکئومتری طول متوسط هر امتداد حدود650 متر باشد، حداکثر اختلاف ارتفاع نقاطی که از تبدیل به افق کردن طول قرائت‌شده می‌توان صرف‌نظر کرد حدود: )خطای گرافیک0.2 میلی‌متر(

1) 30          2) 40

3) 50         4) 60

41- مجموع مربعات خطای بست در شبکه مثلث­بندی متشکل از 16 مثلث، 20' °1 است خطابست هر زاویه به ثانیه برابر است با:

1) 5′′

2) 10′′

3) 15′′

4) 20′′

42- مختصات دونقطه روی زمین     و اختلاف ارتفاع دونقطه Δh=484m.80  طول AB مزبور در طبیعت  )طول مورب( به متر برابر است با:

1) 1945

2)1995.50

3) 2000.50

2005(4

43- ژیزمان امتداد ???  س)ل (42  برابر است با:

1) ''37 05' °64

2) ''23 54' °25

3) ''23 54' °205

4) ''23 54' °295

44-  دو نیمرخ عرضی به فاصله 30? متر از هم در دست راست نیمرخ خاک‌ریزی 40??2 و نیمرخ خاک‌برداری 60??2 در مقیاس 1:100 در کا در میلی‌متری محاسبه‌شده خاک‌برداری اضافی به مترمکعب برابر است با:

1) 0.2

2) 3

3) 5.4

4) 7.8

45- خطای بست چهارضلعی ABCD قابل‌قبول بوده که پس از اعمال شرط زوایای چهارضلعی با دو قطر شکل مقابل، نتیجه نهائی سرشکنی

زوایا به‌صورت یکی از گزینه‌های زیر است )به گراد(

1)

2)

3)

4)

46- مساحت زمین ABCD چند هکتار است؟

 

1) 13.4

2) 10.7

3) 6.7

4) 7.6

47- اگر در نقشه 1:2000 مساحت مرتعی برابر 2450 سانتیمتر مربع باشد سطح مرتع چند کیلومترمربع می‌باشد؟

1) 3

2) 31

3) 33.5

4) 38.3

48 - برای تهیه نقشه 1:2000 درصورتی‌که خطای ترسیمی   ±0. 2  باشد تا شیب چند درجه را می‌توان در متر کشی500m  چشم­پوشی کرد ؟

1) 2.6                 2) 2.3

3) 3.2               4) 6.2

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری