دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

0 تومان
کد محصول : Naghshebardari_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

1- با توجه به اینکه انتقال بار از سازه اصلی به زمین. از طریق پی انجام می‌پذیرد، به سؤالات زیر پاسخ داده شود:

 سه نوع پی سطحی را نام ببرید.

برای هر یک از پی­های نیمه عمیق، عمیق و مخصوص مثالی ذکر نمایید.

در پی­های عمیق انتقال بار از پی به زمین با چه نوع نیروهای انجام می‌شود.

۲ - ضرایب اطمینان، در محاسبات سازه‌ها شامل چه ضرایبی است؟

3- اهداف اصلی را که در طرح یک سازه )تعیین پیکربندی، ابعاد و مشخصات قطعات آن( تأمین آن‌ها بایستی مدنظر قرار گیرد ذکر نمایید؟

۴ - روش‌های مختلف تعیین ظرفیت باربری پی­های عمیق را شرح داده و نتایج به‌دست‌آمده را مقایسه نمایید. چه ارتباطی میان رابطه دینامیکی ظرفیت باربری و رابطه استاتیکی ظرفیت باربری وجود دارد.

5-  روش‌های مختلف انجام آزمایش سه محوری را شرح داده و عملکرد و کاربرد هر یک‌بر روی انواع مختلف خاک را بیان نمایید.

 

سؤال دوم:

جزئیات مقطع دیوار باربر خارجی را که تراز کف نمام شده زیرزمین نسبت به کف تمام‌شده حیاط دو متر پائین تر است و سطح زمین بکر )طبیعی( و مقاوم یک متر پائین تر از کف تمام‌شده زیرزمین است ترسیم و قسمت‌های زیر را با اندازه‌ها و نوع مصالح مناسب موردنیاز در آن مشخص کنید.

الف) کف­سازی حیاط (حدود 5/2 متر از ساختمان) با سنگ پلاک حکمی خاکستر دو تیشه ((این نوع سنگ را تعریف کنید))

ب( نحوه عایق‌کاری رطوبتی با قیر و گونی ))نوع قیر را هم ذکر کنید((

پ( نحوه کف سازی زیرزمین بافرش پارکت چوبی از زمین بکر )طبیعی( تا روی پارکت

ت( نحوه پی‌سازی با در نظر گرفتن کلاف بتونی فولادی

 

سؤال سوم:

برای پیاده کردن نقطه O مرکز دایره میدانی به مساحت  5 m2/1963مختصات دونقطه از محیط دایره میدان 

در دست است ضمن محاسبه ژیزمان امتدادهای 0  M1و  0  M2مختصات نقطه 0 را محاسبه فرمایید .

 

سؤال چهارم:

1-  آزمایشی CBR چه کاربردی دارد؟ و برای چه مواردی انجام می‌شود؟

۲ - آزمایش مارشال چه کاربردی دارد؟ و برای چه مواردی انجام می‌شود؟

3-  چنانچه e مقدار بر بلندی )دور( برحسب درصد باشد، در رابطه زیر:

مقادیر v, f و R را تعریف و واحد آن‌ها را ذکر نمایید.

۴ - چنانچه: V سرعت خودرو برحسب کیلومتر بر ساعت، F ضریب اصطکاک در امتداد حرکت در روسازی خیس، e شیب‌راه برحسب درصد و S فاصله دید توقف برحسب متر باشد.

رابطه بین عوامل فوق‌الذکر، برای محاسبه فاصله دید توقف را بنویسید.

۵ - قیرهای خالص نفتی:

الف) چگونه به دست می‌آیند؟

ب) طبقه­بندی آن‌ها که به صورت 70-60 یا 100-85 و غیره نشان داده می‌شود، برمبنای چه شخصه­ای از قیر است؟نحوه اندازه‌گیری و واحد آن چیست؟

ج) قیر 70- 60 یا 100-85در حرارت مساوی کدام‌یک شل­تر است؟

 

سؤال پنجم:

1-  تراکم خالص و ناخالص شهری را توضیح دهید.

۲ - طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی را تعریف نمایید

3-  برای شهرهای کوچک و روستاها کدام‌یک از طرح‌های فوق‌الذکر تهیه می‌شود؟

 

سؤال ششم:

در یک پیمایش ممتد 16 ضلعی جابجایی نقطه انتهائی را )فقط ازنظر زاویه‌ای رئوس پیمایش، صرف‌نظر از خطاهای دیگر( در حد دقت نقشه‌برداری محاسبه فرمانید.

- جمع طول اضلاع پیمایش= 6KM

- خطای اندازه‌گیری زاویه   )) 20"=ثانیه ((قسمتی

 

سؤال هفتم:

1-  مقاومت مشخصه بتن را تعریف فرمایید.

۲ - خواص و موارد استفاده از سیمان‌های پرتلند نوع: I II ، III ، VI و V را برای مصرف در بتن تعریف نمایید

3-  آیا مصرف دو یا چند نوع مواد مضاف در بتن مجاز است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وجود چه شرط یا شرایطی ضروری است؟

۴ - حداکثر حجم بتن مصرفی در بتن مسلح و پیش‌تنیده برای هر نوبت نمونه‌برداری را در شرایط مذکور در ذیل در مقابل آن‌ها برحسب مترمکعب ذکر نمایید.

 (• درصورتی‌که در کارگاه تهیه بتن تهیه‌شده باشد

 (• درصورتی‌که در محل مصرف تهیه‌شده باشد

۵ - حدود مجاز غلظت مواد زیان‌آور مشروحه در زیر در آب مصرفی در بتن، برای بتن مسلح، در شرایط محیطی شدید را در مقابل آن‌ها ذکر نمایید. )مقادیر غلظت، برحسب قسمت در میلیون(

1) ذرات جامد معلق

2) کلرید ( CL )

3) سولفات  (SC4 )

۴( قلیائی‌ها ( N20+O.658 K2O )

 

 

سؤال هشتم:

در طرح اجرائی ساختمان آجری که دارای دو زیرزمین است.: زیر سقف زیرزمین اول به 6/0 متر بالاتر از کف پیاده‌روی ساختمان است.  ضخامت دیوار خارجی زیرزمین دوم دو آجر و نیم و زیرزمین اول دو آجر و دیوار روی دیوار زیرزمین اول یک آجر و نیم و ارتفاع آزاد زیرزمین سه متر است زیرزمین‌ها هواکش و امکان روشنایی لازم دارد، محل پنجره روشنایی زیرزمین اول در امتداد کانال هواکش زیرزمین دوم است ۷ مقطع دیوارها، کانال هواکش‌ها و محل روشنایی و شروع پوشش طاق‌ها را ترسیم نمایید.

سؤال نهم:

در عکس‌برداری هوائی برج بلندی به فاصله 200 متر از نقطه NadIr قرار داشته که جابجایی ناشی از ارتفاع برج یک میلی‌متر بوده، ارتفاع برج را محاسبه فرمایید.

- ارتفاع پرواز هواپیما 1250m و c=150mm

 

سؤال دهم

1-  در قراردادهای تیپ سازمان برنامه‌وبودجه برای اجرای طرح‌های عمرانی، رعایت چه شرایطی برای خاتمه دادن پیمان توسط کارفرما ضروری است؟

۲ - در صورت خاتمه پیمان یک طرح عمرانی توسط کارفرما، نسبت به مصالح و تدارکات موجود در کارگاه و همچنین تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات متعلق به پیمانکار به چه ترتیبی اقدام می‌شود؟

3- در قراردادهای واگذاری طرح‌های عمرانی به پیمانکاران، تاریخ شروع قرارداد چه تاریخی می‌باشد؟

۴ - انواع نقشه­هائی را که در یک قرارداد می‌تواند وجود داشته باشد نامبرده و شرح مختصری از کاربرد آن‌ها را بیان نمایید.

۵- اگر پیمانکاری مشمول جریمه تأخیر شود نحوه محاسبه ریالی کارهای باقیمانده­ای که در اجرای آن‌ها تأخیر شده چگونه است؟

 

سؤال یازدهم:

 

1-  سه روش از نحوه جمع‌آوری آب‌های سطح خیابان‌ها را نام ببرید.

۲- برش و جزئیات اتصال پیاده‌رو و خیابان )کانی و( را ترسیم فرمایید.

3-  برش و جزئیات فضای سبز وسط خیابان‌ها را ترسیم نمایید.

 

سؤال دوازدهم:

با توجه به کروکی بدون مقیاس زیر مختصات نقاط P3 و P9 و P10 را با اعلام ژیزمان امتداد تا محاسبه فرمایید.

سؤال سیزدهم:

1-  درزهای انقطاع در سازه‌های بتن مسلح در چه مواردی و با چه فواصلی بایستی پیش‌بینی گردد؟

در چه مواردی مؤلفه‌های افقی و قائم نیروی زلزله تواما محاسبه و ملاک عمل قرار می‌گیرد؟

 با توجه به آخرین تحقیقات و مطالعات انجام‌شده:

3( آیا زمان وقوع زلزله به‌طور دقیق قابل پیش‌بینی می‌باشد یا خیر؟ و به چه دلیل؟

4)چه عوامل مؤثری را در پیش‌بینی وقوع زلزله می‌توان بررسی و در نظر گرفت

 

سؤال چهاردهم:

الف: عرصه و اعیان و ملک مشاع و مفروز را تعریف کنید

ب: قیمت عرصه و اعیان ساختمانی مسکونی 80000000 تومان و قیمت اعیانی آن ))اعم از ساختمان و محوطه‌سازی(( 18400000 تومان است:

ارزش پنج سهم از هفت سهم از دو دانگ از شش‌دانگ آن را با کسر ثانیه اعیانی ))ارزش یک‌هشتم اعیانی(( محاسبه کنید.

 

سؤال پانزدهم:

1-  خطای یک‌بار اندازه‌گیری طولی 6 سانتیمتر است خطای متوسط هندسی چهار بار اندازه‌گیری آن را محاسبه فرمایید

۲ - اگر خطای مجاز اندازه‌گیری هر زاویه ۲۷ )ثانیه( باشد خطای بست مثلث چقدر است؟

3-  نصف‌النهار مرکزی ZONR2 را محاسبه و با رسم شکل مختصر نشان دهید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن