دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381

0 تومان
کد محصول : Madan_eng_1381

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

1- سختی الماس در اشل Mohs چقدر است؟

5 (1

7 (2

9 (3

(410

-2 وزن مخصوص باریت چه میزان است؟

2/48 (1

3/5 (2

4/48 (3

5/48 (4

-3 نمک طعام NACL در چه سیستم متبلور می‌شود؟

  • CUB
  • HEXA
  • ORTHO
  • RHOMBO

-4 سختی کدام‌یک از عناصر معدنی زیر بیشتر است؟

 (1آپاتیت

 (2فلدسپات

 (3فلورین

 (4کالسیت

5-ﭼﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻌﺪن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻌﺪ از0/2  ﺛﺎﻧﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟

1((AMP  01/0

  0/025 ( AMP)2

  0/09 ( AMP)3

(AMP)4 1

-6 مقاومت بدن یک کارگر معدن در محیط مرطوب معدن زیرزمینی حدود چند اُهم است؟

1 ) 10

100 (2

1000 (3

  4) 10000  

-7 حداکثر مجاز تعداد آتش زدن فیتیله در معدن روباز برای یک آتشبار چند فیتیله است؟

4 (1

6 (2

4 (3

10 (4

-8 برای یک آتشبار حداکثر روشن کردن تعداد فتیله در یک سینه کار تونل چند عدد است؟

5 (1

7 (2

4 (3

12 (4

-9 حداقل چند دقیقه بعد از هر آتش باری می‌توان وارد تونل شد؟

20 (1

30 (2

40 (3

50 (4

-10 حداقل اگر یک چال زیرزمینی از میان چالها آتش نگرفت پس از چند دقیقه می‌توان وارد تونل شد؟

30 (1

40 (2

50 (3

60 (4

 

 

-11 در معدن روباز پس از آتش باری با نوار کرتکس پس از چند دقیقه می‌توان وارد معدن شد؟

40 (1

30 (2

10 (3

 (4صفر

-12 مدت‌زمان مجاز سالم ماندن چاشنی الکتریکی چند سال است؟

0/5 (1

1 (2

2 (3

4 (4

-13 بهترین روش آتش باری زیرزمینی که از ایمنی بالا برخوردار است کدام روش است؟

 (1باروت

 (2چاشنی معمولی

 (3چاشنی الکتریکی

 (4کورتکس

14-در آﺗﺶ ﺑﺎري ﺑﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﺎﺷﻨﯽﻫﺎ 100 اُﻫﻢ و ﺳﯿﻢﻫﺎي راﺑﻂ 10 اُﻫﻢ ﺷﺪتﺟﺮﯾﺎن ﻻزم 5/1 آﻣﭙﺮ ﺗﺎﻧﺴﯿﻮن وﻟﺘﺎژ ﻻزم، ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 165 (1

135 (2

150 (3

15 (4

-15 در یک آتش‌سوزی محدود در یک لایه زغال سنگ چه عملی سریعاً نتیجه بخش است؟

 (1قطع عبور هوا

 (2ساخت سد گلی

 (3عبور گازکربنیک

 (4خاموش کردن با آب و حمل سریع زغال‌سنگ آتش‌گرفته به خارج

 

-16 اگر آتش سوزی بین گالری ورودی هوا در پایین و خروجی هوا در بالا در لایه زغال سنگ غیرقابل کنترل بود چه روشی برای مبارزه و خاموش کردن بهتر است؟

 (1ساختن سد گلی جلوگیری از ورود هوا

 (2آنژکسیون سیمان در فیسور ها

 (3بستن فیسور های پایین لایه

 (4خاموش کردن زغال‌سنگ مشتعل با آب

-17 مشخصه دوران لیاس کدام‌یک از فسیل‌های زیر است؟

1) اوربیتولینا

2) بلمنیت

3)پنتاکرینوس

4)میترا

-18 مشخصه زون D زغال‌سنگ کرمان کدام‌یک از رسوبات زیر است؟

1) ماسه‌سنگ لیاس

2) آهک دوگر

3)کوآرتزیت

4)مارن

-19 کدام‌یک از دوره‌های زمین شناسی زیر قدیمی‌تر می‌باشد؟

1) پلیوسن

2) میوسن

3)الیگوسن

4)ائوسن

-20 نیروی ( F) لازم برای حرکت 10 واگن خالی و نو به داخل تونل با شیب 2 میلی‌متر در متر هر یک به وزن 500 کیلوگرم چه میزان است؟ F=NB(T+E)

T= 10         N= 10       B=1/5

  • 600 kg
  • 600 kg
  • 6kg
  • 60kg

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن