راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

سوالات آزمون رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : nafaghe_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

-1 زوج پس از پرداخت نفقه یک ماهه زوجه بنا به دعوت یکی از اقوام نزدیک به مدت یک ماه به شهر دیگري دعوت می‌گردد، با توجه به اینکه کلیه هزینه‌های خانواده را میزبان به‌طور کامل و مفصل به عهده داشته است و هیچ هزینه و خرجی متوجه خانواده زوج نمی‌گردد آیا زوج می‌تواند استرداد پولی را که بابت نفقه به زوجه داده است بخواهد؟

1)  درصورتی‌که زوجه نفقه دریافتی از زوج را خرج کارهاي دیگري ننموده باشد زوج می‌تواند آن را مسترد نماید.

2)   خیر نمی‌تواند و این مبلغ پرداختی در مالکیت زوجه درآمده است. (مشروط به اینکه زوجه در این مدت در تمکین کامل زوج بوده باشد)

3) بندهاي 1 و 4

4)  بله می‌تواند چراکه کلیه هزینه‌های یک‌ماهه خانواده توسط میزبان انجام پذیرفته است و زوجه هزینه‌ای نکرده است.

2- نفقه طفلی متولد از زنا به عهده کیست؟

1)  تشخیص آن با دادگاه است.

2)  به عهده بیت‌المال (دولت)

3) به عهده زانی است.

4)  هیچ‌کدام

3- در چه صورتی به زوجه مهرالمثل تعلق می‌گیرد؟

1)  درصورتی‌که مهر در عقد ذکر نشده و شوهر بعد از نزدیکی زن خود را طلاق دهد.

2)  درصورتی‌که بعد از عقد و قبل از نزدیکی زن را مطلقه نماید.

3) درصورتی‌که بعد از عقد و نزدیکی شوهر زن را مطلقه نماید.

4)  درصورتی‌که مهر در عقد ذکر نشده و شوهر قبل از نزدیکی زن را طلاق دهد.

4- درصورتی‌که زوجه زندانی شود و مانع تمکین از زوج گردد آیا ناشزه محسوب می‌گردد؟

1)  ناشزه محسوب نمی‌گردد ولی استحقاق نفقه را هم ندارد

2)  ناشزه محسوب نمی‌گردد و استحقاق نفقه را دارد

3) ناشزه محسوب می‌گردد و استحقاق نفقه را ندارد

4)  بستگی به نوع جرم ارتکابی زوجه دارد

5- در چه مواردي کارشناس باید از انجام کارشناسی (علیرغم ارجاع موضوع از طرف مرجع قضائی) امتناع نماید؟

1)  درصورتی‌که مورد کارشناسی دشوار بوده و کارشناسی بیش از یک سالی سابقه کار کارشناسی نداشته باشد

2)  درصورتی‌که یکی از اصحاب دعوي خواستار عزل کارشناسی باشد

3) درصورتی‌که قبلاً در موضوع دعواي اقامه شده به‌عنوان کارشناسی اظهارنظر کرده باشد

4)  هیچ‌کدام

6- پرداخت نفقه تاجر ورشکسته و خانواده‌اش با چه کسی است؟

1)  هریک از طلبکاران که اموال او را توقیف نموده‌اند.

2)  شخص ورشکسته درصورتی‌که قادر به کار کردن باشد باید با اختیار شغل نفقه خود و خانواده‌اش را تأمین نماید.

3) درصورتی‌که دارایی ورشکسته کفاف بدهی او را ندهد نفقه به عهده اقرباء درجه اول او می‌باشد.

4)  درصورتی‌که ورشکسته وسیله دیگري براي تأمین هزینه زندگی نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود از دادگاه بخواهد.

7- کدام گزینه صحیح است؟

1)  در صورت عدم ذکر مهر در نکاح موقت موجب بطلان است.

2)  در صورت عدم ذکر مهر در عقد نکاح زوجه مستحق مهرالمتعه می‌باشد.

3) عدم ذکر مهر در عقد نکاح موجب بطلان است.

4)  مالیت نداشتن مهر در عقد نکاح موجب بطلان است.

8- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد.

1)  ترك انفاق زوجه و اقارب مجازات دارد.

2)  ترك انفاق در صورت استطاعت مجازات دارد.

3) ترك انفاق در صورت تمکین زوجه مجازات دارد.

4)  ترك انفاق زوجه و فقط فرزندان مجازات دارد.

9- همسر مردي که به علت مریضی قادر به انجام امور خود نمی‌باشد و نیاز به پرستار دارد در چه صورتی ملزم به استخدام پرستار می‌باشد؟

1)  درهرصورتی ملزم به استخدام پرستار می‌باشد.

2)  درصورتی‌که زوجه ناشزه نباشد.

3) درصورتی‌که دادگاه حکم به این امر دهد.

4)  در صورت احراز توانائی مالی زوج

10- در چه طلاقی زن حق مطالبه نفقه خود را در دوران عده دارد؟

1)  در طلاق رجعی

2)  در طلاق رجعی و بائن

3) در طلاقی که زوجه در زمان عده به عوض رجوع نکرده باشد.

4)  در طلاق خلع و مبارات

11- تشخیص تمول و توانایی شخصی منافق در نفقه اقارب با کیست؟

1)  با شخص مستحق نفقه

2)  دادگاه صالح

3) با کارشناس پرونده

4)  با ارزیابی اموال منفق توسط کارشناس

12- آیا طلاق زوجه به علت نشوز، استحقاق وي را به نفقه منتفی می‌نماید؟

1)  درصورتی‌که طلاق صورت گیرد دیگر رابطه زوجیت وجود ندارد که زوجه مستحق نفقه باشد.

2)  درصورتی‌که طلاق رجعی باشد نفقه در دوران عده را منتفی می‌نماید.

3) صرف طلاق، نفقه زوجه را در دوران عده منتفی نمی‌نماید.

4)  فقط در عقد انقطاع نفقه را منتفی می‌نماید.

13- در چه صورتی براي زوجه "نحله" تعیین می‌گردد؟

1)  درصورتی‌که زوج حاضر به پرداخت اجرت‌المثل نباشد.

2)  درصورتی‌که وضع مالی زوج خوب و زوجه نیازمند باشد.

3) با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج

4)  درصورتی‌که زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وي نبوده در منزل زوج و به دستور وي انجام نداده باشد.

14- در چه صورتی اجرت‌المثل و نحله به زوجه تعلق نمی‌گیرد؟

1)  درصورتی‌که ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود.

2)  درصورتی‌که زوجه در زمانی که در منزل زوج بوده است مستخدم و خادم داشته باشد.

3) درصورتی‌که زوج خواهان طلاق بوده ولی قادر به پرداخت نباشد.

4)  درصورتی‌که در دوران عده(در طلاق رجعی) زوج به زوجه رجوع نماید.

15- در چه صورتی زن مستحق نصف مهر است؟

1)  درصورتی‌که عقد نکاح به جهت عنن فسخ گردد.

2)  درصورتی‌که زوجین در این زمینه توافق کرده باشند.

3) درصورتی‌که شوهر در نکاح منقطع، قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد.

4)  بندهاي 1 و 2 و 3

16- آیا اقامه دعوي فرزند بطرفیت پدر به خواسته مطالبه هزینه تحصیل دانشگاه قابل استماع است؟

1)  درصورتی‌که پدر توانایی پرداخت داشته باشد قابل استماع است.

2)  قابل استماع نمی‌باشد.

3) به هر حالی قابل استماع و پدر مکلف به تأمین هزینه است.

4)  گزینه  1 و 2 و 3

17- در چه صورتی پدر مکلف به پرداخت نفقه فرزند می‌باشد؟

1)  درصورتی‌که فرزند صغیر باشد.

2)  درصورتی‌که فرزند طبق موازین قانونی مستحق نفقه بوده و پدر نیز قادر به پرداخت باشد.

3) درصورتی‌که فرزند با پدر زندگی کرده و از او اطاعت نماید.

4)  در صورتی فرزند شغلی براي امرار و معاش خود نداشته باشد.

18- دختري که پس از ازدواج متارکه نماید (درصورتی‌که فاقد تمکن مالی باشد) آیا جزو افراد واجب النفقه پدر محسوب می‌شود؟

1) پدر درهرحال در صورت نیاز و استحقاق دختر (به شرط توانایی) باید نفقه او را پرداخت نماید.

2)  چون پس از ازدواج تکلیف پرداخت نفقه به دختر از پدر رفع می‌شود، جزو افراد واجب النفقه نمی‌باشد.

3) قانون در این مورد ساکت است.

4)  تشخیص چنین امري با دادگاه است.

19- کارمندي که معیل بوده و داراي زن و فرزند است می‌تواند کسر خرجی خود را از پدر خود که داراي تمکن مالی کافی براي تأمین مایحتاج فرزندش است مطالبه نماید؟

1)  می‌تواند مطالبه کند.

2)  فرزندان کارمند می‌توانند از پدربزرگ خود مطالبه جبران کسري هزینه زندگی خود را بنمایند.

3) چون فرزند کبیر بوده و خود داراي شغل و درآمد است پدر تکلیفی ندارد.

4)  پدر هیچ تعهد قانونی و شرعی نسبت به فرزندش ندارد.

20- کدام گزینه صحیح است؟

1)  درصورتی‌که اصحاب دعوي روي یک کارشناس توافق داشته باشند، دادگاه وي را به‌عنوان کارشناس انتخاب می‌نماید.

2)  در دعاوي در مراجع قضائی کارشناس با کسب نظر اصحاب دعوي و توسط دادگاه تعیین می‌گردد.

3) در دعاوي در مراجع قضائی کارشناس با نظر خواهان و یا شاکی تعیین می‌گردد.

4)  هیچ‌کدام

21- آیا صرف داشتن درآمد بالا موجب مسئولیت شخص به پرداخت نفقه اقارب است؟

1)  داشتن درآمد بالا یکی از موجبات مسئولیت شخص در پرداخت نفقه به ارقاب می‌شود.

2)  درآمد شخص را با توجه به تعهدات و وضع زندگانی شخص وي باید در نظر گرفت و در مورد وي قضاوت نمود.

3) درآمد بالا و پائین هیچ تاًثیري در مسئولیت شخص در پرداخت نفقه به ارقاب ندارد.

4)  بله درآمد بالا موجب مسئولیت شخص به پرداخت نفقه به ارقاب است.

22- با توجه به تعریف نفقه ارقاب در قانون مدنی:

1)  پرداخت هزینه زندگی به شخص مستحق نفقه متناسب با شئونات ازجمله داشتن خادم در صورت عادت یا احتیاج

2)  پرداخت هزینه کلیه درخواست‌های شخص مستحق نفقه ازجمله هزینه تحصیل

3) تاًمین و یا پرداخت هزینه مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به شخص مستحق نفقه است.

4)  گزینه 1 و 2

23- زوجه ............. می‌تواند براي نفقه .......... خود اقامه دعوي نماید.اقارب نیز می‌توانند نفقه ....... خود را مطالبه نفقه نمایند.

1)  در صورت تمکن - آینده - گذشته

2)  درهرحال - گذشته - آینده

3) در صورت حسن رفتار - گذشته و آینده - آینده

4)  در صورت حسن رفتار - گذشته - گذشته و حال

24- .................... مانع استقرار نفقه است ولی زن براي گرفتن نفقه نیازي به اثبات ........................ خود ندارد.

1)  سوء رفتار - حسن رفتار

2)  عدم تمکین - نشوز

3) مسافرت زن - تمکین

4)  نشوز – تمکین

25- در چه موردي مهرالمتعه مطرح می‌گردد؟

1)  در نکاح دائم درصورتی‌که بدون مهر باشد و طلاق پیش از نزدیکی واقع شود.

2)  در نکاح منقطع و درصورتی‌که بذل مدت پیش از نزدیکی اتفاق افتد.

3) در نکاح منقطع و پس از نزدیکی

4)  در نکاح دائم درصورتی‌که بدون مهر باشد و طلاق به از نزدیکی باشد.

26- کدام‌یک از موارد زیر صحیح است؟

1)  در صورت رضایت زوج از زوجه زن حق نفقه دارد.

2)  مطلقه رجعیه در زمان عده حق نفقه دارد.

3) در عقد انقطاع زن حق نفقه دارد.

4)  اگر عده به جهت فسخ نکاح باشد زن حق نفقه دارد.

27- شخصی که داراي زن، مادر و فرزند صغیر است و از طرفی فقط قادر به پرداخت نفقه به یکی از آن‌ها می‌باشد، اولویت پرداخت نفقه به کدام است؟

1)  نفقه فرزند صغیر اولویت دارد.

2)  زوجه در اولویت می‌باشد.

3) اولویت مادر و فرزند است که باید منفق یکی از آن دو را به دیگري ترجیح دهد.

4)  مادر در اولویت است.

28- اگر دختري از شوهر کردن امتناع نماید و فاقد شغل باشد و توان مالی نیز نداشته باشد آیا استحقاق نفقه دارد؟

1)  استحقاق مطالبه نفقه را ندارد.

2)  در صورتی می‌تواند مطالبه نفقه نماید که به علت نبودن کار و علیرغم سعی فراوان نتواند کار مناسبی پیدا نماید.

3) در چنین حالتی حق مطالبه نفقه را دارد.

4)  فقط براي مدت کوتاهی که بیشتر از یک سال نباشد می‌تواند موقتاً مطالبه نفقه نماید.

29- درصورتی‌که زوج معسر و قادر به پرداخت نفقه همسرش نباشد کدام گزینه صحیح نیست؟

1)  زوجه حقی به مطالبه نفقه از همسرش ندارد.

2)  زوجه می‌تواند تا توانائی زوج به پرداخت نفقه صبر کند و بعداً نفقه معقوقه خود را مطالبه نماید.

3) زوجه می‌تواند با استقراض از دیگران تا ملائت شوهر خود زندگی خود را سپري کند.

4)  زوجه می‌تواند به دادگاه مراجعه و به علت عجز زوج از پرداخت نفقه تقاضاي طلاق نماید.

30- در کدام‌یک از گزینه‌های زیر زن حق مطالبه نفقه را دارد؟

1)  در عقد نکاح دائم و موقت درصورتی‌که ضمن العقد شرط شده باشد.

2)  در عقد دائم درصورتی‌که ضمن العقد شرط شده باشد.

3) در عقد دائم به طور مطلق و در عقد موقت درصورتی‌که شرط شده باشد.

4)  بدون احتیاج به شرط ضمن العقد در عقد دائم و موقت

31- دو نفر اقارب نسبی در خط عمودي صعودي

1)  پدر و مادر

2)  اولاد - اولاد اولاد(نوه(

3) زوجه - مادر

4)  هیچ‌کدام

32- دو نفر اقارب نسبی در خط عمودي نزولی

1)  زوجه - مادر

2)  فرزند و پدر

3) اولاد و اولاد اولاد

4)  پدر - زوجه

33- فرق بین نفقه اقارب و نفقه زوجه چیست؟

1)  نفقه اقارب و زوجه محدود به موارد ضروري است چراکه نیازهاي هر دو یکسانند.

2)  هیچ فرقی بین آن‌ها نیست.

3) بستگی به مورد دارد.

4)  شمول و محدوده نفقه زوجه در مقایسه با نفقه اقارب به مراتب وسیع‌تر است.

34- از چه تاریخی حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود؟

1)  از زمان شروع زندگی مشترك

2)  پس از عقد ازدواج و شروع زندگی مشترك

3) از زمان پرداخت مهریه در صورت مطالبه زوجه

4)  به‌محض انعقاد عقد ازدواج به‌صورت صحت

35- در صورت بیکار بودن زوج و متمکن بودن زوجه:

1)  زوج تکلیفی در پرداخت نفقه به زوجه ندارد.

2)  زوجه باید هزینه زندگی زوج را تا زمان پیدا کردن کار تأمین نماید.

3) تکلیف زوج تا اشتغال به کار و توانائی مالی وي زائل می‌گردد.

4)  بیکار بودن زوج تکلیف او را در پرداخت نفقه از بین نمی‌برد.

36- در چه صورتی مادر باید نفقه فرزندش را بپردازد؟

1)  در صورت نبودن پدر و اجداد و یا عدم قدرت آن‌ها و توانائی مادر

2)  درصورتی‌که پدر در مسافرت بوده و دسترسی به وي نباشد.

3) درصورتی‌که پدر فوت نموده باشد.

4)  درصورتی‌که پدر (همسر) ندار بوده و توانایی پرداخت نفقه فرزند را نداشته باشد.

37- در چه صورتی عدم تمکین زوجه از زوج، حق زن را از مطالبه نفقه از بین نمی‌برد؟

1)  ندار بودن زوج

2)  بیکار بودن زوج و نداشتن استطاعت مالی

3) به محض انعقاد عقد و قبل از نزدیکی، زوجه می‌تواند ایفاء وظایف زناشویی را منوط به وصول کامل مهر خود نمای (حق حبس(

4)  پرداخت نفقه در مقابل تمکین است.

38- کدام گزینه صحیح نیست؟

1)  پرداخت نفقه فرزند بر نفقه مادر اولویت دارد.

2)  پرداخت نفقه مادر بر پرداخت نفقه زوجه اولویت دارد.

3) پرداخت نفقه زوجه بر نفقه فرزند اولویت دارد.

4)  پرداخت نفقه زوجه بر نفقه اقارب اولویت دارد.

39- اولویت پرداخت نفقه در صورت داشتن زوجه، پدر، مادر و اولاد عبارت است از:

1)  پدر و مادر - زوجه - اولاد

2)  اولاد - پدر و مادر - زوجه

3) زوجه - پدر و مادر - اولاد

4)  زوجه - اولاد - پدر و مادر

40- استحقاق نفقه زوجه منوط است به:

1)  توانائی مالی زوج

2)  تمکین از زوج

3) ندار بودن زوجه

4)  بدون شغل بودن زوجه

41- در چه موردي نفقه زن به عهده شوهر است؟

1)  در نکاح دائم و منقطع

2)  در عقد دائم مشروط به اینکه پرداخت نفقه شرط شده باشد.

3) در عقد منقطع درصورتی‌که شرط عدم پرداخت نفقه قید نگردیده باشد.

4)  در نکاح دائم

42- در ایام عده وفات هزینه زندگی زوجه چگونه تأمین می‌گردد؟

1)  زن حق نفقه ندارد.

2)  توسط فرزندان و سایر ورثه تأمین می‌گردد.

3) در صورت دارا بودن زوجه حقی به او تعلق نمی‌گیرد.

4)  مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است تأمین می‌گردد.

43- کدام‌یک از گزینه‌های زیر راجع به نفقه کامل است؟

1)  نفقه مشتمل بر کلیه نیازهاي زوجه از هر نظر می‌باشد.

2)  نفقه عبارت است از کلیه نیازهاي متعارف و متناسب با وضعیت زوجه ازجمله داشتن خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان و یا مرض

3) نفقه فقط شامل مواردي است که زوجه خود فاقد آن‌ها بوده و به آن‌ها نیاز مبرم داشته باشد.

4)  نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با توجه به استطاعت منفق

44- کدام‌یک از گزینه‌ها در مبحث نفقه اقارب صحیح نمی‌باشد؟

1)  قادر نبودن شخص مستحق نفقه به انجام هر کاري به عنوان شغلی و پیشه

2)  متمکن بودن شخص منفق به پرداخت نفقه بدون اینکه ازاین جهت در وضع معیشت خود دچار مشکل شود

3) بندهاي  1 و 2

4)  اشتغال به تحصیل شخص مستحق نفقه

45- آیا فرزندي که مادرش فوت کرده تکلیفی در پرداخت نفقه همسر پدر خود دارد؟

1)  تکلیف دارد چراکه به هر حالی به نوعی مادر او محسوب می‌گردد.

2)  چون نفقه پدر بر عهده اوست لذا پرداخت نفقه همسر پدر شرعاً واجب است.

3) در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودي اعم از صعودي یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

4)  بندهاي 1 و 2

46- زنی که همسرش غایب مفقودالاثر است نفقه‌اش چگونه تأمین می‌گردد؟

1)  چون همسرش نیست که تمکین کند نفقه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.

2)  باید صبر کند تا شوهرش پیدا شود.

3) بعد از صدور حکم فوت فرضی زوجه می‌تواند نفقه‌اش را از اموالش تأمین نماید.

4)  امینی که اداره اموال غایب مفقودالاثر را به عهده دارد نفقه زوجه را تأدیه می‌نماید.

47- تعیین نیازهاي مادي هر زندگی بستگی دارد به:

1)  نرخ شاخص قیمت‌ها از طرف بانک مرکزي

2)  نیازهایی که زوجه اعلام می‌نماید

3) حقوق و درآمد زوج

4)  عرف

48- در چه صورتی در دعاوي خانوادگی اجرت‌المثل مطرح می‌گردد؟

1)  زمانی که زوجه تصمیم دارد از همسرش جدا شود و براي طلاق به دادگاه مراجعه می‌کند.

2)  درصورتی‌که زوج بدون اثبات سوء رفتار زوجه دادخواست طلاق به دادگاه می‌دهد.

3) پس از اظهارنظر داوران زوج و زوجه راجع به دعوي طلاق

4)  درصورتی‌که زوجه مدعی انجام اموري باشد که وظیفه او نبوده است.

49- درصورت فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، نفقه فرزند به عهده چه کسی است؟

1)  به عهده اجداد پدري است که در صورت نبودن آن‌ها و یا عدم قدرت پرداخت آن‌ها به عهده مادر است.

2)  از اموال باقیمانده از پدر انفاق می‌شود.

3) به عهده مادر است.

4)  به عهده عمو و در صورت نبودن عمو به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري است.

50- اگر مستحق نفقه پدر، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد پرداخت نفقه او چگونه است؟

1)  نفقه او به عهده مادر و پدر است به طور مساوي

2)  نفقه او را باید فقط پدر و اولاد متساویاً تأدیه نمایند.

3) نفقه او به تنهایی به عهده پدر است.

4)  نفقه او فقط به عهده اولاد می‌باشد.

51- در قسمت نفقه اقارب چه کسی مستحق نفقه است؟

1)  کسی که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی زندگی خود را تأمین نماید.

2)  کسی که ندار بوده و نتواند زندگی خود را تأمین نماید.

3) کسی که بازنشسته بوده و توان کار کردن نداشته باشد.

4)  صغیر بوده و امکان کار کردن و کسب درآمد نداشته باشد.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه