راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1380

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1380

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Mashinalat_Karkhanejat_1380

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال - 1380‬ ‫گروه صنعت و فن‬ ‫1- در یک دستگاه الکتروموتور سه فاز 4 قطبی در ولتاژ 083 ولت و فرکانس 05 هرتز سرعت گردش سنکرون الکتروموتور‬ ‫چه قدر است؟‬ ‫1) ‪1500RPM‬‬ ‫2) ‪3000RPM‬‬ ‫3) ‪900RPM‬‬ ‫4) ‪375RPM‬‬ ‫2- دستگاه ‪ C.I.P‬در کدام صنایع عمدتاً مصر ف دارد؟‬ ‫1) سلولزی‬ ‫2) 2- غذائی‬ ‫3) پلیمر‬ ‫4) فلزی‬ ‫3- کدام عبارت نادرست است؟‬ ‫1) استنتر در صنعت نساجی کاربرد دارد‬ ‫2) پرس در صنعت داروسازی کاربرد دارد‬ ‫3) گنده کی در صنعت سلولزی کاربرد دارد‬ ‫4) فینیشر در صنعت سیمان کاربرد دارد‬ ‫4- کدام موارد جزء کنترلهای ماشینهای صنعتی پیشرفته هستند؟‬ ‫1) سیستم ‪PLC‬‬ ‫2) سیستم هیدرولیک‬ ‫3) 3- سیستم نپرماتیک‬ ‫4) 4- کلیه موارد‬ ‫5- کدام عبارت نادرست است؟‬ ‫1) سیگنال خروجی سنسور حرارتی دیجیتالی است‬ ‫2) 2- سیگنال ورودی به ‪ Actuator‬آنالوگ است‬ ‫3) 3- ‪ A/D‬برای تبدیل آنالوگ به دیجیتال است‬ ‫4) 4- سیگنال خروجی سنسور آنالوگ و ورودی ‪ ACluator‬نیز آنالوگ است‬ ‫6- در طراحی صنعتی کدام مورد باید انجام گیرد؟‬ ‫1) مطالعه امان سنجی )‪(Feasibility Study‬‬ ‫2) بررسی موقعیت جغرافیائی ازلحاظ تأمین مواد اولیه و پازار‬ ‫3) استفاده مهندسی همزمانی (‪)Concurrent Engineering‬‬ ‫4) کلیه موارد فوق‬ ‫7- کدام پاسخ نادرست است؟‬ ‫1) دگازر برای حذف گازهای موجود در سیستم بخاراست‬ ‫2) خازن اثر سلف را در کارخانجات کم میکند.‬ ‫3) با تغییر فاز و نول در الکتروموتور تک فاز جهت چرخش عوض میشود‬ ‫4) فشار هوای فشرده در کارخانجات عمدتاً بین 6 تا 8 بار میباشد‬ ‫8- منظور از دیماند برق مصرفی کارخانجات عبارت است از:‬ ‫تعادل بین مصارف سلفی با خازنهای به کار گرفتهشده ایجاد مینماید‬ ‫تحویل توان برقی درخواستی از طرف برق منطقهای به کارخانه است‬ ‫دیماند جریان برق مصرفی روزانه کارخانه را تعیین میکند‬ ‫تعادل بین قدرتهای اکتیو و راکتیو را مشخصی مینماید‬ ‫9- ارزش متوسط دستگاههایی استنتر - درز ‪ FP4 MK‬و تراش 3 متری ساخت ‪ TOS‬با 5 سال کارکرد به ترتیب عبارت‬ ‫است از: (به میلیون ریال)‬ ‫1) 00811 و 4 و 001 و 08‬ ‫2) 08 و 021 و 4 و 0081‬ ‫‪‬‬ ‫3) 0001 و 4 و 05 و 021‬ ‫4) 005 و 4 و 021 و 081‬ ‫01- کدام عبارت نادرست است؟‬ ‫1) برای جوش آهن به آهن از جوش استیلن استفاده میشود‬ ‫2) برای جوش آلومینیم به مس از جوش آرگون استفاده میشود‬ ‫3) برای جوش آهن به آهن از نقطهجوش استفاده میشود‬ ‫4) برای جوش پالستیک به پالستیک از جوش پالسما استفاده میشود‬ ‫11- ارزش تقریبی دستگاههای بچینگ پالنت ساخت لیبهر به ظرفیت ‪ 30M/ H‬و بتونیر 057 لیتری ایرانی و دامپر 2 تن‬ ‫گردان ایرانی با 5 سال کارکرد‬ ‫را به ترتیب به میلیون ریال:‬ ‫1) 052 و 021 و 02‬ ‫2) 003 و 51 و 52‬ ‫3) 005 و 7 و 21‬ ‫4) 053 و 53 و 71‬ ‫21- در کارگاهی دست کارگری بهوسیله پرس قطعشده است مسئولیتها به شرح کدام عبارت نادرست است.‬ ‫1) کارگر بیاحتیاطی کرده و لذا مقصر است‬ ‫2) مدیر کارگاه به ع لت عدم نظارت در مسائل ایمنی مقصر است‬ ‫3) شرکت به علت عدم نظارت در مسائل ایمنی مقصراست‬ ‫4) موارد 1 و 2‬ ‫31- در کارگاهی که از برق 3 فاز صنعتی به قدرت ‪ 300KVA‬استفاده میشود میخواهیم ضریب توان را از 6٪ به 8٪‬ ‫افزایش دهیم چند پله خازن 52 کیلووات الزم است؟‬ ‫1) 5 پله‬ ‫2) 7 پله‬ ‫‪‬‬ ‫3) 4 پله‬ ‫4) 1 پله‬ ‫41- دلیل استفاده از ستاره مثلث اتوماتیک در یکراه انداز الکتروموتور سه فاز به قدرت ‪ 100 RW‬چیست؟‬ ‫1) برای کنترل ولتاژ استارت‬ ‫2) برای کنترل جریان استارت‬ ‫3) برای کنترل توان استارت‬ ‫4) موارد 2 و 3‬ ‫51- قیمت تمامشده محصوالت صنعتی به کدام عوامل بستگی دارد؟‬ ‫1) دقّت عمل در مطالعه امکانسنجی‬ ‫2) طراحی با استفاده از مهندسی همزمانی‬ ‫3) ارزش مواد و قطعات و دستمزد مستقیم و سربار‬ ‫4) کلیه موارد فوق‬ ‫61- احداث پست پاساژ برق برای چیست؟‬ ‫1) کاهش افت ولتاژ‬ ‫2) افزایش ولتاژ‬ ‫3) کاهش ولتاژ‬ ‫4) نصب لوازم اندازهگیری‬ ‫71- برای تست جوشکاری کدام روش مناسبتر است؟‬ ‫1) بازدید توسط کارگر ماهر‬ ‫2) بازدید بهوسیله ‪X-RAY‬‬ ‫3) بازدید بهوسیله ‪ULTRASONIC‬‬ ‫4) موارد 2 و 3‬ ‫‪‬‬ ‫81- فرق ماشینهای با کنترل ‪ NC‬و ‪ CNC‬چیست؟‬ ‫1) کار با کنترل ‪ NC‬پیوسته و ‪ CNC‬گسیخته است‬ ‫2) کار با کنترل ‪ CNC‬پیوسته و با ‪ NC‬گسیخته است‬ ‫3) ‪ CNC‬همان ‪ NC‬است که بهوسیله کامپیوتر پیوسته میشود‬ ‫4) موارد 2 و 3‬ ‫91- کدام عبارت صحیح است؟‬ ‫1) یک نیوتن نیرویی است که به یک پوند جرم شتابی معادل یک متر بر مجذور ثانیه میدهد‬ ‫2) گرمایی ویژهمقدار حرارتی است که یک گرم جسم میگیرد تا حرارت آنیک درجه افزایش یابد‬ ‫3) یک پاسکال فشار برابر با یک کیلوگرم بر سطح یک سانتیمتر مربع است‬ ‫4) یک وات قدرت برابر است با یک ژول انرژی در دقیقه‬ ‫02- کدام عبارت نادرست است؟‬ ‫1) پنوماتیک در فشارهای کم و هیدرولیک در فشارهای باال استفاده میشود‬ ‫2) ارزش قطعات هیدرولیکی معموالً گرانتر از وسایل پنوماتیکی است‬ ‫3) سرعت در سیستم پنوماتیک معموالً بیشتر از سرعت هیدرولیک است‬ ‫4) سیستمهای هیدرولیکی و پنوماتیکی عموماً از طریق نصب در سانترال استفاده میشوند‬ ‫موفّق باشید‬ ‫‪‬‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

آزمون