راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : Madan_eng_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 _ درشت‌ترین اندازه ذرات گرد زغال‌سنگ که سبب انفجار می‌شود چه اندازه است؟

 • 20 مش
 • 50 مش
 • 150 مش
 • 200 مش

2 _بیشترین میزان رطوبتی که گرد زغال‌سنگ به خود می‌گیرد در چه حدود است؟

 • ده درصد
 • 20درصد
 • 30درصد
 • 40 درصد

3 _در ایران سنگ درون‌گیر زغال‌سنگ از جنس کدام‌یک از سنگ‌های زیر است؟

1)آندزیت

2)دومولیت

3)هر دو نوع

4)هیچ‌کدام

4 ﺑﺮاي ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن در آﻏﺎز آن را ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺧﺮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

1)50 ﻣﺶ

2( 100 ﻣﺶ

3( 150 ﻣﺶ

4) 200 ﻣﺶ

۵ _ کدام‌یک از گروه‌های کانی زیر همگی کانی صنعتی روی هستند؟

1)اسفالریت، پیروتیت، کالکوپیریت

2)پیریت، اسمیتزونیت، ماالکیت

3)اسمیتزونیت، هیدروزنسیت، اسفالریت

4)اسفالریت، کالکوپیریت، هیدروزنسیت

6- ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در ﻫﻮا ﺑﺮاي روﺷﻦ ﻣﺎﻧﺪن ﭼﺮاغ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﻌﻠﻪاي ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟

1)19 درﺻﺪ

2( 17/5درﺻﺪ

3( 16 درﺻﺪ

4)13 درﺻﺪ

7ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در ﻫﻮا ﺑﺮاي روﺷﻦ ﻣﺎﻧﺪن ﭼﺮاغ اﺳﺘﯿﻠﻦ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟

 • 18,5درﺻﺪ
 • 16 درﺻﺪ
 • 12/5 درﺻﺪ
 • 11 درﺻﺪ

8- ﻣﯿﺪان و داﻣﻨﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﻫﻮا ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟

 • 10 ﺗﺎ 23 درﺻﺪ
 • 12,5ﺗﺎ 74 درﺻﺪ
 • 5 ﺗﺎ 81/5 درﺻﺪ
 • 15 ﺗﺎ 65 درﺻﺪ

۹ _سن چینه‌شناسی بیشتر زغال‌سنگ‌های ایران کدام است؟

1)ژوراسیک بالا

2)تریاس پائین

3)کربنیفر

4)ژوراسیک پائین

10 _ وجود بخارآب در هوا چه اثری در وزن مخصوص هوا دارد؟

1)آن را سنگین‌تر می‌کند

2)آن را سبک‌تر می‌کند

3)بستگی به فشار و دما دارد

4)هیچ اثری ندارد

11 _ چه اندازه یا میزان گرد زغال‌سنگ بیتو مینه برحسب گرم در مترمکعب در هوای معدن برای انتشار انفجار آن بسنده است؟

 • 26
 • 40
 • 65
 • 80

12 _باروت و دینامیت کدام‌یک در برابر شعله حساسیت بیشتری دارد؟

1)دینامیت

2)باروت

3)هیچ‌کدام

4)هر دو یکسان‌اند

13_ مقدار هوای لازم برای هر نفر برحسب مترمکعب در دقیقه در محاسبه هوا رسانی معدن چه اندازه است؟

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8

14-  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﺐ ﺑﺮاي ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟

1)10 درﺻﺪ

2( 12 درﺻﺪ

3( 14 درﺻﺪ

4)16 درﺻﺪ

_ کدام‌یک از کانه‌های بوکسیت برای صنعت تولید آلومینیوم اقتصادی‌تر است؟

1)ژیپسیت

2)بوهمیت

3)دیاسپور

4)نفلین سینیت

_قابلیت تحرک یا پویایی کدام‌یک از عناصر زیر در پوسته زمین بیشتر است؟

1)طلا

2)آهن

3)کرم

4)آلومینیوم

_ در اکتشاف ژئوفیزیکی به روش الکتریکی " IP "برای کدام‌یک از انواع مواد معدنی زیر مناسب است؟

1)سیلیکات‌ها

2)سولفورها

3)کربنات‌ها

4)آلومینات ها

18_ماشین‌های زیرتر (کف بر یا هاواژ) برای استخراج کدام نوع از کانسارهای زیر مناسب است؟

1)رگه‌های افقی

2)رگه‌های پرشیب

3)کانسارهای افشان (disseminated)

4)کانسارهای آلوویال

_ کدام‌یک از دسته کانی‌های زیر برای بهره‌برداری اورانیوم مناسب‌تر است؟

1)اکسید اورانیم

2)سیلیکات اورانیم

3)سولفوراورانیم

4)کربنات اورانیم

20 _احتمال وجود بریل به‌صورت بلور درشت در کدام‌یک از سنگ‌های زیر بیشتر است؟

1)گابرو

2)متابازالت

3)پگماتیت

4)آلوویم

21- کاهش دما در بیرون معدن زیرزمینی (تا کمتر از حدود 4۶ درجه سانتی‌گراد) چه اثری در رطوبت هوای معدن دارد؟

1)افزایش رطوبت

2)کاهش رطوبت

3)بی اثر است

4)بستگی به جنس ماده معدنی دارد

22 _ کدام‌یک از چوبهای زیر ازنظر کاربرد در نگهداری کارگاه‌های معدن دارای مقاومت بیشتری است؟

1)توسکا

2)چنار

3)انجیلی

4)ممرز

23 _برای باربری با یک لوکوموتیو 2۵ تنی ریل چند کیلوئی مناسب است؟

 • 9
 • 12
 • 16
 • 25

 

 

24 _ یک وانتیلاتور محوری معدن با "n "دور در دقیقه فشار " h "میلی‌متر آب در معدن به وجود می‌آورد اگر "ln "را به "n2 " افزایش دهیم فشار به چه مقدار می‌رسد؟

 • h2
 • h4
 • h6
 • 8h

25 _ یک وانتیلاتور با "n "دور در دقیقه "Q " مترمکعب هوا در دقیقه می‌دهد. اگر "n "به " 2nبرسد Q به چه مقدار خواهد

رسید؟

1Q(2

2Q(4

3Q(6

Q(48

_ کدام‌یک از فرکانس‌های برق آلترناتیو ازنظر برق‌گرفتگی خطرناک‌تر است؟

 • 30
 • 50
 • 150
 • 200

27-  ﺑﺮاي ﭘﺮ ﻋﯿﺎر ﮐﺮدن زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﺑﯿﺘﻮ ﻣﯿﻨﻪ در ﮐﺎﻧﻪآراﯾﯽ ﺑﻪ روش  ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ  وزن ﻣﺨﺼﻮص  ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻪ ﺣﺪود ﺑﺎﺷﺪ؟

 • 70
 • 100
 • 140
 • 210

28 _ برای پر عیار کردن زغال‌سنگ بیتو مینه در کانه‌آرایی به روش " مایع سنگین " وزن مخصوص " مایع سنگین باید در چه حدود باشد؟

 • 1/1
 • 2/1
 • 4/1
 • 6/۱

_ کدام‌یک از مواد منفجره زیر در برابر ضربه حساسی‌تر است؟

1)هزار گرم

2)هزار و پانصد گرم

3)دو هزار گرم

4)دو هزار و پانصد گرم

30_مصرف دینامیت معمولی برای حفر هر مترمکعب سنگ سخت در تونلی به مقطع ۵ مترمربع چه مقدار است؟

1)هزار گرم

0 )هزار و پانصد گرم

3)دو هزار گرم

4)دو هزار و پانصد گرم

31-حداکثر درصد مجاز گاز هیدروژن سولفوره( SH2) ) در تونل‌های زغال‌سنگ کدامین مقدار است؟

 • 2% درﺻﺪ
 • 2% درﺻﺪ
 • 0,02% درﺻﺪ
 • 0,002% درﺻﺪ

33 ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ ﻣﺠﺎز ﮔﺎز اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺮاي ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﺗﻮﻧﻞ ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺮ اﺳﺖ؟

1)10 درﺻﺪ

2( 15 درﺻﺪ

3( 19/5 درﺻﺪ

4)0,5 درﺻﺪ

34 _حداکثر درصد مجاز گاز متان یا گریز CH2)) در تونل‌های زغال‌سنگ کدام‌یک از مقادیر زیر است؟

 • 3 درصد
 • 1 درصد
 • 2 درصد
 • ( نیم ) 5/0 درصد

35 ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺻﺪ ﻣﺠﺎز ﮔﺎز دی‌اکسید ﮐﺮﺑﻦ (CO2) در تونل‌های زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺮ اﺳﺖ؟

 • 2درﺻﺪ
 • 5 درﺻﺪ
 • 5/0 )ﻧﯿﻢ( درﺻﺪ
 • 1 درﺻﺪ

 

 

36 ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺻﺪ ﻣﺠﺎز ﮔﺎز ﻣﻨﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ( CO) در تونل‌های زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺮ اﺳﺖ؟

  1)1 درﺻﺪ

 2( 5/0 )ﻧﯿﻢ( درﺻﺪ

 3( 1 /0 )ﯾﮑﺪ ﻫﻢ( درﺻﺪ

 4) 01 /0 )یک‌صدم( درﺻﺪ)

_حداکثر درصد مجاز گاز اکسیدهای ازت NO2) ،(NO در تونل‌های زغال‌سنگ کدامین مقدار زیر است؟

1)02 ٪ (دوﺻﺪم)

 2( 002٪ (دوﻫﺰارم)

 3( 001٪ (ﯾﮏﻫﺰارم)

 4)005٪ (ﭘﻨﺞﻫﺰارم)

38 _کدام‌یک از پاسخ‌های زیر، پاسخ صحیح برای ساخت تری نیتروگلیسرین است؟

1)اسیدسولفوریک و گلیسرین

0 )گلیسرین و اسیدسولفوریک و اسیدنیتریک

3)اسیدنیتریک و گلیسرین

4)اسیدنیتریک و اسیدسولفوریک

_حداکثر شیب مجاز ریل‌ها در معادن چه میزان است؟

1)دو درصد

2) چهار درصد

3)شش درصد

4)هشت درصد

40- ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻧﺎرﯾﻪ 10 (ده) ﺗﻦ ﺗﺎ اﻧﺒﺎر ﭼﺎﺷﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟

1)0 20 ﻣﺘﺮ

2( 150 ﻣﺘﺮ

3( 250 ﻣﺘﺮ

4)10 ﻣﺘﺮ

41 ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻧﺎرﯾﻪ 10 (ده) ﺗﻦ ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟

 • 350 ﻣﺘﺮ
 • 300 ﻣﺘﺮ
 • 200ﻣﺘﺮ
 • 400 ﻣﺘﺮ

42-  ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻧﺎرﯾﻪ ﺑﯿﺶ از10  (ده) ﺗﻦ ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ 

 • 500 ﻣﺘﺮ
 • 400 ﻣﺘﺮ
 • 550 ﻣﺘﺮ
 • 350 ﻣﺘﺮ

43  ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻧﺎرﯾﻪ ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ 10 (ده) ﺗﻦ ﺗﺎ اﻧﺒﺎر ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟

 • 250 ﻣﺘﺮ
 • 350 ﻣﺘﺮ
 • 300ﻣﺘﺮ
 • 400 ﻣﺘﺮ

44 _در رابطه با ارتفاع یا طول خرج گذاری در چال انفجاری کدام‌یک از پاسخ‌های زیر صحیح است؟

1)کمتر از یک سوم طول چال باشد

0 )کمتر از دوسوم طول چال باشد

3)بیشتر از دوسوم طول چال

4)کمتر از یک چهارم طول چال

45 ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﯿﻦ اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻧﺎرﯾﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 500 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 • 100 ﻣﺘﺮ
 • 200 ﻣﺘﺮ
 • 150 ﻣﺘﺮ
 • 250 ﻣﺘﺮ

46- در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎروت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﮔﻮﮔﺮد ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود؟

1)20 درﺻﺪ

2 ( 12 درﺻﺪ

3( 10 درﺻﺪ

4)25 درﺻﺪ

47 _ حریق‌های داخل تونل معدن زغال‌سنگ، اکسیداسیون زغال، انفجار مواد ناریه، فعالیت و کار لوکوموتیو و ماشین‌های دیزلی در داخل تونل‌ها، مجموعاً کدام‌یک از گازهای خطرناک زیر را تولید می‌کنند؟

1)گاز انیدریدکربنیک

2) گاز متان

3)گاز منواکسید کربن

4)گاز هیدروژن سولفوره

48-  ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﯿﻦ اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻧﺎرﯾﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 500 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟

 • 250 ﻣﺘﺮ
 • 350 ﻣﺘﺮ
 • 200 ﻣﺘﺮ
 • 150 ﻣﺘﺮ

49 _ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن  (ﮔﺮﯾﺰو )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮا ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺮ اﺳﺖ؟

 • 770%
 • 225%
 • 554%
 • 2/1

۵0 _ میل ترکیبی منواکسید کربن با هموگلوبین خون نسبت به میل ترکیبی با اکسیژن هوا کدامین مقدار زیر است؟

 • 100برابر
 • 200برابر
 • 300برابر
 • 400برابر

۵1 _ ترکیب کامل باروت سیاه | کدام‌یک از موارد زیر است؟

1)نیترات سدیم یا پتاسیم و زغال چوب

2)زغال چوب و گوگرد

3)گوگرد و زغال چوب و نیترات سدیم و پتاسیم

4)نیترات سدیم و پتاسیم و گوگرد

۵2 _ چنانچه شیب ریل آهن در تونل بیش از یک درصد باشد کدامین گزینه زیر صحیح است؟

1)باربری دستی واگن‌ها با نیروی انسانی مجاز است

2)باربری دستی واگن‌ها با نیروی انسانی ممنوع است

3)با رعایت احتیاط باربری دستی واگن‌ها آزاد است

4)ریل با چنین شیبی اصلاً قابل‌استفاده باربری نیست

۵3 _ کدام‌یک از عوامل زیر در مرغوبیت سنگ‌های تزئینی نما مهم‌ترین عامل بشمار می‌روند؟

1)تورق نازک لایه و برش پذیری

2) )بلورهای ریز و متراکم نازک لایه

3)تراکم بلورها و ضخیم لایه بودن و برش پذیری سنگ

4)درشت بودن بلورهای تشکیل‌دهنده سنگ

۵4 _ حد نهائی معادن روباز بیانگر کدامین عوامل زیر است:

1)محدوده معدن از لحاظ ماده معدنی

2)محدوده معدن از لحاظ ذخیره ماده معدنی

3)محدوده معدن از لحاظ شرایط اقتصادی

4)هیچ‌کدام

۵۵ _ مهم‌ترین عامل استخراج زغال‌سنگ به روش جبهه کار طولانی کدامین گزینه است؟

1)ضخامت زغال

2)شیب لایه

3)وسعت لایه

4)هر سه عامل ذکرشده

56-  راﻧﺪﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ زﻏﺎل ﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺳﯽ درﺻﺪ (30٪)و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪي دوازده درﺻﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

 • ﺣﺪود 40 درﺻﺪ
 • 50 درﺻﺪ
 • 60 درﺻﺪ
 • 75 درﺻﺪ

۵۷ _ کلاهک های آهنی که ترکیب اکسید آهن دارند به چه دلیل نشانه هادی از وجود آهن هستند؟

1)سنگینی نسبی آهن در زمین

2)گریزایی گاز اکسیژن و ترکیب آن با آهن

3)فراوانی آهن در سطح زمین

4)میل ترکیبی آهن با اکسیژن دو ظرفیتی

۵8 _ آلتراسیونهای انواع مختلف که تجمعات سطحی از بعضی از کانی‌ها بوده و اندیس‌های معدنی به شمار می‌آیند به چه دلیل است؟

1)میل ترکیبی کانی‌های خاص موجود در آلتراسیون در محیط سوپر ژن سطح در حضور آب

2)ته‌نشست بعضی از کانی‌های سنگین در محیط کانی سازی

3)فراریت عناصر فلزی در محیط خاک و آمدن به سطوح بالاتر

4)حضور شرایط دما و فشار بالا در محیط

۵۹ _ به کدامین دلیل زیر است که عناصری مانند Ti و V در سطح به صورت تجمعاتی از ترکیبات شیمیائی کانی‌های مربوط )در سطح زمین) وجود ندارند؟

1)عدم تحرک و فراریت دو فلز مذکور در محیط نزدیک به سطح زمین

2)میل ترکیبی دو فلز مذکور بر اساس گرایش شیمیائی آن‌ها در سطح دلیل این امر است

3)تحرک عناصر فوق در سطوح میانی و در سطح زیاد است

4)ترکیب آن‌ها با اکسیژن سطح زمین زیاد است

۶0 _ دلیل استفاده از اکسیژن سه‌ظرفیتی و گوگرد با ظرفیت بالا در تفسیرهای معدنی چیست؟

1)اکسیدکننده بودن شرایط در محل

2)خنثی بودن محیط به لحاظ فعالیت یون‌های هیدروژن

3)اسیدی بودن شدید محیط زمین

4)قلیائی بودن شدید محیط زمین

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن