دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1378

0 تومان
کد محصول : Madan_eng_1378

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-ﻧﻈﺮ و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺧﻮد را درﺑﺎره وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺸﺮده ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

2-از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺪﯾﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

3-ﻣﺎده اﺻﻠﯽ ﻧﺎرﯾﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن" ﭼﯿﺴﺖ؟

4-وﺟﻮد ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺎده ﻧﺎرﯾﻪ آن را ﻣﺠﺎز (ﻣﺎده ﻧﺎرﯾﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن) ﻣﯽﺳﺎزد؟

5-ﺑﺮاي ﺣﻔﺮ ﯾﮏراه رو ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ 2×5/3 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل 300 ﻣﺘﺮ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم را ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﯾﺎ ﻣﻘﺪار آنﻫﺎ (ﺑﺪون ذﮐﺮ ارزش) ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

6-در ﯾﮏ رﮔﻪ زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪود 80  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺑﯿﺶ از 50 درﺟﻪ اﺑﺰار ﮐﺎر ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﯿﺴﺖ؟ﺑﺎزده روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻪ ﻗﺪر اﺳﺖ؟

7-ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج 1500 ﺗﻦ ﺳﻨﮓ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻮپ در ﻣﺎه در ﯾﮏ ﻣﻌﺪن روﺑﺎز ﺑﻪ ﭼﻪ اﻓﺮاد و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

8-ﻣﻌﺪن زﻏﺎلﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ:

ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرگ دادهﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻤﺎره 1 و ﺷﻤﺎره 2 ﻫﺮﮐﺪام 40 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﻮا ﻧﯿﺎز دارد ﻣﻌﯿّﻦ ﮐﻨﯿﺪ:

اﻟف -دﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻮا ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

ب- اﮔﺮ دو ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻮق ﻣﻮازي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻈﯿﺮ" آن ﭼﻪ ﻗﺪر اﺳﺖ؟

پ- ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻞ ﻣﻌﺪن ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟

ت- اﻓﺖ( اﺧﺘﻼف) ﻓﺸﺎر ﮐﻞ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟

ث-ﻗﺪرت ﻻزم ﺑﺮاي واﻧﺘﯿﻼﺗﻮري ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﻮا را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن