راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Madan_eng_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

١-کدام مورد در خصوص روش حفاری، صحیح است؟

 1) SMD چال‌های کم عمق با قطر چال زیاد حفر می گردد.

 ۲) SMD چال‌های عمیق و در سنگهای خیلی نرم کاربرد دارد.

 ۳) DTH سیستم ضربه زن بیرون چال قرار می گیرد و چال‌ها عمیق نمی باشد.

 ۴) DTH سیستم ضربه زن درون چال قرار می گیرد و چال‌ها عمیق نمی باشد.

2- در منطقه ای جهت حفاری اکتشافی، شیب لایه °40 و شیب توپوگرافی °20 است و شیب توپوگرافی هم جهت با شیب لایه می باشد. اگر فاصله دکل حفاری تا محل رخنمون لایه روی زمین ۱۰۰ متر باشد، طول حفاری موردنیاز جهت گرفتن لایه، چند متر است؟

۴۴٫۶ (۱               ۹۰ (۳

۷۳ (۲                 ۶۹ (۴

٣-مجموع عمق حفاری مغزه گیری اکتشافی در یک محدوده، برابر با ۶۰ می باشد. نمونه مغزه های به دست آمده به صورت زیر است. اگر قطر نمونه مغزهها ۲ اینچ باشد، میزان بازیابی نمونه و RQD به ترتیب چند درصد است؟

10-2-2-3-4-5-3-4-6-4-2-5

۱) ٪۷۰ و ۶۰٪

۲) ۸۰ و ۶۵

۳) ٪۸۳ و ۵۷٪

۴) ٪۷۰ و ۵۷.

۴- Swivel چیست؟

 ۱) بوش ۳ یا ۶ گوش روی میز دوار است.

 ۲) سکویی است که دکل‌بان روی آن ایستاده است.

۳) همان قرقره تاجی است که در بالاترین قسمت دکل حفاری قرار می گیرد.

 ۴) همان هرزگرد است که از بالا به هوک و از پایین به قسمتهای دوار متصل است.

5-عوامل مؤثر در تعیین بار روی مته کدام اند؟

 ۱) نوع سیستم حفاری - اندازه مته - میزان تیزی - مقاومت سنگ

 ۲) دستگاه حفاری - نوع سر مته و میزان تیزی مته

 ۳) دستگاه حفاری - دکل حفاری - قدرت موتور

 ۴) سرعت حفاری - نوع گل حفاری - نوع سر مته

6- سرعت سقوط ذرات کروی در یک عملیات حفاری برای حالت آرام با شرایط زیر، برحسب فوت بر ثانیه کدام است؟ قطر ذرات ۰٫۵ اینچ و وزن مخصوص ذرات حفاری برابر ۲۱٫۷ پوند برگالن و گرانروی گل حفاری برابر ۳۰ سانتی پواز و وزن مخصوص گل ۱۰ پوند برگالن براساس مدل روبه رو

  = Vs است.)

 ۱) ۷۵,ه

2) 8/0

3) 6/0

4) 43/0

7-ضریب ثابت مته ای ۴۸۰۰ می باشد چنانچه بخواهیم یک سازند را با دور ۱۰۰ دور در دقیقه حفاری کنیم، میزان وزن مجاز روی مته برحسب lbm کدام است؟

۴۸,۰۰۰ (۱                      ۲۰,۰۰۰ (۳

۲۴,۰۰۰ (۲                     ۱۲,۰۰۰ (۴

۸-برای حفاری در سنگی که مقاومت فشاری آن ۱۰۰ مگاپاسکال می باشد و قطر مته نیز ۴ اینچ است. به ترتیب مینیمم بار روی مته برحسب پوند، حداکثر بار روی مته برحسب پوند، بار مطلوب روی مته برحسب پوند چه میزان است؟

 • =14,000 , = 22,800 , =11,400
 • =8,000 , = 22,800 , =11,400
 • =12,960 , = 22,800 , =11,400
 • =10,000 , = 22,800 , =11,400

۹- در دستگاه حفاری، Traveling block چیست؟

۱) هرزگرد است که از بالا به هوک و از پایین به قسمت های دوار متصل است.

 ۲) همان قرقره متحرک است که توسط آن، رشته حفاری بالا و پایین می شود.

 ۳) قلاب، جهت نگه داشتن رشته حفاری است.

 ۴) همان دکل حفاری است.

 ۱۰- در یک دکل حفاری که حداکثر فشار باد مجاز 0/4psi است، چه سرعت بادی برحسب مایل بر ساعت تحمل می شود؟

۱۵۰ (۱                         ۲۰۰ (۳

۱۰۰ (۲                         ۱۲۰ (۴

۱۱- در روش استخراج CUT and fill، کدام مورد صحیح است؟

۱) کمر بالا و کمر پایین لایه، نسبتا سست و شیب نسبتا بیش از ۴۵ و فضای خالی پس از استخراج بایستی پر شود.

 ۲) کمر بالا و کمر پایین لایه، نسبتا سست و شیب کمتر از ۴۵ و فضای خالی پس از استخراج نیازی به پر شدن ندارد.

 ۳) کمر بالا و کمر پایین لایه، کاملا مستحکم و شیب لایه بیشتر از ۶۵ و پس از استخراج حتما بایستی پر شود.

۴) کمر بالا و کمر پایین لایه، کاملا مستحکم و شیب ملایم کمتر از ۱۵ و نیازی به پر شدن ندارد. ۱۲- برای استخراج زیرزمینی زغال سنگ به روش Long wall، ضخامت لایه ۶۰ سانتی متر است و عمق برش ۷۰ سانتی متر و طول لاو کارگاه استخراج ۱۴۰ متر می باشد. اگر وزن مخصوص زغال سنگ ۱٫۴ باشد و هر سیکل کار برای پیشروی جبهه کار، ۳ شیفت به طول بیانجامد، میزان استخراج زغال به ازای هر شیفت چند تن است؟

۲۵ (۱              ۲۷٫۴۴ (۲ 

30(3                  32(4

۱۳- به کدام دلیل، در معادن زیرزمینی زغال سنگ، کف تراز لایه در تونل های دنبال لایه در ارتفاع ۱٫۶ سانتی متر قرار می گیرد؟

 ۱) چون ارتفاع واگنها ۱٫۴۰ سانتی متر بر روی ریل است و لایه پس از استخراج، قابلیت تخلیه بر روی واگن در زیر میله را دارند.

 ۲) جمع شدن گاز درون کارگاه استخراج و حفظ ایمنی کارگاه

 ۳) شیب تونل ها باعث از دست رفتن لایه می شود.

۴) آب درون تونل ها مانع از استخراج می شود.

 ۱۴- در صورتی که در حین کار در معادن زیرزمینی زغال سنگ، صدای انفجار به گوش برسد، اولین اقدام چه خواهد بود؟

۱) به کار خود ادامه داده و دخالتی نمی کنیم.

۲) سعی می کنیم سریع از تونل خارج شویم

۳) سر جای خود ایستاده و هیچ گونه حرکتی انجام نمی دهیم.

۴) سریع بر روی زمین دراز کشیده و دستها را پشت سر قرار میدهیم.

 ۱۵- کدام مورد، صحیح است؟

۱) زغال سنگ البرز مرکزی زیراب کاملا مکانیزه و شیب لایه زیاد است.

۲) زغال سنگ شاهرود دارای شیب ملایم است و به روش گزنگی فعالیت می کند.

۳) زغال سنگ کرمان دارای شیب ملایم است و به روش پلکانی معکوس فعالیت می کند.

 ۴) زغال سنگ طبس، اولین معدن تمام مکانیزه زغال سنگ کشور است که به روش Longwall و

Roomand pillar کار می کند.

 ۱۶- میانگین فاصله تمام ناپیوستگی های موجود در جهت یک خط برداشت که به دست آمده، ۰٫۳ متر است.میزان RQD توده سنگ در جهت خط برداشت کدام است؟

۵۵٫۶ (۱               ۳۵٫۶ (۳

۹۵٫۶ (۲               ۷۵٫۶ (۴

 

۱۷- اگر ٪۸۰ = RQD و تعداد سری درزه ها ۲ و عدد معرف سری درزه ها ۴ باشد و عدد معرف زبری سطح درزه‌ها ۳ و عدد معرف دگرسانی درزه‌ها ۴ باشد و فاکتور کاهش آب درزه‌ها ۰٫۳۳ و    ۱ = SRF در نظر گرفته شود، به ترتیب شاخص کیفیت توده سنگ Q را برای سنگ مذکور مشخص و محاسبه نمایید و شاخص RMR را براساس میزان شاخص Q مشخص نمایید؟

 ۱) ۰۱ /0 و ۱۱

۲) ۰۲/0 و ۱۳

۳) ۰۵/0 و ۱۷

۴) ۰۳ /0 و ۱۴

 ۱۸- اگر برای نمونه خاک معدنی ۶۰ =  و ۱۵ = باشد، الف) ضریب یکنواختی خاک را مشخص نمایید. ب) اگر ۳۵ =  باشد، ضریب دانه بندی خاک کدام است؟

۱٫۳۶ Cc =، Cu = 4 (۱              ۱٫۵ Cc =، Cu =3  (۳

Cc =2 ۲ ، Cu =4  (۲              ۱٫۲Cc = ، Cu =2  (۴

۱۹- کدام مورد، صحیح است؟

۱) به تفاوت بین حد انقباض و حد انبساط، شاخص یا دامنه جامدی گویند و با PS نمایش می دهند.

۲) به تفاوت بین حد انبساط و حد خمیری، شاخص یا دامنه خمیری گویند و با PI نمایش میدهند.

 ۳) به تفاوت مابین حد روانی و حد خمیری، شاخص یا دامنه خمیری گویند و با PI نمایش می دهند.

۴) به تفاوت بین حد انقباض و حد خمیری، شاخص یا دامنه جامدی گویند و با PS نمایش میدهند.

 ۲۰- کدام مورد، صحیح است؟

١) نسبت مقاومت کششی تک محوری یک نمونه در حالت طبیعی خاک به مقاومت فشاری در حالت تخریب شده حساسیت نام دارد.

 ۲) نسبت مقاومت فشاری تک محوری یک نمونه در حالت طبیعی خاک به مقاومت فشاری در حالت تخریب شده حساسیت نام دارد.

 ۳) نسبت مقاومت فشاری تک محوری یک نمونه در حالت طبیعی خاک به مقاومت کششی در حالت تخریب شده حساسیت نام دارد.

 ۴) نسبت مقاوت کششی تک محوری یک نمونه در حالت طبیعی خاک به مقاومت کششی در حالت تخریب شده حساسیت نام دارد.

 ۲۱- کدام مورد درخصوص عیار حد اقتصادی، صحیح است؟

۱) حداقل عیاری است که استخراج و فروش آن ماده معدنی ضرر بدهد.

 ۲) حداکثر عیاری است که استخراج و فروش آن ماده معدنی سود بدهد.

 ۳) حداکثر عیاری است که استخراج و فروش آن ماده معدنی ضرر بدهد.

۴) حداقل عیاری است که استخراج و فروش آن ماده معدنی سر به سر می باشد.

 ۲۲- کدام مورد، در خصوص ایران، صحیح است؟

۱) به علت قیمت پایین زغال سنگ، روش تولید کوره بلند اقتصادی و ارزان تر از روش احیای مستقیم است.

۲) به علت قیمت بالای زغال سنگ، روش تولید کوره بلند نسبت به احیای مستقیم، ارزان تر است.

 ۳) به علت قیمت پایین گاز: روش احیای مستقیم در تولید فولاد نسبت به کوره بلند، ارزان تر است.

۴) به علت قیمت بالای گاز، روش احیای مستقیم، مقرون به صرفه نیست.

 ۲۳- شخصی مبلغ ۵۰۰ تومان در آخر هر سال، به مدت ۵ سال در پس انداز خود قرار می دهد. چنانچه نرخ بهره٪۵ باشد، مبلغ کل در آخر سال پنجم چقدر خواهد بود؟

۲۷۶۳ (۱                              ۲۶۷۳ (۳

۲۷۳۶ (۲                              ۲۳۶۷ (۴

 

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

۲۴- با توجه به شکل زیر، اگر امکان برداشت یا استخراج، سالیانه ۵ بلوک وجود داشته باشد و نرخ بازگشت سرمایه ٪۱۰ = IRR باشد و هر بلوک باطله یک واحد پولی هزینه داشته باشد و هر بلوکی ماده معدنی پس از کسر هزینه ۲ واحد پولی سود داشته باشد، NPV (ارزش خالص فعلی) را برای حالتی که سال اول ۵ بلوک باطله سال دوم ۵ بلوک باطله و سال سوم ۵ بلوک ماده معدنی و سال چهارم ۵ بلوک ماده معدنی استخراج شود، کدام است؟

باطله W = Waste                                

ماده معدنی Ore = O

NPV =8 (۱                          (NPV =7/5    2

NPV =655 (۳                      NPV =5/66  (۴

P/A,I%,5

i

212/4

6%

1/4

7%

993/3

8%

81/3

9%

 

 

 ۲۵- برای استخراج یک معدن، ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان سرمایه گذاری شده و هر سال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای پنج سال عمر مفید معدن بازده دارد. نرخ بازده این سرمایه گذاری چقدر است؟

 • 6%
 • 7%
 • 8%
 • 9%

۲۶- براساس نمودار زیر، به ترتیب، بیشترین سوددهی در چه میزانی از تولید صورت می گیرد؟ و حداکثر تولید که ضرر برای تولید کننده نداشته باشد، کدام است؟

 • ۱٫۹ ،۵
 • ۵ ،۵
 • ۶٫۸ ،۵
 • ۶٫۸ ، 9/1

 

 

۲۷- هزینه خرید یک دستگاه دامپتراک ۱۳۰ تنی، معادل ۳ میلیارد تومان است. اگر عمر مفید آن ۱۰ سال و ارزش اسقاط آن در آخر عمر مفید ۵۰۰ میلیون تومان باشد و روش استهلاک به صورت خط مستقیم باشد، هزینه استهلاک سالانه، چند تومان خواهد بود؟

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱                                ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲                              ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴

۲۸- اگر بخواهید پس از چهار سال، ۸۰۰ تومان در پس انداز داشته باشید، چنانچه نرخ بهره مرکب با تبدیل سالانه ۵ درصد باشد، باید در حال حاضر چقدر پول در پس انداز قرار دهید؟

۵۸۶/۱۶ (۱                            ۵۶۸٫۱۶ (۳

۶۸۵٫۱۶ (۲                            ۶۵۸۱۶ (۴

۲۹- در صورتی که در یک منطقه اکتشافی، شیب لایه ماده معدنی °۵۴ و خلاف شیب توپوگرافی قرار داشته، شیب توپوگرافی °۴۰ و قیمت هر متر حفاری مغزه گیری ۳۲۰,۰۰۰ تومان باشد و بخواهیم مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان برای حفاری هزینه نماییم، دستگاه حفاری باید در فاصله چند متری از رخنمون قرار گیرد؟

۱۰۳ (1                                  90(2

۵۰ (۳                                ۲۰ (۴

۳۰- کدام مورد، صحیح است؟

۱) هرچه شیب نهایی کمتر باشد، باطله برداری کمتر و سوددهی بیشتر است.

 ۲) هرچه شیب نهایی بیشتر باشد، باطله برداری کمتر و سوددهی بیشتر است.

 ۳) هرچه شیب نهایی بیشتر باشد، باطله برداری بیشتر و سوددهی کمتر است.

۴) هرچه شیب نهایی کمتر باشد، باطله برداری بیشتر و سوددهی کمتر است.

 ۳۱- در یک معدن روباز، روزانه ۲۰۰,۰۰۰ تن باطله و ۴۰,۰۰۰ تن ماده معدنی استخراج می شود بهترین سایز شاول و تعداد شاول موردنیاز چقدر است؟ بهترین سایز دامپتراک و تعداد کامیون های موردنیاز براساس شاول انتخاب شده، کدام است؟

 ۱) سایز شاول ۴ یاردمکعب به تعداد ۱۵ عدد و سایز دامپتراک ۳۲ یاردمکعب به تعداد ۴۲ عدد

 ۲) سایز شاول ۲ یاردمکعب به تعداد ۱۷ عدد و سایز دامپتراک ۲۸ یاردمکعب به تعداد ۵۰ عدد ۳) سایز شاول ۶ یاردمکعب به تعداد ۱۰ عدد و سایز دامپتراک ۴۰ یاردمکعب به تعداد ۳۰ عدد

 ۴) سایز شاول ۴ یاردمکعب به تعداد ۱۰ عدد و سایز دامپتراک ۳۲ یاردمکعب به تعداد ۳۰ عدد

 

۳۲- در صورتی که در معدنی، احتمال ریزش قاشقی باشد و ارتفاع شیب (ft) ۶۰ و زاویه اصطکاک داخلی ° ۳۵ونیروی به هم چسبندگی ۷۰۰ باشد، فاکتور ایمنی با توجه به شکل زیر، کدام است؟ آیا ایمنی برقرار است؟ (وزن مخصوص خاک   ۱۰۰و زاویه شیب پله ها ۳۰ درجه می باشد)

۱) ۵ - بلی، ایمنی برقرار است.

 ۲) ۱/1 - خیر، ایمنی برقرار نیست.

۳) ۲٫۳۳ - بلی، ایمنی برقرار است.

۴) ۹/5 - خیر، ایمنی برقرار نیست.

۳۳- نقشه توپوگرافی زیر، در منطقه ای معدنی تهیه شده، ولی می خواهیم به بالاترین تراز ممکن دسترسی داشته باشیم. اگر بخواهیم شیب جاده %۱۰ و مقیاس نقشه ای  باشد، طول جاده چند سانتی متر بر روی نقشه خواهد شد (بدون قوس)؟

۶۰ (۱                          ۵۰ (۲       

 ۳۰ (۳                        ۱۰ (۴

۳۴- تصویر شیب ظاهری لایه ای بر روی افق با امتداد لایه، زاویه ۳۰ درجه می سازد و شیب ظاهری لایه نیز ۴۰ درجه است. شیب واقعی لایه، چند درجه خواهد داشت؟

45 (1                                    ۶۵ (۲

 ۲۲٫۷۸ (۳                             ۴۷ (۴       

۳۵- میزان ذخیره معدنی، معادل یک میلیارد تن است. در این صورت، به ترتیب، عمر معدن چند سال خواهد بود و حداقل استخراج، سالیانه چند میلیون تن است؟

۲۸ ،۳۵۵ (۱                  ۲۲ ،۴۵ (۲   

۳۳ ،۳۰ (۳                   ۵۰ ،۲۰ (۴

۳۶- بهترین ابعاد برش سنگ تزیینی با استفاده از سیم برش، کدام است؟

۸X۶×۴ (۱                    ۱۰×۴×۳ )۳

۸×۴×۲ (۲                    ۶×۴×۳ (۴

۳۷- دیدگاه‌های طراحی معادن روباز، به لحاظ فنی و اقتصادی کدام مورد می باشد؟

 ۱) صعودی - نزولی

۲) صعودی - نزولی - ثابت – فازبندی

 ۳) ثابت - فازبندی

۴) صعودی - نزولی - ثابت - شناور محدود

 ۳۸- برای طراحی جاده معدنی که سرعت کامیون ها ۴۰ کیلومتر بر ساعت و شیب جاده ۵٪ و ضریب اصطکاک۱۲/0 است، مناسب ترین شعاع قوس جاده معدنی، چند متر باید انتخاب شود؟

۲۰ (۱                            ۲۵ (۲      

 ۷۵ (۳                       ۱۵۰ (۴

۳۹- می خواهیم در یک معدن روباز، جاده با شیب ۱۰% ایجاد کنیم. زاویه شیب جاده معدن، چند درجه است؟

۵٫۷ (۱                           ۱۰ (۲       

۱۲ (۳                          ۱۵ (۴

۴۰- در صورتی که بخواهیم میزان عیار ماده معدنی را در نقطه O براساس روش زمین آمار محاسبه کنیم، کدام مورد صحیح است؟

                                                                               

 

 

۱)0/8  + ۰٫۹ + 0/048 +0/94 + =  = عیار در نقطه o

۲) 0/8  + ۰٫۹ + 0/048 +0/96 + =  = عیار در نقطه o

۳) 0/3  + ۰٫46 + 0/048 +0/561 + =  = عیار در نقطه o

۴) 0/078  + ۰٫702 + 0/044 +0/176 + =  = عیار در نقطه o

 

 

۴۱- در انفجار یک تونل زیرزمینی به روش سوئدی، چال های خالی به قطر ۱۰۲ میلی متر انتخاب و حفر شده است. بهترین طول چال برای تونل، چند متر است؟

2/3(1                         ۱٫۶۰ (۲

۱٫۲۰ (۳                       3/2 (4

۴۲- کدام مورد درخصوص خواص ماده منفجره، صحیح است؟

۱) پودرشوندگی - لرزش زمین - درجه کوبندگی

 ۲) صدای انفجار - پرتاب سنگ - سایز ابعاد خرد شده

۳) پودرشوندگی - سرعت انفجار - وزن مخصوص ماده منفجره

۴) حساسیت به سرعت انفجار - قطر فشنگ - جاذب رطوبت - وزن مخصوص ماده منفجره

 ۴۳- در یک معدن، انفجار صورت گرفته که باعث شکایت اهالی محل در فاصله ۲۰۰ متری از محل معدن بابت صدای انفجار شده است. اگر ۴۰ کیلوگرم ماده منفجره در هر مرحله مورد استفاده قرار گیرد، چه میزان صوت برحسب دسی بل به اهالی در فاصله ۲۰۰ متری می رسد؟

07/13 (۱                      95/121 (۲

۷۵٫۶ (۳                      ۵۷٫۶ (۴

۴۴-برای انفجار در سنگ گابرو با امپدانس       =11 از ماده منفجره ای به نام ژلاتین ۱ با امپدانس  =7/6 استفاده شده است ضریب انتقال انرژی از ماده منفجره به سنگ، کدام است؟

1) 97/0

2) 79/0

۴) ۷۳/0

۳) ۷۵/0

 

 

۴۵- ۴۰ درصد یک ماده منفجره، نیترات آمونیم است. به کدام نسبت نیتروگلیسرین (x) و سلولز (y) را مخلوط نماییم تا تعادل اکسیژن ماده منفجره، صفر باشد؟

- 2  -   = 0

    معادله تعادل اکسیژن 5+0/02X- 0/74y=0

۱) ۴۰٪ نیتروگلیسرین و ٪۲۰ = سلولز

۲) ۳۵٪ نیتروگلیسرین و ٪۲۵ = سلولز

۳) ۵۲٪ نیتروگلیسرین و ٪۸ = سلولز

۴) ۲۵٪ نیتروگلیسرین و ٪۸ = سلولز

۴۶- در یک معدن، جهت انفجار، قطر چال انفجاری ۷۶ میلی متر است. با استفاده از مدل طراحی Ash، چنانچه وزن مخصوص سنگ سی ۲٫۵ باشد، میزان بردن - اسپیسینگ - Subdrilling و طول چال کدام است؟

) = ۳۰  ، = ۰٫۳  , = ۱٫۲۵ ،  , = ۲٫۵)

H = 75/4 , j =۰٫57 ,E = 2٫۳75 ,B = 1٫9 (1

H = ۶۶۵ , j =۰٫۷۹ ,E = ۳٫۳۲ ,B = ۲٫۶۶ (۲

H =۷٫۵  , j= ۰٫۹ ،E = ۳٫۷۵  , B = 3 (۳

 H = ۵٫۷   j= 0,۶۸۴ ،  E = ۲٫۸۵ ،  , B = ۲٫۲۸ (۴

۴۷- در یک معدن، ۹۹ چال انفجاری داریم و در هر چال، ۳۵٫۵ کیلوگرم ماده منفجره قرار می دهیم. آیا در فاصله ۱۷۰ متری از محل انفجار، ایمنی برقرار است یا خیر؟ ضریب ایمنی براساس مدل آقای دوپونت فرانسوی، به چه میزان است؟

 ۱) خیر، خطرناک است و ایمنی برقرار نیست. - ۵٫۲ = V

۲) خیر، احتمال خطر وجود دارد. - ۲٫۷ =V

۳) خیر، احتمال خطر وجود دارد. - ۲٫۵ = V

۴) بلی، ایمنی برقرار است. - ۱٫۲ = V

۴۸- در یک معدن، جهت انفجار، میزان بردن ۳ متر و اسپیسینگ ۳٫۷۵ متر و ارتفاع پله ۱۰ متر و وزن مخصوص سنگ ۲٫۶ گرم بر سانتیمتر مکعب است. اگر طول چال های انفجاری ۱۱٫۴ متر باشد، میزان مصرف ویژه (q) و حفاری ویژه (b) کدام است؟ (در هر چال، ۳۵٫۵ کیلوگرم ماده منفجره لازم است.)

 • q=130و b=0/04                  2) q=121 و b=0/0389 

3) q=145 و b=0/035                4) q=140 و b=0/04 

 

۴۹- کدام مورد درخصوص وزن مخصوص خرج گذاری، صحیح است؟

۱) می تواند برابر و یا کمتر از وزن مخصوص ماده منفجره باشد.

 ۲) می تواند برابر و یا بیشتر از وزن مخصوص ماده منفجره باشد.

 ۳) بیشتر از وزن مخصوص ماده منفجره است.

۴) برابر با وزن مخصوص ماده منفجره است.

 ۵۰- به منظور بستن مدار انفجار در یک معدن، از روش سری - موازی استفاده شده است مدار در ۳ سری (ردیف) و در هر ردیف، ۵ عدد چال انفجاری حفر شده است. اگر مقاومت هر چاشنی ۲ أهم و شدت جریان لازم برای انفجار 5/1 آمپر باشد، میزان اختلاف پتانسیل لازم و توان لازم برای انفجار، چه میزان خواهد بود؟

۱) ۷٫۵ = V و ۷٫۵ = P

۲) ۷٫۵ = V و ۵ = P

۳) ۵ V= و ۷٫۵ = P

۴) ۵ = V و ۵ = P

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن