راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته محیط زیست طبیعی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

سوالات آزمون رشته محیط زیست طبیعی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Mohit_Zist_Tabiee_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته گاز و گازرسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 -در واحدهای آکولوژیکی حفاظت، مهم‌ترین معیار در گزینش حفاظتی کدام است؟

۱ )شیب

۲ )زیستگاه

۳ )منظره

۴ )گونه

۲ -در شرایط فعلی بهترین روش شناسایی منابع کدام است؟

۱ )آماربرداری

۲ )کاربرد دستگاه‌های مطالعات جغرافیایی

۳ )استفاده عکس‌های هوایی

۴ )استفاده از تصاویر ماهواره ایی

1 -بزرگ‌ترین منطقه حفاظت شده کشور از دیدگاه محیط‌زیست کدام است؟

۱ )پناهگاه حیات وحش توران

۲ )پناهگاه حیات وحشی نایبندان

۳ )پارک ملی گلستان

۴ )پارک ملی کویر

4 -کدام‌یک از پارامترهای فیزیوگرافی زیر بر روی بارندگی مؤثر است؟

۱ )شیب

۲ )جهت

۳ )ارتفاع

۴ )هیچ‌کدام

۵ -کدام‌یک از موارد زیر از ویژگی‌های مدل‌های اکولوژیکی ایران نمی‌باشد؟

۱ )لحاظ شدن شرایط محلی

۲ )مشخص کردن درجه توان

۳ )لحاظ شدن پارامترهای اقتصادی

۴ )لحاظ شدن پارامترهای اکولوژیکی

۶ -ظرفیت برد زیست محیطی بیشتر برای کدام کاربری‌ها استفاده می‌شود؟

۱ )صنعت و معدن

۲ )جنگلداری و مرتع‌داری

۳ )پارک داری و جنگلداری

۴ )پارک داری و شهرسازی

۷ -در پارک داری نوین واحد برنامه‌ریزی کدام است؟

۱ )واحد شکل زمین

۲ )واحد زیستی محیطی

۳ )اکوسیستم

۴ )زون

8 -منطقه حفاظت‌شده هفت شهیدان در کدام استان واقع شده است؟

۱ )گیلان

۲ )ایلام

۳ )خوزستان

۴ )فارس

 

۹ -منطقه حفاظت شده گتو در کجا و جزء کدام سلسله جبال قرارگرفته است؟

۱ )دشت ارژن فارس و ارتفاعات دنا

۲ )دشت یاری بلوچستان و سلسله جبال تفتان

۳ )منطقه هرمزگان و سلسله جبال زاگرس

۴ )منطقه خوار و توران و سلسله جبال البرز

10 -مناسب‌ترین خاک برای کشاورزی در کدام به یوم یافت می‌شوند؟

۱ )جنگل‌های گرمسیری

۲ )مناطق بیابانی

۳ )علفزارها

۴ )توندرا

11- اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ رﺳﻤﯽ ﺟﻬﺎن درزﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ و در ﮐﺪام ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ؟

 • 1972 اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ
 • 1990 وﯾﻦ
 • 1993 رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو
 • 1996 ﻣﻮﻧﺘﺮال

12 - کدام‌یک از مناطق زیستی جغرافیایی زیر بیشترین مساحت ایران را پوشش می‌دهد؟

۱ )زاگرس

۲ )ایران تورانی

۳ )ارسبارانی

۴ )خلیج عمانی

13 - تفاوت اصلی ساواتا با استپ در چیست؟

۱ )نوع گونه‌های جانوری

۲ )نوع پوشش گیاهی

۳ )میزان بارندگی

۴ )عرض جغرافیایی

14 -کدام‌یک از اجلاس زیست‌محیطی اجلاس زمین نام دارد؟

۱ )دوربان                ۳ )بالی

۲ )ریودوژانیرو           ۴ )کاراکاس

15 -قدیمی‌ترین اکوسیستم کدام است؟

۱ )توندرا

۲ )جنگل‌های سوزنی‌برگ

۳ )اقیانوس‌ها

۴ )جزایر مرجانی

1۶ -واژه اکوسیستم اولین بار توسط چه کسی مطرح شد؟

۱ )هگل

۲ )میلر

۳ )تانسلی

۴ )هاچیسون

1۷ –بزرگ‌ترین بیوم کدام است؟

۱ )توندرا

۲ )آبی

۳ )تایکا

۴ )جنگل‌های استوایی

 

 

18 -تنوع گیاهی و جانوری در کدام‌یک از بیوم های زیر بیشتر است؟

۱ )قطبی

۲ )استوایی

۳ )جنگل‌های پهن برگ

۴ )هیچ‌کدام

19 -اولین موجوداتی که در اثر آلودگی‌های ناشی از نفت آسیب می‌بینند کدم‌اند؟

۱ )پرندگان

۲ )ماهی‌ها

۳ )دوزیستان

۴ )پستانداران دریایی

۲0 -مهم‌ترین فاکتور در بررسی قابلیت حیات یک نمونه آب کدام است؟

 • PH
 • DO
 • COD
 • BOD

21 -کدام‌یک از جانوران زیر مهاجرت یک‌طرفه دارند؟

۱ )خرس قطبی

۲ )موش قطبی

۳ )پلنگ برفی

۴ )هر سه مورد

۲۲ -بیماری سیلکوز بیشتر ناشی از؟

۱ )جریان هوای گرم و مرطوب

۲ )جریان ناشی از دود غلیظ کارخانه‌ها

۳ )جریانی از ماسه سیلیس دار به صورت گردوغبار فشرده

۴ )جریانی از آلودگی هوا ناشی از جوشکاری‌های مداوم

23 -کدام‌یک از پروژه‌های زیر مشمول ارزیابی زیست محیطی نمی‌گردد؟

۱ )فرودگاه

۲ )تفرجگاه

۳ )سد

۴ )محل دفن زباله

۲4 -بهترین سیستم برای دفن زباله در مناطق ساحلی چیست؟

 • روش Trench
 • روش Ramp
 • روش Area
 • روش Ravin

۲۵ -تولید Co2 زیاد در مناطق دفن زباله چه عواملی را در آلودگی آب محل به وجود می‌آورد؟

۱ )سختی آب

۲ )آلودگی شدید

۳ )ازدیاد باکتری فنانزا در آب

۴ )ازدیاد مواد معلق در آب

۲۶ -بر اساس آیین‌نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست کدام‌یک از ممنوعیت‌های زیر در مورد احداث صنعت وجود دارد؟

۱ )ممنوعیت احداث صنعت در شعاع 50 کیلومتری از شهرهای بزرگ

۲ )ممنوعیت احداث صنعت در داخل محدوده پارک‌ها و آثار طبیعی ملی

۳ )ممنوعیت تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی و احداث صنعت در آن‌ها

۴ )هیچ‌کدام

27- ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ذﺧﺎﯾﺮ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ درﺧﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻘﻄﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

 • 11
 • 5
 • 16
 • 15

۲8 -کدام‌یک از موارد زیر جزء آیتم‌های موردمطالعه در مبحث مدیریت زیست محیطی در گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA )نمی‌باشد؟

۱ )مراقبت

۲ )آموزش

۳ )مشارکت عمومی

۴ )خصوصیات اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی

29- ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ روزاﻧﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﭼﻨﺪ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ؟

 • 100
 • 125
 • 150
 • 200

 30-مواد معلق موجود در فاضلاب شهری از چه نوعی هستند؟

۱ )آلی

۲ )غیرآلی

۳ )الی و غیر آلی

۴ )فاضلاب شهری مواد معلق ندارد

 

 

31 -شاخص آلودگی مواد آلی در رودخانه‌ها کدام است؟

 • BOD
 • COD
 • TDS
 • FPM

32- بارزترین اثر آلودگی حرارتی در محیط آبی چیست؟

۱ )افزایش میزان اکسیژن محلول

۲ )تغییر در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب

۳ )کاهش میزان اکسیژن آب

۴ )افزایش شوری آب

33-در ته‌نشینی اولیه فاضلاب شهری هدف اصلی کدام است؟

۱ )حذف آلاینده‌های معدنی محلول

۲ )حذف عوامل بیماری‌زایی میکروبی

۳ )حذف مواد آلی محلول

۴ )حذف آلاینده‌های معلق

34-کشور ایران ازنظر موقعیت جغرافیایی چند تیپ بیوم طبقه‌بندی ادواری را در برمی‌گیرد؟

۱ )پنج

۲ )سه

۳ )هشت

۴ )ده

35 -در آکوتون های موجود در کره زمین تعداد گونه.......

۱ )کم و تنوع آن کم است

۲ )زیاد و تنوع آن زیاد است

۳ )کم و تنوع آن زیاد است

۴ )زیاد و تنوع آن کم است

36 -کدام‌یک از پستانداران زیر در منطقه حفاظت‌شده گاندو زیستگاه منحصربه‌فرد را شامل می‌شود؟

۱ )کروکدیل پوزه‌کوتاه

۲ )خرس قهوه ایی

۳ )گورخر ایرانی

۴ )گوزن زرد

37-پناهگاه حیاط وحش موته در کدام استان کشور قرار دارد؟

۱ )اصفهان

۲ )فارس

۳ )خراسان

۴ )مازندران

38 -پارک ملی بمو در کدام استان قرار دارد؟

۱ )فارس

۲ )اصفهان

۳ )گیلان

۴ )کرمانشاه

39 -کدام‌یک از پرندگان زیر در لیست در معرض خط انقراض قرار دارد؟

۱ )عقاب طلایی

۲ )درنای سیبری

۳ )کبک دری

۴ )دراج

40- ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻓﺴﻔﺮ از ﻓﺎﺿﻼب از ﮐﺪام ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟

CaCO3 (1

Al2(CO3)3 (2

MgCO3 (3

 NaHCO3 (4

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته محیط زیست طبیعی