دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1388

0 تومان
کد محصول : nafaghe_1388

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- چنانچه زنی که عادت به داشتن خادم داشته است خودش داوطلبانه کارهاي مربوط به خود را انجام دهد آیا حق مطالبه نفقه خادم را دارد؟

1) بلی، چون در منزل پدر خادم داشته است.

2) خیر، چون داوطلبانه کارهاي مربوط به خود را انجام می‌دهد.

3) در صورت بیماري و نیاز به خادم حق مطالبه نفقه خادم را دارد.

4) در صورت اثبات عادت به داشتن خادم می‌تواند.

2- در صورت عدم تعیین مهر در نکاح دائم در صورتی مهرالمتعه تعلق می‌گیرد که ............ از تعیین مهر طلاق واقع شود.

1) قبل از نزدیکی و قبل

2) قبل از نزدیکی و بعد

3) بعد از نزدیکی و بعد

4) بعد از نزدیکی و قبل

3- ولی زوجه صغیر مهریه او را به کمتر از مهرالمثل تعیین و او را به تزویج درمی‌آورد در این صورت ................

1) ازدواج قبل از بلوغ ممنوع است، عقد و مهر باطل است.

2) عقد صحیح و مهر باطل است.

3) عقد و مهر صحیح است و نمی‌تواند تغییر در آن بدهد.

4) مهریه نافذ نیست و پس از بلوغ متوقف به اجازهٔ صغیر است.

4- در تعیین کدام نوع مهر حال مرد از حیث غنا یا فقر در نظر گرفته می‌شود؟

1) مهرالمسمی

2) مهرالسنه

3) مهرالمتعه

4) مهرالمثل

5- زوج در زمان عقد اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه را به زوجه داده است، لکن اینکه زوج مدعی است هزینه دانشگاه آزاد زیاد است و قادر به پرداخت نمی‌باشد. با توجه به قید اجازه تحصیل در سند ازدواج، تکلیف چیست؟

1) با توجه به اجازه ادامه تحصیلی زوج مکلف به پرداخت هزینه است.

2) زوج مکلف به پرداخت هزینه در سطح دانشگاه دولتی است نه آزاد.

3) زوج به دلیل عدم استطاعت پرداخت تکلیف قانونی ندارد.

4) هزینه تحصیل زوجه از وظایف قانونی زوج نمی‌باشد.

6- پدر طفلی مرحوم می‌شود ولی ماترکی ندارد، مادر او نیز در قید حیات است ولی فاقد تمکن مالی است، جدات مادري و پدري در قید حیات هستند. در این صورت چه کسی مسئول تأمین نفقه طفل یتیم است؟(با این توضیح که عموي متمکن طفل نیز در قید حیات است و طفل با او زندگی می‌کند)

1) جده مادري

2) جده پدري

3) جدات به تساوي

4) عمو

7- مردي داراي دو همسر و پدر و دو فرزند می‌باشد، از همسر اول یک دختر 19 ساله و یک پسر 12 ساله و از همسر دوم فاقد فرزند است و دارایی مرد کفاف تأمین نفقه تمامی آن‌ها را نمی‌دهد در این صورت کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

1) همسر اول و فرزندان او

2) همسران به تساوي

3) پدر

4) همسران و فرزندان

8- مهم‌ترین شرط براي اخذ پروانه کارشناسی پس از طی مراحل قانونی کدام است؟

1) ارائه مدرك تحصیلی مرتبط

2) تسلیم گواهی عدم سوءپیشینه

3) تابعیت ایرانی

4) اثبات وثاقت

9- اگر مردي قصد طلاق همسر خود را داشته باشد، در این صورت به زن .............

1) به دستور دادگاه به او نحله می‌دهد.

2) به درخواست زن به او اجرت المثل می‌پردازد.

3) معادل نصف دارایی خود را به او می‌دهد.

4) نصف دارایی بعد از ازدواج خود را به او می‌دهد.

10- اگر پس از صدور حکم قطعی بر الزام منفق به پرداخت نفقه. مستحق نفقه فوت کند، ...............

1) به درخواست منفق، رأي صادره ابطال می‌گردد.

2) رأي صادره از اعتبار ساقط می‌شود.

3) حقی براي ورثه بر مطالبه باقی نمی‌ماند.

4) حق، به ورثه منتقل می‌شود.

11- در موارد استفاده از حق حبس، مجازات ترك انفاق عیال چگونه تعیین می‌شود؟

1) تبدیل به جزاي نقدي می‌شود.

2) حداقل مجازات تعیین می‌شود.

3) حداکثر مجازات تعیین می‌شود.

4) مجازات کیفري ندارد.

12- استحقاق خواهان نفقه به نظر کارشناس بیش از مبلغ خواسته است، وظیفه کارشناس در اظهارنظر چیست؟

1) نمی‌تواند بیشتر از خواسته اظهارنظر کند.

2) مراتب را به قاضی دادگاه متذکر می‌شود

3) نظریه خود را به بیشتر از خواسته اعلام می‌دارد.

4) از اظهارنظر خودداري می‌کند.

13- هرگاه زوجه به خاطر انجام دادن واجب شرعی مسافرت کند ......................

1) چون بدون اجازه شوهر رفته نفقه ساقط می‌شود.

2) چون در زمان و مدت مسافرت تمکین نداشته نفقه ساقط می‌شود.

3) چنانچه براي زیارت سفرکرده باشد نفقه تعلق می‌گیرد.

4) بر زوج واجب است نفقه او را پرداخت کند.

14- هزینه متعارف فرزندان صغیر شهدا که از طریق بودجه دولت یا بنیاد شهید تأمین می‌شود به چه شخصی پرداخت می‌شود؟

1) مادر صغار

2) ولی قهري

3) نماینده بنیاد شهید

4) وصی شهید

15- همه گزینه‌ها به جز گزینه .................. صحیح است.

1) اگر عده از جهت فسخ نکاح باشد، زن حق نفقه ندارد.

2) در عده وفات زن حق نفقه دارد.

3) مطلقه رجعیه در زمان عده حق نفقه ندارد.

4) در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد.

16- چنانچه زنی در زمان وجود و استمرار عقد ازدواج خواهرش با شناخت قبلی از این امر، به عقد ازدواج همسر او درآید ...........

1) چنانچه فعلی زناشویی با او واقع شود، مهرالمثل به او تعلق می‌گیرد.

2) همان مهرالمسمی به او تعلق می‌گیرد.

3) مهرالمتعه به او تعلق می‌گیرد.

4) هیچ مهري به او تعلق نمی‌گیرد.

17- دادن حق طلاق بدون قید و شرط به زن ..................

1) باطل است چون نامشروع است.

2) باطل و مبطل است. زیرا خلاف مقتضاي ذات عقد است.

3) صحیح است زیرا با مقتضاي ذات عقد تعارضی ندارد.

4) صحیح است زیرا با مقتضاي اطلاق عقد است.

18- هرگاه مرد، زن خود را طلاق رجعی دهد و در اثناء عده رجعیه بمیرد زن باید .................

1) ابتدا عده وفات و بعد عده رجعیه را به اتمام برساند.

2) عده رجعیه را رها کند و عده وفات بگیرد.

3) عده رجعیه را به اتمام برساند.

4) هم عده رجعیه و عده وفات را به ترتیب به اتمام برساند.

19- مهرالمتعه عبارت است از مالی که ....................

1) در هنگام طلاق به جاي مهر به زن داده می‌شود.

2) در هنگام عقد براي زن تعیین می‌شود.

3) مرد در صورت عدم تعیین مهر و طلاق زن قبل از نزدیکی می‌دهد.

4) مرد در ازاء زناشویی به زن می‌دهد.

20- کارشناس نفقه بامطالعه پرونده متوجه می‌شود متقاضی طبق قانون مستحق نفقه نمی‌باشد در این صورت چه وظیفه‌ای دارد؟

1) از اظهارنظر خودداري می‌کند.

2) اعلام می‌کند متقاضی مستحق نفقه نمی‌باشد.

3) طبق دستور دادگاه نفقه را تعیین و اعلام می‌کند.

4) مراتب را کتباً به قاضی اعلام و اشتباه او را متذکر می‌شود.

21- کدام گزینه درباره انفساخ عقد نکاح نادرست است؟

1) زوجین بعد از عقد بدون اجازه دادگاه عقد خود را منفسخ کند.

2) زوجین اهل کتاب باشد و زوج، مرتد گردد. نکاح منفسخ می‌گردد.

3) رضاعی که بعد از عقد نکاح موجب نشر حرمت گردد، نکاح را منفسخ می‌کند.

4) جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار موجب فسخ عقد نکاح است.

22- در صورت غیبت یا حبس ولی قهري منحصر امور مربوط به مولی علیه به وسیله چه کسی اداره می‌شود؟

1) امین

2) جده پدري

3) مادر

4) مدعی العموم

23- فردي داراي مادر و اولاد بلافصل است، در این صورت پرداخت نفقه وي بر عهدهٔ چه کسی است؟

1) اولاد

2) مادر

3) مادر و اولاد به تساوي

4) مادر و اولاد به نسبت توانایی هر یک

24- فردي داراي مادري مریض است که سرپرستی وي با اوست، دو فرزند نیز دارد که یکی تحصیل می‌کند و همسرش نیز کارمند است در این حالت پرداخت نفقه کدام‌یک ارجح است؟

1) زن و مادر مریض

2) زن و فرزندان

3) زن و فرزندي که تحصیل می‌کند.

4) مادر و فرزندي که تحصیل می‌کند.

25- در مورد زنی که در عده فسخ نکاح است، کدام گزینه صحیح است؟

1) نفقه ندارد

2) حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد.

3) بر عهده شوهر است

4) زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر که تا پایان عده نفقه او بر عهده شوهر است.

26- در مورد تکلیف مرد به دادن نفقه زن، کدام گزینه صحیح است؟

1) هرگز ساقط نمی‌شود.

2) قابل اسقاط است.

3) منوط به تمکین خاص است.

4) اصولاً ساقط نمی‌شود.

27- ارش البکاره چیست و بر چه اساس تعیین می‌شود؟

1) خسارتی است که علاوه بر مهرالسنه در صورت ازاله بکارت به زن پرداخت می‌شود.

2) مبلغی است که در صورت ازاله بکارت با لحاظ حال امثال آن زن تعیین می‌شود.

3) مبلغی است که به جاي مهرالمتعه و در نظر گرفتن وضعیت زن تعیین می‌شود.

4) مبلغی است که به جاي مهریه تعیین می‌شود و حال زن را در نظر می‌گیرند.

28- دختري تحصیل کرده از خانواده‌ای متشخص و متمکن به عقد ازدواج دائم مردي که داراي لیسانس و کارمند یکی از ادارات است درمی‌آید. زوج به بهانه عدم تمکن مالی از پرداخت نفقه زوجه خودداري می‌کند، زوجه به ناچار به دادگاه شکایت می‌برد. براي تعیین نفقه ماهیانه زوجه کدام‌یک از موارد زیر ملحوظ می‌شود؟

1) وضعیت مالی زوج و زوجه به تناسب

2) وضعیت پدر زوجه

3) وضعیت مالی زوج

4) وضعیت متعارف زوجه

29- اگر در عقد انقطاع، زن و مرد توافق بر پرداخت نفقه کنند، براي تعیین نفقه زوجه کدام‌یک از موارد زیر لحاظ می‌شود؟

1) به میزان توافق

2) توانایی مالی مرد

3) وضعیت متعارف زن

4) وضعیت خانوادگی زن

30- زنی که سه ماهه باردار است به دلیل نپرداختن نفقه تقاضاي تعیین نفقه حمل سه ماهه را نیز می‌نماید در این صورت نفقه ............. تعیین می‌شود.

1) حمل با توجه به وضعیت منفق

2) مادر و نفقه حمل هر دو

3) مادر و حمل با توجه به وضعیت زوج

4) مادر با توجه به وضعیت متعارف وي

31- زنی حامله و داراي یک فرزند دوساله علیه شوهرش براي پرداخت حقوق متعلقه شکایت می‌کند، در این امر وظیفه کارشناس کدام است؟

1) تعیین نفقه زن و فرزند دوساله

2) تعیین نفقه زن و هزینه حمل جنین

3) تعیین نفقه هر یک به طور جداگانه

4) فقط تعیین نفقه زن

32- میزان مهریه در تعیین نفقه زن ..................

1) تأثیر منفی دارد.

2) تأثیر مثبت دارد.

3) تأثیري ندارد.

4) به وضعیت اجتماعی زوج بستگی دارد.

33- در تعیین نفقه قیمت اثاث البیت چگونه است؟

1) قیمت روز اثاث البیت در حد شئون زن

2) بهاي اثاث البیت مستعمل

3) اجاره اثات البیت در حد شئون زوجه

4) در حد جهیزیه زوجه

34- چنانچه مرد نفقه یک ماه همسرش را بپردازد و زن فقط نیمی از آن را خرج خود و باقی را پس‌انداز کند، تکلیف نیمه پس‌انداز شده

1) باید به زوج برگرداند.

2) براي ماه آینده احتساب می‌شود.

3) بر ذمه زوجه باقی می‌ماند.

4) متعلق به زوجه است و زوج حقی بر آن ندارد.

35- در مورد نفقه معوقه با احراز شرایط قانونی، چه کسی حق تقدم براي دریافت نفقه را دارد؟

1) اقارب زوج

2) زوجه

3) نوزاد

4) والدین بیمار منفق

36- اساسی‌ترین فعالیت انسان در زندگی چیست؟

1) تعلیم و تربیت

2) خدمت به خلق

3) علم‌آموزی

4) مرفه زیستن

37- آیه شریفه: «وَاحفِض لَهُما جَنَاحَ الذُّل مِنَ الرحمهِ وَ قُل ربِّ ارحمهُما» خطاب به چه کسانی، درباره چه کسانی است؟

1) همسایگان – همسایگان

2) والدین – فرزندان

3) فرزندان – والدین

4) همسران – همسران

38- وقتی نسبت به امري اتخاذ تصمیم می‌کنید بیشتر تحت تأثیر کدام گزینه قرار می‌گیرید؟

1) إنّ الله علی کلّ شیءقدیرٌ

2) إنّ اللَّه کَانَ عَلَیکُم رَقیبا

3) أنَّما یَخشی الله مِن عباده العُلَماء

4) وَ الّذینَ آمنوا أشدُّ حبّاً للهِ

39- پیام آیه شریفه «وَ لا تقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ ....» کدام است؟

1) اول اندیشه وانگهی گفتار

2) دو صد گفته چو نیم کردار نیست.

3) در محلی ناشناخته توقف مکن.

4) پیروي کورکورانه ممنوع است.

40- از آیه شریفه «یا أیّها الانسانُ أنَّکَ کادِحٌ ألی ربِّکَ کَدحاً فَمُلاقیهِ» برمی­آید که بالاخره .............

1) با مرگ انسان همه چیز تمام می‌شود.

2) حق به حق دار می‌رسد.

3) خون بر شمشیر پیروز است.

4) انسان در مقابل خدا پاسخگو خواهد بود.

41- از امام صادق نقل شده «هر جا امر خداست آنجا حاضر باشی و انجام دهنده آن کار و هر جا که نهی خداست آنجا نباشی و ترک کننده آن کار » این تعریف چیست؟

1) اخلاص

2) تقوا

3) زهد

4) صبر

42- پیام آیه شریفه « ولا یجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا......» خطاب به یک کارشناس چیست؟

1) پاسدار عدالت باشید و فقط براي خدا گواهی دهید.

2) خدا به شما امر می‌کند اماناتی را که در اختیاردارید به صاحبانش برگردانید.

3) مبادا تحت تأثیر دوستی یا دشمنی با قومی، عدالت را زیر پا بگذارید.

4) قیام و قعودتان، روزه و نمازتان و خمس زکاتتان براي خدا باشد.

43- مهم­ترین عاملی که خدای سبحان بعد از «ذکر- یادخدا» وسیله آرامش انسان­ها قرار داده است، کدام است؟

1) پدر

2) فرزند

3) مادر

4) همسر

44- انسان‌شناسی جنسیت حوزه بازتولید را عمدتاً در چه رابطه‌ای با زن قرار می‌دهد؟

1) بازتولید جنسی

2) بازتولید جنسی و اقتصادي

3) بازتولید جنسی و فرهنگی

4) بازتولید جنسی و طبقاتی

45- براساس آیه شریفه: «قل أن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم اللهُ» عملی­ترین راه اثبات عشق و محبت به خدا کدام است؟

1) انجام دادن به موقع واجبات

2) پیروي کردن از رسول خدا

3) دوري کردن از محرمات

4) رعایت کردن امور مستحبی به طور دائم

46- شیوه‌های عادي رفتاري را که در جامعه رواج دارد چه می‌نامند؟

1) آداب و رسوم

2) ارزش

3) عرف

4) قانون

47- باتوجه به سخن مولا علی(ع) کسی که می‌خواهد کارشناس رسمی دادگستري در رشته نفقه باشد: «مَن نَصَبَ نَفسَه للنّاسِ أماما فعلیه ان ...»

1) یبدا به تعلیمه غیره

2) یَأمرون بِالمعروف وَ یَنهونَ عَنِ المنکر

3) یُقیمونَ الصَّلاه وَ مِمّا رَزَقناهم یُنفِقون

4) یؤمنون بالله والیوم الآخر

48- خداي سبحان چه کسانی را «کَالأنعامِ بَل هُم أضل اولئکَ هُمُ الغفالون» معرفی فرموده است؟

1) لَهم آذانَ لا یَسمعون بِها

2) لَهُم أعین لا یبصرونَ بِها

3) لَهُم قُلُوب لا یَفقَهون بِها

4) هر سه گروه مذکور

49- در جمعیتی میزان ناخالص تجدید نسل (GRR) مساوی 1 است. اگر نسبت جنسی هنگام ولادت مساوي 105 باشد، میزان  باروری کل (TFR) چقدر است؟

1) 05/2

2) 2

3) 1/2

4) 95/1

50- با افزایش نرخ فرانک در بازار تهران کدام گروه زیان می‌کنند؟

1) صنایع مصرفی وابسته به مواد اولیه صنعتی فرانسه

2) صادرکنندگان کالاي مصرفی به فرانسه

3) جهانگردان فرانسوي در تهران

4) کارشناسان فرانسوي شاغل در تهران

51 - طبق قانون تجارت، دفاتر(روزنامه، کل) از تاریخ ختم هرسال، حداقل چند سال باید نگهداري شود؟

1) یک

2) دو

3) پنج

4) ده

52 - سهام کدام‌یک از شرکت‌های زیر در بورس اوراق بهادار پذیرفته می‌شود

1) سهامی خاص

2) سهامی عام

3) مختلط سهامی

4) تعاونی

53 - در مورد امین اموال در دستگاه‌های دولتی کدام گزینه صحیح است؟

1) توسط وزیر، یا رئیس سازمان دولتی تعیین می‌گردد.

2) توسط ذی‌حساب تعیین می‌گردد.

3) از بین مستخدمین رسمی با موافقت ذی‌حساب ذی‌ربط به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به این سمت منصوب می‌شود.

4) از طرف وزارت دارایی در دستگاه دولتی مأمور می‌شود.

54- در شرکت‌های با مسؤولیت محدود، انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر:

1) به موجب سند رسمی

2) به موجب مصوبه مجمع عمومی

3) به استناد صورت جلسه مدیران شرکت

4) با مصوبه هیئت نظارت

55- تعیین حق‌الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه تعیین می‌شود، به عهده کدام مرجع است؟

1) دادگاه

2) سهامداران

3) مجمع عمومی عادي

4) هیئت مدیران

56- پاک گردانیدن «نیت» از هرچیزی برای خدا تعریف کدام فضیلت است؟

1) اخلاص

2) تقوا

3) زهد

4) صبر

57- انسان وقتی به آنچه دارد می‌اندیشد و بر اندوه و اضطراب ناشی از کمبودهایش غلبه می‌کند دلش آرام می‌شود، این آرامش حاصل چیست؟

1) رسیدن به بی‌نیازی مطلق

2) رسیدن به حالت شکر

3) درك لذت واقعی دعا

4) بی‌اعتنایی کامل به دنیا

58- کسی که با نشان دادن اعمال و کارهاي عبادي خود به مردم می‌خواهد در نزد آنان مقام و منزلتی به دست آورد، فردي است ...................

1) اهل عمل

2) حسود

3) ریاکار

4) موقع‌شناس

59- امام حسن عسگری (ع) فرمود: «تمام پلیدی­ها در اتاقی قرار داده شده است و کلید قفل در آن اتاق ....»

1) بی‌احترامی به والدین است.

2) حرام‌خوری است.

3) دو بهم زنی است.

4) دروغ است.

60- بهترین مسیر و مستقیم‌ترین صراط براي رسیدن به قرب الهی عبارت است از:

1) انجام دادن واجبات

2) انجام دادن مستحبات

3) بندگی کردن خدا

4) دوري کردن از محرمات

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن