راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

0 تومان
کد محصول : Madan_eng_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- رایج‌ترین ماده منفجره صنعتی قابل‌استفاده در معادن به لحاظ اقتصادی و صرفه عمومی کدام است؟

۱( باروت سیاه حاوی نیترات،

2)عنصر گوگرد و عنصر کربن

۳( ماده. T.N.T به فرمول شیمیائی ۳ C vH ۵ ON

۴( نیترات آمونیم به همراه واکنش متوازن نسبت به اکسیژن از طریق گازوئیل 2CH

۲- در طراحی معادن زیرزمینی جهت استخراج ماده معدنی از زیرزمین، با ریزش مقیاس بزرگ و استفاده از پدیده شکست و ریزش طبیعی سقف کارگاه معدنی، کدام روش کاربرد دارد؟

۱( اتاق و پایه

2)بلوک کیوینگ

۳( ساب لول کیوینگ

۴( کند و آکند

3- ﻗﺪرت ﮐﺎري ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﻢ ﺑﺮش اﻟﻤﺎسِ در 8 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﺮش ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﻣﺮﻣﺮﯾﺖ اﺳﺖ؟

 • 50
 • 146
 • 300
 • 450

-4 در ﯾﮏ ﻣﻌﺪن روﺑﺎز ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﯾﮏﺗﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ 120 واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ 94 واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ، و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﺎﻃﻠﻪ 5/6 واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري ﺳﺮﺑﻪﺳﺮ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

 (1ﯾﮏ

 (2دو

 (3ﺳﻪ

4) ﭘﻨﺞ

 ۶- در یک منطقه خاص و شبکه نمونه‌برداری معدنی طراحی‌شده مقدار "زمینه "، "منطقه گذار "، و " ناهنجاری غلظتی )آنومالی(" در هر منطقه اکتشافی برای عناصر خاص موردنظر چگونه "محاسبه " و " تعیین " می‌شوند؟

۱( بررسی مقادیر قابل‌انتظار از غلظت عناصر در پوسته زمین و رسم و تفسیر تغییرات در کانی‌های منطقه

 (2تفسیر تغییرات در غلظت‌های تعیین‌شده از نمونه‌های انتخابی برداشت‌شده توسط گروه نمونه‌برداری

۳( نتایج تجزیه شیمیانی غلظت عناصر مورداندازه‌گیری و مقایسه تغییرات آن با سنگ‌های میزبان و تفسیر تفاوت‌ها

۴( مقایسه نتایج اندازه‌گیری شده غلظت عناصر در منطقه با غلظت کلارک هر عنصر ارائه‌شده توسط کلارک

۷- کانی‌های آندالوزیت و سلیمانیت معرف کدام‌یک از پدیده‌های زمین‌شناسی هستند؟

۱( دگرگونی

2)هیدروترمال

۳( رسوبات عمیق دریائی

۴( زون او فیولیتی

۸- در کدام حالت برای یک منبع انفجاری مشخص در سطح و بافاصله‌ای معین قرارگرفته نسبت به یک گیرنده موج ارتعاشی،ممکن است موج " P " منکسر شده و نفوذ کرده و هم‌زمان با موج مستقیم سطحی به دستگاه گیرنده برسد؟

۱( از لایه‌های زیرین در انعکاسات عمیق یک‌باره هم‌زمان می‌رسد.

2)در مرز دولایه روی‌هم با طی مسیر طولانی‌تر در شرایط انکسار بحرانی هم‌زمان می‌رسد.

۳( در لایه‌های زیرین بعد از انعکاسی یافتن چندباره هم‌زمان می‌رسد.

۴( در لایه‌های زیرین بعد از انکسارهای چندگانه در سرعت‌های بالاتر هم‌زمان می‌رسد.

9- ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮔﺎزﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪ ازت در ﺗﻮﻧﻞﻫﺎي ﻣﻌﺎدن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 • 0,001 درﺻﺪ
 • 0,002 درﺻﺪ
 • 0,004 درﺻﺪ
 • 0,008درﺻﺪ

10- لایه‌های زمین‌شناسی که از یک نوع سنگ بوده ولی در اعماق مختلف در یک ستون زمین‌شناسی قرارگرفته‌اند چه ویژگی خاصی نسبت به عمق دارند؟

۱( مقاومت آکوستیک آن‌ها تغییری نمی‌کند ولی به دلیل تحمل فشار بالاسری زیاد سرعت موج در آن‌ها کمتر است.

 (2مقاومت آکوستیک آن‌ها یکسان بوده ولی به دلیل فشارهای جانبی سرعت موج در آن‌ها کمتر است.

۳( دارای مقاومت آکوستیک کمتری بوده و در عمق سرعت امواج لرزهای در آن‌ها کمتر است.

۴( دارای مقاومت آکوستیک بیشتری در عمق بوده و سرعت امواج لرزهای در آن‌ها بیشتر است.

11- ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا در راﻫﺮوﻫﺎي دروﻧﯽ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؟

 1) 15

 2) 10

3) 8

4) 2

12- در مقدار راندمان جداکننده‌های الکترواستاتیکی کدام عامل در ازدیاد راندمان مؤثرتر است؟

۱( میزان و اندازه دانه‌بندی ذرات کنار

2)میزان نرمه‌های ریزدانه کانسار

۳( میزان دما و درصد رطوبت کانی‌ها

۴( میزان هدایت الکتریکی و درجه آزادی دانه‌ها

13- در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﻓﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و اﻓﺖ ذﺧﯿﺮه زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺣﺪود ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟

5(1

10(2

15(3

 4)40

500 -14  ﮔﺮم ﭘﺎﻟﭗ ﻫﺎي ذرات ﺟﺎﻣﺪ در آن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 150 ﮔﺮم ﮐﺎﻧﯽ ﮔﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ 7/5 ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮﻣﮑﻌﺐ، 200 ﮔﺮم ﮐﻮارﺗﺰ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ 2/7 ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺣﺠﻤﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﻟﭗ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

35,8(1

38,5(2

45(3

  4) 54

15- کانه‌های قابل بهره‌برداری اورانیوم، جزء کدام دسته از کانی‌ها قرار می‌گیرند؟

۱( اکسیدهای اورانیوم

 (2سیلیکات‌های اورانیوم

۳( سولفورهای اورانیم

۴( سولفات‌های اورانیوم

16- سگمنت های سیم برش الماسِ معمولی، به‌طور معمولی در یک شیفت کاری حدوداً چند ماه کار می‌کند؟

۱( یک

 (2دو

۳( سه

۴( پنج

17- حداکثر مدت‌زمان اعتبار پروانه بهره‌برداری از ماده معدنی موجود در یک معدن بر اساس در نظر گرفتن مقدار ذخیره معدنی گواهی‌شده در گواهینامه کشف چند سال و چگونه است؟

 • ۱۵ سال بدون داشتن حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه بهره‌برداری
 • 20 سال با داشتن حق اولویت تمدید
 • 25 سال بدون داشتن حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه بهره‌برداری
 • 25 سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه بهره‌برداری

18- در ﯾﮏ ﮐﺎﺋﻮﻟﻦ ﻣﻤﺘﺎز، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟

 • 0,1
 • 0,5
 • 0,6
 • 1

19- کدام مرجع متولی و اداره‌کننده کلی امور معادن در کشور از طرف دولت جمهوری اسلامی است؟

۱( استانداری‌های محل وقوع معدن

 (2ادارات کل منابع طبیعی هر استان

۳( سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور

۴( وزارت صنایع و معادن

20 -ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓآﻫﮏ ﺳﺨﺖ، ﻣﯿﺰان ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺣﺪوداً ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟

 • 40ﺗﺎ 60
 • 70 ﺗﺎ 80
 • 80ﺗﺎ 90
 • 85ﺗﺎ 100

۲1 - مهم‌ترین کانی مس در معادن مس پرفیری کدام است؟

۱( کالکوپیریت

 (2کالکوزین

۳( مالاکیت

۴( آزوریت

۲۲ - کانی طلای موتِ همراه چه کانی‌های است؟

۱( بورنیت

2)کلسیت

۳( پیریت

۴( بوکسیت

23-امواج لرزهای (ارتعاشات) ایجادشده در زمین برای اکتشاف و تفسیر وجودی لایه‌ها در زمین اصولاً و کلاً امواج .....می‌باشند.

(1طولی یا " P "

(2 عرض یا S" "

(3 سطحی یا بلند "L"

۴) از هر سه نوع

۲۴ - بوکسیت حاصل کدام‌یک از پدیده‌های زمین‌شناسی است؟

۱( نفوذ توده‌های عمیق و نیمه عمیق اسیدی

2)هوازدگی پیشرفته شیمیائی سنگ‌های آذرین در مناطق گرم و حاره‌ای

۳( نفوذ توده‌های عمیق و نیمه عمیق بازیک

۴( نفوذ محلول‌های هیدروترمال و پگماتیتها

۲۵ - کدام‌یک از کانی‌های زیر کانی سولفوره مربوط به فلز روی است؟

۱( اسمیت زونیت

2)گالن

۳( اسفالریت

۴( کالامین

۲۶ - قانون حاکم بر سقوط ذرات در یک سیال برای طبقه‌بندی کننده مکانیکی در ابعاد کوچک‌تر از 10 میکرون کدام است؟

۱( قانون استوکس

2)قانون دارسی

۳( قانون حاکم بر سقوط آزاد

۴( قانون نیوتن

۲۷ - در ترکیب باروت میزان درصد گوگرد چقدر است؟

1)6

2)12

3)16

4)20

۲۸ - از کدام یون برای "فعال‌سازی " جدایش کانی کوارتز از کانی فلدسپار در عملیات فلوتاسیون در فرآوری کانسار استفاده می‌شود؟

۱( یون کربنات

2)یون سولفید

۳( یون فلوئور

۴( یون سولفات

29- دو عنصر مزاحم همراه باکان سنگ‌آهن که اغلب در کانسارها دیده می‌شوند کدام بند؟

۱( سرب و روی

2)منگنز و کربن

۳( مس و طلا

۴( فسفر و گوگرد

30- قابلیت تحرک کدام‌یک از عناصر زیر در پوسته زمین بیشتر است؟

۱( آهن

2)آلومینیوم

۳( طلا

۴( مس

 

31- ﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﯾﮏ ﺑﺎدﺑﺰن 75 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ آب و ﺷﺪتﺟﺮﯾﺎن آن 47 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ، ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﺮﮐﻪ آن ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 88 درﺻﺪ، وﻟﺘﺎژ آن 550 وﻟﺖ و ﺷﺪتﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ 120 آﻣﭙﺮ اﺳﺖ. راﻧﺪﻣﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎدﺑﺰن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

72,4(1

66,5(2

60,7(3

  4) 57,3

32- حضور کانی مالاکیت درروی زمین و قابل دید اغلب به‌صورت ........

۱( فاز سولفیدی در سطح از قبل در همان‌جا بوده و وجود داشته است.

2)فاز اکسیدی در سطح به‌صورت اکسید مس بوده و به سطح آمده است.

۳( فاز اکسیدی در سطح به دلیل گرایش به اکسیژن از دیگر ترکیبات همسان ایجادشده

۴( کربنات در سطح به دلیل گرایش به اکسیژن از دیگر ترکیبات همسان ایجادشده

33- رده‌بندی عناصر طبیعی در زمین حسب پیشنهاد "گلدشمیت " بر چه پای‌های و اساسی قرار دارد؟

۱( گرایش و تمایل تجمع عوامل خاص عناصر در ترکیب شدن عنصر به چهار فاز آهنی، گوگردی، سیلیسی و هوا

2)گرایش و میل ترکیبی عناصر طبیعی به ورود به ترکیبات کانی باریشه‌های شیمیائی

۳( گسترش عناصر برحسب اندازه شعاع یونی آن‌ها در سنگ‌ها و کانی‌های مختلف

۴( میل ترکیبی عناصر طبیعی در زمین صرفاً از تأثیر نیروی جاذبه به آن‌ها در محیط پیدایش

34- ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻤﯽ ﺧﺎك ﮐﻨﺪهﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎك در ﺟﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 • 8/1
 • 1/2
 • 1/4
 • 3/1

35- در طراحی معادن روباز حداکثر شدن .......... به‌عنوان رایج‌ترین معیار سنجیده شده مورداستفاده قرار می‌گیرد؟

۱( ارزش اقتصادی کلی معدن

2)ارزش هر تن از محصول قابل‌فروش

۳( عمر معدن

۴( عیار استخراجی در داخل محدوده معدن

36- کوارتزت چه نوع سنگی است؟

۱( آذرین درونی

2)آذرین بیرونی

۳( دگرگونی و رسوبی

۴( متاسوماتیک

37- وجود گرد زغال‌سنگ در هوای تونل معدن، چه اثری در انفجار گاز متان دارد؟

۱( مرز پائین انفجار پذیری آن‌ها پائین تر می‌آورد

2)مرز پائین انفجار پذیری آن‌ها بالا می‌برد

۳( انفجار پذیری متان را کندتر می‌کند

۴( در مرز پائین انفجار بی‌تأثیر است

38- پدیده تحکیم یا " Consolidation " در استخراج زیرزمینی به کدام عامل وابسته است؟

۱( اندازه و ابعاد دانه‌های خردشده

2)دمای کارگاه استخراج

۳( نوع کانی ازلحاظ میزان چسبندگی به هم

۴( در صد تراکم در تحکیم و رطوبت کارگاه استخراجی

39- تعریف دقیق و علمی یک کانی یا " Mineral " عبارت است از یک ترکیب یکنواخت و هموژن شیمیائی .....

۱( آلی و غیرآلی جامد با ساختار داخلی منظم

2)آلی و غیرآلی جامد یا مایع با ساختار داخلی منظم

۳( الی و غیر الی که دارای ارزش اقتصادی است

۴( غیرآلی جامد با ساختار داخلی منظم و طبیعی

 

40- ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺒﺎر ﭼﺎﺷﻨﯽ از اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻧﺎرﯾﻪ (10 ﺗﻦ)ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟

100(1

150(2

200(3

 4) 250  

41- وقتی یک چال عمل نکند برای از بین بردن خطرات ناشی از چال آتش نگرفته باید چال جدیدی به‌موازات چال آتش نگرفته حفر و پس از خرج گذاری آن را آتش زد. فاصله چال جدید با چال آتش نگرفته چند سانتیمتر ست؟

 • 20
 • 30
 • 40
 • 50

۴۲ - در فرآوری مواد معدنی و استحصال ماده معدنی از کانسار چنانچه مواد معدنی به حالت آبگون برده شده و فلز موردنظر از آن استحصال شود، به این‌گونه فرآوری چه گفته می‌شود؟

۱( پیرو متالورژی

2)متالورژی انحلالی

۳( متالورژی ذوب و تصعید

۴( هیدرور متالورژی

43- اگر شیب ریل راه‌آهن در تونل بیشتر از یک درصد باشد کدام گزینه صحیح است؟

۱( باربری دستی واگن‌ها با نیروی انسانی ممنوع است.

2)باربری دستی واگن‌ها با نیروی انسانی مجاز است.

۳( با رعایت احتیاط باربری دستی واگن‌ها مانعی ندارد.

۴( چنین شیبی در ریل قابل‌استفاده برای باربری نیست.

44- ﺿﺮﯾﺐ وﯾﮋه ﺳﯿﻢ ﺑﺮش ﺳﻨﮓ در ﯾﮏ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮش ﻣﺮﻣﺮﯾﺖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 • 0,1ﻣﺘﺮ
 • 0 /2 ﻣﺘﺮ
 • 0 /04 ﻣﺘﺮ
 • 0,08 ﻣﺘﺮ

۴۵ - حداکثر شیب مجاز جاده‌های دسترسی داخلی معدن به سینه کارها که مورداستفاده کامیون‌ها قرار می‌گیرد چند درصد است؟

 • ۱۵
 • 02
 • ۵
 • 10

۴۶ - برای ساخت دینامیت کدام‌یک از پاسخ‌های زیر صحیح است؟

۱( گلیسرین - اسید نیتریک - اسید کلریدریک

2)گلیسرین - اسید سولفوریک - اسید کلریدریک

۳( اسید سولفوریک - اسید نیتریک - اسید کلریدریک

۴( اسید نیتریک - گلیسرین - اسید سولفوریک

 

۴۷ - افت فشار در فرآیند تهویه تونل‌های زیرزمینی تابع کدام عامل است؟

۱( زبری دیواره ها، طول تونل، سرعت و جریان هوا و مقطع گذار

2)تفاوت فشار هوای داخل تونل به مقدار بسیار کم با فشار خارج

۳( کم شدن سطح مقطع گذر هوا از تونل مورد تهویه

۴( عدم امکان انجام تهویه طبیعی به‌وسیله اختلاف ارتفاع در کارگاه و بیرون

۴۸ - تعریف " نسبت باطله برداری دورهای " یا " Periodic Stripping Ratio " عبارت است از نسبت باطله برداری .....

۱( طراحی‌شده در دوره کامل عمر معدن

2)در منطقه معینی از گستره معدن

۳( سود واقعی حاصل از مناطق جدید معدن در گستره کلی آن

۴( در دوره معینی از عمر معدن

49- واحد سنجش معمول در اندازه‌گیری نفوذپذیری سیال در سنگ نفوذپذیر نسبت به آب در حال روانی سیال کدام است؟

۱( لوژون

2)لوفرون

۳( دارسی

۴( میلی دارسی

50- بین ارزیابی مقاومتی توده سنگ یا RMR « و سیستم ارزیابی Q رابطهRMR=9LOGQ+44 به‌طور تقریب برقرار است. مقدار ارزش RMR کدام‌ یک از موارد زیر می‌تواند باشد؟

۱( بالاتر از ۴۴ و کمتر از

2)بین صفرتا ۱00

۳( بین مقادیر ۵۳ تا ۱00

۴) بین مقادیر ۳۳ تا بیشتر از ۱00

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن