راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1384

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1384

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Mashinalat_Karkhanejat_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال - 1384 ‫گروه صنعت و فن‬ ‫1- قطعات زود فرساینده در یک دستگاه الکتروموتور ‪ dc‬باقدرت متوسط کدماند؟‬ ‫1) سیمپیچ استاتور‬ ‫2) سیمپیچ روتور‬ ‫3) یاتاقانهای چرخشی‬ ‫4) سیم پیج تحریک‬ ‫2- فرو آلیاژها در چه صنعتی بیشتر استفاده میشوند؟‬ ‫1) چینیسازی‬ ‫2) فوالدسازی‬ ‫3) قند‬ ‫4) ریختهگری‬ ‫3- در مورد جرثقیلهای سقفی برقی کارگاهی کدام گزینه مناسبتر است؟‬ ‫1 ) خمش وسط پل بایستی بهطرف پائین باشد‬ ‫2) خمش وسط پل بایستی بهطرف باال باشد‬ ‫3) پل جرثقیل نبایستی خمش داشته باشد‬ ‫4) خمش پل جرثقیل موضوع بااهمیتی نیست‬ ‫4- ارتعاشات هر دستگاهی نزدیک به فرکانسی طبیعی میتواند:‬ ‫1) برای دستگاه خطرناک باشد‬ ‫2) اهمیت چندانی ندارد.‬ ‫3) راندمان آن کاهش مییابد‬ ‫4) راندمان آن افزایش میباید‬ ‫‪‬‬ ‫5- قیمت تقریبی یک دستگاه موتور ژنراتور برق با موتور دویتس به قدرت 057 ‪ KVA‬در سرعت 0051 ‪ rpm‬کوپله شده‬ ‫یه ژنراتور برق سه فاز ساخت.‪ A.V.k‬یا ولتاژ 083 ولت و فرکانس 05 هرتز به قدرت 006‪ KW‬با استارت اتوماتیک تولید‬ ‫امسال 4002 در حالی کار چقدر است؟ (به میلیون ریال)‬ ‫1) 004‬ ‫2) 055‬ ‫3) 006‬ ‫4) 059‬ ‫6 - چوپانی در ب یابانی از تیر دکل برق ‪ 63kv‬بدون گارد مکانیکی به باال میرود و در اثر برقگرفتگی به پائین سقوط و‬ ‫جان میسپارد، میزان تقریبی مسئولیتها به ترتیب چقدر است؟‬ ‫1) چوپان %001‬ ‫2) اداره برق منطقه %001‬ ‫3) چوپان %52 اداره برق د %7‬ ‫4) چوپان %57 اداره برق %52‬ ‫7- در یک دستگاه دیگ بخار به ظرفیت ‪ 15400 IB/HR‬معادل چند تن بخار در ساعت است؟‬ ‫1) 6‬ ‫2) 7‬ ‫3) 01‬ ‫4) 41‬ ‫8- برای ایمنی از حوادث کار با ماشین ابزار کدام عبارت غلط است؟‬ ‫1) تمام اجزاء متحرک، مانند محورها، چرخدندهها، پولیها باید بهوسیله درپوش پوشانده شوند.‬ ‫2) محدوده خطر باید بهوسیله نرده، دریچه کنترل - چشم الکترونیکی و کنترل دو کلیدی استفاده شود.‬ ‫3) در پرسها باید از کلید تک کنترل دستی و تک کنترل پانی استفاده شود.‬ ‫4) در کلیه ماشینهای ابزار باید از کلید توقف اضطراری (به رنگ قرمز) استفاده شود.‬ ‫‪‬‬ ‫9- توان مفید در ماشینهای ابزار با داشتن نیروی برشی (‪ F(KN‬و گشتاور چرخشی ( ‪ M(NM‬و سرعت زاویهای )‪ ω (s‬و‬ ‫سرعت (‪ V(m/s‬و سرعت خطی (‪ N(min‬شرح زیر به دست میآید:‬ ‫1)=‪P‬‬ ‫2) ‪P= M. ω‬‬ ‫3)05/‪P= 2π NM‬‬ ‫4)‪P=F.V‬‬ ‫01 - دو دستگاه ترانسفورماتور مبدل ولت از ‪ 20KV/400V‬با چه شرایطی قابل موازی بودن هستند؟‬ ‫1) ولتاژهای خروجی و فرکانس و بردارهای آنها مساوی باشند.‬ ‫2) ولتاژهای ورودی و فرکانس آنها برابر باشند.‬ ‫3) ولتاژهای ورودی و خروجی آنها برابر باشند.‬ ‫4) فرکانس و نسبت تبدیل ولتاز آنها برابر باشند.‬ ‫11 - فرق ماشینهای ‪ NC‬با ‪ CNC‬چیست؟‬ ‫1) ‪ NC‬در پایان هر فرمان میایستد درصورتیکه ‪ CNC‬تا پایان کار ادامه مییابد.‬ ‫2) ‪ NC‬فرمان عددی و ‪ ،CNC‬فرمان غیر عددی است.‬ ‫3) ‪ NC‬پیشرفته ‪ CNC‬است.‬ ‫4) ‪ CNC‬همان ‪ NC‬است که بخشی ‪ DNC‬به آن اضافهشده است.‬ ‫21 - دستگاههای اندازهگیری ‪ CMM‬دارای دقت به شرح زیر میباشند.‬ ‫1) اندازهگیری بهوسیله لیزر و با دقت میکرون‬ ‫2) اندازهگیری بهوسیله ‪ TOUCH‬و با دقت میکرون‬ ‫3) اندازهگیری با‪ X-RAY‬و با دقت میلیمتر‬ ‫4) 1 و 2‬ ‫31- ماشینهای سنتر معموالً دارای مشخصه زیر میباشند:‬ ‫1) دارای چند ابزار و کنترل ‪ CNC‬هستند.‬ ‫2) دارای یک ابزار عمودی و یک ابزار افقی و با کنترل ‪ CNC‬هستند.‬ ‫‪‬‬ ‫3) دارای کاروسلی و با کنترل ‪ NC‬هستند.‬ ‫4) دارای تیغه برش افقی و بجای بو رینگ پیشرفته استفاده میشوند‬ ‫41- ماشینهای بوئینگ بیشتر برای ........... کاربرد دارند.‬ ‫1) ابزار سنگر نی ثابت هستند که برای پرداخت داخل سوراخها استفاده میشوند.‬ ‫2) اره دیسکی است. گاه برای برش پروفیل آلومینیومی کاربرد دارند.‬ ‫3) فرزی است که بهطور افقی برای دندههای حلزونی استفاده میشوند.‬ ‫4) نوعی سنگ تخت مغناطیسی است برای برداشتن براده از صفحات کاربرد دارند.‬ ‫51- ماشینهای هاب عبارتاند از ماشینهای...‬ ‫1) دنده زنی‬ ‫2) تراشکاری‬ ‫3) فرزکاری‬ ‫4) پیشانی تراشی‬ ‫61 - کار رلههای مغناطیسی و ‪ OVERCURRENT RELAY‬در کلیدهای اتوماتیک عبارتاند از به ترتیب:‬ ‫1) قطع در اتصال کوتاه و قطع در جریان زیاد‬ ‫2) قطع در ولتاژ کم و قطع در ولتاژ زیاد‬ ‫2) قطع در جریان نامی و قطع در جریان زیاد‬ ‫4) قطع در اتصال کوتاه و قطع در جریان نامی‬ ‫71 - سرعت گردش الکتروموتور در فرکانس 05 هرتز با 4 قطب مبهم پیچی چقدر است؟‬ ‫‪3000RPM‬‬ ‫1)‬ ‫‪1500RPM‬‬ ‫2)‬ ‫‪750RPM‬‬ ‫3)‬ ‫‪375RPM‬‬ ‫4)‬ ‫‪‬‬ ‫81-کاربرد دستگاه واتر جت در چه مورد است؟‬ ‫1) برشکاری‬ ‫2) پمپاژ آب‬ ‫3) تهویه‬ ‫4) شتشوی مخازن نفتی‬ ‫91- شتاب کریولیسری (‪ )CORILIUS‬ناشی از ........... است.‬ ‫1) حرکت انتقالی مختصات متحرک‬ ‫2) حرکت ذره نسبت به دستگاه مختصات متحرک و حرکت انتقال دستگاه متحرک‬ ‫3) حرکت ذره نسبت به مختصات متحرک و دوران مختصات متحرک‬ ‫4) حرکت ذره نسبت به دستگاه مختصات متحرک حرکت این دستگاه به هر شکل ( انتقالی یا دورانی )‬ ‫02- اصل بقاء مومنتیم خطی و اصل بقاء انرژی:‬ ‫1) دو اصل مستقل از یکدیگرند‬ ‫2) به یکدیگر وابستگی دارند‬ ‫3) از یکی میتوان دیگری را به دست آورد‬ ‫4) بعضی مواقع یکدیگر را نقض میکنند.‬ ‫12- در یک ماشین کنترل عددی بزرگ که دارای سیستم کنترل بسته میباشد از چه نوع موتور بهتر است استفاده شود؟‬ ‫1) موتور پلهای‬ ‫2) موتور ‪DC‬‬ ‫3) موتور هیدرولیکی با سرعت متغیر‬ ‫4) موتور ‪ AC‬با سرعت متغیر‬ ‫22-آزمایش چاربی (‪ )CHARPY‬برای اندازهگیری کدام مورد انجام میگیرد؟‬ ‫1) ازدیاد طول‬ ‫2) تردی‬ ‫3) تنش شکست‬ ‫4) کرنش شکست‬ ‫‪‬‬ ‫32- در ماشینهای تخلیه الکتریکی ( ‪ )EDM‬با مولد پالس:‬ ‫1) از منبع جریان مستقیم استفاده میشود‬ ‫2) از منبع جریان متناوب استفاده میشود‬ ‫3) از مولدهای باقر کاتسری باال استفاده میشود‬ ‫4) از مولدهای با فرکانسی پائین استفاده میشود.‬ ‫42- در قالبهای کشش عمیق چگونه میتوان ظروف عمیقتری را کشید؟‬ ‫1) با افزایش شعاع نوک سنیه و لبه ماتریس‬ ‫2) با کاهش نیروی اصطکاک روی سنبه و حداقل کردن نیروی ورق گیر‬ ‫3) با کاهش نیروی اصطکاک روی ماتریس و حداقل کردن نیروی ورق گیر‬ ‫4) هر چه ورق نازکتر باشد راحتتر کشیده میشود.‬ ‫52- در پیج های مدولی، گام پیج برابر است با حاصلضرب...‬ ‫1) تعداد دندهها و عدد ‪TT‬‬ ‫2) تعداد دندهها و مدخل پیچ‬ ‫3) مدخلی پیچ در تانژانت زاویه انحراف‬ ‫4) مدول پیچ در عدد ‪TT‬‬ ‫مساوی بودن ولتاژ و فرکانس آنهاست.‬ ‫62- شرط پارال کردن دو دستگاه موتور ژنراتور برق عبارت است از:‬ ‫1) مساوی بودن قدرت آنهاست‬ ‫2) مساوی بودن ولتاژ و فرکانس آنهاست.‬ ‫3) مساوی بودن جریان و فرکانس آنهاست‬ ‫4) مساوی بودن قدرت و فرکانس آنهاست‬ ‫72 - روشهای تغییر سرعت گردشی معمول کدماند؟‬ ‫1) با تغییر فرکانس‬ ‫2) با پولی ‪PULLEY‬‬ ‫‪‬‬ ‫3) با چرخدنده‬ ‫4) کلیه موارد‬ ‫82- صفحه تراشی با 52 رفتوبرگشت در دقیقه طول کورس 06 سانتیمتر را طی میکند سرعت متوسط برش چقدر‬ ‫است؟‬ ‫1)‪4 m/min‬‬ ‫2)‪3 m/min‬‬ ‫3)‪25 m/min‬‬ ‫4)‪60 m/min‬‬ ‫92-در کارخانهها نساجی باال بردن میزان رطوبت برای چیست؟‬ ‫1) بهتر بافتن‬ ‫2) دفع الکتریسیته ساکن‬ ‫3) بهتر تنفس کردن کارگران‬ ‫4) بهتر بافت و دفع الکتریسیته ساکن‬ ‫03- پست ترانسفورماتور انتقال انرژی بیشتر به منظور ...... میباشد.‬ ‫1) باال بردن ضریب توان‬ ‫2) کاهش تقات انرژی‬ ‫3) باال بردن جریان خط‬ ‫4) کاهش ولتاژ خط‬ ‫13- فضا نوردی به وزن 08 کیلوگرم در کره مریخ با شتاب نقل ‪ 3.5m/s‬چقدر وزن خواهد داشت؟‬ ‫1) 08 کیلوگرم‬ ‫2)82 کیلوگرم‬ ‫3)5.3 کیلوگرم‬ ‫4)082 کیلوگرم‬ ‫‪‬‬ ‫23- قیمت تقریبی اقالم کمپرسور معادلی 061‪ Cv‬و بیل مکانیکی 219 هپکو با 5 سال کارکرد چقدراست؟( به ترتیب )‬ ‫به میلیون ریال - سالم در حال کار‬ ‫1) 53 و 023‬ ‫2) 52 و 05‬ ‫3) 51 و 55‬ ‫4) 01 و 006‬ ‫33-کدام عبارت غلط است؟‬ ‫1) فشار کاربرد در سیستم پنوماتیک کمتر از هیدرولیک است‬ ‫2) فشار کاربرد در سیستم پنوماتیک بیشتر از هیدرولیک است‬ ‫3) قیمت قطعات هیدرولیکی گرانتر از پنوماتیکی است.‬ ‫4) سرعت در سیستم پنوماتیکی بیشتر از هیدرولیک است.‬ ‫43-پرسی 053 تن ضربهای بدون کلید دوبل در اثر کار دست کارگری را قطع نموده است حدود مسئولیتها عبارتاند از:‬ ‫1) مدیرعامل 05 و مدیر فنی 03 و کارگر 02 درصد‬ ‫2) کارگر 07 و مدیر فنی 03 درصد‬ ‫3) کارگر 03 و مدیر فنی 06 و مدیرعامل 01 درصد‬ ‫4) مدیرعامل 06 و مدبرانی 03 و کارگر 01 درصد‬ ‫53- در سیستم چیلرهای جذبی کدام عبارت غلط است؟‬ ‫1) آب مایع مبرد و لیتیوم بروماید مایع جاذب‬ ‫2) لیتیوم بروماید در ژنراتور رقیق و برگشت داده میشود‬ ‫3) فشار داخلی چیلر حدود 3/. اتمسفر وکیوم میشود‬ ‫4) آب و لیتیوم بروماید مایعات خنککننده هستند‬ ‫63- کدام پاسخ غلط است؟‬ ‫1) قالب تزریق برای قطعات پالستیکی استفاده میشود‬ ‫2) قالب دایکاست برای قطعات آلومینیومی استفاده میشود‬ ‫‪‬‬ ‫3) قالب س نبه ماتریس برای قطعات فوالدی بکار میرود‬ ‫4) با گرم کردن قالبهای فوق تا 052 درجه سانتی گراد میتوان بجای یکدیگر استفاده نمود‬ ‫73- جرثقیلی میتواند 5 تن بار را در مدت 02 ثانیه به کشتی به ارتفاع 01 متر بارگیری نماید قدرت جرثقیل، چقدر باید‬ ‫باشد؟‬ ‫1)‪2/5 KW‬‬ ‫2)‪25 KW‬‬ ‫3)‪10 KW‬‬ ‫4)‪100 KW‬‬ ‫83-در کنترلهای پیشرفته ‪ CNC‬کدام پاسخ زیر به ترتیب مورداستفاده است؟‬ ‫1) ‪Actuater+ D/A+ Computer+ A/D+ Sensor‬‬ ‫2) ‪Actuater+ computer+ D/A+ Sensor+ A/D‬‬ ‫3)‪A/D+ Computer+ D/A+ Sensor‬‬ ‫4) ‪Sensor+ Actuater+ Computer+ D/A+ A/D‬‬ ‫93-آبدهی چاه آبی ‪ 40LT/sec‬از عمق 09 متر باراندمان 57/0 الکترو پمپ آن دارای چه قدرتی است؟‬ ‫1)‪48 KW‬‬ ‫2)‪4/8 KW‬‬ ‫3)‪27 KW‬‬ ‫4)‪2/7 KW‬‬ ‫04- رله بوخهلس در محافظت از ترانسی و خط ولتاژ ‪ 20KV‬به کجا فرمان قطع میدهد؟‬ ‫1) رله ‪ SHUNT TRIP‬در دژنکتور‬ ‫2) رله پریمر در دژنکتور‬ ‫3) سکسیونر قابل قطع زیر بار‬ ‫4) به کلید ‪A.C.B‬‬ ‫‪‬‬ ‫14- اجزاء مهم سیستم کنترلی ‪ PLC‬عبارتاند از:‬ ‫1) سنسور- آنالیزر – درایور‬ ‫2) سنسور- آنالیز_ ‪C.N.C‬‬ ‫3) ‪C.N.C, NC, DNC‬‬ ‫4) ‪ -DNC‬سنسور-آنالیز‬ ‫24- تجهیزات کنترل اتوماسیون به ترتیب عبارتند از:‬ ‫1) ربات - ‪ -N.C. - CNC‬موتور ‪AC‬‬ ‫2) ترمیستور-‪ -R.T.D‬سنسور-ترموکوپل‬ ‫3) موتور ‪ –DC‬سنسور- ترموکوپل- ‪CNC‬‬ ‫4) استپ موتور – موتور‪P.S. - AC- DC‬‬ ‫34- تجهیزات اندازهگیری عبارتند از:‬ ‫1) عمق سنج_‪_CMM‬لیزر_آمپر‬ ‫2) آمپرمتر_‪_x-RAY_CMM‬فشار‬ ‫3) فشارسنج_عمق سنج_ارتفاع سنج_‪CMM‬‬ ‫4)‬ ‫44- کنترلهای ایمنی در دیگ بخار عبارتند از:‬ ‫1) ترمومتر -.‪ - P.S‬تایمر- شیر تخلیه‬ ‫2) ترموستات.‪ -P.S‬شیر تخلیه‬ ‫3) ترموستات- ‪ -P.S‬شیر اطمینان – ‪LEVEL CONTROL‬‬ ‫4)‪ - Burner‬ترموکوپل- شیر اطمینان- فشارسنج‬ ‫54-خواص اشعه لیزر عبارت است از:‬ ‫1) انحراف کم و منوکروماتیک‬ ‫2) انحراف زیاد و منوکروماتیک‬ ‫3) فرکانس باال و انرژی کم‬ ‫4) فرکانس کم باانرژی زیاد‬ ‫‪‬‬ ‫64- بعد از آزمایشها ‪ Destructive‬و ‪ Nondestructive‬روی قطعه و یا محصولی به ترتیب:‬ ‫1) قطعه گرم میشود - قطعه سرد میشود‬ ‫2) قطعه غیرقابلمصرف میشود - قطعه قابلمصرف میشود‬ ‫3) قطعه محکم میشود - قطعه ضعیف میشود‬ ‫4) قطعه سرد میشود - قطعه گرم میشود‬ ‫74- کدام عبارت غلط است؟‬ ‫1) واحد کنترل مواد زیر نظر مدیر برنامهریزی و انبارها است‬ ‫2) نقشه لی اوت جانمایی ماشینآلات است‬ ‫3) نقشه سایت پالن جانمایی ساختمانها است‬ ‫4) پروانهها به ترتیب موافقت اصلی - بهرهبرداری و تأسیس صادر میگردند‬ ‫84- هزینه آبکاری هر واحد سطح لوله زانوی استوانهای شکل 09 درجه با قطرهای داخلی و خارجی و ارتفاع مرکزی هر‬ ‫طرف به ترتیب و ‪ D‬و مبلغ و ریال میباشد چنانچه بخواهیم کلیه سطوح آن را آبکاری نمائیم هزینه 2. 2. 2. آبکاری چقدر‬ ‫است؟‬ ‫1)2‪41D‬‬ ‫2)2‪8D‬‬ ‫3)2‪31D‬‬ ‫4)2‪39D‬‬ ‫94- اگر ضریب اصطکاک دوالیه فوالدی نسبت به هم 2/ 0 باشد و بهوسیله پیچ و مهره به هم محکم شده باشند برای‬ ‫اینکه در اثر نیروی 0002 کیلوگرمی وارد بر الیه فوالدی تنش برشی در میله پیچ حاصل نشود نیروی محکم کردن پیچ و‬ ‫مهره چقدر است؟ ( برحسب کیلوگرم نیرو)‬ ‫1) 00001‬ ‫2) 0005‬ ‫3) 0002‬ ‫4) 0004‬ ‫‪‬‬ ‫05- به یک دستگاه وینچ اختالفی ( دیفرانسیل ) وزنهای 027 کیلوگرمی آویخته شده است، چنانچه شعاعهای وینچ‬ ‫دیفرانسیل 21 و 01 سانتیمتر باشند چه نیروی عمودی به بازوی 06 سانتی متری آن وارد کنیم تا وزنه در حال تعادل قرار‬ ‫گیرد؟ (به ‪)Kgf‬‬ ‫1) 21‬ ‫2) 021‬ ‫3) 027‬ ‫4) 02‬ ‫‪‬‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

آزمون