راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1380

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1380

0 تومان
کد محصول : Madan_eng_1380

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-آﯾﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺳﺪ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

2-ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ از ﺳﻮي درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟

3-ﻣﺪت ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺳﻮي وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد؟

 4-ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن در ﻫﻮاي ﻣﻌﺪن ﺑﻪ 14% ﺑﺮﺳﺪ ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ در ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن، ﭼﺮاغ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﭼﺮاغ ﮐﺎرﺑﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ؟

5-ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻮاي ﻻزم در ﯾﮏ ﻣﻌﺪن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

6-در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻧﻤﻨﺎك ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺮز ﺧﻄﺮﻧﺎك وﻟﺘﺎژ و آﻣﭙﺮاژ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟

7-ﺣﺪ ﻃﻮل ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺳﻘﻮط آزاد5  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ در ﭼﺎل ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟

8-آﯾﺎ در ﻣﺪت ﮐﺎر ﺧﻮد در ﻣﻌﺎدن ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻪ روﯾﺪادي ﺑﻮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﯾﺎ اﻋﺰام ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ازﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. (ﭘﺎﺳﺦ در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺮ(

9- ﻣﺼﺮف وﯾﮋه ﺳﯿﻢ ﺑﺮش اﻟﻤﺎﺳﻪ اﮔﺮ 4/0% ﺑﺎﺷﺪ و وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻨﮓ 6/2 ﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ، ﺑﻬﺎي ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺳﯿﻢ اﻟﻤﺎﺳﻪ 500000 رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ در ﯾﮏ ﺑﻠﻮك ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ 5×5×5 ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻃﺮف آن ﺑﺮﯾﺪهﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ:

 (1ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺳﯿﻢ اﻟﻤﺎﺳﻪ ﻣﺼﺮفﺷﺪه اﺳﺖ؟

 (2ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﯿﻢ ﺑﺮش ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﯾﮏﺗﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻠﻮك ﭼﻨﺪ رﯾﺎل اﺳﺖ؟

10- ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺣﺎوي ﻓﻠﺰ اﺻﻠﯽ ﻣﺲ و ﻓﻠﺰات ﭘﻼﺗﯿﻦ، ﻧﯿﮑﻞ و ﭘﺎﻻدﯾﻮم ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول زﯾﺮ اﺳﺖ: اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻪ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﺗﻦ ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ 5/15 واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ:

ﯾﮏ اﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ  ﭘﻮﻧﺪ و ﯾﮏ ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ4535/0 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ.

الف( نسبت باطله برداری سربه سر BREAK EVEN STRIPPING RATIO برای این معدن چه قدر است؟

ب( عیار متوسط نظیر )ارزش معادل( این معدن بر اساس عیار مس چه قدر است؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن