راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1386

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1386

0 تومان
کد محصول : Madan_eng_1386

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- در یک معدن یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده )اینگرسول رند xp 900 ( با هوادهی 900 فوت مکعب در دقیقه و فشار ۷ اتمسفر مشغول بکار است. درصورتی‌که هر دستگاه چکش کوهتری )پرفراتور 3( مترمکعب در دقیقه هوا احتیاج داشته باشد، با این کمپرسور چند دستگاه چکش کوهتری می‌توانند هم‌زمان کار کنند؟

 • 4
 • 6
 • 8
 • 12

2- در ﯾﮏ ﻣﻌﺪن زﻏﺎلﺳﻨﮓ، در ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ روش ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ (long Wall) اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎواژ روﺳﯽ )دﺳﺘﮕﺎه ﮐﯽ را وﺗﺲ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي: (ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾه 1/04  ﻣﺘﺮ - وزن ﻣﺨﺼﻮص زﻏﺎل 1/5 ﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ - ﻋﺮض ﺑﺮش 1/3 ﻣﺘﺮ - ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه 0/5 ﻣﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ - راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ 60 درﺻﺪ) ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ اﺳﺖ؟

 • 28
 • 36
 • 41
 • 46

3- در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﻪ آراﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﻣﺲ، ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺲ ﺑﺎ ﻋﯿﺎر 25 درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪي ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ؟ (ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در ﺑﻮرس ﻟﻨﺪن 7411 دﻻر اﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ذوب ﻫﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 200 دﻻر، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﻌﺎدل 120 دﻻر، ﺑﺎﺑﺖ اﻓﺖ ذوب 3 واﺣﺪ ﻋﯿﺎر ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر ﻣﻌﺎدل 9200 رﯾﺎل ﻫﺴﺖ.)

 • 8
 • 12
 • 16
 • 19

4- در ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﺳﺮب ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺮ ﺗﻦ ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ 220,000 رﯾﺎل و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮآوري ﻫﺮ ﺗﻦ ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ 160,000 رﯾﺎل ﻋﯿﺎر ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 63 درﺻﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﻨﯽ 13٫000٫000 رﯾﺎل اﺳﺖ. اﮔﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ 85 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﯿﺎر ﺣﺪ در اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟

1,58(1

1,86(2

2,35(3

 4) 3,22

۵- مقدار هوای لازم جهت هریک از کارکنان در معادن زیرزمینی چند مترمکعب در دقیقه هست؟

 • 25
 • 15
 • 6
 • 1

-6 برای جلوگیری از بجای ماندن قوزک یا سکو در پای پله آتشباری شده، کدام گزینه نادرست است؟

1)از چاشنی الکتریکی تأخیری استفاده می‌شود

2)چالها با زاویه 45 درجه حفاری می‌شود

3)عمق چال از ارتفاع پله بیشتر باشد

4)مقدار زیادی ماده منفجره در ته چال خرج گذاری شود

۷- در یک معدن آهک با سنگ متوسط برای آتشباری یک پله ۵ متر و سطح پله ۵00 مترمربع. به‌طور تقریب چند کیلوگرم آﻧﻔﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد؟

 • 300
 • 750
 • 2500
 • 4300

8- کدام گزینه درست است؟

مقاومت تک محوری سنگ ................ از مقاومت سه محوری..................

1)گاهی - کمتر است

2)گاهی - بیشتر است

3)همیشه - کمتر است

4)همیشه - بیشتر است

9- در یک معدن روباز به‌طور عموم شیب پله استخراجی از شیب کلی معدن

1)برابر است

2)کمتر است

3)بیشتر است

4)بستگی به عوامل ترافیکی دارد

-10در شکل‌های زیر که مقاطع پله‌های یک معدن روباز می‌باشند، در طراحی شیب پله کدام‌یک از موارد زیر صحیح هست؟

1)شیب پله در حالت ب را می‌توان بیشتر از حالت الف در نظر گرفت

2)شیب پله در حالت الف را می‌توان بیشتر از حالت با در نظر گرفت.

3)در دوگالت شیب ایمن برابر است.

4)بستگی به شیب کلی معدن دارد.

-11 در یک معدن روباز جهت جابجایی توده معدنی به فاصله 150متر به‌تنهایی مناسب‌ترین وسیله جابجایی کدام است؟

1)بلدزر

2)بیل مکانیکی

3)کامیون

4)لودر

-12 در مورد ابعاد کریستال‌های سنگ‌های آذرین بیرونی و درونی کدام جمله صحیح است؟

1)ابعاد کریستال‌ها با نوع سنگ آذرین ارتباطی ندارد

2)سنگ‌های آذرین بیرونی و درونی از نظر ابعاد کریستال‌ها تفاوتی ندارند

3)سنگ‌های آذرین بیرونی دارای کریستال‌های با ابعاد بزرگتر هستند

4)سنگ‌های آذرین درونی دارای کریستال‌های با ابعاد بزرگتر هستند

13-متداول‌ترین روش اکتشاف ژئوفیزیکی برای معادن مس پرفیری و معادن سرب و روی کدام است؟

1)پتانسیل القایی

2)گرانی سنجی

3)لرزه‌نگاری

4)مغناطیسی سنجی

-14 درجه آزادی مطلوب در کانه آرائی چگونه تعریف می‌شود؟ سنگ معدن به حدی خرد گردد که.........

 • 80٪ ماده معدنی ازسرند عبور نماید
 • 80 ٪ماده معدنی به‌طور کامل از باطله جدا گردد
 • ماده معدنی به‌طور کامل از باطله جدا گردد
 • ماده معدنی در حد نیاز از باطله جدا گردد.

-15 جهت آتش باری در چال‌های آبدار معادن روباز کدام گزینه را توصیه می‌کنید؟

1)آنفو

3)اسلاری یا امولشن

3)پودر آذر

4)دینامیت آذرخش

16- در ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﯾﮏﺗﻦ ﺳﻨﮓ 200000 رﯾﺎل، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮآوري آن 30,000 رﯾﺎل ﺑﺮ ﺗﻦ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري رﯾﺎل، درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺮ ﺗﻦ 1000000 رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري ﺳﺮﺑﺴﺮي ﮐﺪام اﺳﺖ؟

3/1(1

3,33/1(2

6,66/1(3

 4) 7,5/1

17- ﺣﺠﻢ ﯾﮏ دﭘﻮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﻣﻌﺎدل 200٫000 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﻔﺘﺎﯾﯽ ﺳﻨﮓ 1/2 و داﻧﺴﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺟﺎ 2/6 ﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﺎژ ﺳﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ دﭘﻮ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ؟

 • 960
 • 840
 • 433
 • 240

18- در آﺗﺸﺒﺎري ﯾﮏ ﻣﻌﺪن روﺑﺎز اﮔﺮ 2=B و 5/2 = A و 5/2=S و ارﺗﻔﺎع ﭘﻠﻪ 6 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺎلﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺎﺋﻢ ﺣﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻨﮓ 7/3 ﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﺎل 16 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده ﻣﻨﻔﺠﺮه ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺮج وﯾﮋه ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ ﻫﺴﺖ؟

0,169(1

0,198(2

0,395(3

 4) 0,533

-19 پرلیت چه منشایی دارد؟

1)آتش‌فشانی

2)آلتراسیون

3)رسوبی

4)آذرین

20 - در بدنه سرامیک چند درصد فلدسپات سندیک مصرف می‌شود؟

 • 10
 • 20
 • 30
 • 50

21-مجموع 6 زاویه یک هفت‌ضلعی بسته‌شده برابر و ۷۵0 درجه است. مقدار صحیح زاویه چند درجه است؟

 • 120
 • 160
 • 150
 • 180

۲۲ - در صنعت چینی‌سازی، چینی‌های مقاوم و سخت )جهت تأسیسات الکتریکی( مقدار فلدسپات چند درصد است؟

 • 18
 • 28
 • 38
 • 58

23 - در ساختن چینی نسبت درصد مصرف کوارتز یاسیلیس کدام است؟

 • 10
 • 20
 • 25
 • 50

۲4 - لپیدولیت از کانسارهای کدام فلز است؟

 • پتاسیم
 • سریم
 • سدیم
 • لیتیم

۲۵ - در ساختن چینی نسبت درصد مصرف کائولن کدام است؟

 • 20
 • 30
 • 40
 • 60

26- کدام‌یک از عوامل زیر در مرغوبیت سنگ‌های تزئینی نما، مهم‌ترین عامل به شمار می‌آید؟

1)تورق، نازک لایه و برش و صیقل پذیری سنگ

2)درشت بودن بلورهای تشکیل‌دهنده و صیقل پذیری سنگ

3)ریزدانه بودن یا متراکم و نازک لایه بودن و صیقل پذیری سنگ

4)صیقل پذیری و ضخیم لایه و برش پذیر بودن سنگ

۲۷ -فشار ناشی از انفجار detonation pressure مواد منفجره با ..................

1)مجذور سرعت انفجار و وزن مخصوص )دانسته( مواد منفجره نسبت مستقیم دارد.

2)سرعت انفجار و دانسته )وزن مخصوص( مواد منفجره باهم نسبت مستقیم دارند.

3)سرعت انفجار نسبت مستقیم و با دانسته )وزن مخصوص( نسبیت عکس دارد

4)با دانسته )وزن مخصوص( مواد نسبت مستقیم و با سرعت انفجار نسبت عکس دارد.

28-با افزایش مقاومت سنگ نسبت به سایش و سختی سنگ، شکل دکمه‌های سر مته حفاری باید......... و تعداد آن‌ها

1)کرویتر - بیشتر باشد

2)کرویتر - کمتر باشد

3)دندانه‌ای - بیشتر باشد

4)دندانه‌ای - کمتر باشد

۲9 - برای پایداری سازه یا فضای زیرزمینی باید

1)شتاب حرکات سقف مثبت )صعودی( باشد

2)شتاب حرکات سقف در ابتدای نگهداری ابتدا منفی و باگذشت زمان مثبت باشد

3)تغییرات شتاب حرکات ذرات مواد در سقف اصولاً ارتباطی با پایداری سازه ندارد

4)تغییرات سرعت حرکت ذرات نسبت به زمان نزولی و شتاب حرکات سقف منفی باشد

30- کدام‌یک از پارامترها و عوامل زیر در عملکرد یک " پیچ سنگ "  (Rock Bolt ) از نوع پوسته منبسط شونده مؤثرتر و مهم است؟

1)طول چال

2)طول پیچ

3)قطر پیچ

4)مقاومت سنگ

-31 بوکسیت های کار ستی اصولاً در ............... تشکیل می‌شوند.

1)خاک حاصل از ماسه سنگ‌ها

2)سنگ‌های آهکی و کربناتِ

3)سنگ‌های رسوبی آواری

4)مواد حاصل از فرسایش سنگ‌های آذرین

32- کدام گزینه از مجموعه کانی‌های سولفیدی مس است؟

1)کالکوپیریت، مالاکیت، کولیت

2)کالکوزین، مالاکیت، کولیت

3)کالکوزین، کالکوپیریت، کولیت

4)کالکوزین، کالکوپیریت، کولیت

-33 با در نظر گرفتن شبکه بلورین "کوبیک مرکز دار " در هریک از سطوح کانی " مسی طبعی " خالص چند اتم در شبکه بلوری اتمی اولیه به یکدیگر متصل و حالت " شبکه متراکم بسته " را _________ایجاد مینماید؟

1)دو

2)شش

3)چهار

4)دوازده

34- کدام کانی دارای خاصیت مغناطیسی است؟

1)اسفالریت

2)ایلمنیت

3)پیریت

4)کالکوزین

35-در فرسایش بار خردکننده و جداره آسیای خرهایشی کدام گزینه صحیح است؟

1)میزان فرسایش به طریق تر و خشک فرقی ندارد

2)به ابعاد آسیا، بار در گردش و اندیس کار بستگی دارد.

3)خرهایش به طریق خشک بیشتر است

4)خرهایش به طریقه تر بیشتر است.

عیار

عیار

عیار

عیار

-36 کدام‌یک از اشکال نموداری زیر رابطه بین عیار و میزان بازیابی کارخانه فرآوری را در حالت کلی بهتر نشان میدهد؟

  3)(ج)   % بازیابی     

  4)(د)   % بازیابی     

  2)(ب)   % بازیابی     

 

 

  1)(الف)   % بازیابی     

 

37- در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ زﻏﺎل ﺷﻮﯾﯽ زﻏﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ 35 درﺻﺪ وارد ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮ ﻋﯿﺎر ﺷﺪه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داراي ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻣﻌﺎدل 12 درﺻﺪ و ﺑﺎﻃﻠﻪ آن داراي ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻣﻌﺎدل 88 درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟

92,10(1

94,41(2

95,30(3

  4) 96,14

 

38- در یک کارخانه تغلیظ سرب اگر عملیات فرآوری بر روی شش درصد کانسنگ سرب به‌صورت گالن تنظیم‌شده باشد،مناسب‌ترین عیار ورودی کانسنگ به کارخانه تغلیظ چه درصدی است؟

 • 6
 • 12
 • 18
 • 20

 

39-کدامین مجموعه از عوامل زیر تأثیر بیشتر بر راندمان عملیات حفاری اکتشافی در توده سنگ دارند؟

1)میزان شکستگی‌های سنگ، مقدار و جهت تنش‌ها، سختی سنگ

2)مقدار و جهت تنش‌ها، تنش باقیمانده، سختی سنگ

3)جهت تنش‌های اصلی، مقدار تنش‌های القانی، تنش‌های باقیمانده

4)تنش باقیمانده در سنگ، میزان شکستگی‌های سنگ

40- در ﯾﮏ ﻣﻌﺪن روﺑﺎز از ﭘﻠﻪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 14 ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺷﯿﺐ ﺟﺎدهﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﻖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺪن 8 درﺻﺪ و ﻋﺮض آن 20 ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺖ. ﻃﻮل ﺟﺎده ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ دو اﻓﻖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 • 51/117
 • 175/05
 • 175/56
 • 00/177

41- هزینه‌های نگهداری چاه‌های معدنی با فرض ثابت بودن مقدار و بزرگی سطح مقطع چاه در کدام حالت کمتر است؟

1)مقطع دایرهای شکل

2)مقطع بیضی‌شکل

3)مقطع نعل اسبی شکل

4)مقطع مربع شکل

- بازیابی استخراجی ) Recovery ( در کدام روش استخراج زیرزمینی بیشتر است؟

1)انباری یا shrink age

2)اتاق و پایه room and pillar

3)جبهه کار طویل long-wall

4)کند و آکند cut+fill

43- در ایران اگر رگه زغالی به ارتفاع حداقل یک متر و حداکثر دو متر با شیب کمتر از ۰۵ درجه مقرر باشد که به‌طور مکانیزه استخراج شود استفاده از کدام‌یک از ماشین‌آلات زیر با عنایت به جمیع مزایا و معایب توصیه‌شده است؟

 • Double drum shearer
 • Hydraulic Tandem Planer
 • Ram Plough
 • Universal Plow

44 - روش استخراج سرب و روی در ایران، بالغ‌بر ۲۵00 سال قبل از میلاد، به کدام روش نوین امروزی مشابهت کامل داشته است؟

 • block caving
 • room & pillar
 • Sublevel Stoping
 • Shrinkage Stoping

- مهم‌ترین تفاوت روش (( BLOCK CAVING)) با روش (( SUBLEVEL CAVING )) در چیست؟

-1 نحوه انتقال مواد معدنی

-2 مقاومت مکانیکی ماده معدنی

3)عامل کنده شدن ماده معدنی از سنگ‌بستر

4)همه موارد

46-روش استخراج معدن مس سنگان اهر به کدام‌یک از روش‌های کلاسیک استخراج روباز مشابهت دارد؟

 • Contour Mining
 • Open Pit Mining
 • Strip Mining
 • Quarry Mining

- با افزایش شیب کلی معادن روباز شاهد کدام وضعیت خواهیم بود؟

1)کاهش نسبت باطله برداری و افزایش احتمالی ریزش پله‌های معدن

2)کاهش نسبت باطله برداری و کاهش احتمال ریزش پله‌های معدن

3)افزایش نسبت باطله برداری و افزایش احتمال ریزش پله‌های معدن

4)افزایش نسبت باطله برداری و کاهش احتمال ریزش پله‌های معدن

481 - اگر بتوان معدن روباز را با به نحوی طراحی کرد که در شروع بهره‌برداری از معدن شیب موقت معدن به‌گونه‌ای محاسبه شود که حداقل باطله برداری حاصل شود و با عمیق‌تر شدن معدن شیب موقت رو به افزایش گذاشته تا به حد نهایی شیب مجاز معدن برسد، چنین طراحی موجب رخداد کدام شرایط زیر برای معدن روباز خواهد شد؟

1)افزایش حد نهایی معدن

2)ثابت ماندن تقریبی نسبت باطله برداری

3)کاهش عمر معدن

4)هیچ‌کدام

49 - پرمصرف‌ترین مواد منفجره در معادن روباز مس که سطح ایستابی آب نسبتاً بالا است شامل کدام موارد هست؟

1)انفوخشک مخلوط یا پودر مس

2)انفوی خشک مخلوط با پودر آلومینیوم

3)دینامیت محصور در لفافه مخصوص

4)مواد منفجره دوغابی

50- ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺪرو ﺳﯿﮑﻠﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ درﺑﺎر ورودي، ﺳﺮرﯾﺰ و ﺗﻪ رﯾﺰ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 60٪، 5% و 85٪ 3.50)1ذرات از d50" ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮدار "partition curve " ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻫﯿﺪرو ﺳﯿﮑﻠﻮن ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟

35,7(1

50,5(2

57,3(3

 4) 72,3

51- در فرآوری گرانشی یا ثقلی زغال چرب کدام عامل در معادله نیوتنی حرکت اجسام در سیال در کاهش راندمان ماشین عملیاتی » جیک « تأثیر شگرفی دارد؟

1)شتاب حرکت مکش سیال

2)شتاب حرکت دهش سیالی

3)وجود نرمه در پالپ

4)همه موارد

52 - ﺣﺒﺎب ﯾﺎ ﮐﻒﺳﺎزﻫﺎي اﺳﯿﺪي ﻫﻤﭽﻮن »ﮔﺮوه ﻓﻨﻠﻬﺎ« در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺑﺎزي ﺑﻪﺷﺪت ﯾﻮﻧﯿﺰه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﺐ  می‌شود که:

1)تنش سطحی حباب‌های هوا در پالپ کاهش یابد.

2)تنش سطحی حباب‌های هوا در پالپ افزایش یابد.

3)عملکرد کف‌ساز بهبود یابد

4)تنش سطحی با ادامه عملیات تغییری نکند

53-  کدامین دسته از داروهای فلوتاسیون نقش محیط پاک کننده یا " Cleansing medium " را بر عهده دارند؟

 • Collectors
 • Depressants
 • Dispersants
 • Frothers

۵4 - منطقه‌ای ازلحاظ ریخت‌شناسی زمین به‌صورت لایه‌ای با وضعیت: جهت و مقدار شیب || 30 NW و امتداد لایه در جهت N ۲۵ E هست، به تعداد ۲0 لرزه‌سنج امواج طولی با الگوی منظم در راستایی هماهنگ با وضعیت لایه‌های نصب گردیده است. سپس با انجام انفجار خفیف یک‌بار در ابتدا الگوی نصب لرزه‌سنج‌ها و بار دیگر در انتهای آن اقدام به انفجار صورت می‌گیرد.اختلاف‌فاز بسیار زیاد حاصل از ثبت امواج طولی از یکی از لرزه سنج های دلخواه احتمالاً بیانگر:

1)ضخامت لایه اول نسبتاً زیاد است

2)شیب زیاد لایه است

3)وجود گنبد نمکی در اولین لایه زمین است

4)وجود گسل در منطقه است.

۵۵ - عمق لایه به روش انعکاس لرزهای ( Seismic Reflection) نسبت به روش انکسار لرزهای ( Seismic Refraction )دارای چه ویژگی است؟

1)درروش اول معادله فیزیکی عمق تابع هذلولی است ولی درروش دوم این تابع خطی است.

2)درروش اول باید تقارنی بین محل انفجار با شبکه لرزه‌سنج‌ها وجود داشته باشد که چنین محدودیتی برای روش دوم نیست

3)روش اول نسبت به روش دوم روش معمول و جدیدتری است

4)عمق لایه موردبررسی تابعی از قدرت مواد منفجره و نحوه و فاصله افقی گسترش گیرنده‌ها از هم است.

56-  در یک معدن روباز 3 عدد شاول مشغول بکار هستند. با توجه به اطلاعات زیر تعداد کل کامیون‌های موردنیاز در معدن چند کامیون هست؟ )زمان بارگیری هر کامیون 4 دقیقه، زمان رفت هر کامیون 18 دقیقه، زمان برگشت هر کامیون 18 دقیقه،زمان تخلیه هر کامیون ۲ دقیقه(

 • 9
 • 18
 • 27
 • 36

۵۷ - ماشین حفار مداوم در معدن زغال‌سنگ ( Continuous Miner ) در کدام‌یک از روش‌های زیرزمینی به‌عنوان ماشین اصلی در تولید زغال‌سنگ کاربرد دارد؟

1)جبهه کار کوتاه واطاق و پایه

2)جبهه کار بلند مکانیزه، اتاق و یایه

3)جبهه کار کوتاه و جبهه کار بلند

4)کند و آکند

58- از ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﮐﻨﺪ و آﮐﻨﺪ در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳﺖ، روزاﻧﻪ 3000 ﺗﻦ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ وزن ﻣﺨﺼﻮص 2/7 ﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ؟

548(1

1000(2

1111(3

  4) 1481

 

 

59- "اﻧﺪﯾﺲ ﮐﺎر "ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 16 ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﺗﻦ اﺳﺖ. اﮔﺮ در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻨﮓ ورودي ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪﯾﺲ ﮐﺎر آن ﺑﻪ 4/18 ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪازه ذرات ﺧﺮوﺟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ، اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻫﺎﯾﺶ ﻫﺮ ﺗﻦ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ؟

 • 24
 • 15
 • 12
 • 10

-6۹ اگر در شبکه تهویه معدنی، ۰ شاخه با مقاومت یکسان ( R) به‌صورت موازی وجود داشته باشند، مقاومت معادل کل آن‌ها ( R ) برابر کدامین مقادیر زیر است؟

 • 1/16 R
 • 1/8 R
 • 1/4 R
 • 4 R

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن