راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

سوالات آزمون رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

0 تومان
کد محصول : Mavad_eng_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- فولاد خوش‌تراش دارای کدام عناصر است؟

 • Al, Mg
 • P, Cu
 • S, Pb
 • Sn, Zn

2- آجرهایی با ترکیب شیمیائی o+70% +27%  3% ﺗﺤﺖ ﭼﻪ اﺳﻤﯽ ﺑﮑﺎر می‌برند؟

۱) آلومینائی

2) چینی

3) سیلیکاتی

4) شاموتی

3- PMG در بازار فلزات جهان نشان‌دهنده چیست؟

1)جنس منگنز

2)فلزات گران‌بها

3)فسفر منگنز

4)قیمت و جنس

۴-ترکیب و شرایط الکترولیت قلع اندودکاری اسیدی چیست؟

 • اکسید قلع12% +20%Hcl
 • سولفات قلع 50g/1 – اسیدسولفوریک 100g/1  + براق‌کننده 0/1g - 0.2
 • عنصر قلع 30g/1 HCL+ 75g/1
 • نیترات قلع 13)g/1،2g/1 NaOH

5- قطعات ریخته شده در قالب فلزی ساختار ریزتری از قطعه ریخته شده در قالب ماسه‌ای دارد؟ چون در قالب فلزی ...

1)تأثیر وجود ترکهای زیرسطحی بر جوانه‌زنی بیشتر است.

2)تحت انجماد لازم برای رشد جوانه‌ها کاهش می‌یابد.

3)سرعت رشد جوانه‌های تشکیل‌شده کمتر است.

4)شعاع بحرانی تشکیل جوانه‌های جامد در مذاب کوچکتر است.

۶- فولاد دارای مدول الاستیسیته ... از چدن است و قابلیت انعطاف ... از چدن دارد.

1)بالاتری – بیشتری

2)بالاتری –کمتری

3)پائین تری – کمتری

4)پائین تری – بیشتری

7- ماهیچه قالب‌های تولید تایر خودرو کدام است؟

1)پلی آورتان

2)سرامیک

3)مایع

4)هوا

۸- در پوشش دهی فلزات به روش الکترولیت چه موقع از وانهی فولادی کم‌کربن استفاده می‌شود؟

 • الکترولیت با محلول‌های سیانیدی و قلیائی
 • پوشش دهی کروم( Cr )
 • زنگ‌زدائی فولادهای کم‌کربن
 • براق یا پولیش‌کاری آهن

9- سهولت ریخته‌گری چدن ... از فولاد و سیالیت مذاب چدن ... از فولاد است.

۱) کمتر – کمتر

2) بیشتر – بیشتر

3) بیشتر – بیشتر

4) کمتر – بیشتر

10- اگر در میکروسکوپ نمونه‌ای فولادی نسبت پرلیت به فریت یک‌به‌چهار باشد، مقدار تقریبی درصد کربن معادل چهﻋﺪدي اﺳﺖ؟

 • 44%
 • 54%
 • 64%
 • 75%

11- عنصر با عناصر ناخواسته در فرونیکل کدام است؟

1)Cu

2)Co

3)Zn, Pb

4)Sn, Cr

12-منظور از فسفات کاری فلزات چیست؟

۱) آماده ساختن سطوح جهت گالوانیزه کردن

2)پائین آوردن سختی سطح فلز جهت فرم دهی

3)تغییر و بهبود ساختار کریستالی سطح فلز

4)عمل‌آوری غیر الکترولیتی سطوح فلز جهت پیوند بارنگ

13- کدام گزینه مفهوم کامل ازکارافتادگی Failure است؟

1)تغییر شکل پلاستیک، کمانش، شکست و خوردگی

2)تغییر شکل الاستیک، پیچشی و خمشی

3)خمش، شکست، پیچشی و درصد ازدیاد طول نسبی

4)کمانش، تغییر شکل الاستیک و کاهش سطح شکست

14- کدام چسب‌ها که در ماسه‌های قالب‌گیری بکار می‌روند معدنی هستند؟

1)اوره فرم آلدئید

2)سیلیکات سدیم

3)فنل فرم آلدئید

4)بنتونیت

15- لوله‌های ﺿﺪزﻧﮓ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ آﺳﺘﯿﻨﺘﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮم ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺣﺪود 6/1 اﻟﯽ 3/2 میلی‌متری ﺧﻂ ﺟﻮش دو ﻧﻮار ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه می‌شود، ﻋﻠﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

1) اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻞ

2) اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﮐﺮوم

3)ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻓﻮﻻد

4) وﺟﻮد ﺗﻨﺶ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻮﺷﮑﺎري

1۶- حدود تنش تسلیم قراردادی که در آن کرنش مومسان فلزات آغاز می‌گردد معمولاً:

 • تنش تسلیم برای کلیه انواع فلزات معلوم و برابر است.
 • ٪20 تنش اسمی انتخاب می‌گردد.
 • 0/1 تنش اسمی انتخاب می‌گردد.
 • 0/2 استحکام کششی است.

17- در یک نمونه آهن اسفنجی درصد کل آهن 92٪ است و میزان FeO  باقیمانده %۸/5می‌باشد. درجه متالیزاسیون این / آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟

 • 85,4
 • 91
 • 91,9
 • 92,8

1۸- دیژستورها دستگاه‌هایی هستند که برای لیچینگ... بکار گرفته می‌شوند.

1)اکسید و سولفورهای روی

2)سرباره تیتانیوم با اسیدسولفوریک

3)لجن الکترولیز مس جهت استحصال طلا

4)مولیبدنیم اکسید

19- برای انجام دادن بررسی میکروسکوپی از کجای قطعه سرد کاری شده باید نمونه تهیه کرد؟

1)آسان‌ترین جهت برای بریدن

2)از محل موازی با جهت کار سرد شده

3)از محلی که کمترین خسارت را به قطعه وارد سازد

4) 90 درجه نسبت به جهت کار سرد شده

20- فولاد CK45 DiN:1.1191 فولاد .......... است

1)پر آلیاژی

2)ساده کربنی

3)کم آلیاژی

4)میکرو آلیاژی

21-در کوره ذوب القائی که قدرت آن برای ذوب 500 کیلوگرم فولاد در ساعت مناسب است آیا می‌توان همان مقدار آلومینیوم ذوب کرد؟

1)بلی - زیرا آنتروپی هر دو یکسان است

2)بلی - زیرا نقطه ذوب آلومینیوم کمتر از فولاد است

3)خیر - زیرا حجم واحد وزن این فلز باهم متفاوت است

4)خیر - زیرا گرمای ویژه این دو فلز متفاوت است

22-دورو متر Durometer کدام را اندازه می‌گیرد؟

1)درصد تغییر مومسان فلزات

2)درصد ازدیاد طول نسبی مواد لاستیکی

3)سختی شر مواد پلاستیکی و لاستیکی

4)میکرو سختی فلزات غیر آهنی

23- ساده‌ترین راه بازیابی طلای حل‌شده در سیانور عبارت است از ...

1)هم زدن محول با پودر بسیار ریز روی Zn

2) ملقمه کردن محلول با جیوه( Hg )

3)گرم کردن محلول برای تبخیر سیانور

4)سرد کردن محلول برای رسوب طلای حل‌شده

24- فولاد X100CrMO13DIN: 1.4108 فولادی .............. است.

1)پرآلیاژ

2)ساده کربنی

3)کم آلیاژ

4)میکرو آلیاژ

25- برای اینکه فولاد زنگ نزن شود حداقل چه درصد وزنی کروم لازم است؟

 • 8
 • 12
 • 18
 • 204

26-استاندارد بین‌المللی IACS مربوط به چیست؟

1)فولادهای ریخته گیری آستنیتی

2)میزان کربن و گوگرد در فولاد

3)مبنای قیمت‌گذاری کانی مس

4)هدایت الکتریکی

27- در قالب‌های دایکاست‌کار سطح مقطع راهگاه اصلی:

1)ارتباطی به راهگاه‌های فرعی ندارد

2)زیادتر از مجموع راهگاه‌های فرعی است.

3)معادل یا کمتر از مجموع راهگاه‌های فرعی است

4)5/1برای مجموع راهگاه‌های فرعی است.

2۸- کدام گروه ترکیبات در لجن الکترولیز مس موجود می‌باشند؟

1)P2O5, HgSO4, FeS2

2)Al2O3... ZnO, PbO

3) Au, Ag2S, Ag2Te

۴) SnO,ASCI,CaO

29- کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد در کجا قرار دارد و کوره فلاش آن شامل چه قسمت‌های اساسی است؟

1)کرمان- برج واکنش، حمام مذاب خروج گاز

2)شهرری - منطقه تشیویه، کنسانتره

3)زنجان – منطقه واکنش، سولفور زدائی

4)اهر - منطقه سرباره، ذوب و آلیاژسازی

30- قالب‌های بطری نوشابه از کدام مواد ساخته می‌شود؟

1)فولاد مقاومت به حرارت

2)فولاد ضدزنگ

3)چدن

4)از سوپر آلیاژ

31-رنگ اصلی مدل‌های چدن‌های خاکستری کدام است؟

1)آبی

2)بنفش کمرنگ

3)خاکستری

4)قرمز

32-در فولاد هادفیلد مهم‌ترین عنصر آلیاژی چیست و درصد آن در چه حدودی است؟

1)منگنز - بیش از 10%

2)منگنز - کمتر از 1%

3)کروم - بیش از 10%

4)کروم - کمتر از 1%

 

33- چدن خاکستری در تست فشاری ...

1)ابتدا تغییر شکل پلاستیکی داده سپس می‌شکند.

2)از زاویه 45 درجه نسبت به محور نیرو به‌صورت ترد می‌شکند.

3)پس از تغییر کشسان با زاویه 45 درجه نسبت به محور نیرو می‌شکند.

4)در سطح عمود بر محور نیرو ورم می‌کند.

3۴- شکست خستگی در پولس خودرو ناشی از ...

1)انجام آنیلینگ

2)بارها و یا نیروهای پریودیک

3)کمبود عنصر Mn

4)وجود عنصر Cr

35-قطعه‌ای از جنس چدن سفید که در ترکیب آن مقادیر زیادی عناصر آلیاژی کروم و مولیبدن وجود دارد، تولیدشده است. در رابطه با تبدیل بن قطعه به چدن مالیبل کدام گزینه صحیح است؟

1)با ساده‌ترین سیکل مالیبل کردن قابل‌تبدیل به مالیبل است.

2)با سیلکل های عملیات حرارتی بسیار پیچیده قابل‌تبدیل به مالیبل است.

3)غیرقابل‌تبدیل به چدن مالیبل است.

4)قابل‌تبدیل به مالیبل است ولی سیکل عملیات حرارتی آن با توجه به درصد دقیق عناصر تعیین می‌شود.

3۶- راه تشخیص ظروف از جنس روی از ظروف جنس آلومینیومی کدام است؟

1)خاصیت انعطاف‌پذیری آن‌ها

2)رنگ آن‌ها

3)صدای آن‌ها

4)وزن مخصوص آن‌ها

37- کانی اصلی که آلومینیوم از آن استخراج می‌شود کدام است؟

1)بوکسیت

2)بروسیت

3)کریولیت

4)آلومینات سدیم

38- برای اندازه‌گیری سختی قطعات فلزی نازک کدام روش سختی سنجی مناسب‌تر است؟

1)راکول

2)برینل

3)خراشی

39- کانی اصلی که آلومینیوم از آن استخراج می‌شود کدام است؟

1)بوکسیت

2)بروسیت

3)کریولیت

4)آلومینات سدیم

40- کدام گزینه نشانه چدن خاکستری است؟

42CrMO4(1

GGG25(2

GG25(3

ASTM AlO5(4

۴1 - از فرآیند تیو اوره در استحصال کدام عنصر استفاده می‌شود؟

1)طلا

2)کبالت

3)کادمیوم

4)سلنیم

۴2- از آلیاژهای زیر کدام بابیت Babbitt می‌باشد؟

1)Pb — Cu — P

2)Sn — P – Cu

Sb — Sn — Cu(3

(4 Pb — Al — Sn

۴3-گران‌قیمت‌ترین فرو آلیاژ کدام است؟

1)فرو منگنز

2)فرو مولیبدن

3)فرو کروم

4)فرو سیلسیم

۴4 - کدام‌یک از عناصر الیاژی اثر قابل‌توجهی بر روی کاهش هدایت الکتریکی مس دارند؟

1)آهن - فسفر وارسنیک

2)کادمیم - سرب و گوگرد

3)قلع - کادمیم و نقره

4)روی - بیسموت و آنیت موان

۴5 - در چدن‌ها اعداد 1 تا ۸ برای مشخص کردن چه مشخصه‌ای از گرافیت‌ها بکار می‌روند؟

1)اندازه گرافیت

2)توزیع گرافیت

3)شکل و فرم گرافیت

4)محل قرار گرفتن گرافیت

46- 48 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ 40 روي و 10 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ 25% روي ﺑﺎﻫﻢ ذوب‌شده‌اند. درﺻﺪ روي آﻟﯿﺎژ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 • 2,5
 • 19,2
 • 21,7
 • 37,4

 ۴7 - نوع و جنس فلز مخازن میکسچر که در آن‌ها فلز کانیهای رفراکتر استخراج می‌شود کدام است؟

1)تحت فشار – برنز

2)تحت فشار – تیتانیوم

3)روباز – تیتانیوم

4)روباز - فولاد ضدزنگ او تینیتی

۴8 - در چدن‌ها اعداد لاتین IV, III, II, I برای معین کردن چه مشخصه بکار می‌رود؟

1)اندازه گرافیت

2)توزیع گرافیت

3)شکل و فرم گرافیت

4)محل قرار گرفتن گرافیت

۴9 - آزمایش جرقه برای شناسایی کدام فلز بکار می‌رود؟

1)آلومینیم

2)برنج

3)فولاد

4)مسی

50 - کدام‌یک از آلیاژهای زیر برای ساخت گلوله های آسیاب‌های سیمان مناسب هستند؟

1)چدن‌های نشکن

2)چدن‌های سفید کرم بالا

3)فولادهای زنگ نزن

4)فولادهای هدفیلد

51-منحنی ولر در قطعات فلزی نشانگر کدام است؟

1)استحکام به ضربه

2)تأثیر عناصر آلیاژی قطعه به سایش

3)نوع شکست قطعه

4)طول عمر خستگی

رشته مواد-گرایش سرامیک 90

۱- فرآیند پولتروژن ترموپلاستیک را شرح داده و قطعاتی که با این روش ساخته می‌شوند را نام ببرید.

2-فرایند ساخت کامپوزیت‌های ترموپلاستیک را شرح دهید.

3-محلهای کاربرد و مصرف کامپوزیت را شرح دهید.

4-مزیت و انواع کامپوزیت‌های قابل‌جذب در ارتوپدی کدام هستند.

-5نمودار دسته‌بندی الیاف مورداستفاده در ساخت کامپوزیت‌ها را رسم کنید.

-6 نمودار دسته‌بندی کامپوزیت‌ها را رسم کنید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مواد فلزات- سرامیک- کامپوزیت