دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1388

0 تومان
کد محصول : Madan_eng_1388

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

-1کدامیک از عناصر زیر در سنگ‌های آذرین بیشتر موجود است؟

1)آهن

2)آلومینیم

3)اکسیژن

4)سیلسیم

۲ -سرعت برش با دستگاه سیم برش در بهترین و مناسبت‌ترین حالت در سنگ مرمریت ساعتی چند مترمربع است؟

 • 5
 • 9
 • 15
 • 20

3-در یک کارگاه زیرزمینی، پس از انفجار با فتیله معمولی، حداقل چند دقیقه باید از کارگاه دور بود؟

 • 30
 • 60
 • 90
 • 120

-4 ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﭼﺎﺷﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻗﺪرت اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه 1000 وﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

300)1

400)2

500)3

  4)600

-5 ﺧﻄﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي، در »ﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ« ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟

1(2 ﺗﺎ 3

5 (2  ﺗﺎ 7

8(3 ﺗﺎ 12

4)4 ﺗﺎ 20

۶ -در کانه آرانی ماده اگزانتات در کدام‌یک از روش‌های زیر به کار می‌رود؟

1)آبگونه سنگین

2)فلوتاسیون به عنوان کولکتور

3)فلوتاسیون به عنوان کف ساز

4)جیک

۷ -فرمول صحیح خطای زاویه‌ای هر پیمایش بسته کدام است؟

(fa  =خطای زاویه‌ای پیمایش، =e  خطای طولی پیمایش، =n  تعداد اضلاع پیمایش)

 • fa≤4e ? + ?
 • fa≤e ?-1
 • fa≤3e ?
 • fa≤2.5e ?-1

 

 

B

8- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪار ارﺗﻔﺎع BC ﮐﺪام اﺳﺖ؟

 

C

m

A

 

 • BC=AB tg m
 • BC=AB cos m
 • BC=AC cos m
 • BC=AC tg m

۹ -وجود گرد زغال در هوای تونل معدن در  انفجار گاز متان (گیریزو)...

1)مرز بالای انفجار پذیری آن را بالاتر می‌برد

2)مرز پایین انفجار پذیری را پایین‌تر می‌آورد.

3)مرز پایین انفجار پذیری آن را بالاتر می‌برد

4)فاقد اثر است

10 -میزان هوادهی در کمپرسور XP900 اینگرسولرند چند مترمکعب در دقیقه است؟

 • 15
 • 20
 • 24
 • 30

11-میزان هوادهی در کمپرسور CV160 چند مترمکعب در دقیقه است؟

1)5/4

2)6

3)10

4)12

12-ترکیب کامل باروت سیاه، کدام‌یک از مواد زیر است؟

1)زغال چوب و گوگرد

2)گوگرد و زغال چوب و نیترات سدیم یا پتاسیم

3)نیترات سدیم و پتاسیم و گوگرد

4)نیترات سدیم یا پتاسیم و زغال چوب

13-در ترکیب باروت سیاه، چند درصد گوگرد به کار می‌رود؟

 • 10
 • ۱۲
 • 20
 • 25

14- ﻣﺨﺘﺼﺎت دوﻧﻘﻄﻪ A و B را دارﯾﻢ ﻃﻮل AB ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟

 • 50
 • 75
 • 150
 • 250

-15 در ﯾﮏ ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮع 5 زاوﯾﻪ داﺧﻠﯽ آن 585 درﺟﻪ اﺳﺖ. زاوﯾﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟

50°(1

100°(2

135°(3

 4) ° 200  

16- ارﺗﻔﺎع ﯾﺎ ﻃﻮل ﺧﺮج ﮔﺬاري ﯾﮏ ﭼﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ... ﻃﻮل ﭼﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

 • 1/2
 • 1/3
 • 1/4
 • 2/3

17-کدام‌یک از ترکیبات زیرین، برای ساخت تری نیتروگلیسرین لازم است؟

1)اسید سولفوریک و گلیسرین و تولوئن

2)اسید نیتریک و گلیسرین

3)اسید نتیریک و اسید سولفوریک

4)گلیسرین و اسید سولفوریک و اسید نیتریک

18-حداکثر مقدار اکسید آهن در یک کائولن ممتاز چند درصد است؟

 • 5
 • 1
 • 1/0
 • 2

19-حداکثر مجاز گاز انیدرید سولفورو (SO2) در تونل مای زغال‌سنگ چند درصد است؟

 • 0/01
 • 02
 • 0/002
 • 0/005

 

 

20- ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺻﺪ ﻣﺠﺎز گاز هیدروژن ﺳﻮﻟﻔﻮره( SH2) در ﺗﻮﻧﻞﻫﺎي زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟

 1) 0,2

0,02(2

0,3(3

  4) 0,002                

21- ﺣﺪاﻗﻞ در ﺻﺪ ﻣﺠﺎز ﮔﺎز اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺮاي ﺗﻨﻔﺲ در ﺗﻮﻧﻞ، ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺮ اﺳﺖ؟

  1) 10

15(2

19,5(3

  4) 20

22- ﻣﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﻫﻮا ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن اﺳﺖ؟

10(1

100(2

200(3

  4)300

-23 ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن )ﮔﺮﯾﺰ و ﯾﺎ( CH4 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻫﻮا، ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺮ اﺳﺖ؟

  1) 0,55

0,225(2

0,770(3

  4) 1,81

۲۴ -در یک تونل استخراجی زغال‌سنگ کدام گاز می‌تواند سبب »خفگی« شود؟

1)اسید سولفیدریک

2)اسید سولفورو

3)اکسیدهای ازت

4)هیدروژن سولفوره

۲۵ -عموماً و به‌طورکلی، خطرناک‌ترین گاز در معادن زیرزمینی زغال‌سنگ کدام است؟

1)متان

2)ازت

3)دی‌اکسید کربن

4)انیدرید سولفورو

۲۶ -حداکثر شیب برای باربری با راه‌آهن در معدن باید چقدر باشد؟

1)یک درصد

2)دو درصد

3)چهار درصد

4)چهاردر هزار

۲۷ -درراه مای ارتباطی زمینی کامیون رو در معادن روباز حداکثر شیب مجاز جاده مای معدنی چند درصد است؟

1)هفت و نیم

2)ده

3)پانزده

4)بیست

۲8-شیب معادل ده درجه از سطح افق، تقریباً معادل چند درصد می‌باشد؟

1)پنج

2)ده

3)پانزده

4)بیست

۲۹ -حداقل فاصله ایمنی مجاز انبارهای ناریه با ظرفیت‌های خیلی زیاد (بیش از 80000 کیلوگرم) تا مناطق مسکونی مجاور چند متر است؟

 • 300
 • 500
 • 800
 • 1000

30- ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺠﺎز اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻧﺎرﯾﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎي ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد (ﺑﯿﺶ از 10000 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم) ﺗﺎ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

100(1

200(2

300(3

 4) 700

31-حریق مای معدنی، اکسیداسیون زغال‌سنگ، انفجار مواد ناریه، کار لوکوموتیو و ماشین‌های دیزلی، کدام گاز خطرناک را تولید می‌کنند؟

 • انیدرید سولفوره
 • انیدریدکربنیک
 • گریزو CH4
 • منواکسید کربن

32-سرعت جریان هوا درراهروهای درونی کارگاه مای استخراج زیرزمینی از چند متر در ثانیه نباید تجاوز کند؟

 • ۳
 • 5
 • 8
 • 10

33- ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﻣﺤﻠﻪاي داﺧﻞ ﻣﻌﺪن ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺎي داراي ﻫﻮاي ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ؟

 1) 18

20(2

22(3

4)25

34-با توجه به مقدار اضلاع سه ضلعی مقابل مساحت آن چند مترمربع است؟

 • 2000
 • 5000

35-در شرایط دما و فشار یکسان هوای...

1)خشک سنگین‌تر است

2)مرطوب سنگین‌تر است

3)خشک و مرطوب یک وزن‌دارند

4)متفاوت به لحاظ وزنی تغییر ندارد

36-تحرک« کدام عنصر در محیط پوسته زمین با حضور اکسیژن بیشتر است؟

1)آهن

2)روی

3)سرب

4)طلا

37-در بررسی مسئله فنی اقتصادی احداث یک تونل کدام‌یک از گزینه مای زیر مهم‌ترین نقش رادارند؟

1)نگهداری تونل و عدم ریزش سقف امکان‌پذیر باشد

2)هزینه‌های تونل‌زنی کمتر از هزینه مای سنگ برداری به روش روباز باشد

3)آماس کف تونل در حد مزاحم نباشد

4)ریزش مای طرفین تونلی قابل‌کنترل باشد

38- در ﮔﻮدﺑﺮداريﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ ﺷﺐ دﯾﻮاره ﺳﻨﮓﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 1)ﭘﺎﯾﺪاري ﺷﯿﺐ اﯾﺠﺎدﺷﺪه در اﺛﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞاﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ

2) ﻻﯾﻪ ﻣﺎي ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﯿﺐ ﺗﺮﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور ﻫﻢﺟﻬﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ

3)هزینه مای سنگ برداری در حد نهایی نباید سبب ایجاد شیب‌های غیر ایمن شود

4)هزینه نگهداری شیب‌های سنگی در استفاده از پیچ سنگ‌های زیاد مقدور باشد.

39 -نقش فاصله درزها از هم در تعیین شاخص کیفیت و قابلیت حفاری یک سنگ(R.Q.D) تا چه حد است؟

1)فاصله‌داری در حد زیاد مؤثر نیست.

2)کاملاً وابسته به فاصله‌داری درزها است.

3)درزها بافاصله کم تأثیری در کیفیت قابلیت حفاری ندارند.

4)فاصله‌داری درزها عموماً در تعیین شاخص فوق دخالت دارند.

۴0 -رده‌بندی سنگ‌ها به روش بیناوسکی و بر اساس معیار »Q »و ارتباط آن به تعیین مقدار ».R.M.R »به کدام عوامل بستگی مستقیم دارد؟

1)تعداد دسته درزها، بازشدگی درزها از هم و اشباع سنگ از آب

2)جهت دسته درزها، توجیه فضایی و تعداد دسته درزها

3)رطوبت و اشباع آب زیرزمینی و شرایط قبلی استرس مای حاکم

4)مقدار آب زیرزمینی، شاخص R.Q.D ،زبری دسته درزها

41-مقدار عددی ».R.M.R »را برحسب کدام‌یک از موارد زیر می‌توان تعدیل و ازدیاد و یا کاهش داد؟

8 (کاربری سنگ در ایجاد پی ساختمان‌ها و تونل‌زنی

2)کاربری سنگ در تونل‌زنی و گودبرداری سنگی و جهت دسته درزها

3)مقاومت فشاری شکست سنگ و لحاظ نمودن آن

4)مقاومت کششی سنگ در جهت نیروهای بارگذاری

۴۲ -در پایداری شیب‌های سنگی که به‌صورت تخته‌سنگ به وجود آمده‌اند کدام‌یک از عوامل زیر نقش اصلی و مؤثر دارند؟

1)فاصله دارای قطعات سنگی، وجود آب‌های زیرزمینی و فشار آن‌ها، جهت سراشیبی

2)چسبیده بودن قطعات سنگی، وجود ترک و شکاف و شیب لایه

3)جهت شیب لایه‌ها، چسبندگی لایه‌ها نسبت به هم استحکام تک‌محوره سنگ‌ها

4)مقاومت برش سنگ‌ها، ایجاد بهارخواب‌های فشاری و صاف بودن سطح درزه‌ها

۴3 -در یک زمین »الاستیک« حفر تونل سبب کدام‌یک از عوامل زیر می‌شود؟

1)تغییر شکل سنگ‌های مورد نفوذ به هنگام پیشروی

2)به هم ریختگی شکل مای ساختاری در مسیر پیشروی

3)به هم خوردن حالت و میدان استرس در سنگ‌های مورد پیشرفت

4)شکست سنگ‌های مسیر پیشرفت و افت مقاومت زمین

۴۴ -نحوه زبری سطوح درزهای ایجادشده در سنگ در کدام حالت زیر می‌تواند سبب ازدیاد مقاومت توده سنگ در برابر لغزش شود؟

1)ازدیاد مقاومت فشاری و شکست توده سنگ و زبری ناصاف

2)زبری حالت دنده‌های درهم و بدون فاصله در توده سنگ

3)توجیه فضایی درزه نسبت به جهت لغزش با تماس دو طرف سنگ

4)زبری حالت دنده‌های بافاصله و چسبندگی و ماهیت سنگ‌ها

۴۵ -روش استخراج »اتاق و پایه« چه نوع و چه ماهیتی دارد؟

1)استخراج معادن روباز یا سطحی با تکیه‌گاه پایه‌ای و تخلیه مواد معدنی

2)استخراج معادن زیرزمینی با روش کندن و پر کردن

3)باقی گذاردن قسمتی از ماده معدنی به‌صورت پایه و استخراج بین پایه‌ها در زیرزمین

4)کندن اتاق استخراجی و خارج نمودن ماده معدنی و گذاردن پایه مای نگهداری

۴۶ -درروش استخراج »تخریب زیرزمینی و ریزش سنگ« یاSub - Caving level  سنگ درون‌گیر ماده معدنی باید ...

1)از نوع سخت و محکم و قابل آتش باری استخراجی باشد

2)حاوی ماده معدنی‌ای باشد که امکان حفر تونل در آن باشد

3)در عمق خاص خود قابلیت کندن از جای را داشته باشد

4)قابلیت ریزش داشته و به‌طرف پایین ریخته شود.

۴۷ -در تعیین مقاومت کششی در برابر نیروی کششی یک سنگ چنانچه از روش »برزیلی« استفاده شود کدام کمیت در اصل مورداندازه‌گیری قرار می‌گیرد؟

1)کشش یک سنگ توسط دستگاه جک هیدرولیکی کششی

2)شکست سنگ در اثر فشار وارده بر نمونه مای دیسک شکل سنگ

3)کشش مستقیم یک سنگ با نیروی کششی مستقیم از دو طرف

4)کشیدن یک‌طرفه و یک‌سویه سنگ با اتکا طرف دیگر به تکیه‌گاه

۴8 -در تعیین انرژی لازم برای خردایش یک سنگ در وزن و حجم معین، می‌توان از روش تعیین »اندیس انرژی باند« استفاده نمود. این اندیس وابسته به کدام ثابت الاستیک سنگ است؟

1)نسبت »پوسن«

2)ضریب »بالکا«

3)ضریب »یانگ«

4)ضریب »برشی«

49 -نسبت باطله برداری »سربه‌سر« در معادن به کدام عوامل بستگی دارد؟

1)نسبت باطله برداری اصولاً ثابت است و تغییر نمی‌نماید.

2)نسبت باطله برداری وابسته به عیار ماده معدنی دارد

3)هزینه مای معدنکاری با درآمد حاصل از آن مساوی باشد

4)وزن ماده معدنی با باطله مای برداشت‌شده یکسان باشد

50« -نسبت باطله برداری« و نقطه »سربه‌سر رسیدن عملیات معدنکاری« اصولاً می‌تواند بر اساس کدام‌یک از عوامل تغییر زیر تعریف شود؟

1)ارتفاع تویوگرافی، شیب سینه کار و تغییر نوع کانسار و قیمت کانسار

2)این نسبت بعد از پیدا شدن و تغییر آن تغییری نمی‌نماید و ثابت است

3)حجم، عیار، عمق و پراکندگی ماده معدنی در عملیات مرتبط به مخارج کلی آن.

4)فاصله از رگه اصلی کانی سازی و نحوه رسیدن به آن با مقایسه در حجم سنگ‌های باطله..‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن