راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1378

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1378

0 تومان
کد محصول : Naghshebardari_1378

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

1- در یک شبکه مثلث‌بندی که از ۹ مثلث تشکیل‌شده است، مجموع مربعات خطای بست مثلث‌ها یک درجه است خطا بست هر زاویه به ثانیه حدود

1) 1 7"

2)  12"

3) 15"

4) 20"

2- برج میلاد با ارتفاع 315 متر و به فاصله 90 متر از نقطه نادیر قرار دارد ارتفاع هواپیما در موقع عکس‌برداری یک کیلومتر و فاصله اصلی دوربین (  C = 210 m ) است جابجایی به علت ارتفاع برج به میلی‌متر برابر است با:

)از تصحیحات خودداری می‌گردد(

3.1(1

2) 3.3

3.5(3

7.8(4

3- ترازیاب به فاصله 25.8متر از میز عقب و 34.5 متر از مسیر جلو قرار دارد به علت وجودCOLLIMATION به مقدار2' دقیقه مقدار تصحیح نهائی که در جهت مناسب به Δh از این نظر اعمال خواهد شد )تصحیحات دیگر خودداری می‌گردد( به سانتیمتر برابر است با:

1) 5/0

2) 5/1

3) 2

4) 5/5

4- در ترازیابی مثلثاتی بین هجده کیلومتر مقدار تصحیح فقط ازنظر کرویت به متر برابراست با( R = 6000 km  )

1) 12

2) 18

3) 6/21

4) 27

5-  در سیستم تصویر لامبرت مختصات جغرافیانی مبدأ تصویر است در نقطه A که مختصات جغرافیائی آن ( است زاویه تقارب نصف­النهارات تا دقیقه برابر: است با

1) 45′

2) 50′

3) 52′

4) 2:56′ 

6- برای تهیه نقشه در مقیاس 25000 به طریق فتوگرامتری به دنیا محدودیت سقف پرواز هواپیما و غیره. بزرگ‌ترین مقیاسی که طبق دستورالعمل مربوطه نباید مقیاس عکس‌ها بزرگ‌تر از آب باشد برابر است با:

1) 1:50000

2) 1: 40000

3) 1:30000

4)1:20000

7- کمیتی را شش بار اندازه­گیری کردیم اعداد مقابل به دست آمده است و ((27، 22، 28، 21، 33، 20)) اگر فرض کنیم حقیقت کمیت برابر عدد 25 باشد خطای متوسط هندسی آن برابر است با): از هرگونه خطای دیگر صرف‌نظر می‌شود(

1) 1.8

2)2.5

3)4.1

4)4.6

8- فاصله دو نقطه در نقشه­ای (به مقیاس: 1:10000)750 متر است اگر یک نقطه را ثابت بگیریم نقطه دیگر حول نقطه اولی حداکثر چه مقدار زاویه دوران خواهد داشت )خطای گرافیک از خطاهای دیگر صرف‌نظر می‌شود( تا دقت یک دقیقه برابر است با:

1) 2′

2) 4′

3) 7′

4)10′

9- در ترازیابی مستقیم به علت قائم نبودن میر روی تکیه‌گاه زاویه انحراف از قائم 30 : می‌باشد و عدد 2.110 از روی میر یادداشت شده باشد به علت مذکور چقدر خطا وجود دارد )از خطاهای دیگر صرف‌نظر می‌شود( به میلی‌متر برابر است با:

1) 2

2) 2.5

3) 3

4) 4.5

10-  یک برگ نقشه شماره JY 6361 در آن نوشته‌شده است 0 مقیاس این نقشه برابر است با:

1)  1:5000

2) 1:10000

3)  1:50000

4) 1:100000

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری