راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381

0 تومان
کد محصول : Naghshebardari_1381

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

301-کره زمین بین کدام‌یک از مدارات زیر قرار دارد؟

1) زهره، مریخ

2) مریخ، مشتری

3) زهره، عطارد

4) مریخ با اورانوس

302 - ژیزمان امتداد45' ° 260= ??20?22 است با توجه به شکل مقابل: ژیزمان امتداد ?22 ?21برابر است با:

 

 

1) 15' °320

2) 30' 239

3) 15' 140

4) 15' 21

303 - از طرف کارفرما، نقشه‌ای با دقت cm  40سانتیمتر تقاضا گردیده کدام‌یک از مقیاس‌های زیر را مناسب‌تر میدانید (خطای گرافیک 0.15mm )

1) 1:2000

2) 1:2500

3) 1:4000

4) 1:5000

304- خورشید در کدام‌یک از زمان­های زیر در صفحه استوا قرار می‌گیرد

1) اول تابستان

2) وسط تابستان

3) اول پائیز

4) هیچ‌وقت

305- اختلاف طول جغرافیائی (ΔA) بین نصف‌النهار مرکزی زون 29 و نصف‌النهار مرکزی زون ۴3 برابر است با:

1- 12

2- 78

3- 48

4- 72

306- اگر طول یک کیلومتر روی زمین در نقشه‌ای برابر 1 سانتیمتر باشد مقیاس نقشه برابر است با:

1) 1:8000

2) 1:25000

3) 1:12500

4) 1:20000

307 - در ترازیابی مثلثانی قراول روی‌های دوطرفه و هم‌زمان به چه منظور انجام می‌گیرد؟

1) برای تسریع در کار و جلوگیری از اشتباه

2) برای متوسط گرفتن نتایج قراول روی‌ها

3) برای رسیدن به بهترین زاویه شیب بدون اثر کرویت و انکسار

4) برای رسیدن به بهترین طول مورب بین دونقطه بدون اثر کرویت جهت محاسبه اختلاف ارتفاع

308- اختلاف عرض بین مختصات دونقطه برابر با (" 130 Ay ) و ژیزمان امتداد مربوطه برابر با " 44 52° 42است، فاصله افقی دونقطه به متر برابر است با:

1) 477.62

2) 514.36

3) 376.92

4) 324.99

309- در گوشه­های عکس‌های هوائی علامت (+) دیده می‌شود از این علامت چه استفاده‌ای می‌شود؟

1) برای انطباق دو عکس

2) برای قرار دادن دیاپوزتیو در دستگاه

3) برای محاسبه و اندازه‌گیری پارالاکس

4) برای پیدا کردن مرکز عکس

310- حسب درخواست مشاور، زوایا را باید چهار بار اندازه‌گیری نماییم

برای اندازه‌گیری زوایا از چهار مبنا در لمپ تئودولیت به شرح زیر استفاده گردیده است . برای به حداقل رساندن خطای نامنظمی تقسیمات لمب کدام سری از مبناهای انتخاب‌شده صحیح‌تر است

1) °135 °90 °45 °00

2) °270 °180 °90 °00

3) °180 °120 °60 °00

4) °180 °90 °45 °00

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری