راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1388

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1388

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Mashinalat_Karkhanejat_1386

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال - 1388 ‫گروه صنعت و فن‬ ‫1-در ارزیابی فنی از یک دستگاه بستهبندی مشاهده میشود که هنگام کار سرعت حرکت یکی از جکهای هیدرولیک‬ ‫کند است علت این اشکال میتواند… هیدرولیک باشد.‬ ‫1) حجم زیاد مخزن روغن‬ ‫2) حجم کم مخزن روغن‬ ‫3) قطر کم سیلندر جک‬ ‫4) قطر زیاد سیلندر جک‬ ‫2- محور گردان یک دستگاه صنعتی که بهوسیله تسمهپروانه و پولی از طریق یک موتور الکتریکی نیرو میگیرد نمیتواند‬ ‫در زمان موردنظر به حداکثر دور تعیینشده برسد. علت این مشکل میتواند مربوط باشد به:‬ ‫1) وجود اتصال کوتاه در استاتور (بالشتک) موتور الکتریکی‬ ‫2) باالنس نبودن محور گردان‬ ‫3) سفت بودن بیشی از حد تسمهپروانه‬ ‫4) شل بودن پره خنککننده موتور الکتریکی‬ ‫3- برای محورهای دواری که با دور باال میچرخند بهتر است از بلبرینگ با ساچمه ... استفاده شود.‬ ‫1) استوانهای‬ ‫2) بشکهای‬ ‫3) گرد‬ ‫4) مخروطی دوبل‬ ‫4- جهت حصول اطمینان از آببند شدن بهوسیله او رینگ الستیکی الزم است پس از فشرده شدن در محل نسب تغییر‬ ‫شکل به میزان ...درصد وجود داشته باشد.‬ ‫1) 5 تا 01‬ ‫2) 01 تا 02‬ ‫‪‬‬ ‫3) 51 تا 03‬ ‫4) 03 تا 04‬ ‫5- شیرهای هیدرولیکی میتوانند فشار... را کنترل نمایند.‬ ‫1) دبی و جهت حرکت سیال‬ ‫2) دبی سیال‬ ‫3) جهت حرکت سیال‬ ‫4) سرعت سیال‬ ‫۶- کلمه ‪ Quality Control‬در صنعت کنترل در چیست؟‬ ‫1) کمیت‬ ‫2) کیفیت‬ ‫3) بستهبندی‬ ‫4) ایزو1 . .۹‬ ‫۷- قیمت یک دستگاه ماشین بچینگ پلنت ایرانی با قدمت 5 سال و ظرفیت 52 مترمکعب در ساعت با تمامی ملحقات‬ ‫تقریباً چند میلی ون ریال است.‬ ‫1) 05 تا 001‬ ‫2) 001 تا 051‬ ‫3) 051 تا 002‬ ‫4) 002 تا 052‬ ‫8- قیمت یک دستگاه درایر هوای فشرده ساخت ‪( Atlas copco‬با ظرفیت 4 مترمکعب در دقیقه و قدمت 4 سال و‬ ‫فشار 8 بار تقریباً چند میلیون ریال است؟‬ ‫1) 02 تا 03‬ ‫2) 03 تا 0۶‬ ‫3) 0۶ تا 0۹‬ ‫4) 0۹ تا 021‬ ‫‪‬‬ ‫۹- قیمت یک دستگاه پروفیل بر آت شی ایرانی به قدمت 2 سال استهالک کاری تقریباً چند میلیون ریال است؟‬ ‫1) 2 تا ۶‬ ‫2) ۶ تا 01‬ ‫3) 01 تا 41‬ ‫4) 41 تا 81‬ ‫01- کدام گزینه در انتخاب ظرفیت تولیدی یک واحد صنعتی مؤثر نیست؟‬ ‫1) روش تولید موردنظر‬ ‫2) شیفت کاری‬ ‫3) قدرت مالی سرمایهگذاران‬ ‫4) محل اجرای طرح‬ ‫11- از اهداف طرحریزی واحدهای صنعتی کدامیک باهم در تناقضی هستند؟‬ ‫1) حفظ قابلیت انعطاف و استفاده مؤثر از فضا‬ ‫2) حداقل کردن حملونقل و تأمین راحتی و ایمنی کارکنان‬ ‫3) حداقل کردن سرمایهگذاری روی ماشینآلات و حداکثر کردن بهرهوری نیروی انسانی‬ ‫4) تس هیل در فرایند ساخت و برقراری جریان سریع کاالی در جریان ساخت‬ ‫21- کدام گزینه صحیح است؟‬ ‫1) نمودار فرایند عملیات همان نمودار مونتاژ است که مراحل ساخت را نیز نشان میدهد.‬ ‫2) تعداد عملیات در نمودار مونتاژ و فرای ند عملیات مساوی است.‬ ‫3) نمودار مونتاژ همان نمودار فرآیند عملیات است که ایستگاههای مونتاژ را نیز نشان میدهد.‬ ‫4) نمودار مونتاژ همان نمودار فرآیند عملیات است که عملیات مونتاژ را نیز نشان میدهد.‬ ‫31- در کدام چارت زیر میتوان لی اوت (جانمایی) کارخانه را مشاهده گرد؟‬ ‫1) دیاگرام جریان‬ ‫2) مونتاژ‬ ‫3) گزینههای 1 و 2‬ ‫4) فرآیند عملیات‬ ‫‪‬‬ ‫41- طراحی استقرار ماشینآلات بر طراحی الگوی جریان مواد...‬ ‫1) رابطهای ندارد.‬ ‫2) تقدم دارد.‬ ‫3) تأخر دارد.‬ ‫4) رابطه رفت و برگشتی دارد.‬ ‫51- در کارخانهای با دیماند برق ‪ ۶00KW‬و ضریب توان 5۷/0 کدام گزینه خازن را انتخاب میکنیم تا ضریب قدرت به 0/۹‬ ‫افزایش یابد.‬ ‫1)‪500 KVAR‬‬ ‫2)‪135 KVAR‬‬ ‫3)‪۷20 KVAR‬‬ ‫4)‪405 KVAR‬‬ ‫۶1- یک دستگاه الکتروموتور سه فاز با ولتاژ 083 ولت و فرکانس 05 هرتز و به قدرت ۷ اسب بخار در زیر بار توانی معادل‬ ‫3/4 کیلووات است راندمان الکتروموتور چند درصد است؟‬ ‫1) ۶4‬ ‫2) 1۶‬ ‫3) 28‬ ‫4) 221‬ ‫۷1- به الکتروموتور سه فاز با ۶ قطب سیمپیچی که برای کار در ولتاژ 083 ولت و فرکانس 05 هرتز طراحیشده دارای‬ ‫قدرت ‪ ۷5KW‬میباشد چنانچه الکتروموت ور را به برق با ولتاژ 083 ولت و فرکانسی 0۶ ه رتز وصل کنیم چه اتفاقی خواهد‬ ‫افتاد؟‬ ‫1) سرعت آن 2/1 برابر افزایش میابد.‬ ‫2) سرعت آن 2/1 برابر کاهش میابد.‬ ‫3) توان آن 2/1 برابر افزایش میابد.‬ ‫4) توان آن 2/1 برابر کاهش میابد.‬ ‫81- در یک مدار ‪ RLC‬فرکانس رزونانی (تشدید) چقدر است؟‬ ‫1)‬ ‫2)‬ ‫3)‬ ‫4)‬ ‫۹1- در مداری الکتریکی مقاومت سیم خنثی نسبت به زمین 01 اهم است برای دستیابی به مقاومت مجاز زمین 2 اهمی در‬ ‫شبکهای به طول 051 متر حداقل در چند نقطه اتصال سیم خنثی باید مقاومتهای زمین 51 اهم در طول شبکه برقرار‬ ‫شود؟‬ ‫1) دو‬ ‫2) سه‬ ‫3) چهار‬ ‫4) شش‬ ‫02- قیم ت تقریبی یک دستگاه موتور ژنرات ور برقی با موتور 4 سیلندر دیزلی ساخت کام نیز انگلستان کوپله شده در داخل‬ ‫کشور به ژنراتور ساخت ‪ A.V.K‬آلمان سه فاز ‪200 KVA,380 V, 50HZ‬‬ ‫با را ه انداز اتوماتیک و با 5 سال کار تقریباً چند میلیون ریال است ؟‬ ‫1) 581‬ ‫2) 002‬ ‫3) 003‬ ‫4) 004‬ ‫چقدر است؟‬ ‫12- حاصلضرب دو ماتریس‬ ‫1)‬ ‫2)‬ ‫3)‬ ‫4)‬ ‫22- در کدام تحول، انرژی داخلی برابر صفر و کار خارجی کالً به حرارت تبدیل میشود؟‬ ‫1) آدیاباتیک‬ ‫2) ایزوبار‬ ‫3) ایزوتروپیک‬ ‫4) ایزوترم‬ ‫32- در استوانههای پر از آب با سطح مقطع ‪ A‬و ارتفاع ‪ h‬و باچگالی ‪ Q‬فشار هیدرو استاتیک وارد بر کف استوانه چقدر‬ ‫است؟‬ ‫1).‪Q.g.h‬‬ ‫2).‪Q.g.h.A‬‬ ‫3).‪Q.A / g.h‬‬ ‫4).‪g . h / Q.A‬‬ ‫‪‬‬ ‫42- اگر در تحولی حجم گاز کامل از 1‪ V‬به 2‪ V‬افزایش یابد کار انجامشده بهوسیله گاز برابر است با؟‬ ‫1)‬ ‫2)‬ ‫3)‬ ‫4)‬ ‫52- در تحلیل تنش در قطعات با در نظر گرفتن مؤلفههای تنش و کرنش و تغییر مکان ماکزیمم به چند معادله چند‬ ‫مجهولی نیاز است؟‬ ‫1) ۶-۶‬ ‫2) ۹-۹‬ ‫3) 21-21‬ ‫4) 51-51‬ ‫۶2- در قطعات فلزی کدام عبارت نادرست است؟‬ ‫1) ایجاد ترک در بارهای دینامیکی به وجود میآید.‬ ‫2) ایجاد ترک در بارهای استاتیکی به وجود میآید.‬ ‫3) شکست در تغ ییر شکل االستیک ناگهانی است.‬ ‫4) شکست در تغییر شکل پالستیک تدریجی است.‬ ‫‪‬‬ ‫۷2-تغییر نماید سرعت سیال چگونه در لولهای به قطر1‪V‬سیالی با سرعت 1‪ d‬درحرکت است چنانچه قطر لوله به 2‪D‬‬ ‫تغییر مینماید؟‬ ‫1)‬ ‫2)‬ ‫3)‬ ‫4)‬ ‫82- کدام گزینه حداکثر ولتاژ جریان مجاز تماس برای ایمنی در دستگاههای صنعتی (مثل جوشکاریها) میباشد.‬ ‫1)‬ ‫2)‬ ‫3)‬ ‫4)‬ ‫۹2- میلگرد یک سر گیرداری تحت لنگر پیچش قرار دارد کدام گزینه نادرست است؟‬ ‫1) تنش در مرکز میلگرد حداکثر است.‬ ‫2) ت نش در مرکز میلگرد صفر است.‬ ‫3) تنش در سطح میلگرد حداکثر است.‬ ‫2) تنش با گشتاور پیچش رابطه مستقیم و با مدول سطحی قطبی رابطه معکوس دارد.‬ ‫03- در انتقال قدرت با چرخ حلزون چنانچه تعداد راه (نخ) حلزون 3 و سرعت آن 1‪ 500RPM‬باشد و بخواهیم چرخ‬ ‫حلزون با سرعت ‪ ۶0RPM‬بچرخد تعداد دندانه چرخ حلزون چقدر است؟‬ ‫1) 02‬ ‫2) 05‬ ‫3) 5۷‬ ‫4) 081‬ ‫‪‬‬ ‫13- کدام عبارت نادرست است؟ «شکست قطعات.........»‬ ‫1) نرد در ناحیه االستیک است‬ ‫2) ن رد در ناحیه پالستیک است‬ ‫3) نرم در ناحیه پالستیک است‬ ‫4) نرم با ترک شروع و بهتدریج انجام میشود‬ ‫23- قیمت تقریبی یک دستگاه فرز ‪ ،CNC‬مدل ‪ FP4MB‬ساخت ماشینسازی تبریز با دو سال کارکرد چند میلیون‬ ‫ریال است؟‬ ‫1) 082‬ ‫2) 083‬ ‫3) 084‬ ‫4) 085‬ ‫33- نوع بلبرینگ یا رولبرینگ هایی که برای استقرار الکتروموتورها استفاده میشوند به چه عواملی بستگی دارد؟‬ ‫1) توان - سرعت و نحوه استقرار الکتروموتور‬ ‫2) توان - ولتاژ و جریان الکتروموتور‬ ‫3) توان - ولتاژ و نحوه استقرار الکتروموتور‬ ‫4) ولتاژ-جریان و نحوه اس تقرار الکتروموتور‬ ‫43- در صنعت جوشکاری بیشتر از کدام نوع مولدهای ‪ DC‬استفاده میشود؟‬ ‫1) سری‬ ‫2) شفت‬ ‫3) کمپوند اضافی‬ ‫4) کمپوند نقصانی‬ ‫53- نقش بیرون انداز در یک قالب برش چیست؟‬ ‫1) بیرون انداختن قطعه از محفظه داخل ماتریس‬ ‫2) بیرون راندن سنبه از داخل محفظه ماتریس‬ ‫‪‬‬ ‫3) جدا کردن اضافه ورق از دور ماتریس‬ ‫4) جدا کردن اضافه ورق از دور سنبه برشی‬ ‫۶3- برای اندازهگیری دمای یک قطعه آهنداغ در کوره (قطعه سرخشده) کدام گزینه را انتخاب میکنید؟‬ ‫1)‪R.T.D‬‬ ‫2)‪N.T.D‬‬ ‫3) پیرومتر‬ ‫4) ترموکوپل‬ ‫۷3- برای اندازهگیری سطح مایعات در تانکها معموالً از کدام سنسور استفاده میشود؟‬ ‫1) اولتراسونیک‬ ‫2) لیزری‬ ‫3) مادونقرمز‬ ‫4) ماوراءبنفش‬ ‫83- در ضرایب اصطکاک غلتشی - لغزشی - سکون در فوالد روی فوالد کدام رابطه صحیح است؟ (مقایسه اندازه ضرایب‬ ‫نسبت به هم)‬ ‫1) لغزشی < غلتشی < سکون‬ ‫2) سکون < غلتشی < لغزشی‬ ‫3) غلتشی < لغزشی < سکون‬ ‫4) سکون < لغزشی < غلتشی‬ ‫۹3-عملیات ساچمه زنی تحت تنش در فنرهای برگهای (تخت) سبب...‬ ‫1) حذف عیوب سطحی در فنر و افزایش عمر فنر میگردد.‬ ‫2) کرنش را به حداقل و آن را از نرمی به تردی تغییر میدهد.‬ ‫3) کرنش را به حداکثر و آ ن را از تردی به نرمی تغییر میدهد.‬ ‫4) کاهش تنش تسلیم و محدوده پالستیک را افزایش میدهد.‬ ‫‪‬‬ ‫04- در یک مدار ‪ RLC‬سری با مقاومت ظاهری ‪ Z‬که به ولتاژ متناوب ‪ V‬وصل است ضریب توان آن چقدر است؟‬ ‫‪����‬‬ ‫1(‬ ‫‪����‬‬ ‫‪����‬‬ ‫2(‬ ‫‪����‬‬ ‫‪����‬‬ ‫3(‬ ‫|‪|����‬‬ ‫|‪|����‬‬ ‫4(‬ ‫‪����‬‬ ‫14- قیمت تجهیزات برقی پست پاساژ کارخانهای به قدرت ‪ 800 KW‬با تجهیزات ساخته زیمنس و ترانس ساخت ایران‬ ‫ترانسفور و با گاز 6‪( SF‬با 5 سال و در حال کار) تقریباً جند میلیون است؟‬ ‫1) 0۷2‬ ‫2) 0۷3‬ ‫3) 0۷4‬ ‫4) 0۷۶‬ ‫24- کدام یک از عبارت زیر در استفاده از کدهای کنترل ابزار در ماشینهای فرز ‪ CNC‬نادرست است؟‬ ‫1) 10‪ G‬حرکت کند ابزار براده برداری بهصورت خطی است.‬ ‫2) 00‪ G‬حرکت کند ابزار براده برداری است.‬ ‫3) 20‪ G‬حرکت ابزار براده برداری بهصورت دایرهای (‪ )CW‬است.‬ ‫4) 30‪ G‬حرکت ابزار براده برداری بهصورت دایرهای معکوس (‪ )CCW‬است.‬ ‫34- جهت کنترل سیالهای شیمیایی و نفتی از کدام نوع شیرها استفاده میشود؟‬ ‫1) پنوماتبکی‬ ‫2) چهار راهه‬ ‫3) سولنوئیدی‬ ‫4) موتوردار‬ ‫‪‬‬ ‫44- قیمت تقریبی یکه دستگاه پرس ضربهای ساخت خاور پرس ایران به ظرفیت 54 تن چند میلیون ریال است؟ (با یک‬ ‫سال کارکرد)‬ ‫1) 08‬ ‫2) 0۹‬ ‫3) 001‬ ‫4) 011‬ ‫54- دستگاههای فینیشر - لولر - استاکر - استن تر به ترتیب در کدام صنعت کاربرد دارند؟‬ ‫1) حملونقل - الجی - عمرانی – کشاورزی‬ ‫2) عمرانی - کشاورزی- حملونقلی – نساجی‬ ‫3) نساجی - عمرانی - کشاورزی - حملونقل‬ ‫4) کشاورزی - حملونقلی - نساجی – عمرانی‬ ‫۶4- دستگاه هموژنایزر برای کدام منظور استفاده دارد؟‬ ‫1) پاستوریزه نمودن مواد‬ ‫2) خود شویی ماشینآلات (‪)CIP‬‬ ‫3) ضدعفونی مواد تولیدشده‬ ‫4) همگن نمودن مواد‬ ‫۷4- هدف از نصب گویهای پالستیکی رنگی در خطوط انتقال شبکه برق برای چیست؟‬ ‫1) بهتر دیده شدن سیمهای خطوط‬ ‫2) خطوط 2‪ )SPAN‬کنترل‬ ‫3) کنترل و جلوگیری از اثرات رعدوبرق‬ ‫4) کم کردن اثر خازنی بین سیمهای هوایی و زمین‬ ‫84- تولید به هنگام ‪ Just_ in _ Time‬شامل کلیه موارد زیر است بهجز کاهش...‬ ‫1) م سؤولیت کارگران برای کیفیت مطلوب محصوالت تولیدی‬ ‫2) زمانهای آمادهسازی در تولید محصوالت‬ ‫‪‬‬ ‫3) تعداد قطعات معیوب در تولید‬ ‫4) سطح موجودی ماز اد و اضافی در تولید محصوالت میباشد.‬ ‫۹4- توجیه بهمنظور پیادهسازی اتوماسیون میباید شامل:‬ ‫1) بهبود کیفی ت کار و سطح تکنولوژی در واحد صنعتی باشد.‬ ‫2) تأثیر در برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و افزایش اضافهکاری باشد.‬ ‫3) بهبود بهرهوری تولید باشد.‬ ‫4) بهبود کیفیت کار و افزایش میزان کار موردنیاز باشد.‬ ‫‪����‬‬ ‫‪����‬‬ ‫‪����‬‬ ‫‪[ ����‬چقدر است؟‬ ‫‪����‬‬ ‫05- دترمینان ماتریس] ‪����‬‬ ‫‪−���� −���� −����‬‬ ‫1)21-‬ ‫2) 21+‬ ‫3) 42+‬ ‫4) 42-‬ ‫15- در کارخانهها نساجی برای دفع الکتریسیته ساکن بهتر است:‬ ‫1) برقگیر نصب شود.‬ ‫2) ماشینآلات را مرتباً روغنکاری نمود.‬ ‫3) میزان رطوبت را باال برد.‬ ‫4) هوای کافی در جریان باشد.‬ ‫25- قیمت تمامشده محصوالت صنعتی به کدام عمر امل بستگی دارد؟‬ ‫1) ارزش مواد و قطعات و طراحی‬ ‫2) ارزش مواد و قطعات و دستمزد مستقیم و سربار‬ ‫3) طراحی با استفاده از مهندسی همزمان‬ ‫4) دقت عمل در مطالعه امکانسنجی‬ ‫‪‬‬ ‫35- در یک دستگاه تراش دروازهای 4 متری ‪ CNC‬برای باال بردن سرعت دستگاه از چه روشی بهتر است استفاده شود؟‬ ‫1) با گذاشتن جعبهدنده مناسب‬ ‫2) با انتخاب پولی مناسب‬ ‫3) با انتخاب تسمههای مناسب‬ ‫4) باال بردن فرکانس برق مصرفی با گذاشتن ژنراتور فرکانس‬ ‫45- در سیستمهای فرآیند کنترلهای مستقیم کدام مورد صحیح است؟‬ ‫1) سیگنالهای خروجی و ورودی باهم مقایسه و به ‪ Actuator‬و سپس فرمان اصالح به ورودی داده میشود.‬ ‫2) ‪ Actuator‬بین ورودی و خروجی فرآیند قرار دارد.‬ ‫3) ‪ Actuator‬را بعد از فرآیند و قبل از سیستم مقایسهای قرار میدهند.‬ ‫4) سیگنالهای کنترل بسته فاقد ‪ Actuator‬هستند.‬ ‫55- ترتیب احتراق در اکثر موتورهای بنزینی چهار رسانه عبارت است از:‬ ‫1) 1-2-3-4‬ ‫2) 4-3-2-1‬ ‫3) 2-4-3-1‬ ‫4) 1-4-3-2‬ ‫۶5- یک دستگاه دیگ بخار به ظرفیت 1‪ 15400Lb/HR‬معادل چند تن بخار در ساعت است؟‬ ‫1) 41‬ ‫2) 01‬ ‫3) ۷‬ ‫4) ۶‬ ‫۷5- رباتهای صنعتی معموالً دارای چند درجه آزادی بوده و بیشترین مصرف را در کجا دارند؟‬ ‫1) 3 درجه – رنگرزی‬ ‫2)4 درجه - رنگرزی‬ ‫3)51 درجه - حملونقل‬ ‫4) ۶ درجه - جوشکاری 85‬ ‫‪‬‬ ‫85- کدام عبارت نادرست است؟‬ ‫1) پروانه بهرهبرداری نشانه محل، ظرفیت و نوع تولیدات است.‬ ‫2) نقشه سایت پالن در کارخانهها، جانمایی ساختمانها است.‬ ‫3) واحد کنترل سواد، زیر نظر مدیریت فروش است.‬ ‫4) نقشه لی آوت در کارخانهها، جانمایی ماشینآلات است.‬ ‫۹5- یک ماشین صفحهتراش با 02 بار رفتوبرگشت در دقیقه و با طول کورس 0۶ سانتیمتر دارای چه سرعت برش متوسط‬ ‫برحسب متر در دقیقه است؟‬ ‫1) 21‬ ‫2) 81‬ ‫3) 02‬ ‫4) 42‬ ‫0۶- برای تست جوشکاری کدام روش مناسبتر است؟‬ ‫1) بازدید متوسط کارگر ماهر‬ ‫2) بازدید بهوسیله اشعه ایکس‬ ‫3) بازدید بهوسیله اشعه آلفا‬ ‫4) بازدید بهوسیله اشعه گاما‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

آزمون