دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1378

0 تومان
کد محصول : Motori_Zamini_1378

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - در تصادفات مراحل رؤیت به ترتیب عبارت اند از:

1 ) رؤیت حقیقی، رؤیت قوری، رؤیت ممکنه

2 ) رؤیت فوری، رؤیت حقیقی، رؤیت ممکنه

3 ) رؤیت ممکنه رؤیت فوری، رؤیت حقیقی

4 ) رؤیت ممکنه، رؤیت حقیقی، رؤیت فوری

2 - قانون سوم نیوتن چیست؟

1 ) بر اساسی قانون سوم نیوتن هر عملی را عکس العملی است مساوی و در جهت مخالف

2 ) بر اساس قانون سوم نیوتن هر عملی را عکس‌العملی ایست مساوی و در جهت موافق

3 ) بر اساس قانون سوم نیوتن هر عملی را عکس‌العملی است در جهت اولیه

4 ) بر اساس قانون سوم نیوتن هر عملی را عکس‌العملی است مناصب بازمان و مکان

3 - نقطه عدم قرار چیست؟

1 ) محل و زمانی است که در قبل از وضعیت برخورد است.

2 ) محل و زمانی است که در آن نقطه با شرایط موجود نمی‌توان از وقوع تصادف جلوگیری کرد.

3 ) محل و زمانی است که قبل از رؤیت ممکنه است

4 ) محلی و زمانی است که قبل از حداکثر برخورد است

4 – حلقه‌های مهم در زنجیر تصادفات عبارت‌اند از :

1 ) علل اولیه

2 ) علل واسط

3 ) علل مستقیم

4 ) هیچ‌کدام

5- اتومبیلی با سرعت 54 کیلومتر در ساعت و شتاب 5 متر بر مجذور حاشیه درحرکت بوده به دلیلی اقدام به ترمز می‌نماید، خط ترمز بجا مانده چقدر خواهد بود؟ جاده مستقیم و سرعت یکنواخت

1)30 متر

2 ) 18 متر

3 ) 25 متر

4 ) 5 / 22 متر

6 - شرکتی در جاده‌های عمومی اقدام به ریختن مایع لزج و شیشه خورده می‌نماید اتومبیلی در موقع عبور از این منطقه منحرف شده و با وسیله نقلیه دیگری تصادف می‌کند 0 عمل شرکت مغایر با کدام‌یک از مواد آئین‌نامه راه نمائی و رانندگی می‌باشد :

1 ) ماده 185

2 ) ماده 17۹

3 ) ماده 181

4 ) ماده 184

7 - دیه قتل در مورد تصادفات رانندگی در کدام‌یک از ماه‌های ذیل اضافه می‌شود :

1 ) رجب، محرم. صفر، شعبان

2 ) ذیقعده، صفر، ذیحجه، رمضان

3 ) محرم... رجب و شعبان، رمضان

4 ) رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم

8 - قدرت ترمزدستی چه میزان و با کدام‌یک از مواد آئین‌نامه راهنمای و رانندگی انطباق دارد؟

1 ) با سرعت 10 کیلومتر با استفاده از آن فوری متوقف شود )ماده 5۹ آئین‌نامه)

2 ) با سرعت 5 کیلومتر در ساعت بدون بار و مسافر در سطح آسفالته حداکثر پس از طی یک متر مسافت وسیله را کاملاً از حرکت بازدارد ماده ) 57 آئین )

3 ) با سرعت 20 کیلومتر در ساعت با استفاده از آن حداکثر پس از طی 4 متر متوقف گردد )ماده 60 آئین نامه)

4 ) با سرعت 15 کیلومتر با استفاده از آن حداکثر پس از طی 3 متر متوقف می‌گردد )ماده 60 آئین نامه)

۹ - وسیله نقلیه امدادی با استفاده از آژیر و چراغ گردان در مسیر مجاز در خیابان دوطرفه در حرکت است و حامل بیمار می‌باشد به علت انحراف به چپ با سواری پیکانی که در سمت دیگر خیابان و در مسیر مجاز خود متوقف بوده و راننده آن مشغول تعویض لاستیک است بشدت تصادف نموده و موجب ایجاد جرح و خسارت می‌گردد 0 عمل راننده آمبولانس مغایر با کدام‌یک مواد آئین‌نامه راه نمائی و رانندگی است :

1)ماده 141

2 ) ماده 136

3 ) ماده 164

4 ) هیچ‌کدام .

10 - سطح تصادف عبارت دست از :

1 ) سطح اشغال شده در وضعیت نهائی

2 ) اندازد محیط دور اتومبیل های درگیر در تصادف

3 ) فاصله بین اتومبیل‌ها در وضعیت نهانی

4 ) سطح مشترک مسیر فرضی دو وسیله درگیر روی جاده

11 - مربوط به وضعیت و موقعیت تصادف ازلحاظ تعیین میزان سرعت است :

1 ) سرپیچ

2 ) جاده مسطح

3 ) جاده یخبندان

4 ) در موقع یکه شیشه اتومبیل شکسته شده و خرده شیشه ها به جلو پرتاب شده است.

12 - سرعت ممینه در رانندگی مطابق کدام‌یک از مواد این نامه است :

1 ) ماده 116

2 ) ماده 172

3 ) ماده 175

4 ) ماده 15۹

13- در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور نماید و منجر به تصادف گردد :

1)راننده ای‌که با سرعت مجاز و مطمئنه و وسیله نقلیه بدون نقص فنی با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن. وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست

2 ) راننده ای‌که با سرعت مطمئنه و وسیله نقلیه بدون نقص فنی با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست

3 ) راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه با وسیله نقلیه بدون نقص فنی درحرکت بوده و درعین حال قادر به کنترل نباشد ضامن دیه و خسارت وارده نیست 0

4 ) راننده مجاز با اتومبیل مجاز ضامن دیه و خسارت وارده نیست

14 – شاهراه بایستی حداقل دارای مشخصات زیر باشد :

1 ) حداقل دارای دو خط عبور و یک شانه خاکی به عرض سه متر در هر طرف

2 ) حداقل دارای سه خط عبور در هر طرف

3 ) حداقل دارای سه خط عبور و در یک شانه خاکی به عرض سه متر در هر طرف

4 ) هیچ‌کدام

15 - موتورسواری که گواهینامه موتورسیکلت دارد از فرعی به اصلی وارد می‌شود، با اتومبیلی تصادف می‌کند که راننده آن نوجوانی است و فاقد گواهینامه، مسئول کیست؟

1)راننده موتور

2 ) راننده اتومبیل

3 ) هر دو مسئول اند

4 ) مالک اتومبیل

16 - فرق کروکی و نقشه چیست؟

1 ) نقشه برای ساختمان کاربری دارد

2 ) نقشه برای رسیدگی به تصادفات کارایی دارد

3 ) نقشه با مقیاس ترسیم می‌شود ولی کروکی بدون مقیاسی است

4 ) فرقی باهم ندارند

 

-17 چنانچه درحرکت لاستیک چرخ جلو سمت راست بترکد اتومبیل به کدام سمت می‌رود؟

1)تحیت تا تیر نیروی وارده به چپ‌راه

2 ) تغییر مسیر درحرکت ایجاد نمی‌شود

3 ) به سمت راست‌راه می‌رود

4 ) بستگی به میزان و نحوه کنترل راننده دارد.

18 - در شاهراه قم - تهران اتوبوس تعاونی الف در خط عبور از قسمت جلو با کامیون 1۹21 که راننده آن در همین خط عبور حرکت می‌کرده تصادف می‌نماید )نوع برخورد جلو به عقب) مسئول کیست؟ )راننده اتوبوس گواهینامه پایه دوم و راننده کامیون گواهینامه پایه یکم دارد)

 1 ) راننده کامیون

2 ) راننده اتوبوس

3 ) هر دو مسئول هستند به نسبت مساوی

4 ) اگر تصادف خسارتی باشد فقط راننده کامیون مسئول است

1۹ - عمل یدک کشی برای وسیله نقلیه‌ای که در تصادف یکی از محورهای آن آسیب‌دیده و سیستم فرمان نقص پیداکرده است چگونه است؟

1 ) با به کسل ثابت یدک می‌شود

2 ) با به کسل ثابت و در ساعات مجاز یدک می‌شود

3 ) در شرایطی که محور وسیله تصادفی از زمین بلند بشود و با وسیله‌ای که مجهز به جرثقیل و قدرت کافی برای کشیدن وسیله معیوب است یدک می‌شود

4 ) با وسیله‌ای که مجهز به جرثقیل و قدرت کافی برای کنترل وسیله آسیب‌دیده می‌باشد یدک کشیده می‌شود

20 - وظایف راننده وسیله نقلیه‌ای که در شب در کنار راه توقف می‌نماید و نور کافی در آن محلی برای تشخیص اشیاء یا اشخاص از ناحیه 150 متری وجود ندارد چیست؟

1 ) سنگچین در اطراف وسیله و روشن کردن چراغ‌راهنما

2 ) روشن کردن آتش و چراغ‌های خطر

3 ) روشن کردن چراغ‌های کوچک جلو

4 ) روشن کردن کلیه چراغ‌های جلو و عقب

21- ازنظر کارشناسی عدم مهارت راننده چگونه مصداق پیدا می‌کند

1 ) فاقد گواهینامه رانندگی

2 ) بی‌اطلاعی از هدایت وسیله نقلیه

3 ) به مقررات عبور و مرور آشنای نداشته باشد

4 ) هر سه مورد بالا

22 - شخصی که فاقد گواهینامه بوده و با کامیونی رانندگی می‌کند که آشنای کافی با آن ندارد در داخل تقاطع با دوچرخه سواری که در امتداد پیاده‌رو در حرکت می‌کند تصادف می‌نماید مسئول کیست؟

1 ) دو چرخه سوار

2 ) هر دو به نسبت مساوی مسئول هستند

3 ) راننده کامیون

4 ) دادگاه تعیین می‌کند.

23 - در اتومبیل‌های که مجهز به قفل دیفرانسیل هستند و در موقع لزوم نیاز به استفاده از ترمز دارند نقش قفل مذکور چیست؟

1 ) مانع برخورد می‌شود

2 ) از خرابی زودرس لاستیک‌ها جلوگیری می‌کند

3 ) قدرت بین دوچرخ عقب را به یک اندازه تقسیم می‌کند

4 ) طول اثر نقش ترمز کاهش می‌یابد.

24 - از اتومبیلی درصحنه تصادف 16 متر اثر خط ترمز برجای‌مانده است هرگاه ضریب اصطکاک راه 85% باشد سرعت وسیله نقلیه قبل از شروع آثار خط ترمز چند کیلومتر در ساعت بوده است

1)2 / 68

2 ) 8 / 74

3 ) 8 / 58

4 ) 4 / 66

25- اتومبیلی با به‌سرعت یکنواخت 40 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند بعد از 4 ثانیه سرعتش به 70 کیلومتر می‌رسد .

شتاب اتومبیل چقدر بوده است؟

1 ) چهار متر بر مجذور ثانیه

2 ) سه متر بر مجذور ثانیه

3 ) دو متر بر مجذور ثانیه

4 ) پنج متر بر مجذور ثانیه

26 - راننده اتومبیلی تک هنگام در خیابان الف در محلی که حفاری شده و فاقد علائم هشداردهنده و خطر لازم بوده سقوط می‌کند و خسارت می‌بیند، جبران خسارت به عهده کیست؟

1 ) راننده شخصاً مسئول است

2 ) کارگران حفار مسئول هستند

3 ) شخصی که دستور حفاری را داده مسئول است.

4 ) راننده و عامل حفاری هر دو متساوی مسئول هستند.

27 - در یک سطح شیب‌دار با شیب 10 درجه، اتومبیلی به طرف بالا درحرکت بوده است براثر استفاده از ترمز ناگهانی 14 متر خط ترمز برجای مانده است با همین اتومبیل در سطح افقی و با به سرعت 60 کیلومتر در ساعت ترمز می‌نماییم، 18 متر خط ترمز باقی می‌گذارد، با در نظر گرفتن شتاب ثقل 10 متر بر ثانیه چنانچه سینوس زاویه 10 درجه، برابر 1 /. باشد سرعت تقریبی اتومبیل قبل از ترمز در سربالایی چقدر بوده است؟

1)70 کیلومتر در ساعت

2) 65 کیلومتر در ساعت

3 ) 58 کیلومتر در ساعت

4 ) 68 کیلومتر در ساعت

28 - توسط مأمورین انتظامی سارقی دستگیر گردید که اعتراف به سرقت 6 حلقه لاستیک مینی بوس کرده و آن را به فروش رسانده است مالک مینی بوس مدعی است؛ که لاستیک‌ها را در بهمن ماه 1378 خریداری نموده و نوع آن داخلی بوده، شما به عنوان کارشناس برای خسارت لاستیک‌ها کدام‌یک از مبالغ زیر را تقویم می‌نماید

1)5000000 ریال

2 ) 4000000 ریال

3) 3000000 ریال

4 ) 4500000 ریال

2۹ - در حال حاضر ارزشی اتاق خودرو پژو 405 مدل سال (تیپ GLX )

1)1820000 ریال

2 ) 2200000 ریال

3 ) 2500000 ریال

4 ) 1500000 ریال

30 - یک اتومبیل پراید هاج بک مدل 75 در مورخ 1۹ بهمن‌ماه 1378 به‌طور امانی نزد شخصی بوده که به عللی دچار آتش سوزی شده و به‌کلی منهدم و از خیز انتفاع مخارج شده است شما به‌عنوان کارشناس میزان خسارت را. بر اساس کدام موارد زیر تقویم می‌نماید:

1)57000000 ریال

2 ) 4۹000000 ریال

3 ) 38500000 ریال

4 ) 53000000 ریال

سؤالات گروه ب سال 1378 ارزیابی

1 - شخصی یک دستگاه پاترول چهار درب و شش سیلندر شماره تهران مدال 1375 دارد که در وضعیت مناسبی می‌باشد این شخصی قصد دارد در روز جاری با یک دستگاه اتومبیل پیکان ضرر کیلومتر مدل سال 1378 و دنده ساده معاوضه نماید چه مبلغی باید به عنوان مابه التفاوت دریافت نماید

1 ) ده میلیون تومان

2 ) 6 / 5 میلیون تومان

3 ) 8 / 700 میلیون تومان

4 ) 7 میلیون تومان

2- از شما به عنوان کارشناس دعوت می شود تا ارزش روز سرقت اتومبیل پیکان دولوکس 1600 مدال 1370 را در اردیبهشت ماه 1378 تقویم نمایید کدام‌یک از موارد زیر صحیح است:

1)200 / 3 میلیون تومان

2 ) 800 / 2 میلیون تومان

3 ) 700 / 3 میلیون تومان

4 ) 500 / 2 میلیون تومان

3 - اتوبوس بیابانی ولوو B7 مدل 1378 کولر دار 40 نفرِ در اسفندماه 1378

1)65 میلیون تومان

2 ) 85 میلیون تومان

3 ) 74 میلیون تومان

4 ) 77 میلیون تومان

4 - در هر سیلندر موتور ممکن است:

1 ) یک سوپاپ باشد

2 ) پنج سوپاپ باشد

3 ) هشت سوپاپ باشد

4 ) دو تا چهار سوپاپ باشد.

5 - یک سازمان دولتی تعدادی خودروهای مختلف و قطعات یدکی را پس از کارشناسی؛ با گرفتن قیمت پایه به مزایده گذاشته لاکن قیمت‌های پیشنهادی به قیمت‌های پایه نرسیده است 0 آیا سازمان، مزایده گذارندِ می‌تواند؟

1 ) کلیه خودروها و قطعات یدکی را با نظر گروه فروش تا ده درصد زیر قیمت پایه واگذار کند

2 ) فقط خودروها را تا 10 ٪ زیر قیمت پایه می‌تواند با نظر کمیسیون فروش واگذار کند

3 ) فقط می‌تواند قطعات یدکی را با 10 ٪ زیر قیمت پایه با نظر کمیسیون فروش واگذار کند

4 ) هیچ‌کدام از خودروها و قطعات یدکی را نمیتواند حتی با نظر کمیسیون فروش واگذار نماید

 

-6 کارشناسی مبنای ارزیابی اتومبیل‌های دولتی را چگونه مدنظر قرار می‌دهد؟

1 ) قیمت خرید پس از کسر استهلاک

2 ٪) 50 بالای قیمت خرید

3 ) عرف بازار روز پس از کسر استهلاک

4 ) رؤسا پس از رؤیت اتومبیل و بدون رعایت ضوابط تصمیم گیری می‌نماید

7 - فروش اتومبیل‌های نیروهای مسلح:

1 ) تابع مقررات مربوط به خود سازمان می‌باشد

2 ) با نظر اداره کل کارپردازی وزارت اقتصاد و دارایی می‌باشد.

3 ) با تحصیل مجوز از گمرکات کشور است.

4 ) هر سه مورد بالا

8 - کدام‌یک از انواع موتورسیکلت‌های وسپا عرضه‌شده در داخل کشور گرانتر است؟

1)cc125

2 ) cc150

3 ) cc200

4 ) cc 125 و cc200

۹ - اتومبیل‌های سواری داخلی دولتی با چند سال سابقه کار از طریق مزایده بین کارکنان دستگاههای ذیربط واگذار می شود.

1 ) ده سال

2 ) هفت سال

3 ) سه سال

4 ) پنج سال

سؤال 10 - کدام‌یک از اتومبیل‌های جیپ مشروحه زیر دارای موتور هندی منصوبِ کارخانه است؟

1 ) شهباز

2 ) صحرا

3 ) توسن

4 ) کا ام

11 - اگر پشت یک مرسدس بنز اعداد و حروف TD 200 نصب شده و درصورتی‌که علامت فابریک و نصب کارخانه باشد:

1 ) این خودرو استیشن است.

2 ) این خودرو آمبولانس است

3 ) این خودرو سواری دیزل است

4 ) این خودرو سواری استیشن و دیزل است

12 - در کامیون ماک کد ST در شماره شاسی معرف چیست؟

1 ) قابلیت کاربری کامیون باری دارد

2 ) قابلیت کاربرى کشنده و کامیون کمپرسی دارد

3 ) معرف تناژ است

4 ) معرف نمایندگی مونتاژ کننده است

13 - در کامیون‌های بنز 1۹21 توجیه فنی این کد چیست؟

1)1۹21 به ظرفیت و حجم موتور است.

2 ) نمایانگر تعداد محور است.

3 ) نمایانگر تعداد سیلندر ایست

4 ) نمایانگر طول و عرضی کامیون است

14 - اگر در مشخصات خودرو سواری علائم 12 V نصب‌شده باشد معنای آن چیست؟

1 ) خودرو 12 سیلندر است

2 ) خودرو دارای یک موتور خورجینی است

3 ) موتور خودرو دارای 12 سوپاپ است

4) گیربکس خودرو خودکار می‌باشد

15 - فرق اتومبیل بنز S 280 و SE 280 چیست؟

1 ) اتاق 280 S بزرگتر است

2 ) سیستم سوخت SE 280 انژکتوری است

3 ) هر دو دارای سوخت یکسان هستند

4 ) SE 280 اتاق بزرگتری دارد

16 - کدام‌یک از سواری‌های گالانت زیر مجهزتر و گران قیمت تر می‌باشند (با سال ساخت یکسان):

1)GLS

2 ) سوپر بالن

3 ) VR4

4 ) GTI

17 – کدام از کمپانی‌های زیر خودرو دست‌ساز تولید کرده‌اند:

1 ) رولز رویس

2 ) آستین مارتین

3 ) مورگان

4 ) هر سه کارخانه

18 - کدام‌یک از موارد زیر جزء موارد اختلاف ظاهری پژو 405 ایرانی و پژو RD مدل 1378 می‌باشد:

1 ) اندازه چرخه ها

2 ) زه دور شیشه های جلو و عقب

3 ) شکل فنرهای عقب که از پشت خودرو دیده می‌شود

4 ) درب صندوق عقب

 

1۹ - انواع خودروهای جا گوار به‌طور سختی قبل از دهه ۹0 با چه موتورهای تولیدشده اند

1 ) شش و دوازده سیلندر

2 ) شش و هشت سیلندر

3 ) شش سیلندر

4 ) شش و هشت و دوازده سیلندر

20 - وجه افتراق هیلمن دو درب و چهار درب چیست؟

1 ) هیلمن دو درب مونتاژ داخلی است و حک شاسی دارد

2 ) هیلمن چهار درب مونتاژ خارج است و حک شانسی ندارد

3 ) هیلمن چهار درب ساخت خارج است و دارای حک شاسی است

4 ) هر دو مونتاژ داخل هستند و دارای حک شاسی می‌باشند

21 - اختلاف قیمت کامیون 8 - 6 خاور مجهز به موتور ترموکینگ روشن و فاقد آن در نوع هم مدل حدود:

1 ) یک میلیون تومان

2 ) یک و نیم میلیون تومان

3 ) یک میلیون و هشتصد هزار تومان

4 ) دو و نیم میلیون تومان

22 - قیمت موتورسیکلت کاواساکی صفرکیلومتر KM X125 حدود:

1 ) دو میلیون ریال

2 ) یک میلیون و هشتصد هزار ریال

3 ) دو میلیون و ششصد و پنجاه‌هزار ریال

4 ) دو میلیون و یکصد و پنجاه‌هزار ریال

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن