راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

0 تومان
کد محصول : Madan_eng_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-ﯾﮏ رگ زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 80 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ 70 درﺟﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﯿﺐ 60 درﺟﻪ داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري اﺳﺖ. ﺧﻂ ﺑﺮوﻧﺰد رگ ﻣﻮازي ﺑﺎ راﺳﺘﺎي داﻣﻨﻪ ﮐﻮه و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺋﻢ 80 ﻣﺘﺮ از ﺧﻂ ﺗﻪ دره  (ﺗﺎﻟﻮگ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻨﮓﻫﺎي درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه رگ ﺷﯿﺴﺖ و ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ اﺳﺖ. ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎ ﻣﯿﺰان 250000 ﺗﻦ از ذﺧﯿﺮه اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﺑﻪﺻﻮرت اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺒﮑﻪﺑﻨﺪي و آﻣﺎده ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ:

اﻟﻒ)ﻃﺮح ﺷﺒﮑﻪﺑﻨﺪي

ب) ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻻزم ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي آنﻫﺎ

ج) ﻧﻮع و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ ﻓﻨﯽ

ﯾﺎدداﺷﺖ: ارزش و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ارﻗﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

2-ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓآﻫﮏ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 10 ﻣﺘﺮ و ﺷﯿﺐ دﯾﻮاره 3:1 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر از ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن 400 ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻫﻮاي ﻣﻮردﻧﯿﺎز 10/8 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر 7 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از2/0  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ درﯾﻞ 40 ﭼﺎل ﺑﻪ ﻗﻄﺮ51  ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺣﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻢ ﭼﺎلﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮازي ﺑﺴﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺪتﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﺎﺷﻨﯽ 55/0 آﻣﭙﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺮ ﭼﺎﺷﻨﯽ 2/2 اُﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻂ اﻧﻔﺠﺎر 300 ﻣﺘﺮ ﮐﻪ از دو ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ آن015/0  اُﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

اﻟﻒ) ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺎلﻫﺎي ﺣﻔﺎري را از ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎر B) )

ب)ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ج) ﻋﻤﻖ ﻫﺮ ﭼﺎل ﺑﻪ ﻣﺘﺮ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺐ 3:1 و آﺧﺮ ﭼﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد)

 د( وزن دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﺎل

ه) ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده

و) وﻟﺘﺎژ ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﻔﺠﺎر

3- ﻣﻌﺪن زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺷﺎﻣﻞ دو ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮا از ﭼﺎه E وارد و از ﭼﺎه دﯾﮕﺮ ﻫﻮا ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد S اﻓﺖ ﻓﺸﺎر H ﺑﯿﻦ دوﻧﻘﻄﻪ B و A دو ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻮازي و ﻫﻢﺳﻄﺢ وﺟﻮد دارد در ﻧﻘﻄﻪ F ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻤﺎره 1 اﺷﺘﻌﺎل زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﺷﺮوع ﻣﯽﮔﺮدد و ﮐﻢﮐﻢ وﺳﻌﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

اﻟﻒ) در زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﭼﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪن آﺗﺶ ﻣﯽﺷﻮد.

ب) درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻧﻘﺎط B و A ﺑﺮاﺑﺮ H اﺳﺖ در ﺷﺮوع آﺗﺶﺳﻮزي ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.

ج) درﺷﺪت آﺗﺶﺳﻮزي اﻓﺖ ﻓﺸﺎر و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي 1 و 2 ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.

د) ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﺗﺶﺳﻮزي ﭼﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﺪن اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد. 

افت فشار هوا = H | دبی هوا در کارگاه 1 q = مترمکعب | دبی هوا در کارگاه 2 q = مترمکعب

مقاومت کارگاه 1    مقاومت کارگاه2-

  • وظیفه کارشناس رسمی دادگستری در رشته معادن و میزان آگاهی‌های او را حداکثر در سه سطر معمولی توضیح دهید.
  • نظر انتقادی خود را (اگر دارید) درباره یک یا چند ماده از قانون جاری معادن (مصوب سال‌های اول انقلاب) به طور فشرده ذکر نمایید.
  • میزان حوادث معدنی در مقایسه معادن مختلف یا پیشرفت ایمنی در یک معدن چگونه بیان می‌شود؟
  • آیا اگر در یک معدن زیرزمینی مقدار اکسیژن 14 % باشد در چراغ اطمینان بنزینی و چراغ کاربیتی چه اثری گذاشته می شود؟
  • اگر حمل مواد ناریِه درون معدن با لوکوموتیو صورت گیرد طبق آیین نامه ایمنی چه شرایطی باید مراعات گردد؟
  • کمترین شدت برق خطرناک برای انسان چقدر است؟
  • عوامل مؤثر در ارزیابی یک معدن را ذکر نمایید.
  • تعریف‌های زیر را در مورد ذخایر معدن بیان نمایید:

ذخیره قطعی - ذخیره احتمالی - ذخیره ممکن - ذخیره زمین‌شناسی

9- در روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﮐﺎﻧﯽ ﺳﺮب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻠﮑﺘﻮر ﭼﻪ ماده‌ای ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد؟

10- ﻣﻌﺪن زﻏﺎلﺳﻨﮓ اﯾﺮان در ﭼﻪ دوره زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؟

11- در ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ 200 ﭼﺎﺷﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺮ ﭼﺎﺷﻨﯽ و ﺳﯿﻢ اﺗﺼﺎل 2 اُﻫﻢ اﺳﺖ. ﻃﻮل ﺧﻂ اﻧﻔﺠﺎر 300 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻢ آن 10/12 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﺳﯿﻢ ﻣﺰﺑﻮر 2 اُﻫﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارد. ﭼﺎﺷﻨﯽﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه 50 ﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺮي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ در ﻣﯿﺎن ﺧﻂ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻮازي ﺑﺴﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

الف) مجموعه مقاومت 4 سری را تعیین نمایید

ب) مقاومت کل مدار را محاسبه نمایید

ج) شدت جریان لازم برای انفجار چاشنی‌ها را مشخص نمایید

د)اختلاف سطح الکتریکی (پتانسیل )لازم برحسب ولت برای این انفجار چه میزان است؟

-12 ﮔﺎﻟﺮي اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺪن زﻏﺎلﺳﻨﮕﯽ 200 ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد و ﻧﮕﻬﺪاري آن ﺑﺎ ﭼﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻮﻧﻞ 4 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و دور ﻣﻘﻄﻊ 8 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻫﻮاي ﻣﻮردﻧﯿﺎز 50 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ

ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

اﻟﻒ) اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﻮاي ﻣﻌﺪن

ب) ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻌﺪل EQUIVALENT ORIFICE) )ﻣﻌﺪن را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ج) ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻌﺎدل ﻣﺼﺮف ﻫﻮا دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد ﻣﯿﺰان اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﭼﻪ ﻗﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

د) ﻗﺪرت واﻧﺘﯿﻼﺗﻮر ﻣﻌﺪن را ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﯾﺎ ﮐﯿﻠﻮوات ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 0017/0 - K

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن