دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1382

0 تومان
کد محصول : Madan_eng_1382

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

معدن زغالسنگی به شکل بالاست که مشخصات تونلها و اکلون (اساندری ها) در جدول زیر آمده است:

درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻫﻮاي ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﺎرﮔﺎه(1) 40 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ و در ﮐﺎرﮔﺎه (2)30 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

1- ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻗﺪرت واﻧﺘﯿﻼﺗﻮري ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻮا را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

2- اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﺗﻮﻧﻞﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﻮا 30 ﻣﺘﺮ، ﺣﺮارت ورودي ﻫﻮا 14 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد، ﺣﺮارت ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﻮا 22 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد و وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻮا 25/1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻫﻮاي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮوات ﻗﺪرت ﯾﮏ واﻧﺘﯿﻼﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

3- اﮔﺮ واﻧﺘﯿﻼﺗﻮر ﻫﻮا را در ﻣﺤﻞﻫﺎي A وE  ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﺪام ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻠﺖ را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن