راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

سوالات آزمون رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

0 تومان
کد محصول : nafaghe_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-  شئونات خانوادگی زوجه را چگونه می‌توان تشخیص داد؟

 

2- در چه مواردي طبق مقررات قانونی شوهر ملزم است که براي زن خود خادم استخدام نماید؟

 

3- مبناي تعیین میزان نفقه زوجه و اقارب چیست؟ به تفکیک بیان فرمایید؟

 

4-  زنی پس از عقد ازدواج و قبل از آغاز زندگی مشترك و عروسی با همسرش به علت بروز اختلافات شدید به دادگاه مراجعه و تقاضاي نفقه و مهریه خود را می‌نماید. زوج در قبال دعوي او پرداخت نفقه و مهریه را منوط به تمکین همسرش و عروسی با او نموده و از دادن نفقه خودداري می‌نماید. به نظر شما طبق موازین قانونی ادعاي کدام‌یک درست است؟ چرا؟

 

5- در چه صورتی طبق مقررات قانونی می‌توان شخصی را ملزم به پرداخت نفقه به اقارب نمود؟ و اقارب در چه صورتی به آن‌ها نفقه تعلق می‌گیرد و به چه میزان؟

 

6- شخص الف جوانی است متأهل داراي مادري پیر است که توان کار کردن ندارد و ممر درآمدي نیز ندارد از طرفی این مرد جوان داراي درآمدي محدود است و فقط توانایی پرداخت نفقه به یکی از دو نفر(همسر یا مادر) را دارد، ازنظر مقررات قانونی شخص موردبحث در پرداخت نفقه چه تکلیفی در قبال آن‌ها دارد؟

 

7-  سعید که 19 سال سن دارد طی دادخواستی علیه پدر خود به دادگاه چنین عنوان می‌کند که پدرش مدت 3 سال است که از دادن نفقه او خودداري می‌ورزد و از طرفی هزینه تحصیلش را در دانشگاه(که امسال وارد دانشگاه شده است( نیز پرداخت نمی‌نماید، لذا تقاضاي الزام او را به پرداخت نفقه معوقه و هزینه تحصیلش را از دادگاه دارد، آیا به نظر شما دعوي او داراي استحکام قانونی است یا خیر؟ چرا؟

 

8- زنی جهت مطالبه نفقه خود به دادگاه شکایت می‌کند که همسرش مدتی است که نه تنها درآمدي ندارد بلکه بدهی هنگفتی هم ببار آورده است که ماهیانه ملزم به پرداخت اقساط بدهی می‌باشد، نتیجتاً قادر به پرداخت نفقه و هزینه زندگی به او نمی‌باشد، شوهر نیز در دادگاه اظهارات زوجه را تائید نموده است، به نظر شما دعوي زوجه با موازین قانونی تطبیق می‌نماید یاخیر؟ چرا؟

 

9- خانمی طی دادخواستی به دادگاه چنین توضیح می‌دهد که در سال 70 با خوانده دعوي ازدواج که حاصل آن پسري است که در تاریخ 1/6/1371دنیا آمده است. همسرش) خوانده دعوي)  از تاریخ اول مرداد سال 1371 بدون پرداخت نفقه و هزینه‌ای به مسافرت رفته است و حال که از مسافرت برگشته است از دادن نفقه معوقه خود و فرزند مشترك خودداري می‌نماید، همسر ضمن پذیرش اظهارات خواهان توضیح می‌دهد چون همسرش در این مدت از او تمکین به عمل نیاورده است، لذا او را مستحق نفقه نمی‌داند.به نظر شما دعوي زوجه به مطالبه نفقه خود و فرزندش درست است یا خیر؟ چرا ؟ در مورد ادعاي زوج راجع به عدم تمکین چه جوابی دارید؟

 

10- فقط چهار مورد از مواردي که کارشناس رسمی دادگستري طبق مقررات علی‌رغم ارجاع امر کارشناسی از طرف دادگاه، حق اظهارنظر کارشناسی ندارد به طور دقیق ذکر نمایید؟

 

11- شوهري در قبال دعوي مطالبه نفقه همسرش چنین دفاع می‌نماید که:

اولاً همسرش متمول است و در حال حاضر نیز ماهیانه مبلغ قابل‌توجهی از ملک و داراییش درآمد دارد.

ثانیاً مستندا به مدارك غیرقابل‌انکار داراي مشکلات جسمی است و قادر به انجام کار و فعالیت نمی‌باشد .

ثالثاً او در موقع ازدواج (که مدت زیادي از آن تاریخ نمی‌گذرد) وضعیت او را می‌دانسته است و نتیجتاً ادعاي همسرش را مردود و دعوي او را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.

به نظر شما دفاع زوج در قبال زوجه درست است یا خیر؟ چرا؟ ادعاي کدام‌یک با مقررات قانونی تطبیق می‌نماید؟

 

12- اکرم علیه همسرش دادخواستی به دادگاه تقسیم نموده است و ضمن آن اظهار داشته است که شوهرش نفقه لازم را که متناسب با هزینه‌های زندگی باشد، پرداخت نمی‌نماید و از طرفی محل زندگی سکونت مشترك که اخیراً همسرش انتخاب نموده و در آن ساکن‌اند با شئونات او مطابقت ندارد. دادگاه پس از رسیدگی به موضوع قرار ارجاع به امر کارشناسی صادر تا کارشناس ضمن اظهارنظر راجع به تناسب محل سکونت ادعایی زوجه با شئونات وي، میزان نفقه او را تعیین نماید. چنانچه شما به عنوان کارشناس از طرف دادگاه انتخاب شوید چه اقداماتی را در جهت اجراي قرار کارشناسی انجام خواهید داد؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه