دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته مهندسی محیط زیست کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته مهندسی محیط زیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : mohit_zist_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی محیط زیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری

١- متوسط سرانه تولید پسماند در کشور ایران، چند گرم است؟

۱) بین ۵۰۰ تا ۷۰۰                           ۲) بیش از ۸۰۰

3) حدود 1000                               ۴) کمتر از ۴۰۰

2- PDF در مدیریت پسماند، به سوخت حاصل از کدام مورد گفته می‌شود؟

۱) زایدات شهری                                    ۲) زایدات بسته‌بندی

۳) دورریز زباله‌های صنعتی                        ۴) پسماندهای ویژه

۳- اولین عنصر (مرحله) از مراحل مدیریت نوین پسماند، کدام است؟

۱) کاهش از مبدأ                            ۲) تولید

۳) تفکیک از مبدأ                           ۴) جمع‌آوری

۴- کدام مورد، مربوط به مدیریت پسماندهای خطرناک (ویژه) نیست؟

1) BASEL                            2) RCRA

3) MPCA                           4) CERCLA

۵- حاصل از ترکیب 60 گرم پسماند با  و 5%= N به همراه 100 گرم پسماند با و N=4%، چه مقدار خواهد بود؟

1) 16                                           2) 17.9

3) 19.1                                        4) 20.2

۶- کامل‌ترین روش دفع پسماند، کدام است؟

۱) زباله‌سوزی                                ۲) پیرولیز

۳) کمپوست نمودن                        ۴) دفن بهداشتی

7- هدف اصلی از فرایند کمپوست بی‌هوازی، کدام است؟

۱) تولید کود مرغوب                ۲) تولید گاز دی‌اکسید کربن

۳) تولید گاز متان                           ۴) کاهش حجم زایدات

8- فرایند پیرولیز کدام است؟

۱) استحصال سوخت از پسماند           ۲) کاهش حجم پسماند

۳) سوزاندن پسماند                        ۴) تغییر کیفیت پسماند

9- کدام مورد، زیرمجموعه روش تثبیت و جامدسازی نیست؟

۱) افزودن سیمان                            ۲) شیشه گون سازی

۳) افزودن آهک                            ۴) فیلتراسیون

10- درصد اکسیژن اضافی در یک زباله‌سوز ٪۱۰۰ می‌باشد. هوای موردنیاز برای سوختن کامل یک کیلوگرم پسماند با فرمول O10, C10S3H24O10 چند کیلوگرم است؟

1) 4.1                                          2) 5.6

3) 6.2                                        4) 11.2

۱۱- در داخل مراکز دفن بهداشتی پسماند، گازها معمولاً در پنج مرحله (فاز) تولید می‌شوند. بیشترین میزان تولید گاز متان، در کدام مرحله اتفاق می‌افتد؟

۱) دوم                                ۲) سوم

۳) چهارم                             ۴) پنجم

۱۲- محدوده COD شیرابه یک مرکز دفن بهداشتی جوان با واحد میلی‌گرم بر لیتر، کدام است؟

1) 200-100                                     2) 1000-500

3) 60000-3000                              4) 500-200

۱۳- مدت زمان لازم برای عبور شیرابه از لاینری به ضخامت یک متر و هدایت الکتریکی -710 سانتی‌متر بر ثانیه، چند سال است؟

1) 32                                  2) 20

3) 16                                 4) 10

۱۴- انتشار صوت (منبع نقطه‌ای) با فاصله از منبع، چه نسبتی دارد؟

۱) به نسبت عکس مجذور فاصله، کاهش می‌یابد.

۲) به نسبت عکس فاصله، کاهش می‌یابد.

3) به نسبت لگاریتم فاصله، کاهش می‌یابد.

۴) فاصله تأثیری در شدت صوت ندارد.

۱۵- حدود مجاز صدا در هوای آزاد ایران، طبق قوانین و مقررات موجود برحسب دسیبل برای مناطق مسکونی، تجاری و صنعتی، به ترتیب کدام است؟

۱) ۷۵، ۶۵ و ۵۵                             ۲) ۵۵، ۶۵ و ۷۵

۳) ۵۵، ۷۵ و ۶۵                            ۴) ۵۵، ۶۵ و ۶۵

16- جرم زیست محیطی، به کدام‌یک از موارد زیر اطلاق می‌شود؟

۱) کیفیت محیط زیست را از وضع جاری آن بدتر نماید.

۲) صدمه غیرقابل‌برگشت (برگشت‌ناپذیر) به اکوسیستم وارد نماید.

۳) به آب‌وهوا که مورد بهره‌برداری انسان‌ها می‌باشد، صدمه وارد نماید.

۴) صدمه زدن به محیط زیست که سه عنصر وجود قانون، قصد و نیت و رفتار فیزیکی را به همراه داشته باشد.

۱۷- قوانین آلودگی محیط زیست مربوط به آب در ایران، در حال حاضر کدام تعریف زیر را شامل می‌شود؟

۱) آلودگی آب‌ها که از نظر بهداشتی به انسان ضرر می‌رساند.

۲) آلودگی آب‌ها که به انسان و سایر موجودات زنده در آب ضرر می‌رساند.

۳) آلودگی آب‌ها که به انسان، سایر موجودات زنده و گیاهان ضرر می‌رساند.

۴) آلودگی آب‌ها که به انسان، موجودات زنده، گیاهان و ابنیه ضرر می‌رساند.

۱۸- پی پی بی (ppb)، برابر کدام مورد زیر است؟

۱) میلی‌گرم در مترمکعب آب                      ۲) میلی‌گرم در لیتر آب

۳) گرم در ده میلیون گرم آب                      ۴) گرم در مترمکعب آب

۱۹- طبقات مختلف آب در یک دریاچه سد در اثر پدیده لایه‌بندی حرارتی، به ترتیب از بالا به پایین، کدام است؟

۱) هیپرليمونیون، اپی لیمنیون، ترموکلاین       ۲) ترموکلاین، هیپرليمونیون، اپی لیمنیون

۳) اپی لیمنیون، ترموکلاین، هیپر لیمونیون     ۴) ترموکلاین، اپی لیمنیون، هیپرليمونیون

۲۰- پدیده آب قرمز (Red water) در لوله­های آب، به کدام عامل مربوط است؟

۱) وجود مواد رنگی در آب                         ۲) خوردگی بیولوژیکی لوله‌های آب

۳) وجود جلبک‌های سبز - آبی در آب            ۴) نفوذ فاضلاب‌های صنعتی در آب

۲۱- برچسب زیست محیطی (ECO labeling)، چگونه برچسبی است؟

۱) کیفیت محصول را نشان می‌دهد.

۲) برای بازچرخانی محصول به چرخه تولید ضروری است.

۳) نشان‌دهنده زیان زیاد محصول برای محیط زیست است.

۴) نشان‌دهنده زیان کم محصول برای محیط زیست است.

۲۲- ارزیابی زیست محیطی چرخه عمر یک محصول، بررسی کدام مورد است؟

۱) کلیه اثراتی که از تولید، مصرف و پایان عمر محصول بر محیط زیست وارد می‌شود.

۲) اثرات ناشی از مواد خطرناک که در محصول به کار می‌رود، در چرخه‌های محصول

۳) اثرات زیست محیطی محصول، از ابتدا تا انتهای مراحل تولید در کارخانه

۴) ریسک‌های زیست محیطی ناشی از مصرف محصول در عمر محصول

۲۳- تعریف جامع آلودگی محیط زیست، کدام است؟

۱) دفع هرگونه پسماند به محیط زیست، حتی اگر تأثیری بر اجزای آن نیز نداشته باشد.

۲) هرگونه تغییر در ویژگی‌های اجزای محیط که منافع و حیات را به مخاطره اندازد.

۳) هرگونه تغییر در محیط که منافع اقتصادی همگان را به مخاطره اندازد.

۴) هرگونه تغییر در محیط که منجر به مرگ انسان‌ها شود.

۲۴- از نظر قوانین ایران، جرم زیست محیطی وقتی تحقق می‌یابد که فعل یا ترک آن، از نظر ..................

 ۱) قوانین ایران جرم شناخته‌شده باشد

۲) مقررات جهانی، جرم شناخته‌شده باشد

۳) علمی زیان‌آور شناخته‌شده باشد

۴) اجتماعی، زیان‌آور تلقی گردد

۲۵- هدف کنوانسیون تغییر آب‌وهوا کدام است؟

۱) تلاش جمعی کشورها برای شناخت عوامل مؤثر در تغییر آب‌وهوا

۲) تلاش کشورها برای کاهش گازهای سمی نظیر ، SOx CO, و NOx در هوا

۳) تعهد کشورهای توسعه یافته برای کمک به کشورهای درحال توسعه برای کاهش اثرات تغییرات آب‌وهوا

۴) کاهش گازهای گلخانه‌ای تولید شده توسط کشورها در دهه‌های آینده در حد تولید آن در سال ۱۹۹۰

۲۶- ارزیابی استراتژیک زیست محیطی (SEA)، به کدام مورد اطلاق می‌شود؟

۱) ارزیابی اثرات اجتماعی زیست محیطی پروژه‌ها

۲) ارائه روش‌های جبران اثرات زیست محیطی پروژه‌ها

۳) ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه‌ها قبل از اجرا

۴) ارزیابی اثرات زیست محیطی سیاست‌ها و برنامه‌ها

۲۷- کدام مورد زیر، تعریف دقیقی از «آمایش سرزمین» است؟

۱) تعیین اولویت کاربری‌ها و انتخاب اولویت برتر

۲) مدل ویژه اکولوژیکی جهت تعیین توان یک سرزمین

۳) آماده‌سازی سرزمین برای مقاصد خاص و با هدف مشخص

۴) برنامه‌ریزی مرکزی درازمدت جهت استفاده از سرزمین در آینده

۲۸- کدام مورد، اثر محیط زیستی محسوب نمی‌شود؟

۱) از بین رفتن پوشش گیاهی در اثر عمليات تسطیح زمین

۲) افزایش ذرات معلق هوا ناشی از عملیات راه‌سازی

۳) افزایش دمای محیط ناشی از فعالیت نیروگاه

۴) افزایش کدورت ناشی از فرسایش خاک

۲۹- کدام مورد، بیان کننده Land Capability است؟

۱) مطابقت ویژگی‌های زمین برای استفاده‌ای معین

۲) ارزیابی محدودیت‌های اراضی برای استفاده معین

۳) ارزیابی تناسب سرزمین برای یک استفاده

۴) بررسی توان سرزمین برای هرگونه استفاده

۳۰- اصل ۴۸ قانون اساسی ایران، به کدام مورد اشاره دارد؟

۱) درنظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در برنامه‌های توسعه

۲) محدود بودن منابع طبیعی و ضرورت استفاده عاقلانه از آن‌ها

۳) حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و جلوگیری از تخریب سرزمین

۴) عدم تبعیض در بهره‌برداری از منابع طبیعی، توزیع فعالیت‌های اقتصادی و درآمدها در سطح مناطق

۳۱- مهم‌ترین آلاینده خروجی از دستگاه‌های زباله‌سوز پسماندهای شهری، کدام است؟

۱) اکسیدهای ازت و گوگرد                 ۲) مونوکسید کربن CO) )

3) دی اکسین­ها و فوران­ها               ۴) دی‌اکسید کربن (CO2 )

32- فلسفه استانداردهای کیفیت هوای آزاد، استانداردهای انتشار و هزینه - سود در آلودگی هوا، به ترتیب بر اساس کدام اصول زیر، استوار است؟

1) پاک‌ترین هوای من. قارت صفر، حداقل خسارت

۲) خسارت صفر - پاک‌ترین هوای ممکن - حداقل خسارت

 ۳) پاک‌ترین هوای ممکن به حداقل خسارت به خسارت صفر

۴) حداقل خسارت به خسارت صفر - پاک‌ترین هوای ممکن

۳۳- شاخص کیفیت هوا (AQI)، بر کدام اساس باید ارائه شود؟

۱) میانگین شاخص محاسبه شده بر اساس آلاینده‌ها و در ایستگاه‌های مرکزی شهر

۲) میانگین شاخص محاسبه شده بر اساس آلاینده‌ها و میانگین شده در همه ایستگاه‌ها

۳) بیشینه شاخص محاسبه شده همه آلاینده‌ها در همه ایستگاه‌های موجود در شهر

۴) میانگین شاخص محاسبه شده بر اساس آلاینده‌ها و مقدار بیشینه محاسبه شده برحسب ایستگاه‌های مختلف

۳۴- در نمونه‌برداری از کانال دودکش، برای اینکه نمونه برداشت شده مصرفی از غلظت کل دودکش باشد، کدام مورد مهم است؟

 ۱) محل نمونه‌برداری و تعداد نمونه با توجه به قطر دودکش

۲) فاصله محل نمونه‌برداری تا دیواره دودکش و تعداد نمونه

۳) سرعت، فشار و رطوبت

۴) شکل دودکش

۳۵- سازوکارهای اصلی جمع‌آوری ذرات در فیلترهای عمقی، کدام است؟

۱) پخش (Diffusion) و جذب سطحی (Adsorption) )

2) پخش (Diffusion) و جذب (Absorption) )

۳) برخورد (Impaction) و جذب (Absorption)

۴) برخورد (Impaction) و پخش ((Diffusion)

3۶- در افزایش افت فشار سیکلون، کدام‌یک از عوامل زیر، مؤثرتر است؟

۱) افزایش قطر ذرات

۲) افزایش دما، فشار و رطوبت گاز

۳) افزایش دبی و کاهش دمای گاز ورودی

 ۴) کاهش قطر سیکلون و افزایش دمای گاز

۳۷- اگر دو وسیله حذف ذرات آلاینده با یکدیگر سری شوند، کدام مورد اتفاق می‌افتد؟

۱) راندمان تغییری نمی‌کند.

۲) راندمان دو برابر می‌شود.

۳) راندمان دومی از اولی، کمتر خواهد بود.

۴) افت فشار، حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

۳۸- از رسوب‌دهنده‌های الکترواستاتیک، در کدام موارد استفاده می‌شود؟

۱) حذف ذرات از حجم کم‌گاز در دمای بالا

۲) حذف ذرات از حجم زیاد گاز در دمای بالا

۳) حذف گازها از جریان هوا در دمای بالا

۴) یونیزه کردن هوا و تولید اکسیژن منفی

۳۹- شهرهای با ساختمان‌های متعدد بلندمرتبه در مقایسه با شهرهای با ساختمان‌های کم ارتفاع، میدان‌های باد

۱) یکسان دارند و سرعت باد در سطح و ارتفاع متفاوت می‌باشد

۲) غيرهمگون دارند، ولی سرعت باد در ارتفاع بالا در هر دو نوع شهرسازی، یکسان خواهد بود

۳) یکسان دارند، ولی سرعت باد در کریدورهای بادی در شهرهای با ساختمان‌های بلندمرتبه در سطح بسیار بالاتر از دیگر شهرها خواهد بود

 ۴) غيرهمگون دارند و سرعت باد در شهرهای بلندمرتبه در سطح زمین، بسیار کمتر از شهرهای با ساختمان‌های

کم ارتفاع خواهد بود

۴۰- نقش جزایر حرارتی در تشدید یا از بین بردن آلودگی هوا کدام است؟

۱) صعود آلاینده‌ها از سطح زمین در محدوده‌های پرتراکم شهری و تشدید آلودگی هوا در حومه شهرها

۲) جذب بخارات در اتمسفر و شکل‌گیری ابرها و کاهش آلودگی هوا در محیط‌های حومه شهرها

۳) تبخیر ابرها در سطح زمین و تقلیل بارش جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در محدوده‌های پرتراکم شهری

۴) صعود آلاینده‌ها از سطح زمین در محدوده‌های پرتراکم شهری و افزایش میانگین دما در حومه شهرها

۴۱- اثرات آزن (O3) در جو بالا و در سطح زمین بر محیط زیست، به ترتیب کدام است؟

۱) به صورت سپر حفاظتی در برابر اشعه IR - به عنوان گاز گلخانه‌ای عمل می‌کند و پدیده گرمایش جهانی زمین را تشدید می‌کند.

۲) به صورت سپر حفاظتی در برابر اشعه UV - به عنوان گاز گلخانه‌ای عمل می‌کند و پدیده گرمایش جهانی را تشدید می‌کند.

۳) به صورت سپر حفاظتی در برابر اشعه UV عمل می‌کند . به عنوان آلاینده تشدیدکننده مخاط بینی، درد قفسه سینه و پوساندن برگ درختان می‌شود.

۴) به صورت سپر حفاظتی در برابر اشعه IR عمل می‌کند . به عنوان آلاینده تشدیدکننده مخاط بینی، درد قفسه سینه و پوساندن برگ درختان می‌شود.

۴۲- به کدام دلیل، رسوب‌دهنده‌های الکترواستاتیکی برای ذرات ریز، نسبت به سیکلون­ها کارآیی بهتری دارند؟

۱) نیروی وارد شده بر ذرات متناسب با نیروی گریز از مرکز می‌باشد که با قطر ذرات رابطه مستقیمی ندارد، در صورتی که در رسوب‌دهنده‌های الکترواستاتیکی، نیروی الکتریکی با توان اول قطر رابطه دارد.

۲) نیروی وارد شده بر ذرات متناسب با نیروی گریز از مرکز می‌باشد که با توان دوم قطر ذرات رابطه دارد، در صورتی که در رسوب‌دهنده‌های الکترواستاتیکی، نیروی الکتریکی با توان اول قطر رابطه دارد.

۳) در سیکلون­ها و رسوب‌دهنده‌های الکترواستاتیکی، رابطه‌ای با قطر ذرات وجود ندارد، ولی نیروی الکتریکی بسیار قوی‌تر از نیروی گریز از مرکز می‌باشد.

۴) نیروی وارد شده بر ذرات، متناسب با نیروی گریز از مرکز می‌باشد که با توان سوم قطر ذرات رابطه دارد، در صورتی که در رسوب‌دهنده‌های الکترواستاتیکی، نیروی الکتریکی با توان دوم قطر رابطه دارد.

۴۳- اگر COD محلول و غیرقابل تجزیه بیولوژیکی فاضلابی بالا باشد، استفاده از کدام مورد، بهترین عملکرد را خواهد داشت؟

۱) فرایند MBR                      ۲) آزن و کربن فعال

۳) فرایند O                       ۴) صافی چکنده

۴۴- سرعت ته‌نشینی در نظر گرفته شده برای یک مخزن ته‌نشینی به عمق سه متر، معادل 0.04 متر بر دقیقه است. اگر دبی ورودی به مخزن ۱۸٫۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز باشد، قطر مخزن حدود چند متر و زمان ماند آن، به ترتیب از راست به چپ، چند ساعت خواهد بود؟

1) 1.25،20                    2) 10، 1.25

3) 10، 2.5                    4) 20، 2.5

۴۵- علت استفاده از سلکتور در فرایندهای لجن فعال چیست؟

۱) افزایش میکروارگانیسم‌های لخته‌ای جهت کاهش بار آلى

۲) ایجاد توازن بین میکروارگانیسم‌های لخته‌ای و رشته‌ای

۳) کاهش مواد معلق

۴) کاهش نسبت

 ۴۶- برای اندازه‌گیری کدورت، از کدام ابزار استفاده می‌شود؟

1) HPLC                             2) Analyticl Balance

3) Immuno Assey               4) Nephlometer

۴۷- در یک آزمایشگاه آب و فاضلاب، میزان دقت آنالیز کدام است و چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟

۱) نزدیک بودن غلظت‌های به‌دست‌آمده به یکدیگر - تکرار آنالیز نمونه

۲) نزدیک بودن غلظت‌های به‌دست‌آمده با غلظت واقعی - تکرار آنالیز نمونه

۳) نزدیک بودن غلظت‌های به‌دست‌آمده به یکدیگر به آنالیز یک نمونه شاهد

۴) نزدیک بودن غلظت‌های به‌دست‌آمده با غلظت واقعی - آنالیز یک نمونه شاهد

۴۸- میزان نیاز به اکسیژن محلول در آب جهت تجزیه بیولوژیکی مواد آلی، چه نامیده می‌شود؟

1) TOC                               2) COD

3) BOD                              4) TDS

۴۹- برای اندازه‌گیری بنزن (Benzen) در آب، از کدام دستگاه استفاده می‌شود؟

۱) جذب اتمی

۲) فلورنسانس

۳) یون کروماتوگراف با ردیاب فلورنسانس

۴) کروماتوگرافی گازی - مایع با ردیاب FID

۵۰- یک مجتمع صنعتی واقع در نوار ساحلی، در هر ساعت ۳۵ مترمکعب فاضلاب تصفیه نشده خود را به دریا تخلیه می‌کند. آزمایش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که میزان غلظت اکسیژن بیوشیمیایی در ۵ روز (BOD5) فاضلاب مجتمع، ۹۲۰ میلی‌گرم در لیتر می‌باشد. در صورتی که سرانه اکسیژن خواهی بیوشیمیایی برابر با ۱۰۵ گرم در روز باشد، این مجتمع، روزانه معادل چند نفر آلودگی وارد دریا می‌کند؟

1) 9220                               2) 7360

3) 2444                             4) 1210

5۱- برای جلوگیری از رسوب در سیفون معکوس برای انتقال فاضلاب به تصفیه خانه، پارامترهای مؤثر کدام­اند؟

۱) سرعت ۰٫۹ متر بر ثانیه، کیفیت فاضلاب

۲) قطر لوله، مقدار نشتاب، کیفیت فاضلاب

۳) مقدار نشتاب، سرعت ۰٫۳ متر بر ثانیه، کیفیت فاضلاب

۴) قطر لوله فاضلاب‌رو، مقدار نشتاب، سرعت ۳ متر بر ثانیه

۵۲- مرحله تشخیص درست برای توقف تصفیه فاضلاب، کدام است؟

۱) افزایش pH، حذف COD

۲) افزایش اسید، حذف COD و BOD

۳) گاز تولیدی، COD ورودی و خروجی یکسان

۴) گاز تولیدی، کاهش اسید

۵۳- خروجی اکسیداسیون میکروبی در فرایند تصفیه غیر هوازی فاضلاب، کدام است؟

۱) بیوفیلم اسیدساز، H2S، فسفر، CO2

۲) بیوفیلم، H2S ، نیتروژن، فسفر، CO2

3) بیوفیلم اسیدساز، H2S، CO2، H2O، N

4) بیوفیلم متان­ساز، H2S، CO2، متان، H2O

54- یک کارخانه صنعتی فاضلاب تولیدی خود با دبی31560 مترمکعب در روز را به رودخانه‌ای تخلیه می‌کند و از این طریق، روزانه ۲۲٫۲۵۰ کیلوگرم BOD وارد آب‌های پذیرنده می‌شود. غلظت فاضلاب کارخانه، چند میلی‌گرم بر لیتر است؟

1) 680                                        2) 705

3) 810                                        4) 820

۵۵- در یک مخزن ته‌نشینی اولیه، دبی ورودی به مخزن برابر ۶٫۵۰۰ مترمکعب در روز است. اگر بار سطحی ورودی به این مخزن ۳۶ مترمکعب بر مترمربع در روز و زمان‌ماند ته‌نشینی ۱٫۵ ساعت در نظر گرفته شود، عمق آب در این واحد، چند متر است؟

1) 3.65                                       2) 3.2

3)2.25                                       4) 1.57

۵۶- مناسب‌ترین روش پایش رسوبات سواحل، کدام است؟

۱) تجزیه رسوبات                           ۲) تجزیه آب

۳) استفاده از ماسل­ها                     ۴) استفاده از بنزو پایین به عنوان شاخص

۵۷- در شبکه جمع‌آوری فاضلاب، ایجاد کدام شرایط زیر، سبب خوردگی لوله می‌شود؟

۱) هوازی                                     ۲) بی‌هوازی

۳) اکتیون محلول                           ۴) هوازی و بی‌هوازی

۵۸- آلاینده‌های فتالات، بیشتر در فاضلاب کدام صنایع دیده می‌شود؟

۱) چوب و کاغذ                              ۲) کنسروسازی

۳) لبنی                                       ۴) زباله‌ها

۵۹- کدام‌یک از عوامل زیر، در فرایند تولید کمپوست پسماند شهری تأثیرگذار نیست؟

1) pH                                                 2) رطوبت

3) نسبت ازت به فسفر ()                        4) نسبت کربن به ازت ()

 

 

۶۰- در مدیریت پسماند شهری، در کدام صورت، از ایستگاه‌های انتقال استفاده نمی‌شود؟

۱) استفاده از سیستم‌های مکنده و یا جریان آب جهت جمع‌آوری پسماند

۲) فاصله مرکز دفع تا محل جمع‌آوری، بیش از ۱۵ کیلومتر باشد.

۳) استفاده از ماشین‌آلات جمع‌آوری زباله با ظرفیت پایین

۴) استفاده از ماشین‌آلات جمع‌آوری زباله با ظرفیت بسیار بالا

۴) نسبت کربن به ازت

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی محیط زیست

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن