راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1376

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1376

0 تومان
کد محصول : Naghshebardari_1376

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

-1 برای محاسبه شیب متوسط بین دونقطه D و ? روی نقشه اطلاعات زیر به دست آمده است

: نقطه D بین دو معینی میزان 750 و 760 و ?′ بین دو منحنی میزان 1040 و 1050 واقع است اندازه کوتاه‌ترین خط بین هریک از دو منحنی‌های مزبور مار بر نقطه D 00متر و مار بر نقطه ?′ ر است بنابراین فاصله خط D تا منحنی 760 روی خط نام برد 0?و فاصله ?′ تا منحنی 1040 روی خط اشاره‌شده 45? و فاصله ?′ D وی نقشه 3625? اندازه‌گیری ش است، در حد دقت عملیات، شیب متوسط بین دونقطه را محاسبه فرماید ) ۳ نمره(

-2 ژیزمان اضلاع مثلث ?12?10 ?14 به شرح زیر محاسبه گردیده است:

g=300° 40′ 10"

g14→?12= 1° 50′ 50"

g?10→?12 = 76° 21′ 10"

برای کنترل عملیات با انجام محاسبات تحقیق کتید که ژیزمان امتدادها صحیح محاسبه گردیده است یا خیر ) 7نمره(

 ۳- مختصات دونقطه را به درجه در دست است  S694025

ژیزمان امتداد ?10→?6  را به درجه تا محاسبه فرمایید )بارم5/1)

4-  از منطقه‌ای با دوربین سوپر وایدانگل ( c=88?? ) عکس‌برداری شده ارتفاع پرواز هواپیما 700? بوده است اولاً مقیاس عکس را محاسبه کنید. ثانیاً اعلام دارید منطقه عکس‌برداری شده چه نوع منطقه‌ای است و دوربین مزبور چه برتری بر دوربین‌های دیگر دارد؟(1/5 نمره(

-5  برای محاسبه حج عملیات خاکی بین دونیم رخ عرضی به فاصله 30? از هم اطلاعات زیر در دست است نیمرخ خاک‌برداری c=88??2 و نیمرخ خاک‌ریزی 30??2 در مقیاس 1150 روی کاغذ میلی‌متری محاسبه‌شده است ضمن تعیین فاصله دونیم رخ از محل تقاطع خط قرمز پروژه با خط زمین )نقطه صفر( حجم عملیات خاکی را محاسبه فرمایید6، ) نمره(

-6 شعاع قوس دایره 150? است برای پیاده کردن طول قوس 18? )ابتدای قوس کسر 30? ( زاویه انحراف مربوطه را برحسب درجه محاسبه فرمایید. 1)نمره(

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری