راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1379

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1379

0 تومان
کد محصول : Naghshebardari_1379

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

80- اگر در دستگاه‌های تبدیل فتوگرامتری، نقطه شناور (فلوتین مارک) ازنظر بالا یا پائین رفتن دچار مشکل شود، در چنین حالتی چه اقدامی باید صورت گیرد:

1)  هیچ عملی انجام نداد و به متخصصی فنی مراجعه شود.

2) به دستگاه استراحت داد.

3)  مقیاس مدل بزرگ‌تر شود

4) مقیاس مدل کوچک‌تر شود.

81- در مثلث A B C با تئودولیت ?° ویلد و با لمب آزاد مغناطیسی دو امتداد )ژیزمان( زیر قرائت گردید 30 6° = ??  10 140° = ??+? زاویه داخلی رأس برابر است با

1)  40' °79

2) 40' °259

3) '40 °39

4)  20' °100

82- برای تهیه نقشه­ای به مقیاس 11500شعاع برداشت تاکئومتر ازنظر دقت استادی متری برابر است با: (خطای گرافی0.12 میلی‌متر، از خطاهای دیگر صرف‌نظر می‌شود)

1) 120 متر

2) 150 متر

3) 180 متر

4) 200 متر

83- در یک پیمایشی ممتد 9 ضلعی در منطقه مسطح و بدون عوارضی با متر 50 متری فلزی اندازه‌گیری شد. اگر طول متوسط هر ضلع پیمایش 800 متر و خطای اتفاقی هر دهنه متر کشی 1.5 سانتیمتر باشد (از خطای دیگر صرف‌نظر می‌شود) خطای کلی مزبور برابر است با

1)  6 سانتیمتر

2)  18 سانتیمتر

3) 2۴ سانتیمتر

4) 32 سانتیمتر  

84- دقت نسبی اندازه‌گیری طولی 1:80000 موردتقاضا است، اگر وسیله اندازه‌گیری متر 50 متری فلزی باشد و مجموع خطای هر دهنه متر کشی ۴ میلی‌متر فرض شود طول AB = 800m را چند بار باید اندازه‌گیری کرد

1)  یک‌بار

2) دو بار

3)  سه بار

4) چهار بار

85- جهت اندازه‌گیری ارتفاع برجی از نقطه A که به فاصله افقی ۳۸۸ متری آن واقع است از نقطه A زاویه قائم (زنیتی) لبه انتهائی (فوقانی) برج و لبه تحتانی (همکف) قرائت گردید . لبه فوقانی 30' ° 80 و لبه تحتانی 45°95قرائت گردید. ارتفاع برج با دقت دسی­متر برابر است با :

1) 39.8 متر

2)  40.2 متر

3)  78.9 متر

4) 80.4 متر

86 - عرض جغرافیائی نقطه‌ای در منطقه دماوند به طریق نجومی اندازه‌گیری گردید. نتیجه عملیات عدد 11/5 " 52° 36به دست آمد. صرف‌نظر از هر نوع تصحیح اگر شعاع کره زمین 6250 کیلومتر باشد شعاع مدار نقطه مزبور به کیلومتر برابر است با:

1) 3420

2) 4687

3) 5000

4) 6000

87-برای پیاده کردن یک نقطه از قوس دایره روی زمین با دو تئودولیت، در ابتدای قوس زاویه انحراف 530 به تئودولیت دادیم و تئودولیت دیگری که در طرف دیگر قوس قرار می‌گیرد اصطلاحاً به رأس قوس صفر صفر کرده باشد امتدادی را که به تئودولیت می‌دهد برابر است با: (زاویه رأس قوس 110 درجه)

1)  30' °49

2)  30' °104

3)  30' °115

4)  30' °310

88- برای عکس‌برداری هوائی از منطقه‌ای به ابعاد 10 کیلومتر در مقیاس 10000 :l اگر عرض مدل b = 10 cm وb = d = 10 cm باشد تعداد مدل برابر است با:

1) 50

2) 100

3) 500

4) 1000

89- در ترازیابی مثلثاتی بین دونقطه A, B که در ایستگاه A مستقر بودیم و به نقطه B قراول روی نمودیم زاویه سمت­الراسی 15 ° 83قرائت گردید و فاصله دونقطه با طول یاب الکترونیکی اندازه‌گیری شد که متوسط اندازه­گیری­ها 595620 متر به دست آمد، اگر اثر کرویت m 30.40 و اثر انکسار نور 0/m83باشد اختلاف ارتفاع بین دونقطه به متر برابر است با:

1) 64586

2) 64843

3) 65100

4) 65266

90- در چهارضلعی با دو قطر A B C D زوایای 30 50° = A B C و 15' °45=  A B D و ژیزمان قطر A B برابر است با: (15 ° 45= ??+? ) و ( ژیزمان) و قطر BD (45° 15 = ??+?  برابر است با:

1)  ′ 15°225

2)  '30 °134

3)  '45 °174

4)  30' °230

91- طرح استخری با ابعاد (100*40)متر (شمال و جنوب 100 متر شرق و غرب 40 متر) داده شده است کف استخر از غرب به شرق ابتدا تا 10 متر دارای عمق ثابت 120m و سپس با شیب یکنواخت حداکثر به عمق سه متر می­رسد، پس از پیاده کردن ملاحظه شد سرتاسر ضلع جنوبی از ضلع شمالی یک متر بلندتر است اگر سطح بالای استخر هم‌تراز ضلع شمالی گردد حجم خاک‌برداری محدوده استخر به مترمکعبی برابر است با:

1) 10040

2) 10080

3) 10100

4) 10400

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری