راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری تیر سال 1377

سوالات آزمون رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری تیر سال 1377

0 تومان
کد محصول : Motori_Zamini_1377.04

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری تیر سال 1377 -‬ ‫گروه وسائط نقلیه‬ ‫1 - اتومبیلی با سرعت ۰۵ کیلومتر در ساعت درحرکت است و اگر زمان عکسالعمل مقابله خطر ۵7/۰ ثانیه باشد و ضریب‬ ‫اصطکاک جاده نیز ۵7٪ (درصد باشد ) مسافت طی شده از نقطه رؤیت حقیقی تا نقطه توقف چقدر میباشد اگر خطر در‬ ‫۵۲ متری باشد آیا تصادف اتفاق میافتد. یا خیر؟(بارم ۰1 نمره)‬ ‫۲ - از اتومبیلی که در جاده سرازیری با شیب ۰1 درجه حرکت میکرده در موقع تصادف ۵/4۲ متر خط ترمز باقیمانده‬ ‫است. اگر شتاب ترمز اتومبیل در سطح افق برابر ۵ متر باشد حداقل سرعت اتومبیل در موقع تصادف چند متر بوده است‬ ‫به فرض اینکه سینوسی ۰1 درجه برابر یکدهم و شتاب ثقل زمین ۰1 باشد: (بارم ۰1 نمره )‬ ‫3 - واحد شتاب ترمز چیست؟ واحد مزبور را با توجه به فرمول مربوطه اثبات نمایید ۰ (بارم ۵ نمره)‬ ‫4 - راننده سواری برای اجتناب از تصادف با موتورسیکلت به چپ منحرف و با کامیون که از روبهرو میآمده تصادف نموده‬ ‫است نظرتان را در خصوصی علت اصلی تصادف بنویسید •‬ ‫شماره یک ۔ سواری پیکان و مسیر حرکت آن‬ ‫شماره دو - موتورسیکلت و مسیر حرکت آن‬ ‫شمار سه – کامیون و مسیر حرکت آن‬ ‫شماره چهار - نقطه برخورد وضعیت نهانی تصادف‬ ‫سواری پیکان با کامیون (بارم 6 نمره)‬ ‫۵ - هرگاه گزارش افسرانی که در محل تصادف تنظیمشده درباره خساراتی که به وسائط نقلیه وارد آمده، مغایر با نظر‬ ‫افسرانی باشد که بعدها وسائط نقلیه را بازدید نمودهاند شما بهعنوان کارشناسی کدام نظر را تائید مینمایید؟ چرا؟ (بارم 4‬ ‫نمره )‬ ‫6 - در تصادف قطار با اتومبیلی که وارد تقاطع بدون عالمت شده، آیا کارشناسی تصادفات وسائط نقلیه صالحیت رسیدگی‬ ‫دارد یا نه؟ مستند قانونی آن را بنویسید. (بارم ۵ نمره )‬ ‫7 - چرا در تصادف با عابر اکثراً راننده مفمسر شناخته میشود. بارم 4 نعره ‪ t‬متوال،‬ ‫8-اتومبیلی در سرپیچ که شعاع آن ۰۰۹ متر است. واژگون شده است تعیین کنید حداقل سرعت اتومبیل را در موقع‬ ‫واژگون شدن به فرض اینکه اختالف ارتفاع دو طرف جاده 3 متر و عرضی جاده ۰3 متر و شتاب ثقل زمین ۰1 باشد ۰ (بارم‬ ‫۰1 نمره )‬ ‫۹ - آیا شتاب ترمز در مسطح صاف و سرباالیی و سرپایینی یک اندازه میباشد؟ در صورت مثبت یا منفی بودن از چه راهی‬ ‫آن را میتوان محاسبه نمود و به چه چیزهایی بستگی دارد فرمول مربوطه را بنویسید. (بارم 6 نمره )‬ ‫۰1 - راننده اتوبوس شرکت واحد با داشتن یک چراغ روشن در شب تصادف نموده است. مسئول کیست؟ (بارم 4 نمره )‬ ‫11 - موقع شب پیکانی به علت انحراف به چپ در جاده تصادف میکند. شخصی که زنده مانده مدعی است راننده‬ ‫فوتشده بر اساس چه عالئمی میتوان به واقعیت رسید ۰ (بارم 6 نمره )‬ ‫۲1 - نقطه عدم فرار در چه محلی قرار دارد. بهشرط اینک بهترین نوع عکسالعمل مقابله با خطر ترمز باشد ۰ نقطه عدم‬ ‫فرار در چه منطقهای میباشد. (بارم ۵ نمره )‬ ‫31 - مراحل عکسالعمل مقابله با خطر از سوی راننده کدماند و حداقل زمان مقابله با خطر برای یک راننده سالم چه زمانی‬ ‫است ۰ (بارم ۵ نمره )‬ ‫41 - پس از وقوع تصادف بین دو اتومبیل یکی از آنها منحرف میگیرد و با عابری تصادف مینماید ۰ در چه شرایطی بین‬ ‫تصادف اول و دوم رابطه علیت برقرار است ۰ (بارم ۵ نمره )‬ ‫۵1- عرض وسائط نقل به زیر را بنویسید ۰ کامیون أتریوس کامیرندات مینیبوسی پیکان (بارم ۵ نمره )‬ ‫61 - چنانچه هنگام آزمایش رانندگی تصادفی اتفاق افتد مسئول کیست؟ (مجوز آن را بنویسید ) (بارم ۵ نمره )‬ ‫71 - چه اشخاصی در کارگاهها حقدارند جراثقال را بکار اندازند - (مستند آن را بنویسید )(بارم ۵ نمره)‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی